Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(20)
GDCD(16)
Hóa học(68)
Lịch sử(20)
Ngữ văn(233)
Nhạc họa(5)
Sinh học(30)
Tiếng anh(212)
Tin học(19)
Toán học(288)
Vật lý(42)
Địa lý(27)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2570| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2586| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2738| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2766| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2854| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2909| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2922| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2931| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3023| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3041| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3048| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3050| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3065| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3193| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3261| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3291| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3326| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3328| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3407| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3408| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3435| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3441| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3595| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3657| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3850| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4236| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4266| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4334| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4748| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5361| 7 tháng trước
ID câu hỏi: 6092| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6111| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6125| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6268| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6442| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6812| 4 tháng trước

có 3 loại là UVA, UVB và UVC ạ

ID câu hỏi: 6859| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6882| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10965| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10980| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10993| 4 tháng trước
21 tháng 10 2019 lúc 22:01. * Giản dị: + Đồng nghĩa: Đơn sơ, đơn giản. + Trái nghĩa: Xa hoa, lãng phí, phí phạm .3 thg 11, 2021
ID câu hỏi: 11001| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11018| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11025| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11029| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11081| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11165| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11182| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11213| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11216| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11233| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11257| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11258| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11259| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11278| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11282| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11289| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11300| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11333| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11356| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11376| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11395| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11447| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11464| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11480| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11503| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11506| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11517| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11527| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11529| 4 tháng trước

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số lít dầu ở thùng bé sau khi rót 25l dầu từ thùng lớn sang thùng bé là:

357 : 7 x 3 = 153 (l)

Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu...

ID câu hỏi: 11530| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11549| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11576| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11616| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11620| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11651| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11652| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11657| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11691| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11724| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11756| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11766| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11773| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11783| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11847| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11850| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11871| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11931| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11968| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11978| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11983| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12035| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12079| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12113| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12123| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12140| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12168| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12233| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12260| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12267| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12271| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12276| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12369| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12487| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12495| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12496| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12525| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12575| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12580| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12583| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12652| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12653| 4 tháng trước

Trả lời :

  Thành phố Giu - chi - tan nằm ở phía nam Mê - hi - cô 

              Học...

ID câu hỏi: 12659| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12670| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12672| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12725| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12775| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12804| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12831| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12869| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12878| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12891| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12898| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12899| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12964| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13000| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13029| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13038| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13065| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13155| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13167| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13182| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13224| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13225| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13310| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13329| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13330| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13446| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13454| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13464| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13472| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13482| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13486| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13496| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13579| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13601| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13611| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13653| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13684| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13686| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13699| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13730| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13745| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13767| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13775| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13805| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13832| 4 tháng trước

Hello everyone, do you want to visit Da Nang? It's a beautiful city.

Now, I will introduce you about Da Nang.

Da Nang is a big city. In Da Nang, you can see chinese, vietnamese people....

ID câu hỏi: 13854| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13906| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13918| 4 tháng trước

Tham khảo

My favorite movie is cartoon “Tom and Jerry”. Tom is a cat with blue and white color. He keeps the house for a normal family and has a very free life. His job is...

ID câu hỏi: 13921| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13932| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13955| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13976| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14011| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14018| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14019| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14026| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14046| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14089| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14114| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14130| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14131| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14231| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14235| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14238| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14240| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14301| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14328| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14347| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14387| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14392| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14404| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14409| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14413| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14424| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14431| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14475| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14488| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14503| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14512| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14517| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14538| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14561| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14612| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14631| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14660| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14668| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14682| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14780| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14795| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14814| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14840| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14904| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14936| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14972| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14975| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15019| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15051| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15065| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15075| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15113| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15117| 4 tháng trước

a) ĐKXĐ : \(x^2-16\ne0\Leftrightarrow x\ne\pm4\)

TXĐ hàm số D = \(ℝ\backslash\left\{4;-4\right\}\)

b) ĐKXĐ : 

ID câu hỏi: 15137| 4 tháng trước

I, Write ONE word for each space

   Dear Lynne and Tony,

I’m writing to say thank you for the two nights I stayed in your lovely...

ID câu hỏi: 15159| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15173| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15186| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15223| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15233| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15240| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15246| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15271| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15309| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15355| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15422| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15440| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15441| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15515| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15687| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15696| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15698| 4 tháng trước

Tổng số tuổi của 11 người là :

    22 x 11 = 242 ( tuổi )

Tổng số tuổi của 10 người là :

     21 x 10 = 210 ( tuổi )

Tuổi của đội trưởng là...

ID câu hỏi: 15743| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15767| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15777| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15838| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15863| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15892| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15898| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15962| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15967| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15972| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16001| 4 tháng trước

Liên kết σ hay còn là sự xen phủ trục: sự xen phủ này xảy ra trên trục nối giữa hai hạt nhân nguyên tử.

Ví dụ:

ID câu hỏi: 16006| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16015| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16039| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16061| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16071| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16095| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16246| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16301| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16306| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16315| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16356| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16363| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16379| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16419| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16435| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16452| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16510| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16541| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16551| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16574| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16594| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16597| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16643| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16689| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16700| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16766| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16777| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16781| 4 tháng trước

m ngu à không học dc thì nghỉ đi

ID câu hỏi: 16843| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16845| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16867| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16868| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16931| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16976| 4 tháng trước

Tham khảo nha!

- Tình huống truyện: Phăng-tin, một cô gái đang hấp hối sau khi bị đuổi việc khỏi công xưởng, chủ nợ đòi tiền hối thúc liên tục...

ID câu hỏi: 16980| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16982| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17039| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17048| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17067| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17083| 4 tháng trước

Vì mầm của hạt xoài không để xuyên qua lớp vỏ cứng của hạt(có thể làm úng,thối phần nhân khiến cho hạt không nảy mầm được) nên...

ID câu hỏi: 17092| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17094| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17198| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17209| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17260| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17266| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17285| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17297| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17325| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17341| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17395| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17420| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17445| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17446| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17488| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17505| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17511| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17586| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17595| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17600| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17603| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17641| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17671| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17682| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17694| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17701| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17753| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17760| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17782| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17839| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17849| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17942| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17946| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17992| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17993| 4 tháng trước
Hình lăng trụ đều là một loại hình lăng trụ đứng, có đáy là một đa giác đều . Nó có hai đáy nằm trên hai mặt phẳng song song và là hai đa giác bằng nhau. Các cạnh hai đáy đều bằng nhau và vuông góc...
ID câu hỏi: 18059| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18070| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18097| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18141| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18166| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18252| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18259| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18279| 4 tháng trước

50cm=0,5m
 chiều dài cần số viên gạch la 
   8:0,5=16 viên
  chiều rộng cần số viên gạch là 
   5:0,5=10...

ID câu hỏi: 18326| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18331| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18384| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18398| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18432| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18441| 4 tháng trước

-Chứng minh góc 180 độ(góc bẹt)

-Dựa vào những tính chất của trực tâm, trọng tâm

-Dựa vào tính chất đường trung trực, tia...

ID câu hỏi: 18468| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18497| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18502| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18505| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18568| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18575| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18628| 4 tháng trước

PASSIVE VOICE

1.      He waters the flowers every day.

 The water ……is watered by him...

ID câu hỏi: 18647| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18665| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18681| 4 tháng trước

Một vài ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn:

- Vi sinh vật hóa dị dưỡng được ứng dụng trong khử mùi chuồng trại, nước thải chăn nuôi; ứng dụng trong...

ID câu hỏi: 18709| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18720| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18779| 4 tháng trước

Kiến thức cần nhớ:

Muốn tính độ dài thực địa trên thực tế ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với mẫu số tỉ lệ:

...
ID câu hỏi: 18812| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18825| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18883| 4 tháng trước

Em tham khảo ý kiến sau:

Nếu giới thiệu về Đồng Tháp Mười, em sẽ giới thiệu hai nội dung trọng tâm sau:

- Thiên nhiên Đồng Tháp Mười: không...

ID câu hỏi: 18884| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18894| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18953| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18964| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19007| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19028| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19041| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19172| 4 tháng trước

a) Từ đồng nghĩa là những từ tương đồng với nhau về nghĩa, khác nhau về âm thanh và có phân biệt với nhau về một vài sắc thái ngữ nghĩa hoặc sắc thái...

ID câu hỏi: 19185| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19203| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19212| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19218| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19230| 4 tháng trước

Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chinh phục thiên tai
 

ID câu hỏi: 19232| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19246| 4 tháng trước

1 That is the book which I bought yesterday

2 That is the only woman that we want to meet

3 I met the woman whose husband is the president

4 I come from a country whose history...

ID câu hỏi: 19329| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19368| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19374| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19419| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19430| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19432| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19451| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19502| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19580| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19589| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19624| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19626| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19635| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19686| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19688| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19707| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19748| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19780| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19800| 4 tháng trước
Đơn giản là "allow + V-ing" chỉ chung việc cho phép một hành động nào đó, không quan trọng đối tượng được cho phép là ai . VD: "They don't allow smoking here." => Họ không cho phép (bất kì ai) hút...
ID câu hỏi: 19801| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19844| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19910| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19952| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19956| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19961| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19998| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20003| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20009| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20038| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20056| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20138| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20203| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20249| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20289| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20311| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20384| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20406| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20458| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20465| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20523| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20533| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20574| 4 tháng trước

Tham khảo

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Hy Lạp cổ đại - Google Tìm kiếm

ID câu hỏi: 20597| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20630| 4 tháng trước

 Khi bỏ dấu phẩy đi, số thập phân được gấp lên 10 lần. 

Gọi số tự nhiên là a, số thập phân là ta có:

a +...

ID câu hỏi: 20663| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20673| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20678| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20709| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20743| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20750| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20752| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20766| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20786| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20801| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20828| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20843| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20859| 4 tháng trước

Diện tích sân bóng đó là : 

\(30\times20=600m^2\)

Giá tiền mỗi mét vuông cỏ nhân tạo là : 

\(27\text{ }000\text{ }000:600=450\text{ }000\text{...

ID câu hỏi: 20874| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20900| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20904| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20947| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20959| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20969| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20982| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21002| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21056| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21087| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21100| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21122| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21128| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21165| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21175| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21261| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21275| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21288| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21310| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21312| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21321| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21380| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21392| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21403| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21404| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21445| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21452| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21454| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21494| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21515| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21520| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21541| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21546| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21548| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21583| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21588| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21600| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21658| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21659| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21728| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21761| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21768| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21794| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21807| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21823| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21866| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21890| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21941| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21958| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21989| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22038| 4 tháng trước

31.C

32.C

33.D

34.B

35.D

36.D

37.A

38.A

39.B

40.C

 

ID câu hỏi: 22059| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22157| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22162| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22208| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22209| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22246| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22267| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22278| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22318| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22329| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22335| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22336| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22364| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22452| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22483| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22493| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22500| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22507| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22528| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22533| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22568| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22595| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22623| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22631| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22651| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22669| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22672| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22683| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22701| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22715| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22730| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22743| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22760| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22762| 4 tháng trước

cau nay ban lam chua dung nha

10. After being in Australia for a year, I still find driving on the left difficult.        (get)

=> After being in Australia for a...

ID câu hỏi: 22770| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22783| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22795| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22799| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22810| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22815| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22833| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22838| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22860| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22927| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22961| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22993| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23028| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23063| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23075| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23078| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23082| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23141| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23142| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23153| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23154| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23181| 4 tháng trước

Bạn tham khảo ạ: 

- Ai về Tân Phước Rạch Già
Gởi con cá lóc hái cà nấu canh

- Chiều chiều ra ngắm Tiền Giang
Sông bao...

ID câu hỏi: 23186| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23223| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23229| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23232| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23252| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23287| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23340| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23373| 4 tháng trước

"Râm" và "mát" không phải là từ đồng nghĩa hoàn toàn. Mặc dù cả hai từ đều liên quan đến cảm giác mát...

ID câu hỏi: 23398| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23404| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23405| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23457| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23506| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23537| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23558| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23562| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23589| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23608| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23623| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23639| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23646| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23654| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23663| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23692| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23738| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23799| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23802| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23825| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23867| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23892| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23919| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23927| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23933| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23938| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23957| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23958| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23977| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24004| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24014| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24037| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24039| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24050| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24073| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24106| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24152| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24171| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24188| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24190| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24229| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24239| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24277| 4 tháng trước

1. ...... for twelve hours , I left marvelous .

A. Having slept

B. Have slept

C. having been slept

D. have been slept

2. By the time their baby arrivers ,...

ID câu hỏi: 24284| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24285| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24292| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24293| 4 tháng trước

pạng zui tính gk3 :3 tặng pạng mụt zé bc nềk

ID câu hỏi: 24294| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24333| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24359| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24363| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24366| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24369| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24394| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24403| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24414| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24460| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24463| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24546| 4 tháng trước

bạn mai làm được số bông là 

25-5=20 (bông)

bạn hoà làm được số bông là

25 nhân 2=50 (bông)

...
ID câu hỏi: 24588| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24613| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24629| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24632| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24712| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24716| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24729| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24743| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24750| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24781| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24790| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24793| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24814| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24841| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24853| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24863| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24867| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24881| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24907| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24942| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24963| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24967| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25041| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25088| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25107| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25204| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25235| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25239| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25248| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25267| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25307| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25322| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25334| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25359| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25364| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25422| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25437| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25466| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25502| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25543| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25551| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25565| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25574| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25584| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25588| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25595| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25598| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25615| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25649| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25681| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25738| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25763| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25764| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25773| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25778| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25823| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25836| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25849| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25859| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25880| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25882| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25892| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25916| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25932| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25952| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25979| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26068| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26098| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26106| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26156| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26170| 4 tháng trước

1: Hai phương trình gọi là tương đương khi chúng có chung tập nghiệm

2: Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax+b=...

ID câu hỏi: 26176| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26251| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26279| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26304| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26308| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26339| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26415| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26448| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26450| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26456| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26493| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26496| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26501| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26511| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26534| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26552| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26562| 4 tháng trước

n H2=2,24/22,4=0,1(mol)

a, PTHH: Zn+ H2SO4→ ZnSO4+H2

 b) vì Cu không tác dụng với axit Sunfuric.

⇒ n Z n = n H 2 = 2,24/22,4 = 0,1...

ID câu hỏi: 26564| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26591| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26619| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26651| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26689| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26723| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26757| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26764| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26824| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26869| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26920| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27047| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27049| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27073| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27078| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27136| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27142| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27154| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27164| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27175| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27186| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27192| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27207| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27248| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27250| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27267| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27275| 4 tháng trước

a, (x -35 ) - 120 =0

    x -35            = 0 +120

     x -35           = 120

     ...

ID câu hỏi: 27282| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27287| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27311| 4 tháng trước

123 - 5 . ( x + 4 ) = 38

        5 . ( x + 4 ) = 123 - 38

         5 . ( x + 4 ) = 85

           ...

ID câu hỏi: 27322| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27332| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27338| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27345| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27351| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27365| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27370| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27392| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27393| 4 tháng trước

Đồng tính là đồng nhất kiểu hình về 1 tính trạng nào đó ở tất cả các cá thể trong 1 quần thể, phân tính là trong 1 quần thể giữa các cá thể có từ 2 kiểu hình trở lên thuộc cùng 1 loại tính trạng...

ID câu hỏi: 27422| 4 tháng trước

Chiều dài hình chữ nhật là :

10 : ( 5 - 4 ) x5 = 50 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

50 - 10= 40 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 50 + 40 ) x 2 = 180(...

ID câu hỏi: 27462| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27476| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27485| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27486| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27502| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27508| 4 tháng trước

Mua 9 thùng thì mua được số kẹo là :

9 x 10 x 10 x 10 = 9000 ( cái kẹo )

Mua 9 hộp thì mua được số kẹo là :

9 x 10 x 10 = 900 ( cái kẹo )

Mua 9 gói kẹo thì mua được số kẹo...

ID câu hỏi: 27519| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27520| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27546| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27563| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27587| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27600| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27610| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27612| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27615| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27616| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27637| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27850| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28030| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28147| 3 tháng trước

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
14 x 6 = 84 (m2)
Diện tích hình vuông CEMN là :
7 x 7 = 49 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
84 + 49 = 133 (m2)
Đáp số :...

ID câu hỏi: 28154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28233| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28256| 3 tháng trước

16. No one is indifferent to praise, ______?

   A. is one      B. isn’t one      C. is...

ID câu hỏi: 28281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28400| 3 tháng trước

1.D

2.C

3.( Mink cũng ko rõ cho...

ID câu hỏi: 28404| 3 tháng trước

a. Buổi sáng, mẹ đi làm, bà đi chợ, còn Loan đi học.

b. Mùa hè, trời không những nắng mà còn rất nóng

Chúc bạn học tốt...

ID câu hỏi: 28412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28461| 3 tháng trước

refer

1.i have to study hard.

=>i wish ....i didn't have to study hard.........

2.we had a lot of homework yesterday.

=>i wish .....we hadn't had a...

ID câu hỏi: 28480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28597| 3 tháng trước

Câu cả ở trong gia phả

Cậu cả là đại thiếu gia

Cậu cả gia đình khá giả

Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha

Cậu cả là con cầu con khẩn

Cậu cả khi xưa đi cầu khấn

Cậu...

ID câu hỏi: 28600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28637| 3 tháng trước

Một số ví dụ về áp lực trong thực tế.

- Khi đứng chào cờ, các bạn học sinh đều đứng thẳng người có phương vuông góc với mặt sân.

-...

ID câu hỏi: 28651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28683| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28955| 3 tháng trước

1. She worked for a man who used to be an athlete.

2. They called a lawyer who lived nearby.

3. I sent an email to my brother, who lives in Australia.

4. The...

ID câu hỏi: 28968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29860| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30075| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30262| 3 tháng trước

Tham khảo

 

I/ Mở bài

Giới thiệu về sông Hồng

Dải đất hình chữ S mềm mại được bồi tụ lên từ biết bao dòng sông...

ID câu hỏi: 30267| 3 tháng trước

Câu 8. Trong công thức P = I².R nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công...

ID câu hỏi: 30291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30664| 3 tháng trước

Ta có: \(n_S=\dfrac{9,6}{32}=0,3\left(mol\right)\)

PT: \(S+O_2\underrightarrow{t^o}SO_2\)

Theo PT: \(n_{O_2}=n_S=0...

ID câu hỏi: 30678| 3 tháng trước

Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử là một nước lớn ở Đông Á. Trên lãnh thổ Trung Quốc có hai con sông lớn chảy qua, đó là...

ID câu hỏi: 30695| 3 tháng trước

Let's go to the cinema, shall we? 
Dùng cấu trúc question tag ạ

ID câu hỏi: 30706| 3 tháng trước

Tham khảo

32.Shall I take a piece of cake here?.

→ Would you mind taking a piece of cake here?

33.“ The film will begin at seven o’clock,”...

ID câu hỏi: 30743| 3 tháng trước
tài nguyên sinh vật biển đang bị suy giảm nghiêm trọng. thường xuyên hình thành các cơn bão nhiệt đới .22 thg 6, 2022
ID câu hỏi: 31182| 3 tháng trước

Tk:

 

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, các cá thể...

ID câu hỏi: 31243| 3 tháng trước
Công thức tính diện tích hình vuông là: Diện tích = cạnh x cạnh, hay S = a x a, trong đó a là độ dài cạnh của hình vuông . Ví dụ, để tính diện tích một hình vuông có độ dài cạnh là 4 cm, ta sẽ có:...
ID câu hỏi: 31252| 3 tháng trước

Sân trường em có rất nhiều những loại cây, cây bàng với những tán lá xanh um tỏa bóng che mát cho sân trường hay cây phượng...

ID câu hỏi: 31468| 3 tháng trước

Chiều rộng của hình chữ nhật

         15 x 3/5 = 9 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật:

         ( 15 + 9 ) x 2= 48 (...

ID câu hỏi: 31966| 3 tháng trước

Tham khảo nhé 

Hữu Thỉnh là một nhà thơ trưởng thành từ quân đội. Thơ ông nhẹ nhàng sâu lắng ông mang đến cho người đọc bao...

ID câu hỏi: 32322| 3 tháng trước

7. Work in pairs. Discuss your answers to the questionnaire below. Try to find the ideal job for your partner.

Just the job? (Chỉ là nghề nghiệp thôi sao?)

1. Which...

ID câu hỏi: 32535| 3 tháng trước

 

Dạy học cho con vua, quan, mở trường thi

 

ID câu hỏi: 32810| 3 tháng trước

a, từ đơn: Hoa, bẻ, quát, mập, chờ

 từ ghép: trời nắng, xơ xác, cỏ may , rủ xuống

từ láy: chang chang, xơ xác

b, danh từ: hoa,...

ID câu hỏi: 32848| 3 tháng trước

Tham khảo:
Ví dụ chọn lọc hàng loạt: Trong 1 đàn gà lơgo chọn ra những con có sản lượng trứng cao từ 200 quả đến 250 quả/môt chu kì 300...

ID câu hỏi: 33184| 3 tháng trước

1.The problem isn't easy enough for me to do.

2.This song is so simple that he can sing it.

3.The report is too interesting for me to miss the end point.

4.The table was...

ID câu hỏi: 33795| 3 tháng trước

INTERNET giúp cho mọi người tra cứu tài liệu để học tập và nghiên cứu,học trực tuyến,hỏi bài,...Và internet còn mang lại rất nhiều lợi ích...

ID câu hỏi: 33808| 3 tháng trước

Tuổi con là:

49x2/7=14 (tuoi)

  đáp số :14 toui

ID câu hỏi: 34009| 3 tháng trước

Công thức: Nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày : số lần đo Nhiệt độ trung bình tháng = Tổng nhiệt độ các...

ID câu hỏi: 34321| 3 tháng trước

was/ were flying

was/were crying

was/were seeing

caught-was taking

went-were discussing

was giving-began

ID câu hỏi: 34895| 3 tháng trước

trồng và bảo vệ cây xanh có nhiều lợi ích ; cung cấp lương thực thực phẩm cho con người , cung cấp khí oxi để duy trì sự sống , cân bằng hàm...

ID câu hỏi: 35301| 3 tháng trước
...
ID câu hỏi: 35883| 3 tháng trước

Chiếc cặp của em có hình chữ nhật nằm ngang được làm bằng da với chiều dài 40cm, chiều rộng 30cm. Cặp có màu xanh nước biển, mặt trước là hình một chú rô-bốt khổng lồ đang giao chiến với khủng...

ID câu hỏi: 37135| 3 tháng trước

Những kỉ niệm với bạn thân là kỉ niệm không bao giờ có thể quên, buồn có, vui có mà kỉ niệm buồn thường sẽ sâu sắc hơn. Em và cậu...

ID câu hỏi: 37330| 3 tháng trước

1. The museum which we want to visit opens at 12.00.

2. The boy whose the bike was taken visited the police station.

3. The friend who met me at the airport carried my...

ID câu hỏi: 37720| 3 tháng trước

tk:

Ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao - nơi có thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt, trong lành...
ID câu hỏi: 38664| 3 tháng trước

bạn tham khảo nhé

Hôm vừa rồi tôi gặp lại bác Ba đồng chí của ba tôi trong chiến trường ác liệt. Bác đưa cho tôi kỷ vật là...

ID câu hỏi: 39157| 3 tháng trước
Tốc độ truyền sóng chỉ phụ thuộc vào tính chất của môi trường như khối lượng riêng, nhiệt độ, độ đàn hồi của môi trường ...
ID câu hỏi: 41930| 3 tháng trước

Nội dung: Nước Đại Việt ta chính là bản tuyên ngôn độc lập hào hùng của dân tộc ta, thể hiện rằng đất nước ta là một nước độc lập,...

ID câu hỏi: 42232| 3 tháng trước

Cái Fe và P là đơn chất cũng loại được rồi nè, CH4 có phản ứng

=> CHỌN C

Anh chỉ em cách loại trừ rứa hấy

ID câu hỏi: 42474| 3 tháng trước

11. Ha Long Bay attracts more tourists since UNESCO's _____recognition___________ of this beautiful spot . ( recognize ) 

12. The pagoda is located in a...

ID câu hỏi: 42861| 2 tháng trước

muốn làm xong công việc trong 8 ngày thì cần số người là :

     (12 x 10) : 8 = 15 (người)

            đáp số : 15 người 

cách 2...

ID câu hỏi: 43911| 2 tháng trước

1. The café has a lot of tables.

 There _______are a lot of tables in the...

ID câu hỏi: 46298| 2 tháng trước

Cảm nghĩ về người cha:

Tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và quý báu nhất. Đặc biệt là tình cảm cha con sâu đậm. Nhiều câu ca dao đã nói về tình cảm cha con: “công...

ID câu hỏi: 46637| 2 tháng trước

Các phân tử cellulose sắp xếp cạnh nhau thành các chuỗi và tạo thành các bó sợi cellulose sát nhau  phù hợp với chức năng...

ID câu hỏi: 46876| 2 tháng trước

Từ "đi" trong câu "đi qua thời ấu thơ" nghĩa là đi qua lướt qua, từ gã tạm biệt với cuộc...

ID câu hỏi: 47287| 2 tháng trước

Độ tan trong nước của một chất phụ thuộc vào bản chất liên kết của chất đó.

- Các chất chứa liên kết ion, CHT phân cực thường dễ tan trong nước vì nước là dung môi phân cực. Vì vậy mà NaCl...

ID câu hỏi: 49094| 2 tháng trước

Rewrite the sentences in the passive voice (Simple future tense) 
1.we will feed the dogs when you go on holiday

The dogs will be fed by us when you go on holiday. 
2.they...

ID câu hỏi: 49493| 2 tháng trước

số học sinh nữ là:

25:100x60=15(học sinh nữ)

Đáp số:15 học sinh nữ

ID câu hỏi: 49818| 2 tháng trước

\(\Leftrightarrow x^2-2x+1-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2=1\Rightarrow\left(x-1\right)=\pm1\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=...

ID câu hỏi: 49961| 2 tháng trước

Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

-Các mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam đều do tính chất đó...

ID câu hỏi: 50442| 2 tháng trước

Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản.

Không sử dụng phím Enter để xuống dòng

- Các bạn chú ý không nên sử dụng...

ID câu hỏi: 51437| 2 tháng trước
CTHHPhân loạiTên gọi
HClAxitAxit...
ID câu hỏi: 52558| 2 tháng trước

a) \(n_{Zn}=\dfrac{9,75}{65}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

         0,15-->0...

ID câu hỏi: 52685| 2 tháng trước

tham khảo

cùng là thực vật

Rêu 

- Đã có thân, lá.

 

- Caai tạo đơn giản: thân không...

ID câu hỏi: 52712| 2 tháng trước

Loại

Ưu điểm

Nhược điểm

Thuốc trừ...

ID câu hỏi: 53200| 2 tháng trước

The cake was divided into 3 equal parts by my mother

ID câu hỏi: 54652| 2 tháng trước

TK

Cây hoa huệ là một cây hoa đặc biệt, thường đại diện cho những người phụ nữ trong sáng, thuần khiết và xinh đẹp. Hình ảnh nổi...

ID câu hỏi: 54970| 2 tháng trước

báo cáo luôn ko nói nhiều

ID câu hỏi: 55383| 2 tháng trước

What did you have for dinner last night?

Which programme did you watch on TV last night? 

We are going to visit our grandparents this weekend. 

What will you do if it...

ID câu hỏi: 56234| 2 tháng trước

MÌnh chưa thi nhưng đề thi của quận mình thường có các câu tính toán(VD:tính khí hữu ích,vv;các bệnh,so...

ID câu hỏi: 56252| 2 tháng trước

6. D => to be invited

7. B => would have gotten

8. B => playing

9. C => of

10. C => bỏ

ID câu hỏi: 57166| 2 tháng trước

Cái xứ sở lạ lùng trong câu ca dao trên đã chỉ ra sự khác biệt đến kinh ngạc so với những vùng đất quê hương Thuận Quảng: địa hình,...

ID câu hỏi: 57724| 2 tháng trước

Being a volunteer is one of the best things you can do with your life. It's a great way to help other people. It's also very satisfying to know that you are not wasting your time and are...

ID câu hỏi: 58316| 1 tháng trước

TK:

Tối hôm ấy sấm chớp ... Cảnh lúc đó thật kinh khủng . Con người biết chúng tôi còn không dám nhìn suốt đêm mưa to...

ID câu hỏi: 58341| 1 tháng trước

Sơ đồ : 

Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu

Nguyên lí:

Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều...

ID câu hỏi: 58391| 1 tháng trước

a: Sửa đề: ΔAIM=ΔBIC

Xét ΔAIM và ΔBIC có

IA=IB

\(\widehat{AIM}=\widehat{BIC}\)(hai góc đối...

ID câu hỏi: 58407| 1 tháng trước

Tổng số tuổi của hai bà cháu hiện nay là:

72+4+4=80(tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là (80+48):2=128:2=64(tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay...

ID câu hỏi: 58553| 1 tháng trước

Tổng độ dài hai đáy là:

450x2:15=60(cm)

Độ dài đáy bé là \(60\times\dfrac{2}{5}=24\left(cm\right)\)

Độ...

ID câu hỏi: 58696| 1 tháng trước

Tổng số đường nhập về là:

84:60%=140(kg)

Buổi chiều bán được 84x50%=42(kg)

Khối lượng đường còn lại là:

140-84-42=14(kg)

ID câu hỏi: 60579| 1 tháng trước

Để A là số nguyên thì \(3n+8⋮n+1\left(n\ne-1\right)\)

Ta có:

\(3n+8⋮n+1\\ \Rightarrow3n+1+7⋮n+1\\...

ID câu hỏi: 61101| 1 tháng trước

Gọi a là số kỳ thủ tham gia (a thuộc N*)

Hai kỳ thủ bất kỳ gặp nhau hai ván gồm trận lượt đi và lượt về khi đó số trận đấu là

a(a-1)=90

...
ID câu hỏi: 61256| 1 tháng trước

Phân số lớn hơn 1 nên tử lớn hơn mẫu

mà tử số là 5

nên mẫu số lớn nhất là 4

 

ID câu hỏi: 61320| 1 tháng trước

a: Xét ΔNMD vuông tại M và ΔNED vuông tại E có

ND chung

\(\widehat{MND}=\widehat{END}\)

Do...

ID câu hỏi: 61570| 1 tháng trước

a: Sửa đề: cao 2m

Diện tích xung quanh của bể cá là:

\(\left(2,5+1,5\right)\times2\times2=4\times4=16\left(m^2\right)\)

Diện  tích...

ID câu hỏi: 62079| 4 tuần trước

              \(\dfrac{2}{5}\) = \(\dfrac{2\times3}{5\times3}\) = \(\dfrac{6}{15}\)

...
ID câu hỏi: 62297| 3 tuần trước

Diện tích mảnh vườn là: `24 xx 24 = 576 m^2`.

Số cây cam trồng được là: `576 : 9 xx 3 =192` cây.

ID câu hỏi: 62406| 3 tuần trước

Giả sử tồn tại các số thực a;b;c đôi một phân biệt thỏa mãn

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:

ID câu hỏi: 62770| 3 tuần trước

Nghĩa chuyển:chân núi,mắt ra,cổ chai.

Nghĩa gốc:đứt tay

ID câu hỏi: 63011| 3 tuần trước

a, \(2CH_3COOH+CaCO_3\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Ca+CO_2+H_2O\)

b, \(n_{CaCO_3}=\dfrac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

Theo PT: 

ID câu hỏi: 63669| 3 tuần trước

a) Số thập phân 2,405 có phần nguyên là 2.

b) Số thập phân 345,12 có phần nguyên là 345.

c) Số thập phân 14,009 có...

ID câu hỏi: 63791| 3 tuần trước

a.

\(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1.3}{2.3}-\dfrac{1.2}{2.3}=\dfrac{3}{6}-\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{6}\)

b.

ID câu hỏi: 63907| 3 tuần trước

Bạn nói rõ câu hỏi ra nhé.

ID câu hỏi: 64218| 2 tuần trước

Yêu cầu bạn để đúng môn học!

ID câu hỏi: 64316| 2 tuần trước

Chiều dài miếng giấy là \(\dfrac{3}{7}\times2=\dfrac{6}{7}\left(cm\right)\)

Diện tích miếng giấy là 

ID câu hỏi: 64590| 2 tuần trước

a: Số trang sách bạn An đọc trong ngày đầulà:

\(144\cdot\dfrac{3}{4}=108\left(trang\right)\)

b: Tỉ số phần trăm giữa số trang bạn An đọc trong...

ID câu hỏi: 65303| 2 tuần trước

Câu hỏi rất hay nhé! Bác Hồ sinh ngày 19/5 nè! Cùng ngày sinh với chú của mình đó! Các bạn hãy luôn nhớ ơn...

ID câu hỏi: 65457| 2 tuần trước

d trời phật phù hộ cho em bé

ID câu hỏi: 65503| 2 tuần trước

- Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Các dòng sông hầu hết đều đổ ra biển; nơi tiếp giáp...

ID câu hỏi: 65650| 2 tuần trước

\(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{6}\right):\dfrac{2}{3}\)

\(=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{6}:\dfrac{2}{3}\)

ID câu hỏi: 66807| 1 tuần trước

Diện tích mảnh vườn là:

\(1200000:20000=60\left(m^2\right)\)

Gọi chiều rộng mảnh vườn là x (m) với x>0

Chiều dài mảnh vườn...

ID câu hỏi: 67590| 1 tuần trước

đố gì mà tỉnh với xã xã với huyện huyện với thành phố

ID câu hỏi: 68273| 2 ngày trước

Ngoài đồng, các bác nông dân đang cần mẫn, hăng say, thu hoạch lúa chiêm, mọi người tíu tít nói cười vui vẻ vì...

ID câu hỏi: 68351| 2 ngày trước

   tk , mik lười ko muốn làm

 42000 đồng chiếm số phần trăm số tiền lúc đầu của em là:

               ...

ID câu hỏi: 68374| 1 ngày trước

                     Giải:

Vì chuyển từ thùng nọ sang thùng kia nên tổng số dầu của hai thùng...

ID câu hỏi: 2536| 4 tháng trước
Bài thơ lượm sáng tác năm bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 6267| 4 tháng trước
AnvàBìnhcùngchuyểnđộngtừ A đến B(AB=6km).Anchuyểnđộngvớivậntốc12km/h.Bìnhkhởi hành sau An 15 phút và đến nơi sau An 30 phút. a)...
ID câu hỏi: 11082| 4 tháng trước
tìm x, biết: 1+2y/18 = 1+4y/24 = 1+6y/6x
ID câu hỏi: 11230| 4 tháng trước
Tìm hai số chẵn có tổng bằng 200, biết giữa chúng có 4 số lẻ.
ID câu hỏi: 11246| 4 tháng trước
1. Farmers collect household and garden waste to make.............. . a. glassware b. compost c. fabric d. foor coverings 2. ............... using the plastics bags, we shouldn't use them at...
ID câu hỏi: 11268| 4 tháng trước
bố hơn con 28 tuổi 3 năm nữa số tuổi của hai bố con tròn 50 tuổi  .tính tuổi hiện nay của mỗi người.  
ID câu hỏi: 11397| 4 tháng trước
công thức tìm dãy số có BAO NHIÊU CHỮ SỐ
ID câu hỏi: 11440| 4 tháng trước
Xếp các từ : châm chọc , chậm chạp , mê mẩn , mong ngóng , nhỏ nhẹ , mong mỏi , phương hướng , vương vẩn , tươi tắn vào 2 cột  : Từ ghép và từ láy  
ID câu hỏi: 11666| 4 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử : 4x^2+4x-3
ID câu hỏi: 11676| 4 tháng trước
Tìm từ đồng nghĩa với màu đen để chỉ : vải :......... đũa:............
ID câu hỏi: 11738| 4 tháng trước
Tính nhanh D= (1-1/7).(1-2/7).(1-3/7)...(1-10/7
ID câu hỏi: 11916| 4 tháng trước
Cho \(P=1+5^0+5^1+5^2+5^3+...+5^{100}\) .Hỏi P có phải số chính phương hay không? Vì sao?
ID câu hỏi: 12052| 4 tháng trước
Nêu những đặc điểm nổi bật của mùa đông
ID câu hỏi: 12084| 4 tháng trước
tính diện tích hình sau: 36cm 28cm 25cm giúp mk nhé mk tick cho please..............
ID câu hỏi: 12416| 4 tháng trước
Lập bảng số nguyên tố từ 1 đến 100
ID câu hỏi: 12591| 4 tháng trước
đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân dưới đây: những chú mèo thật đáng yêu làm sao!
ID câu hỏi: 12690| 4 tháng trước
I. Wh-question( Bị động) 1. When will you do the work? 2. How many days did she spend finishing the work? 3. Who looked after the children  for you ? II. Sentences with verb " continue and...
ID câu hỏi: 12693| 4 tháng trước
 5 chia 3 bằng 2 khi nào? 
ID câu hỏi: 12819| 4 tháng trước
đặc điểm của vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha
ID câu hỏi: 12881| 4 tháng trước
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.   31. Several people arrived too lately to see the performance. A B C...
ID câu hỏi: 12949| 4 tháng trước
tìm từ đồng nghĩa với các từ: a) thật thà b) đẹp  c) dài d) cao
ID câu hỏi: 12958| 4 tháng trước
20    There has been an increase ______ the number of road accidents recently.             A. in...
ID câu hỏi: 12983| 4 tháng trước
peter asked " what are you learning at the moment?" peter asked me...................... giúp em với ạ :<<<  
ID câu hỏi: 13118| 4 tháng trước
 Các bạn giúp mình tìm những câu thành ngữ tục ngữ nói về trẻ em
ID câu hỏi: 13176| 4 tháng trước
"trắng trẻo" là tính từ chỉ màu sắc hay tính từ chỉ hình dáng?
ID câu hỏi: 13321| 4 tháng trước
hãy giúp mình tả về ngôi nhà của em bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 13339| 4 tháng trước
ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN       Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc...
ID câu hỏi: 13364| 4 tháng trước
MÔN TIẾNG VIỆT  I. Đọc hiểu:                                              HAI...
ID câu hỏi: 13818| 4 tháng trước
Kết tủa CuS, PbS có màu gì? A. Màu xanh B. Màu trắng C. Màu đen D. Màu nâu đỏ
ID câu hỏi: 13822| 4 tháng trước
VẼ CHO MÌNH HÌNH ẢNH CHÚ BỘ ĐỘI NHA MÌNH CẦN GẤP LẮM LUÔN Ý
ID câu hỏi: 13923| 4 tháng trước
truyền bá và truyện tụng là gì vậy??? 
ID câu hỏi: 13981| 4 tháng trước
1. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì dưới đây trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật? A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. B. Chế tạo...
ID câu hỏi: 14183| 4 tháng trước
Hãy nêu ý nghĩa,cách dùng, ví dụ cho  các từ nối:  and/but/so/or/althought/because/if
ID câu hỏi: 14428| 4 tháng trước
Ca ngợi cuộc sống cao đẹp của bác Hồ, trong bài thơ Bác ơi !, nhà thơ Tố Hữu có viết: Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng...
ID câu hỏi: 14718| 4 tháng trước
những số phập phân nào cộng lại với nhau lớn hơn 2,5 nhỏ hơn 3,5   
ID câu hỏi: 14982| 4 tháng trước
Cách phân biệt Chance và Opportunity. 2 từ này thay thế cho nhau được ko?
ID câu hỏi: 15059| 4 tháng trước
Căn cứ vào biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm của Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, nhận xét nào sau đây không đúng? A. GDP tăng lên liên tục qua các năm. B. Tốc độ tăng trưởng ngày càng...
ID câu hỏi: 15106| 4 tháng trước
Dàn ý phân tích vẻ đẹp của Phương Định trong văn bản "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. (Cho e xin MB và KB luôn ạ....
ID câu hỏi: 15211| 4 tháng trước
Học thuyết nào đã chi phối việc đế quốc Mĩ quyết tâm theo đuổi cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975) để ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống phía Nam? A. Học thuyết Truman  B. Học thuyết...
ID câu hỏi: 15437| 4 tháng trước
Hãy viết công thức tính đen ta và hệ thức Vi-ét
ID câu hỏi: 16078| 4 tháng trước
 Các bạn cho tui biết Bảng chia đọng từ bất quy tắc Tiếng anh có bao nhiêu từ được chia được không ? Hai tháng nữa tôi thi vòng QG rồi xin hãy giúp tôi nhé ?
ID câu hỏi: 16301| 4 tháng trước
gà không đẻ trên cây mà sao cây có trứng  trứng không có lòng trắng  chỉ toàn lòng đỏ thôi gà mẹ chẳng phải ấp trứng chín nhờ mặt trời
ID câu hỏi: 16419| 4 tháng trước
1) Tim closest  a) In the 20th century, most of the traditional attiudes to remarriage are changing A. conventional       B. contemporary       ...
ID câu hỏi: 16447| 4 tháng trước
Đặt câu hỏi cho từ in đậm : 1 , I would like to go to Ha Long Bay for a holiday . 2 , I would like to have some rice for lunch .
ID câu hỏi: 16741| 4 tháng trước
Trình bày những điểm đáng lưu ý trong hoàn cảnh sáng tác bài “ TÂY TIẾN”  - Quang Dũng - giúp người đọc hiểu thêm tác phẩm này ? 
ID câu hỏi: 16964| 4 tháng trước
1) vẽ sơ đồ quá trình thành mưa và sự phân bố mưa trên trái đất 2)giải thích tại sao lượng mưa có sự khác nhau về phía hai...
ID câu hỏi: 17052| 4 tháng trước
Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị của hàm số y = sin⁡x. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồi thị đó thành chính nó? A. Không B. Một C. Hai D. Vô số
ID câu hỏi: 17078| 4 tháng trước
 Câu 71 (mức 2): Dãy các chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là:               A. Na2O,CO2,...
ID câu hỏi: 17130| 4 tháng trước
Nêu cấu tạo và tập tính của nhện
ID câu hỏi: 17335| 4 tháng trước
Phân biệt nhũ tương và huyền phù ?
ID câu hỏi: 17769| 4 tháng trước
tính bằng 2 cách :  ( 1353 + 1200) : 3  ( 1353 + 1200 ) : 3 ( 5365 - 1230 ) : 5 ( 5365 - 1230 ) : 5    
ID câu hỏi: 17858| 4 tháng trước
  Em có nhận xét gì về chú gấu bông Mi-sa?
ID câu hỏi: 18099| 4 tháng trước
Dịch bài văn sau sang tiếng Việt giúp mk nha: I cannot imagine living my life without my family by my side. Family is very important and valuable to me and is something that should never be...
ID câu hỏi: 18107| 4 tháng trước
Viết chương trình C++ in ra màn hình các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến n (n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím)
ID câu hỏi: 18270| 4 tháng trước
( 1 điểm)  Tại sao nên ăn nhiều loại rau xanh khác nhau trong khi thành phần chính của các loại rau là cellulose - chất mà con người không...
ID câu hỏi: 18327| 4 tháng trước
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P): 3x-2y-z+5=0  và đường thẳng  ∆ :   x - 1 2   =   y - 7 1   =   z - 3 4   . Gọi (Q)  là mặt phẳng...
ID câu hỏi: 18343| 4 tháng trước
1. Anime lạnh lùng boy or girl nha 2.Anime của Trung Quốc thời trung cổ nha 3. Anime cute boy or girl nha 4. Anime chơi bóng rổ boy or girl nha 5. Anime trong phim mà các bạn biết...
ID câu hỏi: 18460| 4 tháng trước
Giúp mik giải nhanh định luật Bôi lơ ma ri ốt chỉ đúng A khi áp suất cao B khi nhiệt độ thấp C với khí lý tưởng D với khí thực
ID câu hỏi: 18588| 4 tháng trước
Tìm tọa độ giao điểm của parabol $(P)$: $y=2 x^{2}$ và đường thẳng $(d)$: $y=3 x-1$ bằng phép tính.
ID câu hỏi: 18730| 4 tháng trước
2-metyl propanal là tên thay thế của chất có công thức cấu tạo thu gọn là  A.  C H 3 C H 2 C H 2 C H O B.  C H 3 C H 2 C H O C.  ( C H 3 ) 2 C H C H 2 C H O D.  ( C H 3 )...
ID câu hỏi: 18771| 4 tháng trước
Một bể bơi có chiều dài 12 m, chiều dài 5 m và sâu 2,75 m. Người ta lát gạch men đáy bể bơi và bốn xung quanh bể. a,Diện tích cần lát gạch là bao nhiêu mét vuông? b,Người ta phải dùng bao nhiêu...
ID câu hỏi: 18844| 4 tháng trước
một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 360 vòng và số vòng cuộn thứ cấp là 3600 vòng a, Máy biến thế là loại gì? Vì sao? b, Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V tính...
ID câu hỏi: 19308| 4 tháng trước
Cho các phát biểu sau:    (a) Poli(metyl metacrylat) được dùng để sản xuất chất dẻo;    (b) Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ;    (c) Metyl...
ID câu hỏi: 19349| 4 tháng trước
Chép lại đoạn văn sau vào vở, chú ý dùng dấu ngoặc kép đánh dấu tên tác phẩm, tài liệu. Đi học là bài thơ do...
ID câu hỏi: 19354| 4 tháng trước
Hoàn thành đoạn văn  Football / seem / most popular game / England // . Young / old / all / fond / watch / it //.  Important matches /  place / weekends // . As soon / game / begin /...
ID câu hỏi: 19593| 4 tháng trước
Thư viện là nơi em có thể đến để đọc hay mượn sách. Hãy đề xuất các dữ liệu cần quản lí của một thư viện.
ID câu hỏi: 19608| 4 tháng trước
Lập các phương trình hoá học: Ag + HNO3  (đặc) → NO2  ↑ + ? + ? Ag + HNO3  (loãng) → NO ↑ + ? + ? Al + HNO3  → N2 O ↑ + ? + ? Zn + HNO3  → NH4 NO3  + ? + ? FeO +...
ID câu hỏi: 19629| 4 tháng trước
Cho 0,04mol X gồm C2H3COOH ; CH3COOH và C2H3CHO phản ứng vừa hết dung dịch chứa 6,4g Br2. Để trung hoà hết 0,04mol X cần vừa hế t 40ml dung dịch NaOH 0,75M . Khối lượng C2H3COOH trong X là : A. 0...
ID câu hỏi: 19877| 4 tháng trước
Cho từ từ mỗi chất: khí CO2, dung dịch AlCl3 vào mỗi ống nghiệm chứa sẵn dung dịch NaAlO2 cho tới dư.
ID câu hỏi: 19898| 4 tháng trước
Theo quy luật lưu thông tiền tệ, nếu số lượng tiền vàng nhiều hơn mức cần thiết cho lưu thông hàng hoá thì tiền vàng sẽ A.  được cất trữ nhiều...
ID câu hỏi: 19929| 4 tháng trước
Hai lực trực đối là hai lực A. ngược chiều B. cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn C. cùng độ lớn, cùng chiều D. trái chiều có độ lớn khác nhau
ID câu hỏi: 19994| 4 tháng trước
2. Bài tập về Used to Bài 1: Complete the sentences with use(d) to + a suitable verb. 1. Diane don't travel much now. She used to travel a lot, but she prefers to stay at home...
ID câu hỏi: 20183| 4 tháng trước
Sản phẩm của pha sáng được dùng trong pha tối của quang hợp là A. ATP và CO2 B. ATP, NADPH và O2. C. ATP, NADPH D. NADPH, O2
ID câu hỏi: 20332| 4 tháng trước
Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi 1.Don"t forget to brush your teeth every day \(\rightarrow\) .Remember ............................................................ 2.Don"t stay up late at...
ID câu hỏi: 20348| 4 tháng trước
Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ . Ngày thứ nhất máy bơm đó hút đuoc 35% lượng nước trong hồ , ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ . Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao...
ID câu hỏi: 20378| 4 tháng trước
Tìm trong văn bản Chí Phèo những đoạn có sự cộng hưởng giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
ID câu hỏi: 20535| 4 tháng trước
viết bài văn thuyết minh về một loài cây trong đó sử dụng yếu tố miêu tả
ID câu hỏi: 20538| 4 tháng trước
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cũng sắp đến ngày 1/6 của các bạn nhỏ rồi. Nhân dịp này, mình muốn tổ chức 1 cuộc thi mang tên "Họa...
ID câu hỏi: 20613| 4 tháng trước
dòng điện trong kim loại là gì ? nếu chiều dịch chuyển của các electron tự do trong dây dẫn kim loại khi được nối với hai cực của một nguồn điện Giúp gấp
ID câu hỏi: 20659| 4 tháng trước
Để thay đổi số chỉ nhịp cho bản nhạc, em chọn Menu Measures và chọn tiếp?  
ID câu hỏi: 20760| 4 tháng trước
Tóm tắt nội dung chính của chương II Vận Động bằng sơ đồ tư duy Sinh 8 Giusp mình với :<< Mai mình kiểm tra rồi :<<<
ID câu hỏi: 20773| 4 tháng trước
Bạn hãy tả bài văn đồ vật lớp 5 nha Giúp mk nha ^_^  
ID câu hỏi: 20865| 4 tháng trước
Suy nghĩ về nghị lực sống của con người 
ID câu hỏi: 20881| 4 tháng trước
http://thithu.ioe.go.vn/Play.aspx Nạp tiền mới thi được đấy !
ID câu hỏi: 20970| 4 tháng trước
Em hãy so sánh nhà nước Hy Lạp và đế chế La Mã tìm điểm khác nhau.   Gợi ý: Điểm khác nhau là nhf nước thành bang Hy Lạp thể hiện(1).....quyền lựccao nhất thuộc về (2)......còn đế chế La...
ID câu hỏi: 20997| 4 tháng trước
Nghĩ về nơi dòng sông chảy ra biển, trong bài Cửa sông, nhà thơ Quang Huy viết:   Dù giáp mặt cùng biển rộng   Cửa sông chẳng dứt cội nguồn   Lá xanh mỗi lần trôi xuống   Bỗng...
ID câu hỏi: 21130| 4 tháng trước
Các câu còn lại trong bài vẻ đẹp của một bài ca dao làm nhiệm vụ gì?
ID câu hỏi: 21137| 4 tháng trước
Hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên nền có hình vẽ màu đen thuộc loại biển báo nào A. Biển báo cấm. B. Biển báo nguy hiểm. C. Biển hiệu lệnh. D. Biển chỉ dẫn
ID câu hỏi: 21239| 4 tháng trước
Nồi da nấu thịt quá nhiều câu hỏi vớ vẩn, câu trả lời vớ vẩn,  muốn tìm câu trả lời hay, khó quá
ID câu hỏi: 21255| 4 tháng trước
Gia đình Ly có bố mẹ, ông bà, 2 anh trai, 1 em gái, 1 cặp em trai sinh đôi và trong đó có bạn Nhung. Hỏi gia đình Ly có bao nhiêu người?
ID câu hỏi: 21300| 4 tháng trước
1. Add - ing into the following verbs  0. go => going  1. finish  2. have  3. take 4. watch 5. play 6. sing 7. dance  8. sit  
ID câu hỏi: 21318| 4 tháng trước
hãy tả một đoạn văn về lòng dũng cảm hoặc trí khôn của con người
ID câu hỏi: 21534| 4 tháng trước
chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nói quá trong đoạn thơ sau: bác ơi tim bác mênh mông thế ôm cả non sông mọi...
ID câu hỏi: 21544| 4 tháng trước
Các bạn có bài toán nào nâng cao lớp 7 ko.... Đăng giúp mình nha
ID câu hỏi: 21609| 4 tháng trước
PERSONAL NEWS NGHĨA LÀ GÌ
ID câu hỏi: 21655| 4 tháng trước
Cho 17,7 gam một ankyl amin tác dụng với dung dịch FeCl 3 dư, thu được 10,7 gam kết tủa.  Công thức của ankyl amin là: A. CH3 NH2 .   B. C4H9NH2 C. C3H9N D.  C2H5 NH2 .
ID câu hỏi: 21701| 4 tháng trước
5 tấn 25 kg=....... kg
ID câu hỏi: 21757| 4 tháng trước
5. Complete the sentences.   1. It's a beautiful day. There isn't a cloud in the ______.   2. In the Himalayas, there's always snow on the...
ID câu hỏi: 21854| 4 tháng trước
cốc nước trong tiếng anh đọc là gì thế mọi người ơi 
ID câu hỏi: 21987| 4 tháng trước
Bài 2 : Cho hàm số : \(y=-\frac{2}{5}.x\) a. Vẽ đồ thị hàm số \(y=-\frac{2}{5}.x\) b. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ số hàm thị : M(-5;2) , N( 0;3) c. Tìm a để điểm D(a, 5/4) thuộc đồ thị...
ID câu hỏi: 21996| 4 tháng trước
Câu văn sau có bao nhiêu từ phức? Câu chuyện thú vị này kể về gia đình thỏ.
ID câu hỏi: 22115| 4 tháng trước
Bài tập 2: Chọn đáp án đúng 1. He likes to swim. He wishes he … near the sea. A. lives B. lived C. had lived D. would live 2. It’s cold today. I wish it...
ID câu hỏi: 22120| 4 tháng trước
phân tích bài thơ mùa xuân nho nhỏ
ID câu hỏi: 22154| 4 tháng trước
Nội dung -Nghệ thuật văn bản "cô bé bán diêm"
ID câu hỏi: 22245| 4 tháng trước
Thống kê một điểm kiểm tra 45 phút của 40 học sinh của một lớp 10 năm học 2017 - 2018 cho ta kết quả như sau:     3 5 7 9 10 6 8 3 4 6 5 7 8 10  ...
ID câu hỏi: 22258| 4 tháng trước
Nêu sự giống và khác nhau giữa tính chất hoá học của nhôm với tính chất hoá học của kim loại.
ID câu hỏi: 22359| 4 tháng trước
Nêu ý nghĩa của lời nhận xét của Hùng Vương về bánh chưng bánh giày. Giúp mình với! Mai thi rồi!
ID câu hỏi: 22421| 4 tháng trước
nêu suy nghĩ về câu nói “Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại...
ID câu hỏi: 22608| 4 tháng trước
Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là A.  nước và các ion khoáng B.  các chất dự trữ C.  glucozơ và tinh bột D.  các chất hữu cơ
ID câu hỏi: 22774| 4 tháng trước
Bằng những kiến thức lịch sử đã học em hãy: -nêu điều kiện tự nhiên đói với văn minh la mã cổ đại -nêu những thành tiệu văn hoá của la...
ID câu hỏi: 22788| 4 tháng trước
Bài 10 (trang 104 SGK Toán 9 Tập 1) Cho tam giác $ABC$, các đường cao $BD$ và $CE$. Chứng minh rằng : a) Bốn điểm $B, E, D, C$ cùng thuộc một đường tròn. b) $DE<BC$.
ID câu hỏi: 23051| 4 tháng trước
  Tìm các từ ngữ chứa tiếng có vần ương hoặc ươn, iên hoặc iêng  -ươn: -ương: -iên: -iêng: Giúp mik nha mik cần gấp từ 4:45 hôm nay đến 3 rưỡi 4h thôi
ID câu hỏi: 23053| 4 tháng trước
Câu: 'Bắt cá hai tay' là thành ngữ / tục ngữ / ca dao / ? Câu: 'Bắt cá hai tay' có ý gì?
ID câu hỏi: 23152| 4 tháng trước
6. Nếu chỉ có 1 đồng hồ đo thời gian hiện số thì các em cần thiết lập chế độ đo thời gian như thế nào?  
ID câu hỏi: 23185| 4 tháng trước
Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu sơ đồ mạch ba pha của máy phát điện xoay chiều ba pha là: A. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao B. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính C. Nguồn...
ID câu hỏi: 23229| 4 tháng trước
hàm số y=|m-1|x+2012 đồng biến trên R khi và chỉ khi
ID câu hỏi: 23344| 4 tháng trước
Các nhân tố sau đây, nhân tố nào là nhân tố sinh thái vô sinh tác động lên sinh vật: A. Là các nhân tố sinh thái mà tác động của nó lên sinh vật không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần...
ID câu hỏi: 23541| 4 tháng trước
Hãy giải thích tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp ?
ID câu hỏi: 23613| 4 tháng trước
tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép quay tâm O, góc quay 90 độ a) (C): (x-2)^2+(y+5)^2=9 b) x^2+y^2-4x+2y-4=0 cần gấp!
ID câu hỏi: 23738| 4 tháng trước
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:                                  Quê hương là chùm khế ngọt    ...
ID câu hỏi: 23797| 4 tháng trước
Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc...
ID câu hỏi: 23825| 4 tháng trước
có 1702 công nhân sửa chữa thiết bị máy được chia vào 23 đội ở xưởng A và xưởng B, biết xưởng A có 12 đội công nhân. Hỏi xưởng A có...
ID câu hỏi: 23838| 4 tháng trước
Trình bày đánh giá nghệ thuật khổ 2 bài Quê hương
ID câu hỏi: 23902| 4 tháng trước
Đọc bài thơ sau đây: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện, Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền; Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn, Phần nhiều do giáo...
ID câu hỏi: 23910| 4 tháng trước
Hãy tả về một bài văn dài về một dòng sông Cầu quê hương em dành cho lớp 5. Ví dụ mẫu 1: Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp này...
ID câu hỏi: 23956| 4 tháng trước
Theo hoài thanh nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì ?
ID câu hỏi: 24100| 4 tháng trước
Tính a. 8,32 + 14,6 + 5,24 b. 24,9 + 57,36 + 5,45 c. 8,9 + 9,3 + 4,7 + 5 các bạn ghi tính kiểu gì ra nha cảm ơn các bạn nhiều
ID câu hỏi: 24136| 4 tháng trước
Giúp mình viết câu mở bài, kết bài thuyết minh về núi Bà Đen với ạ
ID câu hỏi: 24165| 4 tháng trước
tính nhanh 123,8-34,15-12,49-(5,85-2,49)+10
ID câu hỏi: 24166| 4 tháng trước
Bài 3:  Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí: A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17 ? B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10 ? C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6...
ID câu hỏi: 24279| 4 tháng trước
Dựa vào bài "Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh" (Sách Tiếng Việt 5, tập 2, trang 132), hãy chọc lọc các ý và làm bài tả thành phố Vinh  
ID câu hỏi: 24486| 4 tháng trước
cha con , mặt trời , rực rỡ, chắc nịch, biển xanh lênh khênh  xếp các từ sau thành hai nhóm là từ láy và từ ghép  mình đang cần gấp mong mấy bạn giúp đỡ 
ID câu hỏi: 24501| 4 tháng trước
Chất thơ qua truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh
ID câu hỏi: 24539| 4 tháng trước
Các kiểu căn lề là: a) Căn lề trái, căn lề phải, căn bằng, căn đều hai bên b) Căn lề trái, căn giữa,căn lề phải, căn đều hai bên c) Căn lề trái, căn lề phải, căn giữa, cân đều hai...
ID câu hỏi: 24714| 4 tháng trước
Điền vào chỗ trống. Cười người chớ vội cười lâu, Cười người hôm trước hôm   người cười.
ID câu hỏi: 25002| 4 tháng trước
3 từ đồng nghĩa với mảnh mai
ID câu hỏi: 25055| 4 tháng trước
Văn bản : lợi ích của việc đọc sách  câu hỏi : 1 Nội dung chính của văn bản trên                 2 Theo tác...
ID câu hỏi: 25101| 4 tháng trước
Lai dùm mình cặp AaBbCc x AaBbCc với ><
ID câu hỏi: 25224| 4 tháng trước
đề cương ôn ngữ văn lớp 6 hk2
ID câu hỏi: 25227| 4 tháng trước
Kể tên các biển nằm trong khu vực Đông Nam Á
ID câu hỏi: 25296| 4 tháng trước
Em biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh?
ID câu hỏi: 25400| 4 tháng trước
Vẽ hoặc miêu tả bằng lời về hình ảnh thần Trụ Trời theo hình dung, tưởng tượng của em.  
ID câu hỏi: 25596| 4 tháng trước
Vì sao kinh tuyến đi qua chính giữa giờ địa phương trùng với giờ khu vực. Vì sao kinh tuyến số 0 có giờ địa phương trùng với giờ quốc tế.
ID câu hỏi: 25624| 4 tháng trước
Số đồng phân của axit cacboxylic có công thức C4H8O2 là A. 3  B. 4 C. 2 D. 1
ID câu hỏi: 26001| 4 tháng trước
Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường
ID câu hỏi: 26053| 4 tháng trước
Giải câu đố:  "Tiếng ngân dài mỗi sớm trưa  Thêm dấu huyền hoá cơn mưa mất rồi."  Từ chưa thêm dấu huyền là từ gì ? 
ID câu hỏi: 26182| 4 tháng trước
Toronto is one of the world’s most multicultural cities. Almost half of its population are immigrants. You’ll hear more than 140 languages and dialects spoken on the streets in this...
ID câu hỏi: 26189| 4 tháng trước
Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.
ID câu hỏi: 26208| 4 tháng trước
Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên chọn: A. Thước có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 cm B. Thước đo GHĐ 1 m và ĐCNN 1 mm C. Thước có GHĐ 10 cm và ĐCNN 1...
ID câu hỏi: 26353| 4 tháng trước
Cho AX//F, tính BDE Và xAB =50 độ, ABD=70 độ ,F=20 độ X A B D E F  
ID câu hỏi: 26810| 4 tháng trước
Câu tục ngữ “Thương trường như chiến trường” phản ánh quy luật kinh tế nào dưới đây? A. Quy luật cung cầu  B. Quy luật cạnh tranh C. Quy luật lưu thông tiền tệ   D. Quy luật giá trị...
ID câu hỏi: 26883| 4 tháng trước
Tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 2 cm. Tính độ dài cạnh huyền?  
ID câu hỏi: 27086| 4 tháng trước
Điền từ vào chỗ trống: Vietnam is in the South-East Asia.It has......................of beautiful mountains,rivers and beaches.  .......................are two long..................in...
ID câu hỏi: 27108| 4 tháng trước
Các bạn ơi. Có wed nào có thể giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài ko? Có thì nói cho mình nhé!
ID câu hỏi: 27226| 4 tháng trước
tỉnh a và tỉnh b cách nhau 180 km. Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh và đi ngược chiều nhau.sau 2 giờ chúng gặp nhau.hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét .tính vận tốc...
ID câu hỏi: 27286| 4 tháng trước
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng là 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà? 
ID câu hỏi: 27383| 4 tháng trước
2,5 năm = ..................tháng  
ID câu hỏi: 27504| 4 tháng trước
So sánh hai lũy thừa sau:333444 và 444333
ID câu hỏi: 27506| 4 tháng trước
từ 1 đến 60 có tất cả bao nhiêu chữ số
ID câu hỏi: 27566| 4 tháng trước
Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 180 km . Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh và đi ngược chiều nhau , sau 2 giờ chúng gặp nhau. a) Hỏi sau một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? b)...
ID câu hỏi: 27579| 4 tháng trước
Tính tổng: T= 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + ... + 1/99.100      (ai giải được nhanh và thật chi tiết,tớ cho tận 3 tk,vì tớ có vài níc)
ID câu hỏi: 27792| 3 tháng trước
1.    Nguyen Du is considered a famous Vietnamese………………………..( poem) 2.    Her clothes looks very modern...
ID câu hỏi: 27846| 3 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo? A. Xuân Sơn. B. Cát Bà. C. Hoàng Liên. D. Ba Vì.
ID câu hỏi: 27848| 3 tháng trước
Arrange these words to make sentences 1. homework/The/to/students/ought/their/carefully/do/. ➝ 2. has/the/chores/to/today/Mai/do/herself/. ➝
ID câu hỏi: 28003| 3 tháng trước
đổi hệ nhị phân 11011 thành hệ thập phân 
ID câu hỏi: 28012| 3 tháng trước
Cho p la so nguyen to lon hon 3.Biết p+2 cũng là số nguyên tố.Chứng minh rằng;p+1chia hết cho 6
ID câu hỏi: 28028| 3 tháng trước
1 tờ giấy A4 có bao nhiêu trang
ID câu hỏi: 28153| 3 tháng trước
 How about going swimming this afternoon? Why don't ........................................... Let's.......................................................... How...
ID câu hỏi: 28254| 3 tháng trước
I. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb 1. She is the most intelligent woman. I’ve ever met this woman. 2. This doctor is famous. You visited him...
ID câu hỏi: 28405| 3 tháng trước
Con quýt ăn gì?
ID câu hỏi: 28489| 3 tháng trước
Put "an", "a", "the" and nothing. 1. My birthday is _____ Sunday afternoon. 2. It doesn't often snow here at _____ Christmas. We haven't had _____ White...
ID câu hỏi: 28522| 3 tháng trước
It is very important to have healthy teeth. Good teeth help us to chew our food. They also help us to look nice. How does a tooth go bad ? The decay begins in a little crack in the enamel covering of...
ID câu hỏi: 28556| 3 tháng trước
I ____ my report when my boss ____ the hall. A. made - was entering B. made - entered C. was making - was entering D. was making - entered
ID câu hỏi: 28627| 3 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 28638| 3 tháng trước
My Birthday is ........... May 5th A.is B.on C.of D.from
ID câu hỏi: 28811| 3 tháng trước
Tổng của hai phân số là 14/25.Nếu thêm vào phân số thứ nhất 3/5 thì tổng hai phân số là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 28993| 3 tháng trước
•    Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. •    I can't speak English well. => I wish...
ID câu hỏi: 29032| 3 tháng trước
Biết 1/5 của 1 số là 125,4. Tìm 63% của số đó ?   Ghi câu lời giải nhé mọi người.
ID câu hỏi: 29158| 3 tháng trước
Giai pt: 2x3 - 5x2 + 3x = 0
ID câu hỏi: 29240| 3 tháng trước
Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là * 5 điểm mỗi năm đều có khoa thi, tất cả mọi người dân đều được đi thi. chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy củ,...
ID câu hỏi: 29374| 3 tháng trước
Một người nâng tấm ván AB có khối lượng 40kg với lực F để ván nằm yên và hợp với mặt đường một góc 30 ° . Xác định độ lớn của lực F →  khi lực F →  hướng vuông góc với tấm ván A. 100 3...
ID câu hỏi: 29686| 3 tháng trước
viết bài văn thuyết minh thuật lại  hội chợ xuân ở trường tôi
ID câu hỏi: 30144| 3 tháng trước
Sua loi sai: 1. Gas (is consumed) (faster) than (it) (produces) 2. (The song) to (that) we (listened) last night (was) beautiful 3. We (left) the hall (quietly) (so that) not to (disturb) the...
ID câu hỏi: 30157| 3 tháng trước
(Đọc bài Dế Mèn phiêu lưu kí).Chứng kiến cái chết của Dế Choắt ,Dế Mèn đã có những cảm xúc ,suy nghĩ gì?Những cảm xúc,suy nghĩ đó cho thấy sự thay đổi nào ở Dế Mèn?
ID câu hỏi: 30458| 3 tháng trước
Khối bát diện đều có bao nhiêu đỉnh? A. 6 đỉnh B. 8 đỉnh C. 10 đỉnh D. 12 đỉnh
ID câu hỏi: 30475| 3 tháng trước
Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là. A. 4 B.  2 C.  3 D.  5
ID câu hỏi: 30597| 3 tháng trước
1) Emily:"Our teacher will go to Leipzig tomorrow." Emily said that...
ID câu hỏi: 30782| 3 tháng trước
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. Our English teacher would like_______  A. that we practicing our pronunciation B. us practicing our...
ID câu hỏi: 30879| 3 tháng trước
Exercise 9: Combine these sentences using one of these words: Who, Whom. That, Which, Whose (MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP MÌNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU) 1. Stop...
ID câu hỏi: 30888| 3 tháng trước
Bài tập 13:Mức độ vận dung cao 1. “Remember to give your parents my regard, Lan,” Nam said. →Nam reminded____________________________________________________ 2....
ID câu hỏi: 30982| 3 tháng trước
Điền từ thích hợp vào ô trống 1. Helen.....................her lunch and she...........out to play 2. They..................each other since September when they...................at Marry's...
ID câu hỏi: 31008| 3 tháng trước
Làm topic : Introduce one of heritage sites in Vietnam Giúp mk với
ID câu hỏi: 31132| 3 tháng trước
Số hữu tỉ là gì, số vô tỉ là gì, cho ví dụ sự khác nhau giữa số vô tỉ và hữu tỉ .
ID câu hỏi: 31240| 3 tháng trước
Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?
ID câu hỏi: 31368| 3 tháng trước
Có 3 con đường a1 , a2 , a3 đi từ A đến B và có 4 con đường b1 , b2 , b3 , b4 đi từ B đến C . Hãy viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B ( a1 , a2 là 1 trong những con đường đi từ A đến C...
ID câu hỏi: 31419| 3 tháng trước
Hoạt động nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp năng lượng nước ta? A. Sản xuất điện B. Khai thác than C. Khai thác bôxit D. Khai thác dầu khí
ID câu hỏi: 31635| 3 tháng trước
Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp?
ID câu hỏi: 32016| 3 tháng trước
mọi người ơi đồng nghĩa từ " dìu dắt là từ gì "  
ID câu hỏi: 32017| 3 tháng trước
Tính khối lượng mol trung bình của các hỗn hợp sau:      a.      Hỗn hợp gồm 0,1 mol CO2 và 0,2 mol CO    ...
ID câu hỏi: 32287| 3 tháng trước
Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau khi trộn dung dịch chứa Al(NO3)3 0,2M ; Al2(SO4)3 0,02M và H2SO4 0,015M  
ID câu hỏi: 32300| 3 tháng trước
nêu những đặc diểm cơ bản để nhận biết một số giống gà sau: gà ri, gà hồ, gà lơ go, gà ai cập, gà tàu vàng gà đông cảo...
ID câu hỏi: 32615| 3 tháng trước
Câu 1 (trang 20, SGK Ngữ Văn 10, tập hai) Đề bài: Tìm hiểu nhan đề và nội dung chính của bài thơ Gương báu khuyên răn (bài...
ID câu hỏi: 32659| 3 tháng trước
Dải hội tụ nhiệt đới nằm giữa hai khối khí nào sau đây A. Địa cực và ôn đới B. Ôn đới và chí tuyến C. Chí tuyến và Xích đạo D. Khối khí Xích đạo Bán cầu Bắc và Bán cầu Nam
ID câu hỏi: 32693| 3 tháng trước
giải thích câu tục ngữ: nhất tự vi sư                                      bán tự vi sư    ...
ID câu hỏi: 32708| 3 tháng trước
lập sơ đồ lai hai cặp tính trạng của Menđen và chỉ ra biến dị tổ hợp xuất hiện trong phép lai hai cặp tính trạng
ID câu hỏi: 32742| 3 tháng trước
Làm một bài thơ 4 chữ và 1 bài thơ 5 chữ chủ đề tự chọn.(dài trên 3 khổ,phải có vần) "không được chép trên mạng, phải tự làm"!
ID câu hỏi: 32923| 3 tháng trước
Trong bài " Về thăm nhà Bác" , nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết :            Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa     ...
ID câu hỏi: 32934| 3 tháng trước
Tìm bộ phận chủ ngữ bộ phận vị ngữ và trạng ngữ trong câu sau tối hôm ấy ba đã tỉnh gọt dẻo khúc gỗ thành con búp bê trai; mẹ cẩn thận chắp những mẫu vải vụn thành bé búp bê; còn anh tôi loay hoay...
ID câu hỏi: 33089| 3 tháng trước
Cho 56 gam hỗn hợp A gồm K2CO3, Na2CO3, K2SO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 8,96 lit hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 có tỉ khối so với H2 là 27...
ID câu hỏi: 33167| 3 tháng trước
Đặt câu với mỗi câu thành ngữ sau: -Lửa thử vàng,gian nan thử sức - Có công mài sắt,có ngày nên kim Help me.Giúp mk với .Ai đúng mk cho 3 tick
ID câu hỏi: 33215| 3 tháng trước
các bạn ơi lá dong tiếng anh là j ạ
ID câu hỏi: 33231| 3 tháng trước
Ai có tranh đề tài trò chơi dân gian ( ko có cảnh và nhiều người) cho tui xin.
ID câu hỏi: 33245| 3 tháng trước
tìm hiểu về nhân vật Sơn trong "gió lạnh đầu mùa'' của Thạch Lam Giúp mình với ạ
ID câu hỏi: 33684| 3 tháng trước
Rewrite the following sentences beginning with the words given 1.May I use your dictionary?->Would you mind 2.Viet NAm is a country which exports a lot of rice.->Viet NAm is 3."Is Ha...
ID câu hỏi: 33818| 3 tháng trước
Kiêu căng có hại như the nào ? Cho ví dụ thực tế? 
ID câu hỏi: 33965| 3 tháng trước
 giúp mình xắp xếp các câu này với:  What / your / brother / do / does / on / wednesdays ? / Does / what / he / do / friday mornings ?/ on/ He /...
ID câu hỏi: 34016| 3 tháng trước
Chép thuộc lồng 1 câu tục ngữ về chủ đề thiên nhiên và lao động sản xuất và 1 câu tục ngữ về con người và xã hội.Nêu những nét đặc sắc về ý nghĩa và nghệ thuật của 2 câu tục ngữ ấy. Tìm câu tục ngữ...
ID câu hỏi: 34090| 3 tháng trước
Viết một bài văn ngắn biểu cảm về loài hoa bưởi. Hoa bưởi, không phải cây bưởi. Biểu cảm, không phải miêu tả.  
ID câu hỏi: 34261| 3 tháng trước
Tính nhanh : 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 +18 + 19 = cách tính nhanh nhất nhé cảm ơn 
ID câu hỏi: 34752| 3 tháng trước
Trả lời đi Câu đố số 1. Câu đố mẹo có đáp án: Con mèo nào cực kỳ sợ chuột? Câu đố số 2. Có con chuột lại cực kỳ sợ mèo. Con chuột nào vậy? Câu đố số 3. Người đàn ông duy nhất trên thế giới...
ID câu hỏi: 34832| 3 tháng trước
Khối nào điều chỉnh độ trầm bổng của âm thanh A. Mạch vào B. Mạch tiền khuếch đại C. Mạch âm sắc D. Mạch khuếch đại trung gian
ID câu hỏi: 35191| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm dân cư, đô thị của Châu Âu
ID câu hỏi: 35520| 3 tháng trước
Trong các tiếng chứa ưa (tiếng không có âm cuối ví dụ: giữa dấu thanh sẽ đươvj đặt ở đâu
ID câu hỏi: 35549| 3 tháng trước
Tả bao quát cái cặp sách ( chỉ kể thân bài )
ID câu hỏi: 35598| 3 tháng trước
phân tích nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai ?suy nghĩ của em về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại hậu quả cho nhân loại  giúp mk đi
ID câu hỏi: 35644| 3 tháng trước
cảm nhận vẻ đẹp về thiên nhiên và con người việt bắc
ID câu hỏi: 35674| 3 tháng trước
Mình cần gấp  CÁC VÍ DỤ:   AI. TRẮC NGHIỆM:   Câu 1: Khai báo bản tin độ dài tối đa 255?   Câu 2: S1:=11; và...
ID câu hỏi: 35794| 3 tháng trước
Ex1: V-ing/to V 1.Shh! i hear someone.......in the distance.Do you hear it too? a. shout b. shouted c. to shout d.shouting 2. are you looking forward.........on your cassation? a. you go b....
ID câu hỏi: 35921| 3 tháng trước
Hãy kể tên một số loại cây được trồng bằng cách giâm cành?     
ID câu hỏi: 35940| 3 tháng trước
Thơ Lục Bát Là gì.  Bạn náo đúng mình tặng quà lớn 
ID câu hỏi: 35969| 3 tháng trước
ẢNH INUYASHA CẢM ĐỘNG   CÓ THỂ LẤY TRÊN MẠNG
ID câu hỏi: 36210| 3 tháng trước
70-20 là bao nhiêu
ID câu hỏi: 36338| 3 tháng trước
Ai thuộc bảng đơn vị đo đại lượng mét vuông không,chỉ tớ đi!!!!
ID câu hỏi: 36443| 3 tháng trước
em hãy đặt câu kể ai là gì để khen chị vận động viên đã chiến thắng trong bài tập đọc người chạy cuối cùng  mn giúp mik vs  
ID câu hỏi: 36474| 3 tháng trước
Tính giá trị của biểu thức : A = 3x^2 - 2x + 1 với | x | = 1/2
ID câu hỏi: 36664| 3 tháng trước
1) Hãy dịch nghĩa tiếng việt của câu tiếng anh sau :    May l come in ?    May l go out ? 2) Hãy điền từ ; nine ; hello ; friends ; name vào chỗ chấm :    (1)...
ID câu hỏi: 36702| 3 tháng trước
Đường dây siêu cao áp 500 KV truyền tải điện từ? A. Hòa Bình đến Hà Tĩnh B. Hòa Bình đến Đà Nẵng C. Hòa Bình đến Plây Ku D. Hòa Bình đến Phú Lâm
ID câu hỏi: 36769| 3 tháng trước
giải nghĩa từ khẻo như voi  
ID câu hỏi: 36777| 3 tháng trước
What animals do you want to see?
ID câu hỏi: 36904| 3 tháng trước
Câu 1.  Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà? A. Viên Chưởng Cơ B. Phạm Văn Nghị C. Nguyễn Mậu Kiến D. Nguyễn...
ID câu hỏi: 37398| 3 tháng trước
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng A. số lẻ lần nửa...
ID câu hỏi: 37479| 3 tháng trước
rút gọn phân số rồi qui dồng mẫu số các phân số :27/81;57/76;35/84  
ID câu hỏi: 37610| 3 tháng trước
       một con sẻ non mép vẫn còn vàng óng rơi từ trên tổ xuống . Một con chó săn lao tới . Sẻ von rơi vào tình trạng nguy hiểm nhưng nó đã được sự che chở bảo vệ của sẻ mẹ  ...
ID câu hỏi: 37629| 3 tháng trước
Nêu cấu tạo và chưc năng của trụ não, tiểu não, não trung gian. Giải thích một số hiện tượng thực tế.
ID câu hỏi: 37713| 3 tháng trước
Theo vị trí của thân trên mặt đất, người ta chia thân làm mấy loại? Kể tên các loại thân cây đó
ID câu hỏi: 37738| 3 tháng trước
cho tập hợp M=<x;4;5;6> . Phát biểu nào sau đây là đúng? A.5 thuộc M                 B.x không thuộc M           ...
ID câu hỏi: 37906| 3 tháng trước
1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 vào 75ml dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 1M. Xác định lượng sản phẩm thu được sau phản ứng. 2. Sục 1,12 lít...
ID câu hỏi: 37926| 3 tháng trước
Qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân và Kiều ở lầu Ngưng Bích,em hãy so sánh hoàn cảnh xuất thân ,thân phận của...
ID câu hỏi: 37968| 3 tháng trước
3...3...3...3 = 10 Chấm điền dấu gì?
ID câu hỏi: 37972| 3 tháng trước
tìm m để (p) và (d) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt nằm khác phía trục tung và tổng khoảng cách từ 2 điểm đó đến trục hoành bằng 5 đơn vị độ...
ID câu hỏi: 37978| 3 tháng trước
Cho 5,8 gam andehit A tác dụng hết với một lượng dư AgNO 3/NH 3 thu được 43,2 gam Ag. Tìm CTCT của A là: A. CH3CHO        B. CH2=CHCHO   C. OHC-CHO...
ID câu hỏi: 38072| 3 tháng trước
Viết bài văn nghị luận xã hội bàn về vấn đề: kết nối và chặn trong bối cảnh hiện nay 
ID câu hỏi: 38229| 3 tháng trước
Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con chó trong gia đình
ID câu hỏi: 38283| 3 tháng trước
Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày, nghĩa là sau 138 ngày, khối lượng của nguyên tố đó chỉ...
ID câu hỏi: 38340| 3 tháng trước
Mẹ sinh nam năm 27 tuổi hiện nay tổng số tuổi của mẹ và nam là 45 tuổi số tuổi của nam hiện nay là
ID câu hỏi: 38474| 3 tháng trước
Đề bài:Viết đoạn văn nghị luận xã hội về tác hại của tệ nạn với cuộc sống con người.
ID câu hỏi: 38567| 3 tháng trước
1. So many people have never been unemployed as today Never ________________________________________________________________ 2. This boy will no longer make the same mistakes No longer...
ID câu hỏi: 38779| 3 tháng trước
một nhóm 15 học sinh đang chụp ảnh sao cho mỗi bức ảnh có 2 học sinh.mỗi học sinh đều phải chúp ảnh với tất cả các bạn.hỏi cần chụp ít nhất bao nhiêu bức ảnh...
ID câu hỏi: 39048| 3 tháng trước
Bài con chuồn chuồn nước có mấy đoạn? Tìm ý chính của mỗi đoạn?
ID câu hỏi: 39209| 3 tháng trước
viết một bài luận( khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của văn bản "thần mưa"
ID câu hỏi: 39313| 3 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este E đơn chức rồi cho sản phẩm cháy đi lần lượt qua bình (1) đựng dd H2SO4 đặc và bình (2) đựng dd nước vôi trong dư...
ID câu hỏi: 39451| 3 tháng trước
Em lớn lên trong vòng tay ấp ủ của mẹ hiền.Công ơn của mẹ như sông sâu biển rộng.Em hãy tả lại mẹ của mình với lòng biết ơn sâu sắc
ID câu hỏi: 39580| 3 tháng trước
20% của 200 là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 39621| 3 tháng trước
Mức phản ứng là? A.Giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. B.Mức độ biểu hiện khác nhau của kiểu...
ID câu hỏi: 39637| 3 tháng trước
Bài tập: Không dùng công thức nghiệm thu gọn, giải phương trình \(4mx^2-x-10m^2=0\)  với x = 2.
ID câu hỏi: 39765| 3 tháng trước
Hãy tóm tắt tác phẩm Quê Nội ( Võ Quảng)  Các bạn giúp mik nhé, mik đang cần gấp. Mình cám ơn    
ID câu hỏi: 39882| 3 tháng trước
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: Hôm nay trời nắng chang chang Mèo con đi học chẳng mang thứ gì Chỉ mang một chiếc bút chì Và mang một mẩu bánh mì con con. (Mèo con đi học - Phan Thị Vàng...
ID câu hỏi: 39928| 3 tháng trước
Hiến pháp quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo dục khẳng định quy định chung: “Mọi...
ID câu hỏi: 40068| 3 tháng trước
Giải thích từ: Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mị Nương , Phong Châu 
ID câu hỏi: 40511| 3 tháng trước
Viết các từ sau thành Tiếng Anh nhãn vở : người nước ngoài : nước ngoài : trả lời : thể dục : tin học : hệ mặt trời :
ID câu hỏi: 40865| 3 tháng trước
Cho các chất sau: HCl; SO3 ; NaOH; CuO; HNO3 ; Na2CO3 ; CO2 CuSO4 ; Fe(OH)3 ; H2SO4 ; CaCO3 ; KHSO4 ; K2O; CO; Ca(OH)2 ; Al2O3 ; Fe3O4 a. Phân loại và gọi tên các chất b. Ở điều kiện thường, những...
ID câu hỏi: 40907| 3 tháng trước
Phong nuôi ba con vật là Gà Ác, Vịt Xiêm, Ngan Trắng. Khối lượng của hai con Gà Ác và Vịt Xiêm nặng tất cả là 5 kg. Hai con Gà Ác và Ngan Trắng nặng tất cả là 9 kg. Hai con Ngan Trắng và Vịt Xiêm...
ID câu hỏi: 40943| 3 tháng trước
b. Tiếng gió rì rào trong vòm lá như....................................................................... c. Tiếng suối ngân nga như... ....................................................... d....
ID câu hỏi: 41155| 3 tháng trước
Theo tháp dinh dưỡng, trung bình trong 1 tháng, một người trưởng thành cần ăn vừa phải 1500g thịt, 2500g cá và thủy sản; ăn đủ 10kg rau; 12kg lương thực và lượng muối cần ăn hạn chế là dưới ………..….....
ID câu hỏi: 41188| 3 tháng trước
Để nhận biết 4 dung dịch trong 4 lọ mất nhãn :KOH, NH4Cl, Na2SO4, (NH4)2SO4, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong các thuốc thử sau: A.  Dung dịch...
ID câu hỏi: 41602| 3 tháng trước
(Không chép mạng nhé) Bài 3.(1 điểm) Xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “ lá” trong ví dụ và cho biết phương thức...
ID câu hỏi: 41832| 3 tháng trước
Trong bài thơ " Bánh trôi nước" của tác giả Hồ Xuân Hương , gợi trong em tình cảm nào đối với nhân vật trữ tình trong bài
ID câu hỏi: 41867| 3 tháng trước
cho bài ca dao :               - Ở đâu năm cửa nàng ơi    Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi dòng ?          ...
ID câu hỏi: 42066| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ khối: cách tính diện tích hình chữ nhật
ID câu hỏi: 42126| 3 tháng trước
Điền từ thích hợp vào sơ đồ sau để hoàn thành tóm tắt đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh Nhân vật trong truyện là Lê Hữu Trác. Ông nhận được (1)________ vào phủ chúa Trịnh để chữa bệnh. Ông được điệu trên...
ID câu hỏi: 42189| 3 tháng trước
Phần PROJECT ( Unit 1: Leisure activities ) Viết nội dung của 1 tờ poster( Quảng cáo ) nói về chủ đề Reading books: Gợi ý: - Giới thiệu, mô tả. - Nêu lợi...
ID câu hỏi: 42308| 3 tháng trước
one and  ninety-nine = ?
ID câu hỏi: 42485| 3 tháng trước
choose the correct words in the box.myselfhimselfherselfyourselfthemselvesourselvesitselfshouldshouldn'tmedicinecandyheadache he should take better care of _____ she shouldn't take care of...
ID câu hỏi: 42555| 3 tháng trước
Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính A. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị ra, bộ nhớ ngoài B. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị vào/ra, bộ nhớ ngoài C. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị màn hình và máy...
ID câu hỏi: 42606| 3 tháng trước
story / her / story / is / the / of / tam / favorite / and / cam you / it / have / it / I / when / can / finish
ID câu hỏi: 42683| 3 tháng trước
cho hình chóp sabcd có đáy là hình bình hành abcd. m , n , e là trung điểm của ab , bc,sd. tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng mne và hình chóp
ID câu hỏi: 42824| 2 tháng trước
Viết lại câu: 1.Their father got to London by taxi last Monday -->Their father took a ..................................... 2.Where were you born? -> What is...
ID câu hỏi: 42880| 2 tháng trước
Sửa lỗi sai trong câu 5; How many milk would you like?
ID câu hỏi: 43126| 2 tháng trước
X x 100 + X x 0,01 với X = 350,765  
ID câu hỏi: 43193| 2 tháng trước
Fill in each gap with a suitable preposition: 1. I received a letter .....................my mother yesterday. 2. He rented a house next door .....................mine. 3. He lived...
ID câu hỏi: 43335| 2 tháng trước
Các bạn ơi mk hỏi vs:Tìm x a, 60 % . x - 11/4 . x = x + 5 b, 11/2 . x - 2/3 . x = 54 % . x giúp mk với, mai mk thi rùi !
ID câu hỏi: 43599| 2 tháng trước
(3x-2^4).7^3=2.7^4 mình cần gấp ai nhanh mình tick cho    
ID câu hỏi: 43624| 2 tháng trước
CÂU BỊ ĐỘNG 1.They can make tea with boiled water.  -> Tea ................................................................... 2. He is instructing all the workers of the plan at the...
ID câu hỏi: 43815| 2 tháng trước
Hai Bà Trưng khởi nghĩa chóng lại quân Hán vào năm 40. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Cho đến năm 2012 được bao nhiêu năm?
ID câu hỏi: 43907| 2 tháng trước
Write a short paragraph ( 80-100 words) about Vung Tau
ID câu hỏi: 43959| 2 tháng trước
tính nhanh : a 124 x 52 - 124 x 42                     b  0,8  x 23,6 x 3 - 4,8  x 1,8
ID câu hỏi: 44168| 2 tháng trước
Thực Hiện phép tính (Nhanh nhất có thể) a)125+70+375+230 b)49.55+45.49 c)3.5²-16² d)120:{54-[50-(3²-2.4)]}
ID câu hỏi: 44312| 2 tháng trước
Tìm các cặp số nguyên x ; y thoả mãn x2 +x +3= y2  
ID câu hỏi: 44342| 2 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất: 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2
ID câu hỏi: 44348| 2 tháng trước
Giải phương trình sau: sin(x + 2) = 1/3
ID câu hỏi: 44367| 2 tháng trước
Choose the best option to complete the following sentences. (3ms) 1. The teacher said you should work harder........................your English grammar. A....
ID câu hỏi: 44401| 2 tháng trước
1. My house is bigger than your house. => Your house is...................... 2. The black car is cheaper than the red car. => The red car_____________ 3. This film is more interesting than...
ID câu hỏi: 44537| 2 tháng trước
năm 2016 có bao nhiêu ngày  
ID câu hỏi: 44633| 2 tháng trước
going out / for / some / coffee / What about / now? ................................................................................
ID câu hỏi: 44652| 2 tháng trước
______ did they do yesterday? A. What B. When C. Where D. Who
ID câu hỏi: 44729| 2 tháng trước
A. This Mystery Park is part of National Park. Sailing, swimming and other water sports are available at club, with professional teachers. Fishing is available for Mystery Park Club members only...
ID câu hỏi: 45105| 2 tháng trước
1. Phân biệt sản phẩm và hàng hóa . Cho ví dụ 2. Phân biệt hai thuộc tính của hàng hóa . Cho ví dụ
ID câu hỏi: 45243| 2 tháng trước
TÌM X (x-5).(3x+6)=0
ID câu hỏi: 45279| 2 tháng trước
Tính tổng 1 + 2 + 3 + ......... + 99 + 100
ID câu hỏi: 45340| 2 tháng trước
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. A good essay must __________contain enough interesting ideas and specific exam but...
ID câu hỏi: 45357| 2 tháng trước
Kể về việc em đã làm chuẩn bị đón tết
ID câu hỏi: 45367| 2 tháng trước
Trình bày tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 theo lược đồ(SGK-trang 64).
ID câu hỏi: 45504| 2 tháng trước
1. mary wishes she (study) ... better 2.i (lose) ...my pen . i can't find it anywhere 3. he had a bad fall while he ( repair) ..... his roof 4.nothing (give ) to you if you ( not study ) ......
ID câu hỏi: 45636| 2 tháng trước
turn the following sentences into negative sentences and questions: 1. i have lunch at 11 o'clock.  - ? 2. Tony is my best friend - ?
ID câu hỏi: 46002| 2 tháng trước
write an email to an English-speaking friend about your own family life
ID câu hỏi: 46121| 2 tháng trước
Đề bài :cảm nghĩ của em khi xem bộ phim " Mẹ điên"  
ID câu hỏi: 46175| 2 tháng trước
Đóng vai Kim Liên kể lại câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
ID câu hỏi: 46241| 2 tháng trước
có ai có đề bài bài 40,41,42,43,44,45,46 SGK toán tập 1 lớp 7 không viết ra hộ mình với đứa bạn cầm nhầm sách rồi mình không học được
ID câu hỏi: 46292| 2 tháng trước
Đề cương ôn tập môn toán lớp 7 giữa học kì 2
ID câu hỏi: 46308| 2 tháng trước
Hỗn hợp khí X gồm SO2 và CO2. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 27. a. Tính phần trăm khối lượng mỗi khí. b. Cho 8,96 lít (đktc) hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa....
ID câu hỏi: 46440| 2 tháng trước
what class are you in?(trả lời bằng tiếng anh) ai nhanh mình tích cho!
ID câu hỏi: 46995| 2 tháng trước
Dế Choắt nhìn tôi mà rằng: - Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà...
ID câu hỏi: 47013| 2 tháng trước
baì 7: Cho tam giác abc cân tại a, bc=2a. gọi m là trung điểm của bc. lấy các điểm d và e trên ab, ac sao cho góc dme= góc b a) Chứng minh rằng tam giác bdm đồng dạng tam giác...
ID câu hỏi: 47289| 2 tháng trước
1. vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi? 2. Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? 3. Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?
ID câu hỏi: 47350| 2 tháng trước
Talk  about  what  would  you  like to be  and do in the  future 
ID câu hỏi: 47363| 2 tháng trước
I. Complete the sentences using the words in bold. Use two to five words. 1. Your mother’s worried about you. You should phone her. better You ...... your mother as she’s worried about you. 2. Will...
ID câu hỏi: 47388| 2 tháng trước
Giúp mình với ạ Viết bài nói về kế hoạch đi du lịch trong tương lai bằng tiếng anh ạ
ID câu hỏi: 47498| 2 tháng trước
Tính α+ β,α- β với: α = 1 - 2i, β = 6i
ID câu hỏi: 47520| 2 tháng trước
Người ta dùng một chùm tia laze C O 2 có công suất 12 W làm dao mổ. Chùm tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Nhiệt dung riêng của nước là 4186 J/kg. độ, nhiệt hóa...
ID câu hỏi: 47616| 2 tháng trước
What is the ............of that river? A. long B. wide C. length D. heavy
ID câu hỏi: 47631| 2 tháng trước
Lớp 5A có 48 học sinh, trong đó số học sinh biết bơi chiếm 25%. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh chưa biết bơi?
ID câu hỏi: 47672| 2 tháng trước
Mk là Shiro đây, có ai nhớ tui và biết tui là ai ko dợ? Đây là nick phụ của mk nha, đi cày nick này tý đã, cùi...
ID câu hỏi: 47693| 2 tháng trước
Cho mình hỏi truyện " My nam học đường "thuộc thể loại truyện gì? Cca bạn cho mình xin 10 truyện tương tự nhé. Mình sẽ tick 10 ngày liên tiếp cho bạn nào nhanh nhất và truyện hay nhất nha!!!
ID câu hỏi: 47701| 2 tháng trước
Câu 18: The cinema is............your left.   Ai nhanh hứa tick! Cảm mơn!
ID câu hỏi: 47797| 2 tháng trước
Những ước mơ chiến đấu và chiến thắng kẻ thù đc thể hiện qua hình ảnh , chi tiết nào của truyền thuyết Thánh Gióng
ID câu hỏi: 47864| 2 tháng trước
Ô tô đi trên quãng đường dài 450 km. Giờ thứ nhất đi được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ ba đi được 1/6 quãng...
ID câu hỏi: 47903| 2 tháng trước
Sắp xếp các phân số 1\3,1\6,5\2,3\2 theo thứ tự tăng dần.
ID câu hỏi: 47938| 2 tháng trước
what is your name? where do you live? Which class are you in? How do you think you stand in the classroom? What is your favorite subject? What do you hate the most? Do you like reading...
ID câu hỏi: 47991| 2 tháng trước
Lập dàn ý .trình bài ý kiến về :Học sinh chỉ cần giỏi các môn văn hoá không cần luyện tập thể dục thể thao.
ID câu hỏi: 48052| 2 tháng trước
. Cho 2023 số tự nhiên bất kì: a1;a2;a3;...;a2023   . Chứng minh rằng tồn tại một số hoặc tổng một số các số liên tiếp nhau trong dãy trên chia hết cho...
ID câu hỏi: 48386| 2 tháng trước
Hiện nay mẹ 31 tuổi. Sau 20 năm nữa, tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con trai và gái. Tính tuổi hiện nay của mỗi con, biết rằng con trai kém con gái 3 tuổi
ID câu hỏi: 48389| 2 tháng trước
Bài 1: Change the sentences to relative clauses. 1. She's just bought a handbag made of crocodile skin. 2. The story told by my grandma was interesting. 3. Those students wanting to go...
ID câu hỏi: 48401| 2 tháng trước
A = ( 156.2 + 3.8 -17.5 + 252.5 - 197 ) x ( 0.2 - 2 / 10 ) x 2001
ID câu hỏi: 48579| 2 tháng trước
Tảnngười  bạn thân bằng Tiếng Anh Dàn Ý : Hello ! My name is....... I have many friends in my class ! But my best friend is...... She(He) has many high achievements in studying . During...
ID câu hỏi: 48663| 2 tháng trước
Bài 4: Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Chị Dậu nghiến hai hàm răng: – Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho...
ID câu hỏi: 48966| 2 tháng trước
Bạn mai dùng các đồng tiền xu với nhau để xếp thành các cạnh của tam giác, biết rằng ở mỗi đỉnh tam giác có 1 đồng xu và trên mỗi cạnh tam...
ID câu hỏi: 49177| 2 tháng trước
khởi nghĩa Mai Thúc Loan(Năm 713-722)
ID câu hỏi: 49257| 2 tháng trước
Viết đoạn văn từ 5-7 câu trình bày suy nghĩ của em về đức tính trung thực Giúp mình với ạ, mình đang cần gấp!!!
ID câu hỏi: 49357| 2 tháng trước
có 30 gam dung dịch NaOH 15% tìm khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch có nồng độ 22%
ID câu hỏi: 49629| 2 tháng trước
Đề tài: vẽ một bức tranh về quê hương em
ID câu hỏi: 49630| 2 tháng trước
1,tính a) \(1\frac{5}{7}\)     x    \(\frac{3}{4}\)                                ...
ID câu hỏi: 49775| 2 tháng trước
có ý kiến cho rằng Đây thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử là bức tranh đẹp thơ mông đượm buồn rất huế của thôn vĩ ý khác cho rằng bài...
ID câu hỏi: 49778| 2 tháng trước
Đặt tính rồi tính: a) 235 + 417 256 + 70 b) 333 + 47 60 + 360
ID câu hỏi: 49784| 2 tháng trước
He has driven the same car………………….2008.
ID câu hỏi: 50071| 2 tháng trước
Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong 0,2 s là 6 3   cm. Tính tốc độ của vật khi nó cách vị trí cân bằng 3 cm A. 53,5 cm/s B. 54,9 cm/s C. 54,4...
ID câu hỏi: 50124| 2 tháng trước
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tremor-Martin-Garrix---Dimitri-Vegas--amp--Like-Mike/ZW6C9ZBF.html nghe thử đi hay lắm  
ID câu hỏi: 50258| 2 tháng trước
Chứng minh1 tam giác vuông có 1 góc bằng 30o thì cạnh đối diện với góc ấy bằng nửa cạnh huyền
ID câu hỏi: 50276| 2 tháng trước
mn ơi,cho em hỏi máy tính casio fx-570vn plus có chỉnh sang được tiếng việt không ạ ?
ID câu hỏi: 50305| 2 tháng trước
tính tổng dãy số sau : 1, 4, 7, 10,..............., 1000  (toán lớp 6 nha mấy bồ ~)
ID câu hỏi: 50348| 2 tháng trước
Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3 W ; R2 = 5 W ; R3 = 7 W mắc nối tiếp với nhau. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là I = 2A. 1/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 2/...
ID câu hỏi: 50590| 2 tháng trước
Tổng số nguyên tử trong một phân tử axit α -aminopropionic là : A. 11....
ID câu hỏi: 50773| 2 tháng trước
1 bể bơi trẻ em có chiều dài 8m chiều rông 4m chiều sâu bằng 15% chiều dài. Người ta muốn lát các viên gạch hình vuông có...
ID câu hỏi: 51028| 2 tháng trước
tóm tắt bài chàng út và nàng sen
ID câu hỏi: 51534| 2 tháng trước
cho các chữ số 1 , 2 , 3 và dấu phẩy .hỏi có thể viết được tất cả bao nhiêu số thập phân có các chữ số khác nhau nhỏ hơn 30
ID câu hỏi: 51549| 2 tháng trước
Cho 8,4g Fe tác dụng với hcl thì thể tích h2 thoát ra ở đktc là
ID câu hỏi: 51618| 2 tháng trước
trình bày đặc điểm phân bố dân cư nước ta? địa phương em thuộc loại hình quần cư nào?
ID câu hỏi: 51658| 2 tháng trước
Describe a friend,answer tha ques tion: 1.Where did you met him/her? 2.How long have you known him/her? 3.What is him/her personality? 4.(Give an)What is thing you like most at him/her? 5.Give an...
ID câu hỏi: 51675| 2 tháng trước
Để điều chế K kim loại người ta có thể dùng các phương pháp sau: (1) Điện phân dung dịch KCl có vách ngăn xốp. (2) Điện phân KCl nóng chảy. (3) Dùng Li để khử K ra khỏi dd KCl. (4) Dùng CO để khử...
ID câu hỏi: 51837| 2 tháng trước
Circle the correct word. (Khoanh vào đáp án đúng.) 1. You should / shouldn't go to the beach. It really is very beautiful. 2....
ID câu hỏi: 51900| 2 tháng trước
She gave me your…. A.report card. B.to report card. C.reported card. D.reporting card Làm rồi giải thích giúp mình nha
ID câu hỏi: 52466| 2 tháng trước
ai co nick bangbang thi noi luon:tk:........mk:......... nha    
ID câu hỏi: 52518| 2 tháng trước
this picture is _____ than a horse A -more beautiful B more beautifully
ID câu hỏi: 52547| 2 tháng trước
ba đội máy cày làm việc ( Năng suất hoạt đông như nhau ) Trên ba cánh đồng có diện tích bằng nhau . Dội thứ nhất hoàn thành...
ID câu hỏi: 52815| 2 tháng trước
Một cậu bé vui sướng vừa cầm tiền mẹ cho ra phố mua kem. Bỗng cậu gặp một ông lão ăn xin già yếu. Ông chìa bàn tay gầy gò ,run rẩy trước mọi người để cầu xin sự giups đỡ.Em hãy hình dung sự việc...
ID câu hỏi: 53104| 2 tháng trước
Đọc đoạn văn từ câu "Ông nói gì với chị?" đến câu "có thể là những sự thực cao cả" là phát ngôn của ai? Thuật ngữ văn học dùng để chỉ tên loại ngôn ngữ này? Ở đây, trong câu chuyện kể, nó có tác...
ID câu hỏi: 53109| 2 tháng trước
Ở động cơ 4 kì, khi trục khuỷu quay được 1 vòng thì pittong dịch chuyển bao nhiêu hành trình ạ?
ID câu hỏi: 53262| 2 tháng trước
Tính cạnh hình vuông,biết chu vi hình vuông là 24cm? Các bạn viết cả công thức nữa nhé.
ID câu hỏi: 53280| 2 tháng trước
Kể tên các dạng tập tính phổ biến ở động vật. Tìm thêm ví dụ cho mỗi dạng tập tính.
ID câu hỏi: 53353| 2 tháng trước
giải pt \(\sqrt{4-3 \sqrt{10-3x}}=x-2\) p/s: ai đó có dùng windows 10 ko?
ID câu hỏi: 53549| 2 tháng trước
tưởng tượng em là một trong số một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, em có gì muốn nói với cha, me của mình!
ID câu hỏi: 53567| 2 tháng trước
Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. 1. My best friend (not walk) _________ to school every day. Sometimes she (cycle) _________. 2. Look! What_________he (play)...
ID câu hỏi: 53758| 2 tháng trước
tả môt đoạn văn về hội trung thu
ID câu hỏi: 53786| 2 tháng trước
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây dẫn đầu cả nước về sản lượng thủy sản khai thác ? A. An Giang.        B. Đồng Tháp....
ID câu hỏi: 53992| 2 tháng trước
Trình bày và giải thích các bước của hai thí nghiệm chứng minh tính hướng sáng và tính hướng nước.
ID câu hỏi: 54073| 2 tháng trước
Hãy cho biết cách phối thanh trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)
ID câu hỏi: 54111| 2 tháng trước
2 con vịt đi trước 2con vịt.2 con vịt đi sau 2 con vịt , 2 con vịt đi giữa 2con vịt. Hỏi đàn vịt đó có bao nhiêu con? Bạn nào nhanh tay sẽ được  mình tick cho. 
ID câu hỏi: 54159| 2 tháng trước
Bạn hãy hoàn thành câu sử dụng các từ/ cụm từ cho sẵn. A. Is quite different C. As expensive as E. Different from B. Is the same D. Are different F. The same as the price The cost of...
ID câu hỏi: 54265| 2 tháng trước
Trong lớp 10A1 có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi Hóa .Biết rằng có 9 học sinh giỏi đúng hai...
ID câu hỏi: 54290| 2 tháng trước
Khi nói về chu trình cacbon trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. II. Thực vật...
ID câu hỏi: 54338| 2 tháng trước
Describe your dream home by English (  ≥ 100 words )
ID câu hỏi: 54513| 2 tháng trước
Đặt 4 câu có từ ghép chính phụ, 2 câu có từ ghép đẳng lập.
ID câu hỏi: 54695| 2 tháng trước
Cho 2 bóng đèn Đ1(100v-40W); Đ2(100V-60W) a. Tính cđdđ qua đèn và điện trở khi đèn sáng bình thường b. Nếu có hđt 120V và đc...
ID câu hỏi: 54960| 2 tháng trước
Trao đổi về ý nghĩa, tác dụng của tư duy tích cực trong học tập và giao tiếp.  
ID câu hỏi: 55163| 2 tháng trước
Để tạo ra chất bán dẫn loại n, người ta pha thêm tạp chất, cách pha tạp chất đúng là A. Ge + As              B. Ge + In      C. Ge + S  ...
ID câu hỏi: 55223| 2 tháng trước
Điền vào chỗ còn trống trong lá thư gởi toà soạn này. Chia động từ ở thì Present Perfect hoặc Past Simple. A few days ago I learned (learn) that someone...
ID câu hỏi: 55308| 2 tháng trước
Mỗi yến gạo giá 60 000 đồng. a/ Mua 1 kg gạo đó phải trả bao nhiêu tiền ? b/ Mua 0,3 kg gạo đó phải trả bao nhiêu ? Lời giải đầy đủ nha các bạn!  
ID câu hỏi: 55353| 2 tháng trước
Hiệu hai số là 194.Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 6 dư 4 . Tìm số bé  
ID câu hỏi: 55475| 2 tháng trước
Văn tả thầy cô giáo
ID câu hỏi: 55572| 2 tháng trước
tính khối lượng của na2co3 có trong 2 kí na2co3 . 3h2o ; feso4 có trong 200g feso4 . 5h2o
ID câu hỏi: 55579| 2 tháng trước
Với mỗi công thức phân tử sau hãy viết 1 công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn tương ứng.C2H6,C3H4,C4H8,C3H7CL
ID câu hỏi: 55594| 2 tháng trước
bài TDN số 1 đc viếc ở giọng nào? Khái niệm của gọng đó  
ID câu hỏi: 55657| 2 tháng trước
Nêu lên cảm nghĩ của em về bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư ( Phò giá về kinh) bằng đoạn văn từ 8 đến 10 dòng
ID câu hỏi: 55711| 2 tháng trước
Giúp mình thuyết trình bài túi sách trang trí họa tiết thời tiền sử với. Mình đang gấp lắm
ID câu hỏi: 55732| 2 tháng trước
Choose the best answer for each question.        5. Would you like to have __________ coffee?        A....
ID câu hỏi: 55823| 2 tháng trước
1/ sin2x = 1+ căn 2 . cosx + cos2x  2/ sin^2 x+ sin^2 3x + sin^2 5x = 3/2  
ID câu hỏi: 55857| 2 tháng trước
Chỉ ra phép tu từ và nêu tác dụng a, Thuyền về có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền b,Một giọt máu đào hơn ao nước...
ID câu hỏi: 55955| 2 tháng trước
Trước khi yết kiến vua: Hành động:........ Suy nghĩ:........... Nhận xét:.......... ai giúp với
ID câu hỏi: 56021| 2 tháng trước
Hãy tìm hiểu ong thợ và ong chúa được sinh ra như thế nào và vì sao chúng khác nhau về hình thái, vai trò trong...
ID câu hỏi: 56029| 2 tháng trước
Câu 3. Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là? A.  S = f                 ...
ID câu hỏi: 56205| 2 tháng trước
Mua 16m ống nhựa phải trả 128 000 đồng. Hỏi mua 30,7m ống nhựa cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 56300| 2 tháng trước
Mở đầu bài thơ, nhà thơ viết "Khi con tu hú gọi bầy" và kết thúc bài thơ là "Con chim tu hú ngoài trời cứ...
ID câu hỏi: 56577| 2 tháng trước
tính tổng sau: a) A=1+1/2!+1/3!...+1/n! b) B= 1+x^2/2+x^2/3+...+x^2/n
ID câu hỏi: 56609| 2 tháng trước
Ai có đề kt 15p Sinh học 6 bài 33 , 34 , 35 ko ạ
ID câu hỏi: 56627| 2 tháng trước
8. Từ dầu mỏ có thể sản xuất ra các sản  phẩm nào sau đây ? a. Nước hoa     ...
ID câu hỏi: 56813| 2 tháng trước
 viết 1 bài văn Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ
ID câu hỏi: 56892| 2 tháng trước
Đáp án nào dưới đây không phải thành ngữ, tục ngữ?  Đa sầu đa cảm  Đá thúng đụng nia  Điệu hổ li sơn  Sinh cơ...
ID câu hỏi: 56957| 2 tháng trước
. Choose the best answer 1. Jane saw her old friend while she _________ the street . a. crossed b. is crossing c. was crossing d. crosses 2. Milions of Christmas cards ____________ every year. ...
ID câu hỏi: 57048| 2 tháng trước
văn miêu tả sáng tạo: em hảy tả một ông bụt
ID câu hỏi: 57206| 2 tháng trước
Vòng tuần hoàn nhỏ thường gồm các quá trình nào sau đây A. Bốc hơi - ngưng đọng và mưa B. Bốc hơi - ngưng đọng, mưa, dòng chảy mặt C. Bốc hơi - ngưng đọng, mưa, dòng chảy ngầm D. Bốc hơi - ngưng...
ID câu hỏi: 57282| 2 tháng trước
Choose the correct answer A, B, C or D 1. color are the panda? - They are black and white. A. What B. How C. When D. Where 2. The pink book cheaper than the red one. A. is B. are C. do D....
ID câu hỏi: 57285| 2 tháng trước
đọc bài Chiếc Kén Bướm và cho biết Theo em vì sao khi ra ngoài chú bướm lại không bao giờ bay được
ID câu hỏi: 57318| 2 tháng trước
TÍNH NHANH:( ! Kí hiệu giai thừa ) 9! - 8x7! - 8x8! = ??? Mình tính ko ra đc đáp án đúng = cách tính nhanh mk thường làm Mong các bạn giúp đỡ !!!
ID câu hỏi: 57329| 2 tháng trước
Nêu khái niệm và tác dụng của từ láy, từ hán việt, từ trái nghĩa, thành ngữ, điệp ngữ
ID câu hỏi: 57408| 2 tháng trước
Hùng có một số viên bi. Hùng cho Dũng 1/3 số bi, sau đó cho Tuấn 1/2 số bi còn lại. Cuối cùng Hùng đếm thấy còn 10 viên bi. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu viên bi ?
ID câu hỏi: 57457| 2 tháng trước
Hai người bạn đi sắm Tết. Tổng số tiền của hai người mang đi là 790 000 đồng. Khi người thứ nhất mua hết 5/6   số tiền của mình, người thứ hai mua hết 6/7   số tiền của mình thì người thứ...
ID câu hỏi: 57596| 2 tháng trước
Read the passage and choose the best answer to the question. AN EXCITING TRIP I have just received a letter from my brother, Tim. He is in Australia. He has been there for six months. Tim is an...
ID câu hỏi: 57745| 2 tháng trước
Thế nào là tập tính? Cho ví dụ. Tập tính có vai trò gì đối với động vật?
ID câu hỏi: 58001| 1 tháng trước
Hãy phát biểu định nghĩa,viết công thức tính động năng,ý nghĩa các đại lượng trong công thức ?
ID câu hỏi: 58451| 1 tháng trước
     Mẹ cho hai anh em an và hải một số tiền để mua sách.sau khi 2 anh em cùng mua sách mỗi người hết 22000 đồng thì lúc này số tiền...
ID câu hỏi: 58606| 1 tháng trước
Có gì đó không có mạng không muốn làm gì mà em yêu anh nhiều hơn là Ko có mạng không muốn nói chuyện với...
ID câu hỏi: 58725| 1 tháng trước
Question 6. Find and correct the mistake in each sentence. 1.He would like to drinks a big glass of water. 2.Go along the street ang turns left and you will see the museum. 3.I'm going to see...
ID câu hỏi: 58815| 1 tháng trước
tính giá trị biểu thức 2 trừ 5/9 cộng 1/3 1 cộng [ 3/4 trừ 1/2] 3 trừ [3/4 cộng 3/8] 14/5 trừ [ 6/9 cộng 1/3]
ID câu hỏi: 58858| 1 tháng trước
Câu 3: Thực hiện phép tính sau: 2 x mở ngoặc 1/ 1x3 + 1/ 3x5 + 1/ 5x 7 + .. + 1/ 13x 15 đóng ngoặc Câu 4: Tìm a biết: 1313/ 1212 : a = 1/ 1x2 + 1/ 2x3 + 1/...
ID câu hỏi: 59037| 1 tháng trước
Cho ABC cân tại ABC cân tại A, có H là trung điểm của cạnh BC. Vẽ HI vuông gócvới AC(H thuộccạnh AC),gọi Olàtrungđiểmcủa HI.Chứngminha) CHA∽CIH...
ID câu hỏi: 59754| 1 tháng trước
Nhân vật em thích nhất là cô giáo Sơn Ca
ID câu hỏi: 59831| 1 tháng trước
Một bao gạo nặng 2/5 tạ a) Hỏi 5 bao gạo nặng bao nhiêu kg b) đã dùng 80 kg, còn lại bao nhiêu kg gạo
ID câu hỏi: 59908| 1 tháng trước
đầu năm học, lớp 6A có số học sinh nam chiếm 60 số học sinh cả lớp. Sang học kì 2 có 3 học sinh nam chuyển đen khi này số học sinh nam bằng 5 9 số học sinh cả lớp. Tính số học sinh nam lớp 6A đầu...
ID câu hỏi: 59997| 1 tháng trước
BÀI 5 (HSG)Tính bằng cách thuận tiện:((tính giúp em với )) 6/35 + 6/63 +6/99 +...+ 6/399+6/483
ID câu hỏi: 60452| 1 tháng trước
Mai có 5 hơn bi xanh và 7 hơn bi do. Ti so hơn bi xanh và tổng số hon bi
ID câu hỏi: 60662| 1 tháng trước
Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài 180km. Cùng một lúc, anh Quốc đi ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ với...
ID câu hỏi: 60711| 1 tháng trước
Gieo một con xúc xắc cân đói đồng chất 3 lần. Xác suất để có ít nhất hai lần xuất hiện mặt lẻ chấm là: A.1/2  B.7/8  C 5/6  D.2/3
ID câu hỏi: 60784| 1 tháng trước
đặt tính rồi tính: Viết giống đặt tính :) 13,65 / 5,46 ( học r nhưng ko nhớ (T-T)
ID câu hỏi: 60797| 1 tháng trước
Giải câu hỏi của tui nhé :không gian 3d thì sẽ là một hình khối vuông ,nhưng khi nhìn vô sẽ thấy 2 không gian 3d đang đối lập nhau .Vậy...
ID câu hỏi: 60875| 1 tháng trước
nếu gấp cạnh HLP lên 3 lần thì thể tích của HLP là ?          giúp mình với mình cần gấp 
ID câu hỏi: 61125| 1 tháng trước
Nêu khó khăn về dịch vụ hàng hải ở Duyên Hải nam Trung Bộ?
ID câu hỏi: 61157| 1 tháng trước
hãy viết một câu ghép có ý liên quan đến bài 'phong cảnh đền hùng',dùng gạch(/)để ngăn cách các vế câu
ID câu hỏi: 61303| 1 tháng trước
kể một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu về ngày hội học sinh tiểu học  
ID câu hỏi: 61362| 1 tháng trước
Tưởng tượng cuộc thi của các loài hoa và trong vai một loài hoa, em hãy kể lại cuộc thi đó.                 ...
ID câu hỏi: 61593| 1 tháng trước
mai mua 5 kg mận về làm mứt biết rằng khối lượng vỏ chiếm khoảng 10%khối lượng quả mận hỏi sau khi gọt vỏ mai còn bao nhiêu kg mận để làm mứt
ID câu hỏi: 61598| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất: 16x1313x11 1515x77x32 Ở giữa hai phép tính đó là dấu gạch ngang nha mn.Giúp mình với mình cần...
ID câu hỏi: 61808| 4 tuần trước
). Em có nhận xét gì về thành phần chủ ngữ trong câu sau: Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống một cái...
ID câu hỏi: 61837| 4 tuần trước
Thuật toán là gì? Cách thành phần cơ bản của thuật toán? Có mấy cách để trình bày thuật toán? Giúp mình với,...
ID câu hỏi: 62208| 3 tuần trước
Mọi người giúp mình 2 câu này với ạ C1: Cho nửa đường tròn (O) đường kính MN , điểm H bất kỳ thược nửa đường tròn ( HM > HN ) Vẽ bán...
ID câu hỏi: 62290| 3 tuần trước
Mình sắp thi cuối kì 2 rồi, sau khi nghỉ 30/4 khoảng 4 ngày thì mình thi. Không biết có ai sắp thi như mình chưa nhỉ?, nếu sắp thi rồi...
ID câu hỏi: 62460| 3 tuần trước
đê bai trinh bay suy nghi cua em vê vân đê cân tôn trong gia tri riêng cua môi ngươi
ID câu hỏi: 62509| 3 tuần trước
Chờ tam giác A.M là trung điểm của BC Chứng minh góc ABM= 90°  
ID câu hỏi: 62580| 3 tuần trước
Bác đã đi bao nhiêu nước để tìm ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc  Liệt kê ra nha anh em
ID câu hỏi: 62653| 3 tuần trước
quãng đường ab dài 195 km. Lúc 7 giờ 15 phút một ô tô khởi hành từ A đến b. Giữa đường người đó nghỉ 30 phút và đến B lúc...
ID câu hỏi: 62735| 3 tuần trước
Hình tròn tâm o có độ dài bán kính bằng 8 cm hình tròn tâm o có đường kính dài bao nhiêu cm
ID câu hỏi: 62751| 3 tuần trước
Một người đi xe máy dự định đi quãng đường 150 km trong 3 giờ nhưng vì đường trơn nên sau 3 giờ 45 phút mới tới nơi.Hỏi vận tốc của người đó đã giảm...
ID câu hỏi: 62820| 3 tuần trước
Bài 19 : Cho dãy số tự nhiên liên tiếp : 1,2,3,4,...,x  A) Tìm x để số chữ số của dãy gấp 2 lần số lượng số hạng của dãy .  B) Tìm x...
ID câu hỏi: 62844| 3 tuần trước
sau khi soạn thảo xong một nội dung một bài thơ, nếu muốn căn chỉnh nội dung vào giữa và thẳng lề trái thì em thực hiện như thế nào?(giúp mình...
ID câu hỏi: 62914| 3 tuần trước
Hãy kể tên một số lễ hội về lúa mà em biết (nêu rõ địa điểm, thời gian và một số thông tin liên quan)
ID câu hỏi: 63163| 3 tuần trước
3. Em hãy tìm các danh từ thuộc: a,Thời gian : b,Cây cối: c,Đồ dùng học tập:
ID câu hỏi: 63186| 3 tuần trước
Một lò xo dài 15cm, ta treo 1 vật 60 g thì nó dài thêm 3cm. Hỏi nếu chỉ treo một vật có khối lượng 1,2kg thì chiều dài của lò xo...
ID câu hỏi: 63384| 3 tuần trước
Bài 1 : Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 187,5 km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ B về A...
ID câu hỏi: 63434| 3 tuần trước
Một cửa hàng nhập về 3 tấn gạo. Cửa hàng đã bán được 5/8 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô - gam gạo?  Giai
ID câu hỏi: 63560| 3 tuần trước
Việt dùng 1/2 số tiền tiết kiệm của mình để mua vở, 1/5 số tiền của mình để mua bút. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu phần số tiền tiết kiệm? Giúp trả lời...
ID câu hỏi: 63623| 3 tuần trước
Nếu mai cho lan bảy bông hoa thì số hoa hai bạn bằng nhau vậy lúc đầu làm ít hơn Mai bao nhiêu bông hoa
ID câu hỏi: 63702| 3 tuần trước
MN cho mình hỏi Hk1 HSG ( 6 môn trên 8.0 là toán gdkt qdqp địa sử tin) Hk2 HSG ( 6 môn trên 8.0 là toán văn địa sử gdkt gdqp)  Nhưng...
ID câu hỏi: 63717| 3 tuần trước
Các bạn học lớp mấy rồi?  Sở thích của các bạn là gì? Tui kết bạnnnnnnnn
ID câu hỏi: 63768| 3 tuần trước
cho đại lượng y với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = -2 khi y = 12 thì x bằng
ID câu hỏi: 63777| 3 tuần trước
1 con cá heo bơi được 450m trong 30 giây   a) Hỏi con cá heo bơi 1800m thì trong bao lâu? b) Tính vận tốc của con cá heo với đơn vị đo...
ID câu hỏi: 63812| 3 tuần trước
văn bản mắt giếc đỏ hoe sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Ai đúng cho 1 like:)
ID câu hỏi: 64008| 3 tuần trước
cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18,5 m và chiều rộng là 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất...
ID câu hỏi: 64092| 3 tuần trước
một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ , ngược dòng từ BđếnA  hết 5 giờ . Hỏi 1 cụm bèo trôi theo dòng nước từ A đến B hết bao...
ID câu hỏi: 64120| 3 tuần trước
bác hưng trồng lúa một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 160m, chiều rộng bằng 5/8 chiều dài. trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu...
ID câu hỏi: 64199| 2 tuần trước
b) Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi oxygen với nguyên tố nitrogen (hóa trị V).
ID câu hỏi: 64209| 2 tuần trước
một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 9m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . tính chu vi mảnh đất đó
ID câu hỏi: 64233| 2 tuần trước
Tại sao người ta thường tra dầu mỡ vào các ổ trục của quạt máy sau một thời gian sử dụng ?    
ID câu hỏi: 64247| 2 tuần trước
 quãng đường từ nhà nam đến trường dài 8km nam đi xe đạp đến trường với vận tốc 10km/giờ.hỏi nam phải đi lúc mấy giờ để kịp vào lớp? biết giờ vào lớp của...
ID câu hỏi: 64264| 2 tuần trước
Đoạn ngữ liệu trên đã gợi trong em suy nghĩ về vai trò của học vấn? Hãy viết đoạn văn 100 chữ trình bày suy nghĩ của em về vấn đề ấy?
ID câu hỏi: 64559| 2 tuần trước
hãy cho biết năng lượng hao phí và năng lượng có ích khi sử dụng bàn là?
ID câu hỏi: 64668| 2 tuần trước
Khi được cấp điện, dòng điện đi qua chấn lưu, giữa hai điện cực xảy ra hiện tượng gì?       A. phóng điện.      B. phát...
ID câu hỏi: 64863| 2 tuần trước
Viết đoạn văn ghi lại cảm nhận về tình cảm của tác giả đối với quê hương  của bài thơ quê hương của tác giả Giang Nam( từ Thuở còn thơ đến Chưa...
ID câu hỏi: 64988| 2 tuần trước
write an opinion essay (about 120 words) about the idea " school should/shouldnt ban the use of mobile phones during the school day " ( mình đang cần gấp,giúp mình với...
ID câu hỏi: 65008| 2 tuần trước
Một người đi quãng đường AB vận tốc 15/km trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10/km trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó...
ID câu hỏi: 65066| 2 tuần trước
(viết cách làm) a/ 35% của 87,5 tấn là :.... b/ 123,4% của 125 km là :..... c/ 60% của 42,9 ha là :..... d/ Tìm một số biết 60% của số đó là...
ID câu hỏi: 65074| 2 tuần trước
các bước để sắp xếp dữ liệu theo 1 tiêu chí và nhiều tiêu chí  
ID câu hỏi: 65084| 2 tuần trước
Câu 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể) a) 60,7+25,5-38,7                       ...
ID câu hỏi: 65149| 2 tuần trước
Bài văn: Người ta chỉ nên đọc sách khi cuộc sống đơn giản,nhàn hạ.  
ID câu hỏi: 65170| 2 tuần trước
Một xe đạp đi từ A đến B với 14 km/giờ. Xe  Đạp khởi hành lúc 7 giờ 15 Phút và đến B lúc 10 giờ 45 Phút .Tính độ dài quãng đường...
ID câu hỏi: 65210| 2 tuần trước
Hãy phân tích tầm quan trọng của lao động đối ngoại với đời sống con người ? 
ID câu hỏi: 65335| 2 tuần trước
Nam có 1 cái kẹo, Hoa có 1 cái kẹo. Hỏi cả 2 bạn có b ao nhiêu cái kẹo ?
ID câu hỏi: 65894| 2 tuần trước
trong tháng trước và tháng này trung bình mỗi tháng gia đình Nam phải trả số tiền điện là 940.000₫ Tiền điện tháng trước ít hơn...
ID câu hỏi: 65970| 2 tuần trước
cho 6,72 lít hh Metan và Axetilen đi qua dd nước brom dư thấy có 32 g brom tham gia phản ứng. a. Tính thành phần phần trăm theo thể tích các...
ID câu hỏi: 66009| 2 tuần trước
Cho tam ABC vuông tại A (AB<AC) .Phân giác góc ABC cắt AC tại D.Kẻ đường thẳng D vuông góc AB tại E a. CM: tam giác ABD= tam giác EBD b.ED cắt...
ID câu hỏi: 66028| 2 tuần trước
  Tệ nạn xã hội ảnh hưởng như thế nào đối với mỗi cá nhân gia đình và xã hội.Cho ví dụ?
ID câu hỏi: 66203| 1 tuần trước
Câu 3. Ba vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chỉ vòi 1 và vòi 2 chảy thì đầy bể sau 1 giờ 12 phút, nếu chỉ vòi 2 và...
ID câu hỏi: 66605| 1 tuần trước
Tìm các giá trị nguyên của \(n\)  để phân số A = \(\dfrac{2n+5}{n+3}\)  có giá trị là số nguyên giúp mk với ạ!!...
ID câu hỏi: 66708| 1 tuần trước
Hai người khởi hành cùng 1 lúc từ 1 địa điểm và đi về hai phía ngược chiều nhau. Người đi xe máy có vận tốc 48km/giờ. Người đi xe đạp có vận...
ID câu hỏi: 66779| 1 tuần trước
cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Hai đoạn thẳng BN cắt CM tại D. 1) so sánh diện tích tam giác BMD...
ID câu hỏi: 67008| 1 tuần trước
Câu 3: Ba kho (A, B, C) chứa tất cả 97 tấn thóc, nếu thêm vào kho A 3 tấn thóc thì số thóc ở kho A bằng 33% tổng số thóc ở ba kho khi...
ID câu hỏi: 67145| 1 tuần trước
Chotamgiác ABC vuôngtại A có ABAC và AH vuônggócvới BC tại H.Lấy điểm D thuộc HC và M,N lầnlượtlàhìnhchiếucủa D trên AB và...
ID câu hỏi: 67164| 1 tuần trước
cho điểm a nằm ngoài đường tròn o;r sao cho oa bằng 2r,kẻ tiếp tuyến AB,AC với đường tròn ,tia OA cắt BC tại I,gọi H là điểm thuộc đoạn thẳng BI (H khác B,H...
ID câu hỏi: 67174| 1 tuần trước
a) Thiên nhiên tác động như thế nào đến con người?  b) Em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên...
ID câu hỏi: 67291| 1 tuần trước
Viết bài văn khoảng 600 chữ bàn về sức mạnh của tinh thần vượt khó ( CỨU ELM VỚI , MAI ELM NỘP R )    
ID câu hỏi: 67367| 1 tuần trước
Có ai kết bạn với mik ko? Mik chỉ hỏi thôi, mong đừng ai báo cáo mik. Cảm ơn!
ID câu hỏi: 67457| 1 tuần trước
125 × x - 25 × x = 5208                                             ...
ID câu hỏi: 67544| 1 tuần trước
Từ 3 chữ số 6,7,8. Em hãy lập các số có 3 chữ số được viết bởi 3 chữ số đã cho. Tính trung bình cộng của các số vừa lập được.
ID câu hỏi: 67556| 1 tuần trước
Cho phương trình: \(\left(m-2\right)x^2 -2mx+m+2=0 \) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thõa mãn m ϵ 2 để x1, x2 ϵ 2
ID câu hỏi: 67761| 1 tuần trước
1 cửa hàng bán trà sữa đưa ra 2 hình thức khuyến mãi như sau : Hình thức 1 : Giảm 30% trên hóa đơn tính tiền nếu mua 3 ly trở...
ID câu hỏi: 68004| 5 ngày trước
Lúc 8 giờ 15 phút một người đi bộ từ nhà ra ga . Biết nhà cách ga 6 km . Đi được nửa đường người đó  phải quay về vì quên đồ...
ID câu hỏi: 68108| 4 ngày trước
 Một ngọn núi dạng hình nón có độ dài sườn núi là 600m, bán kính của đường tròn đáy là 200m. Nếu...
ID câu hỏi: 68257| 3 ngày trước
một bình khi đựng 1/3 lluongjw nước thì cân nặng 500g. khi đựng 1/2 lượng nước thì cân nặng 700g.  Khi bình đựng đầy thì bao nhiêu kg?
ID câu hỏi: 68289| 2 ngày trước
Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,5m, chiều rộng 3m và chiều cao bằng 3/4 chiều rộng. Hỏi bể đó có thể chứa được bao nhiêu lít...
ID câu hỏi: 68341| 2 ngày trước
Hãy viết bài giải cho bài toán sau: Người ta lắp các tấm kính vào cửa sổ. Biết rằng mỗi cửa sổ cần 6 tấm kính. Hỏi có 31 203 tấm...
ID câu hỏi: 68417| 1 ngày trước
Chứng minh nếu có n số tự nhiên có tích bằng n và tổng là 2012 thì n chia hết cho 4 CỨU VỚI,MÌNH ĐANG CẦN GẤP !!!!!
ID câu hỏi: 68429| 1 ngày trước
Cho tam giác abc nhọn có H là trực tâm, I là trung điểm BC. Qua A dựng đường thẳng song song với BC. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của BH, CH với đường...
0.65494 sec| 4302.578 kb