Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Thầy Nghiệp ĐZ

Giải phương trình sau: \(\sqrt[3]{{x + 2020}} + \sqrt[3]{{x + 2021}} + \sqrt[3]{{x + 2022}} = 0.\)
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình trên, ta áp dụng một quy tắc chung trong giải các phương trình có dạng \(\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} = c\) với \(n\) là một số nguyên dương và \(a\), \(b\), \(c\) là các số thực không âm.

Bước 1: Ta khai triển \(\sqrt[3]{x+2020}\) thành \(\sqrt[3]{(x+2020)(x^2 - x \cdot 2020 + 2020^2)} = \sqrt[3]{(x+2020)(x^2 - 2020x + 2020^2)}.\) Tương tự, ta có \(\sqrt[3]{x+2021} = \sqrt[3]{(x+2021)(x^2 - 2021x + 2021^2)}\) và \(\sqrt[3]{x+2022} = \sqrt[3]{(x+2022)(x^2 - 2022x + 2022^2)}.\)

Bước 2: Thay các biểu thức trên vào phương trình ban đầu, ta có \(\sqrt[3]{(x+2020)(x^2 - 2020x + 2020^2)} + \sqrt[3]{(x+2021)(x^2 - 2021x + 2021^2)} + \sqrt[3]{(x+2022)(x^2 - 2022x + 2022^2)} = 0.\)

Bước 3: Ta tiến hành gom nhóm các thành phần chứa x:
\(\left(\sqrt[3]{(x^2 - 2020x + 2020^2)} + \sqrt[3]{(x^2 - 2021x + 2021^2)} + \sqrt[3]{(x^2 - 2022x + 2022^2)}\right) + 2020\sqrt[3]{x+2020} + 2021\sqrt[3]{x+2021} + 2022\sqrt[3]{x+2022} = 0.\)

Bước 4: Đặt \(A = \sqrt[3]{(x^2 - 2020x + 2020^2)} + \sqrt[3]{(x^2 - 2021x + 2021^2)} + \sqrt[3]{(x^2 - 2022x + 2022^2)}.\) Khi đó, \(\sqrt[3]{x+2020} = -\frac{2021\sqrt[3]{x+2021} + 2022\sqrt[3]{x+2022}}{2020}\). Thay vào biểu thức ta được: \(A + 2020\left(-\frac{2021\sqrt[3]{x+2021} + 2022\sqrt[3]{x+2022}}{2020}\right) + 2021\sqrt[3]{x+2021} + 2022\sqrt[3]{x+2022} = 0.\)

Bước 5: Giải phương trình \(\sqrt[3]{(x^2 - 2020x + 2020^2)} + \sqrt[3]{(x^2 - 2021x + 2021^2)} + \sqrt[3]{(x^2 - 2022x + 2022^2)} = 0\) (thay A thành 0), ta có các giá trị của x:
\(x_1 = 4038\), \(x_2 = \frac{2021 \sqrt{2020} + 2020}{3}\), và \(x_3 = \frac{2021 \sqrt{2020} - 2020}{3}\) (dùng công thức Viète).

Vậy, phương trình đã cho có 3 nghiệm là \(x_1 = 4038\), \(x_2 = \frac{2021 \sqrt{2020} + 2020}{3}\), và \(x_3 = \frac{2021 \sqrt{2020} - 2020}{3}\).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Cách 4: Đặt a = x + 2020, b = x + 2021, c = x + 2022. Ta có phương trình tương đương với căn bậc ba của a + căn bậc ba của b + căn bậc ba của c = 0. Áp dụng công thức số học tổng căn bậc ba ba số, ta có căn bậc ba của a + căn bậc ba của b + căn bậc ba của c = căn bậc ba của ((a + b + c) + 3.căn bậc ba của (a + b)(b + c)(c + a))). Thay a, b, c thành x, ta có phương trình căn bậc ba của (3x + 6063 + 3.căn bậc ba của P)) = 0. Vì căn bậc ba của một số không thể bằng 0, nên không có giá trị x nào thỏa mãn phương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 3: Đặt a = x + 2020, b = x + 2021, c = x + 2022. Ta có phương trình tương đương với căn bậc ba của a + căn bậc ba của b + căn bậc ba của c = 0. Áp dụng công thức số học tổng căn bậc ba ba số, ta có căn bậc ba của a + căn bậc ba của b + căn bậc ba của c = căn bậc ba của (a + b + c + 3.căn bậc ba của (a + b)(b + c)(c + a))). Thay a, b, c thành x, ta có phương trình căn bậc ba của (x + 6063) = 0. Vì căn bậc ba của một số không thể bằng 0, nên không có giá trị x nào thỏa mãn phương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 2: Đặt a = x + 2020, b = x + 2021, c = x + 2022. Ta có phương trình tương đương với căn bậc ba của a + căn bậc ba của b + căn bậc ba của c = 0. Áp dụng công thức số học căn bậc ba của tổng ba số, ta có (a + b + c) + 3(căn bậc ba của (a + b)(b + c)(c + a)) = 0. Đặt S = a + b + c và P = (a + b)(b + c)(c + a), ta có hệ thức S + 3(căn bậc ba của P) = 0. Như vậy, phương trình ban đầu trở thành S + 3(căn bậc ba của P) = 0. Thay a, b, c thành x, ta có phương trình S + 3(căn bậc ba của P) = 0. Giải hệ thức này ta được x = -6043.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Áp dụng định nghĩa căn bậc ba, ta có phương trình tương đương với (x + 2020) + (x + 2021) + (x + 2022) = 0. Giải phương trình ta được x = -6043.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49432 sec| 2263.672 kb