Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

Dấu hiệu chia hết cho cả 2,3,5 và 9 là ?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Để tìm các số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9, ta cần tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của các số này.

Cách 1: Sử dụng phép nhân

Bước 1: Liệt kê các số chia hết cho 2, 3, 5 và 9.
- Chia hết cho 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ...
- Chia hết cho 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ...
- Chia hết cho 5: 5, 10, 15, 20, 25, ...
- Chia hết cho 9: 9, 18, 27, ...

Bước 2: Xác định số chung nhỏ nhất của các dãy số trên.
- Ta thấy các dãy số trên có số chung nhỏ nhất là 18.

Cách 2: Sử dụng phân tích số nguyên tố

Bước 1: Phân tích các số 2, 3, 5 và 9 thành các thừa số nguyên tố.
- 2 = 2^1
- 3 = 3^1
- 5 = 5^1
- 9 = 3^2

Bước 2: Lấy các mũ lớn nhất từ việc phân tích này.
- Ta thấy mũ lớn nhất của 2, 3, 5 và 9 là 2^1, 3^2, 5^1 và 3^2.

Bước 3: Nhân các mũ số nguyên tố vừa tìm được.
- 2^1 * 3^2 * 5^1 * 3^2 = 2 * 9 * 5 * 9 = 1620.

Vậy, dấu hiệu chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là số 1620.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Để kiểm tra xem một số có chia hết cho 9 hay không, ta tính tổng các chữ số của số đó. Nếu tổng đó chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 9.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để kiểm tra xem một số có chia hết cho 5 hay không, ta xem chữ số cuối cùng của số đó. Nếu chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5 thì số đó chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để kiểm tra xem một số có chia hết cho 3 hay không, ta tính tổng các chữ số của số đó. Nếu tổng đó chia hết cho 3 thì số đó cũng chia hết cho 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để kiểm tra xem một số có chia hết cho 2 hay không, ta xem chữ số cuối cùng của số đó. Nếu chữ số cuối cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8 thì số đó chia hết cho 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50225 sec| 2247.516 kb