Lớp 11
10điểm
3 năm trước
Phạm Thư

Một ống dây thẳng dài không lõi ắt đặt trong không khí,có hệ số tự cảm L=0,4H,ống dây dài 20cm gồm 500 vòng dây.
a>Tính tiết diện của ống dây?
b>Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây biết rằng trong 0,2s dòng điện trong ống dây giảm đều từ 0,2A xuống đến 0?
Mình biết là mình đang yêu cầu lớn, nhưng có Bạn nào đó có thể nhận lời cứu nguy giúp mình trả lời câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể thực hiện các bước sau:

a) Để tính tiết diện của ống dây, ta sử dụng công thức:
S = L / (N * l)

Trong đó:
- S là tiết diện của ống dây (đơn vị m²)
- L là hệ số tự cảm của ống dây (đơn vị H)
- N là số vòng dây (đơn vị vòng)
- l là chiều dài ống dây (đơn vị m)

Thay các giá trị vào công thức, ta có:
S = 0,4 * 20 / (500 * 0,2)
= 0,04 m²

Vậy tiết diện của ống dây là 0,04 m².

b) Để tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây, ta sử dụng công thức:
ε = -L * (ΔI / Δt)

Trong đó:
- ε là suất điện động tự cảm (đơn vị V)
- L là hệ số tự cảm của ống dây (đơn vị H)
- ΔI là thay đổi dòng điện trong ống dây (đơn vị A)
- Δt là thời gian thay đổi dòng điện (đơn vị s)

Thay các giá trị vào công thức, ta có:
ε = -0,4 * (0 - 0,2) / 0,2
= 0,4 V

Vậy suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là 0,4 V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

b> Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây cũng có thể tính bằng công thức E = -L * (ΔI/Δt), với giá trị đã cho, ta có E = -0.4 * (0.2 - 0) / 0.2 = -0.4 V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a> Diện tích của ống dây cũng có thể tính bằng công thức S = π * r^2, trong đó r là bán kính của ống dây. Với đường kính là 20 cm, ta có r = 10 cm = 0.1 m, và S = π * (0.1/2)^2 = 0.00785 m^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b> Để tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây, ta có công thức E = -L * (ΔI/Δt), trong đó E là suất điện động, L là hệ số tự cảm, ΔI là sự thay đổi dòng điện và Δt là thời gian. Với giá trị đã cho, ta có E = -0.4 * (0.2 - 0) / 0.2 = -0.4 V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a> Diện tích của ống dây có thể tính bằng công thức S = L / (n * l), trong đó L là hệ số tự cảm, n là số vòng dây và l là độ dài của ống dây. Với giá trị đã cho, ta có S = 0.4 * 0.2 / (500 * 0.2) = 0.0008 m^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44722 sec| 2261.289 kb