Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Phương

I . Complete the dialogues using the present perfect or past simple 1. A : ............ ( you / see ) the Titanic yet ? B : Yes , I ............ ( see ) it in 1999 2. A : What ............ ( you / do ) last night B : I ............. ( have ) some coffee with my friends 3. A : I like my job very much B : How long .......... ( work / you ) there ? 4. A : .......... ( you / hear ) anything from Ann ? B : No , I ............. ( not / receive ) any letters from her since we ............... ( leave ) school 5. A : ............... ( you / ever / take ) in underground train in London B : Yes , I ........... ( take ) it last month

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:
- Đọc kỹ câu hỏi và các gợi ý trong ngoặc để chọn được thì hoàn thành hợp lý (present perfect hoặc past simple).
- Xác định chủ ngữ và động từ chính trong câu.
- Điền đúng thì của động từ vào vị trí thích hợp.

Câu trả lời:
1. A: Have you seen the Titanic yet?
B: Yes, I saw it in 1999.

2. A: What did you do last night?
B: I had some coffee with my friends.

3. A: I like my job very much.
B: How long have you worked there?

4. A: Have you heard anything from Ann?
B: No, I haven't received any letters from her since we left school.

5. A: Have you ever taken the underground train in London?
B: Yes, I took it last month.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

A: Have you ever taken the underground train in London?
B: Yes, I have experienced it last month.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

A: Have you ever taken the underground train in London?
B: Yes, I have used it last month.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

A: Have you ever taken the underground train in London?
B: Yes, I have traveled by it last month.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

A: Have you ever taken the underground train in London?
B: Yes, I have taken it last month.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23429 sec| 2258.664 kb