Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

Góc so le trong là gì? Góc so le ngoài là gì? Góc trong cùng phía là gì? Góc ngoài cùng phía là gì? Góc đồng vị là gì?
Làm ơn, nếu ai biết thông tin về câu hỏi này, có thể chia sẻ với mình được không? Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Góc so le trong là góc nằm giữa hai cạnh cắt nhau trên một đường thẳng. Để tìm góc so le trong, ta cần vẽ một đường thẳng và hai cạnh cắt nhau trên đó, sau đó sử dụng thước góc để đo góc nằm giữa hai cạnh. Kết quả là góc so le trong.

2. Góc so le ngoài là góc nằm giữa hai cạnh không cắt nhau trên một đường thẳng. Tương tự như trên, để tìm góc so le ngoài, ta cần vẽ một đường thẳng và hai cạnh không cắt nhau trên đó, sau đó sử dụng thước góc để đo góc nằm giữa hai cạnh. Kết quả là góc so le ngoài.

3. Góc trong cùng phía là góc nằm giữa hai cạnh cắt nhau và cùng phía với góc so le trong tren một đường thẳng. Để tìm góc trong cùng phía, ta cần vẽ một đường thẳng và hai cạnh cắt nhau trên đó, sau đó sử dụng thước góc để đo góc nằm giữa hai cạnh. Kết quả là góc trong cùng phía.

4. Góc ngoài cùng phía là góc nằm giữa hai cạnh không cắt nhau và cùng phía với góc so le ngoài tren một đường thẳng. Tương tự như trên, để tìm góc ngoài cùng phía, ta cần vẽ một đường thẳng và hai cạnh không cắt nhau trên đó, sau đó sử dụng thước góc để đo góc nằm giữa hai cạnh. Kết quả là góc ngoài cùng phía.

5. Góc đồng vị là góc nằm ở hai vị trí khác nhau trên đường thẳng, nhưng có cùng độ lớn. Để tìm góc đồng vị, ta cần vẽ một đường thẳng và hai góc khác nhau trên đó, sau đó sử dụng thước góc để đo độ lớn của hai góc. Nếu hai góc có cùng độ lớn, ta có góc đồng vị.

Câu trả lời:

- Góc so le trong là góc nằm giữa hai cạnh cắt nhau trên một đường thẳng.
- Góc so le ngoài là góc nằm giữa hai cạnh không cắt nhau trên một đường thẳng.
- Góc trong cùng phía là góc nằm giữa hai cạnh cắt nhau và cùng phía với góc so le trong trene một đường thẳng.
- Góc ngoài cùng phía là góc nằm giữa hai cạnh không cắt nhau và cùng phía với góc so le ngoài tren một đường thẳng.
- Góc đồng vị là góc nằm ở hai vị trí khác nhau trên đường thẳng, nhưng có cùng độ lớn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Góc đồng vị là góc có hai đỉnh nằm trên cùng một đường thẳng và với cùng một điểm chính giữa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Góc ngoài cùng phía là góc nằm ngoài hai đường thẳng cắt song song và có đỉnh trùng nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Góc trong cùng phía là góc nằm giữa hai đường thẳng cắt song song và có đỉnh trùng nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Góc so le ngoài là góc mà đỉnh của nó không nằm trên cạnh chung với góc đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52054 sec| 2256.609 kb