Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đức

Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên hợp lệ trong Pascal là:   A. @khoi  8.                 B. Ngay_20_11.          C. 14tuoi.             D. Begin.     Câu 2 : Lệnh Write tương tự như lệnh Writeln nhưng   A. Không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.       D. Bỏ trong dấu ngoặc kép.   B. Đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.                  C. Bỏ trong dấu ngoặc đơn. Câu 3: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:   A. Tên.            B. Từ khoá.          C. Biến.             D. Hằng. Câu 4: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng;  a:= 3;  b:= 5; a:= a + b;  c:= a+b;   A.  c= 8;          B.  c=3;                 C.  c= 5;            D.  c=  13; Câu 5:  Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:    A. 7                         B. 6                      C. 7.5                D. 1 Câu 6: Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:    if  (45 mod 3 ) = 0  then X :=X+2; ( Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)    A.5                          B. 9                      C. 7                  D. 11 Câu 7:  Ta có 2 lệnh sau:  x:= 8;    if  x>5 then x := x +1; Giá trị của x là bao nhiêu:   A. 5                          B. 9                      C. 8                   D. 6 Câu 8 : Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:     A.  If <điều kiện> then <câu lệnh 1>; Else <câu lệnh 2>;        B.  If <điều kiện> then <câu lệnh>;     C.  If <điều kiện> then <câu lệnh 1>, <câu lệnh 2>;     D.  If <điều kiện> then <câu lệnh 1>  Else <câu lệnh 2>;
Xin chào tất cả, mình đang cảm thấy một chút lúng túng với câu hỏi này. Mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải quyết câu hỏi trên, ta cần nắm vững các khái niệm và quy tắc trong lập trình Pascal. Dưới đây là cách làm và câu trả lời cho từng câu hỏi:

Câu 1: Ta cần kiểm tra xem tên nào trong danh sách là hợp lệ trong Pascal.
- Tên hợp lệ trong Pascal phải bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới.
- Dựa vào quy tắc trên, ta có danh sách hợp lệ là: Ngay_20_11

Câu 2: Lệnh Write có chức năng in ra giá trị của biến hoặc một chuỗi mà không xuống dòng sau khi in.
- Đáp án đúng là A. Không đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo.

Câu 3: Đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình là hằng số.
- Đáp án đúng là D. Hằng.

Câu 4: Tính giá trị cuối cùng của c sau khi thực hiện các phép gán.
- Gán a = 3 và b = 5, sau đó thực hiện phép a := a + b, ta có a = 8.
- Tiếp theo, thực hiện phép c := a + b, ta có c = 8 + 5 = 13.
- Đáp án đúng là D. c = 13.

Câu 5: Tính giá trị của biến x sau khi thực hiện phép chia lấy phần dư.
- Giá trị của biểu thức 15 mod 2 là 1 (15 chia lấy phần dư cho 2 bằng 1).
- Đáp án đúng là D. x = 1.

Câu 6: Tính giá trị của biến X sau khi thực hiện cấu trúc điều kiện.
- Vì 45 mod 3 = 0, điều kiện trong cấu trúc if được thỏa mãn, do đó câu lệnh X := X + 2 được thực hiện.
- Trước khi thực hiện cấu trúc điều kiện, giá trị của biến X là 5.
- Sau khi thực hiện câu lệnh X := X + 2, ta có X = 5 + 2 = 7.
- Đáp án đúng là C. X = 7.

Câu 7: Tính giá trị của biến x sau khi thực hiện cấu trúc điều kiện if.
- Ban đầu, giá trị của x là 8.
- Điều kiện trong cấu trúc if là x > 5. Vì x = 8 > 5, câu lệnh x := x + 1 được thực hiện.
- Sau khi thực hiện câu lệnh x := x + 1, ta có x = 8 + 1 = 9.
- Đáp án đúng là B. x = 9.

Câu 8: Định nghĩa cú pháp của cấu trúc điều kiện if-else.
- Đáp án đúng là A. If <điều kiện> then ; Else ;.

Tổng kết các câu trả lời:
Câu 1: Tên hợp lệ trong Pascal là Ngay_20_11
Câu 2: Lệnh Write không đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo.
Câu 3: Đại lượng lưu trữ dữ liệu có giá trị không đổi là hằng.
Câu 4: Giá trị cuối cùng của c là 13.
Câu 5: Giá trị của biến x sau phép toán mod là 1.
Câu 6: Giá trị của biến X sau khi thực hiện cấu trúc if là 7.
Câu 7: Giá trị của biến x sau khi thực hiện cấu trúc if là 9.
Câu 8: Cấu trúc điều kiện dạng đầy đủ là If <điều kiện> then ; Else ;

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là: C. Biến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Lệnh Write tương tự như lệnh Writeln nhưng B. Đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
2.71042 sec| 2272.188 kb