Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Phương

1. Farmers collect household and garden waste to make.............. . a. glassware b. compost c. fabric d. foor coverings 2. ............... using the plastics bags, we shouldn't use them at all. a. Because of b. Inspite of c. Instead of d. In order to 3. You'll get back your ............... when you bring the cans back for recycling. a. payment b. deposit c. account d. envelope

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của nó.
2. Xác định từ khóa trong câu hỏi để tìm hiểu ý nghĩa của chúng.
3. Xác định nghĩa của từ khóa và tìm từ tương ứng trong các đáp án để tìm câu trả lời chính xác.

Câu trả lời cho câu hỏi:

1. Farmers collect household and garden waste to make compost (b).

2. Instead of using the plastics bags, we shouldn't use them at all (c).

3. You'll get back your deposit (b) when you bring the cans back for recycling.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Farmers collect household and garden waste to make organic soil amendments.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49845 sec| 2245.75 kb