Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Huy

Rút gọn phân số 45/35
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để rút gọn phân số 45/35, ta cần tìm ước chung lớn nhất của 45 và 35.

Phương pháp 1: Ta có thể tìm ước chung lớn nhất bằng cách liệt kê các ước số của 45 và 35. Các ước số của 45 là 1, 3, 5, 9, 15 và 45, các ước số của 35 là 1, 5, 7 và 35. Ước chung lớn nhất của cả hai số là 5.

Phương pháp 2: Một phương pháp khác là sử dụng thuật toán Euclid. Ta chia 45 cho 35 và lấy phần dư. Tiếp tục chia số bị chia trước đó cho phần dư và lặp lại quá trình này cho đến khi phần dư bằng 0. Ước chung lớn nhất của cả hai số là số bị chia sau khi phần dư bằng 0. Trong trường hợp này, sau khi áp dụng thuật toán Euclid, ta thu được 5 là ước chung lớn nhất.

Câu trả lời: Phân số 45/35 có thể được rút gọn thành phân số 9/7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Rút gọn phân số 45/35 bằng cách tìm ước chung lớn nhất của hai số 45 và 35. Ta có thể sử dụng phương pháp tìm ước chung lớn nhất bằng cách lần lượt chia các số cho nhau và lấy dư, cho đến khi dư là 0. Áp dụng phương pháp này, ta có:
- 45 chia cho 35 dư 10
- 35 chia cho 10 dư 5
- 10 chia cho 5 dư 0.
Vậy, ước chung lớn nhất của 45 và 35 là 5. Do đó, phân số 45/35 sau khi rút gọn thành phân số 9/7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để rút gọn phân số 45/35, ta cần tìm ước chung lớn nhất của 2 số này. Ta có thể sử dụng thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất. Áp dụng thuật toán, ta có:
- 45 chia cho 35 dư 10
- 35 chia cho 10 dư 5
- 10 chia cho 5 dư 0.
Vậy, ước chung lớn nhất của 45 và 35 là 5. Vì vậy, ta có thể rút gọn phân số 45/35 thành phân số 9/7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để rút gọn phân số 45/35, ta phải tìm ước chung lớn nhất của hai số trên. UCLN của 45 và 35 là 5, vậy phân số tối giản là 9/7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phân số 45/35 có thể rút gọn bằng cách tìm ước chung lớn nhất của 45 và 35. Suy ra, phân số tối giản là 9/7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46638 sec| 2255.25 kb