Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Huy

1. The more she smiles , ................ she becomes .A. more graceful B. the most graceful C. most graceful D. the more graceful 2. Hotels have developed …………………… restaurants .A. as rapidly as B. so rapidly as C. as rapid as D. more rapid 3. Can Tho bridge is the …………………… one in the South of Viet Nam. A. long B. shortest C. longest D. longer 4. Albert Einstein’s contributions to scientific theory were ................ those of Galileo and Newton. A. important than B. more important C. the most important D. as important as 5. Impalas cannot move as ................ cheetahs but they are more efficient runners. A. faster than B. fast as C. fast D. are fast as 6. Both are informative articles, but this one is ................ . A. best B. the best C. most D. better 7. She is the .………… girl in our town .A. more beautiful B. beauty C. most beautiful D. more beautifully 8. The harder you learn............. A. The better is your English B. The better will be your English C. The better becomes your English D. The better your English will be 9. Jim is the ................. in his class A. clever B. cleverestC. cleverer D. more clever 10. Of the two shirts, this one is ................... A. the prettiest B. the most prettyC. prettier D. the prettier 11. Your house is ................. mine. A. as bigger as B. many ti es as big asC. much big as D. not many times big 12. Last year it wasn’t as cold as this year .A. This year it is as colder than last year. B. This year it is colder than last year.C. This year it isn’t as cold as last year. D. This year it isn’t colder than last year. 13. She is older than me. A. I’m more younger than her. B. I’m as younger as her.C. I’m more young than her. D. I’m younger than her. 14. The test is not ………………… A. as difficult as it was last month. B. so difficult as it was last month C. more difficult as it was last month. D. Both A & B are correct 15. The Nile River is ………………… of all. A. longer B. the longest C. long D. longest 16. .................. we read, .................. we know. A. The most/ the most B. The more/ the moreC. Most/ most D. More/ more 17. It gets ................... Let’s go swimming. A. hot and hot B. the more hot C. more and more hot D. hotter and hotter 18. Peter usually drives .................. Mary. A. more fast B. more fast than C. more fast D. faster 19. The problem seems to be .................. A. more serious B. more serious thanC. more serious as D. more and more serious 20. Peter can not earn .................. his wife. A. as many money as B. as much money asC. as many money than D. as much money than 21. Prices get .................. A. high and high B. highest and highestC. more and more high D. higher and higher 22. The more manufacturers advise, .................. they sell. A. the most products B. the products moreC. the more products D. most products 23. ................. a car is ................. it is .A. The more expensive/ the comfortabler B. The most expensive/ the most comfortable C. The more expensive/ the more comfortable D. The less expensive/ the more comfortable 24. Of the five students. Mary is ................. A. more intelligent B. the more intelligent C. most intelligent D. the most intelligent 25. Steel is ................ than wood .A. more heavy B. as heavyC. heavier D. more heavier 26. A super market is …………………… a shopping center .A. less convenient as B. less convenient thanC. not so convenient than D. the most convenient as 27. Viet Nam becomes …………………… to foreign tourists .A. more and most attractive B. the more attractiveC. much and more attractive D. more and more attractive 28. This car is …………………… than mine. A. less expensive B. as expensive C. expensive D. not so expensive 29. Tim’s grades are …………………… than John. A. worse B. worst C. as bad D. so bad30. The …………………… we start, the sooner we will be back.A. early B. earliest C. earlier D. more earl

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:
- Đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn phương án trả lời đúng nhất dựa trên kiến thức hoặc ngữ cảnh của câu.
- Chú ý các dạng so sánh và tính từ chỉ số lượng để xác định phương án trả lời đúng.
- Giữ nguyên cấu trúc nguyên thủy của câu khi dịch câu tiếng Anh qua tiếng Việt.
- Sử dụng kiến thức Ngữ pháp và Từ vựng tiếng Anh để xác định các phương án sai.
- Kiểm tra lại câu trả lời trước khi chọn đáp án cuối cùng.

Câu trả lời:

1. The more she smiles, the more graceful she becomes.
2. Hotels have developed as rapidly as restaurants.
3. Can Tho bridge is the longest one in the South of Vietnam.
4. Albert Einstein's contributions to scientific theory were as important as those of Galileo and Newton.
5. Impalas cannot move as fast as cheetahs but they are more efficient runners.
6. Both are informative articles, but this one is the best.
7. She is the most beautiful girl in our town.
8. The harder you learn, the better your English will be.
9. Jim is the cleverest in his class.
10. Of the two shirts, this one is the prettier.
11. Your house is many times as big as mine.
12. Last year it wasn't as cold as this year.
13. She is older than me.
14. The test is not as difficult as it was last month.
15. The Nile River is the longest of all.
16. The more we read, the more we know.
17. It gets hotter and hotter. Let's go swimming.
18. Peter usually drives faster than Mary.
19. The problem seems to be more serious.
20. Peter cannot earn as much money as his wife.
21. Prices get higher and higher.
22. The more manufacturers advise, the more products they sell.
23. The more expensive a car is, the more comfortable it is.
24. Of the five students, Mary is the most intelligent.
25. Steel is heavier than wood.
26. A supermarket is less convenient than a shopping center.
27. Vietnam becomes more and more attractive to foreign tourists.
28. This car is less expensive than mine.
29. Tim's grades are worse than John's.
30. The earlier we start, the sooner we will be back.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Viet Nam becomes more and more attractive to foreign tourists.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.84397 sec| 2284.414 kb