Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

Tìm số hạng thứ 100 của các dãy được viết theo quy luật : a) 3, 8, 15, 24, 35, ....              ( 1 ) b) 3, 24, 63, 120, 195, ....         ( 2 ) c) 1, 3, 6, 10, 15, ....                ( 3 ) d) 2, 5, 10, 17, 26, ....              ( 4 )
Xin chào cả nhà, mình đang làm một dự án và vướng mắc một vấn đề nan giải. Bạn nào có thể đóng góp ý kiến để giúp mình vượt qua không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

a) Tìm quy luật của dãy:
Dãy này có quy luật là số thứ n của dãy là n^2 + 2.

Ví dụ:
- Số hạng thứ nhất: 1^2 + 2 = 3.
- Số hạng thứ hai: 2^2 + 2 = 8.
- Số hạng thứ ba: 3^2 + 2 = 15.
- Và tiếp tục.

Áp dụng quy luật trên, ta tính được số hạng thứ 100:
100^2 + 2 = 10,002.

b) Tìm quy luật của dãy:
Dãy này có quy luật là số thứ n của dãy là n(n-1)(n+1).

Ví dụ:
- Số hạng thứ nhất: 1(1-1)(1+1) = 0.
- Số hạng thứ hai: 2(2-1)(2+1) = 6.
- Số hạng thứ ba: 3(3-1)(3+1) = 12.
- Và tiếp tục.

Áp dụng quy luật trên, ta tính được số hạng thứ 100:
100(100-1)(100+1) = 999,000.

c) Tìm quy luật của dãy:
Dãy này có quy luật là số thứ n của dãy là tổng từ 1 đến n (dãy số tự nhiên).

Ví dụ:
- Số hạng thứ nhất: 1.
- Số hạng thứ hai: 1 + 2 = 3.
- Số hạng thứ ba: 1 + 2 + 3 = 6.
- Và tiếp tục.

Áp dụng quy luật trên, ta tính được số hạng thứ 100:
1 + 2 + 3 + ... + 100 = 5,050.

d) Tìm quy luật của dãy:
Dãy này có quy luật là số thứ n của dãy là n^2 + 1.

Ví dụ:
- Số hạng thứ nhất: 1^2 + 1 = 2.
- Số hạng thứ hai: 2^2 + 1 = 5.
- Số hạng thứ ba: 3^2 + 1 = 10.
- Và tiếp tục.

Áp dụng quy luật trên, ta tính được số hạng thứ 100:
100^2 + 1 = 10,001.

Câu trả lời:
a) Số hạng thứ 100 của dãy (1) là 10,002.
b) Số hạng thứ 100 của dãy (2) là 999,000.
c) Số hạng thứ 100 của dãy (3) là 5,050.
d) Số hạng thứ 100 của dãy (4) là 10,001.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47030 sec| 2249.703 kb