Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Đạt

II.Rewrite these sentences using NEVER, RARELY, SELDOM or LITTLE. 1.    I have never heard such nonsense! …………………………………………………………………………………… 2.   Our profits this year are higher than they have ever been. …………………………………………………………………………………… 3.   One rarely finds good service these days. …………………………………………………………………………………… 4.   Public borrowing has seldom been so high. …………………………………………………………………………………… 5.   They little suspected that the musical was going to be a runaway success. …………………………………………………………………………………… 6.  The embassy staff little realized that Ted was a secret agent. ……………………………………………………………………………………

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để làm bài tập này, ta cần biết ý nghĩa của các từ "never", "rarely", "seldom" và "little".
- "Never" có nghĩa là không bao giờ xảy ra.
- "Rarely" có nghĩa là hiếm khi xảy ra.
- "Seldom" có nghĩa là ít khi xảy ra.
- "Little" có nghĩa là hầu như không.

Câu trả lời:
1. I have never heard such nonsense!
=> I have never heard such nonsense before.
2. Our profits this year are higher than they have ever been.
=> Our profits this year are higher than they have been before.
3. One rarely finds good service these days.
=> One finds good service rarely these days.
4. Public borrowing has seldom been so high.
=> Public borrowing has been seldom so high before.
5. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.
=> They suspected little that the musical was going to be a runaway success.
6. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent.
=> The embassy staff realized little that Ted was a secret agent.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.16860 sec| 2238.273 kb