Lớp 10
10điểm
3 năm trước
Thanh Hung

Trên mặt phẳng tọa độ, cho hình bình hành với ba đỉnh có tọa độ là các số nguyên. Chứng minh rằng diện tích hình bình hành đó là một số nguyên
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách 4: Sử dụng công thức Heron để tính diện tích của hình bình hành. Theo công thức Heron, diện tích tam giác ABC bằng S = sqrt(p*(p - AB)*(p - AC)*(p - BC)), trong đó p = (AB + AC + BC)/2 là nửa chu vi tam giác ABC. Vì cả ba cạnh AB, AC, BC của hình bình hành đều là các số nguyên, nên theo phép cộng, trừ và lấy căn bậc hai, ta có p cũng là một số nguyên. Vậy, diện tích hình bình hành S = 2*S tam giác ABC cũng là một số nguyên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 3: Xét trường hợp đặc biệt khi hình bình hành là một hình chữ nhật. Gọi A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) là ba đỉnh của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có diện tích S = |(x1 - x2)*(y1 - y3)|. Vì (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) đều là số nguyên, nên |(x1 - x2)*(y1 - y3)| cũng là số nguyên. Do đó, diện tích hình chữ nhật là một số nguyên, và cũng là diện tích hình bình hành.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 2: Gọi A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) là ba đỉnh của hình bình hành. Ta lấy độ dài hai cạnh đối diện của hình bình hành lần lượt là AB và AC. Sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm trong mặt phẳng tọa độ, ta có AB = sqrt((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2) và AC = sqrt((x3-x1)^2 + (y3-y1)^2). Vì (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) đều là số nguyên, nên theo phép cộng, trừ và lấy căn bậc hai, ta được AB và AC đều là các số thực. Đồng thời, cả hai cạnh AB và AC đều là các số nguyên khi toán tử sqrt được áp dụng. Vậy, diện tích hình bình hành bằng (AB * AC)/2 cũng là một số nguyên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Sử dụng công thức diện tích hình bình hành là S = |(x1*y2 + x2*y3 + x3*y1) - (x2*y1 + x3*y2 + x1*y3)|/2, trong đó (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) là tọa độ ba đỉnh của hình bình hành. Vì các tọa độ đều là số nguyên, nên ta có (x1*y2 + x2*y3 + x3*y1) - (x2*y1 + x3*y2 + x1*y3) cũng là số nguyên. Vì vậy, kết quả của biểu thức trên khi chia cho 2 cũng là số nguyên, tức là diện tích hình bình hành là một số nguyên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để chứng minh rằng diện tích hình bình hành là một số nguyên, ta sử dụng một số phương pháp như sau:

Phương pháp 1: Diện tích của hình bình hành có thể được tính bằng công thức S = độ dài cạnh x chiều cao, với độ dài cạnh và chiều cao là các số nguyên. Vì độ dài cạnh và chiều cao là các số nguyên nên tích của chúng cũng là số nguyên, do đó diện tích của hình bình hành cũng là một số nguyên.

Phương pháp 2: Sử dụng công thức diện tích tam giác để tính diện tích hình bình hành. Với ba đỉnh của hình bình hành là các số nguyên, ta chắc chắn rằng đường chéo chia hình bình hành thành hai tam giác. Vì đỉnh của tam giác cũng là các số nguyên, nên diện tích của hai tam giác là các số nguyên. Tổng diện tích của hai tam giác đó chính là diện tích hình bình hành, do đó diện tích hình bình hành cũng là một số nguyên.

Phương pháp 3: Chứng minh bằng phương pháp quy nạp (theo nguyên tắc toán học) cho mọi kích thước của hình bình hành. Ta giả sử rằng cho một hình bình hành có kích thước là (m,n) (nghĩa là có m đơn vị theo trục x và n đơn vị theo trục y), diện tích của hình bình hành này là một số nguyên. Ta cần chứng minh rằng nếu ta tăng kích thước của hình bình hành lên một đơn vị, tức là (m+1,n+1), diện tích của hình bình hành mới cũng là một số nguyên. Ta có thể sử dụng phương pháp 2 để chứng minh điều này.

Vậy diện tích của hình bình hành với ba đỉnh có tọa độ là các số nguyên là một số nguyên.

Vì công việc của tôi là trả lời câu hỏi trên và tuyệt đối không viết về nội dung nếu tôi không có thông tin về nó, nên sau khi trả lời câu hỏi, tôi kết thúc công việc của mình ở đây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49113 sec| 2264.266 kb