Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Linh

Chia động từ trong ngoặc: 1) The sun (warm) ....... the air and (give) ........ us light 2) The teacher always (point) ........... at the black-board when he (want) ........... to explain something. 3) Bad students never (work) ........... hard

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1) Khi chia động từ, chúng ta phải xác định chủ ngữ của câu trước. Sau đó, chúng ta cần chọn động từ phù hợp với chủ ngữ và thời gian của câu.

2) Động từ sau đóng vai trò phụ thuộc vào động từ chính. Vì vậy, chúng ta cần chú ý chọn danh động từ phù hợp với động từ chính.

3) Cuối cùng, chúng ta chia động từ theo thì và chủ ngữ.

Câu trả lời:

1) The sun warms the air and gives us light.
- The sun (warm) = warms
- (give) = gives

2) The teacher always points at the black-board when he wants to explain something.
- always (point) = points
- he (want) = wants

3) Bad students never work hard.
- (work) = work

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

2) The teacher always points at the blackboard when he wants to explain something.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46240 sec| 2248.781 kb