Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Huy

Viết các PTHH xảy ra khi cho 2a mol Na vào  dung dịch chứa a mol HCl?
Mình đang tìm kiếm một số ý kiến đóng góp cho một vấn đề mình mắc phải ở câu hỏi này. các Bạn có thể giúp mình với, được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần biết các phản ứng xảy ra giữa Na và HCl.

Cách giải 1:
Phương trình phản ứng: 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
- Trong phản ứng này, mỗi phân tử Na tác dụng với một phân tử HCl để tạo ra một phân tử NaCl và một phân tử H2.
- Vì vậy, nếu cho 2a mol Na vào dung dịch chứa a mol HCl, ta sẽ có 2a mol Na tác dụng với 2a mol HCl.
- Kết quả là sẽ tạo ra 2a mol NaCl và a mol H2.

Cách giải 2:
Phương trình phản ứng: Na + HCl → NaCl + 1/2 H2
- Trong phản ứng này, mỗi phân tử Na tác dụng với một phân tử HCl để tạo ra một phân tử NaCl và một phân tử H2.
- Vì vậy, nếu cho 2a mol Na vào dung dịch chứa a mol HCl, ta sẽ có 2a mol Na tác dụng với a mol HCl.
- Kết quả là sẽ tạo ra 2a mol NaCl và 1/2 a mol H2.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là:
Khi cho 2a mol Na vào dung dịch chứa a mol HCl, sẽ xảy ra các phản ứng sau:
- Cách giải 1: Tạo ra 2a mol NaCl và a mol H2
- Cách giải 2: Tạo ra 2a mol NaCl và 1/2 a mol H2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

   

         Na+HClàNaCl+1/2H2

    2a   a          

     a     a          a            a/2

sau    a     0          a             a/2

        

 Na+H2OàNaOH+1/2H2

 a         a                a                 a/2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43349 sec| 2260.227 kb