Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Đức

1. Would you like (come).....................to my house for dinner? 2. Your father(go)……………….. to work by bike everyday?   3. Let’s help your friend, Nam. She (do) …………..her homework. 4. -What you……………….. (do) this summer vacation?                             - We are going to Ha Long Bay.                               5. Lan can (speak)……………two languages. 6. There (not be)……………. any orange juice in the fridge. 7. I want .......... (be) a doctor  when I grow up. 8. Oh, no. It(rain)..................We can’t play tennis at the moment. 9.Where  Mai...(be)........now? 10.They (never eat)……………. Mexico food before.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Điền đúng dạng từ vựng vào chỗ trống trong câu.
2. Sử dụng các thì của động từ theo ngữ cảnh câu đề cho.

Câu trả lời:
1. Would you like to come to my house for dinner?
2. Does your father go to work by bike every day?
3. Let's help your friend, Nam. She is doing her homework.
4. -What are you doing this summer vacation?
- We are going to Ha Long Bay.
5. Lan can speak two languages.
6. There is not any orange juice in the fridge.
7. I want to be a doctor when I grow up.
8. Oh, no. It is raining. We can't play tennis at the moment.
9. Where is Mai now?
10. They have never eaten Mexican food before.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.33179 sec| 2238.742 kb