Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(15)
GDCD(10)
Hóa học(74)
Lịch sử(10)
Ngữ văn(226)
Nhạc họa(2)
Sinh học(29)
Tiếng anh(203)
Tin học(13)
Toán học(234)
Vật lý(39)
Địa lý(29)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2645| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2752| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2850| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2915| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2934| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2935| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3083| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3095| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3117| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3196| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3234| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3258| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3307| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3345| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3403| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3435| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3876| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3960| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4334| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5724| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 5834| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 5956| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6086| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6307| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6414| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6440| 4 tháng trước

1.     Kim takes hẻ dog for a ưalk in the evenings.

ID câu hỏi: 6489| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6800| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10888| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10940| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10978| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11030| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11074| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11110| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11124| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11127| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11159| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11173| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11174| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11176| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11237| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11268| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11276| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11302| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11349| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11444| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11452| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11535| 4 tháng trước

learning English is interesting

-> it's interesting to learn English

ID câu hỏi: 11560| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11606| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11648| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11686| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11691| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11706| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11707| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11769| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11817| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11819| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11835| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11880| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11909| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11919| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11985| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12008| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12030| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12084| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12092| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12175| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12195| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12243| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12250| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12254| 4 tháng trước

Tui làm á, tham khảo nhé.

Living in a city has many advantages. First of all, we can get access to medical service easily if we live in the city...

ID câu hỏi: 12277| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12300| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12393| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12405| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12430| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12436| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12457| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12474| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12525| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12540| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12547| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12548| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12602| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12625| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12672| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12689| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12719| 4 tháng trước
Phép liệt kê được sử dụng để làm cho các diễn đạt hiệu quả hơn, dễ diễn đạt, ngắn gọn và dễ hiểu hơn . Các phép liệt kê thường được sử dụng để nhấn mạnh ý, chứng minh cho nhận định của tác giả. Trong...
ID câu hỏi: 12774| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12905| 4 tháng trước

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ tích cực...

ID câu hỏi: 12937| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12970| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13059| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13098| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13113| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13164| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13171| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13172| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13174| 4 tháng trước

1.''Where are you going'' , Lan asked

" Reported speech ":    Lan asked where I was going.

2.''Where does you father work...

ID câu hỏi: 13187| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13252| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13271| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13358| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13483| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13548| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13560| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13578| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13581| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13606| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13614| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13631| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13638| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13760| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13764| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13945| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13966| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13985| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14000| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14032| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14064| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14118| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14181| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14218| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14261| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14300| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14304| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14313| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14325| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14344| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14376| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14477| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14489| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14494| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14498| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14516| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14522| 4 tháng trước

là kl sữa đặc bên trong của hợp sữa đặc . trọng lượng là 1,99 N

ID câu hỏi: 14551| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14564| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14614| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14668| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14693| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14722| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14790| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14826| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14832| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14847| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14873| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14891| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15061| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15119| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15120| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15196| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15225| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15275| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15287| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15361| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15414| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15485| 4 tháng trước

1. I suggest taking a taxi.

2. I suggest (that) Joanna (should) go to the dentist.

3. I suggest having a picnic in the park.

4. I suggest (that) Mr Ha (should) get a plumber to...

ID câu hỏi: 15487| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15508| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15520| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15567| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15613| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15627| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15644| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15646| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15673| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15679| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15694| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15740| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15760| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15763| 4 tháng trước

loading... Em thích nhất là chi truyện...

ID câu hỏi: 15764| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15770| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15777| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15794| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15801| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15834| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15842| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15869| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15872| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15882| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15885| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15915| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15954| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15967| 4 tháng trước

Vạn vật trên thế gian đều có giới hạn và con người cũng vậy. Suy cho cùng, đó chính là ngưỡng cao nhất trong khả năng của con người hoặc điểm...

ID câu hỏi: 15970| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16006| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16091| 4 tháng trước

Bài tập ứng dụng: phát âm đuôi ed-s/es

1. A....

ID câu hỏi: 16097| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16125| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16152| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16154| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16160| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16195| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16199| 4 tháng trước

a) Công thức tính tốc độ tức thời của phản ứng là: v1 = k.CNO2.CO2

b)

- Nồng độ O2 tăng 3 lần, nồng độ NO...

ID câu hỏi: 16210| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16214| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16221| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16235| 4 tháng trước

Kính chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là............học sinh.........trường......... 

Với hàng nghìn năm lịch sử dựng...

ID câu hỏi: 16243| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16250| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16346| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16352| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16355| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16380| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16392| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16395| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16412| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16500| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16615| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16635| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16650| 4 tháng trước

Hai biến cố xung khắc là hai biến cố đối đầu nhau, đối nghịch nhau

Hai biến cố độc lập là hai biến cố ko đối đầu và cũng ko là con của nhau

ID câu hỏi: 16656| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16681| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16702| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16707| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16772| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16779| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16780| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16793| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16797| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16837| 4 tháng trước
Fructose, còn gọi là đường fructô, đường hoa quả hay đường trái cây, là một monosaccharide ketonic đơn giản tìm thấy trong nhiều loài thực vật, nơi nó thường được liên kết với glucose để tạo thành các...
ID câu hỏi: 16843| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16871| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16908| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16975| 4 tháng trước
- Tình huống truyện là bối cảnh đặc biệt, nơi xảy ra những xung đột, mâu thuẫn, và nghịch lí, tạo nên nét độc đáo của câu chuyện . - Mỗi tác phẩm đều có những tình huống đặc trưng, không phải sự kiện...
ID câu hỏi: 17007| 4 tháng trước

* Giống nhau :

- Đều là các đồng bằng châu thổ rộng lớn ở nước ta.

- Hình thành trên các vùng sụt lún ở hạ lưu...

ID câu hỏi: 17012| 4 tháng trước

Em tham khảo:

Mỗi chúng ta ai ai cũng đều có những sở thích của riêng mình và bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn đam...

ID câu hỏi: 17029| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17055| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17081| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17082| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17116| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17118| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17157| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17158| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17163| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17198| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17209| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17216| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17225| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17278| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17279| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17313| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17356| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17378| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17405| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17437| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17485| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17500| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17526| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17593| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17647| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17670| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17680| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17683| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17724| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17727| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17746| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17758| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17767| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17775| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17795| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17808| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17810| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17862| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17919| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18020| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18025| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18129| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18154| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18210| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18239| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18261| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18289| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18311| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18319| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18341| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18411| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18448| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18499| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18510| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18534| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18619| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18743| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18777| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18887| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18893| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18907| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19080| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19109| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19110| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19115| 4 tháng trước

At weekend, I and my friend Hieu often go outside, we go to the park and play shuttlecock kicking, we usually buy snacks and chips to eat and we often do homework in the afternoon

ID câu hỏi: 19119| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19136| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19160| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19162| 4 tháng trước

(5 - 3)3 + x = 55 : 53

23 + x = 52

8 + x = 25

x = 25 - 8

x = 17

ID câu hỏi: 19185| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19243| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19280| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19287| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19301| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19379| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19395| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19401| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19427| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19438| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19443| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19450| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19498| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19583| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19590| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19636| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19653| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19683| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19706| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19724| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19748| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19775| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19812| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19813| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19858| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19895| 4 tháng trước

\(4Mg+10HNO_3\rightarrow4Mg\left(NO_3\right)_2+N_2O+5H_2O\)

=> 4 + 10 + 4 + 1 + 5 = 24 => Chọn B

ID câu hỏi: 19921| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19932| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19936| 4 tháng trước

Ta có:

sin 30 = z s ⇒ z = s . sin 30 0 = 10. 1 2 = 5 ( m )  

Chọn mốc thế năng tại chân dốc. Theo định luật...

ID câu hỏi: 19965| 4 tháng trước

88-3.(7+x)=64

3(7+x) = 88-64

3(7+x) = 24

7+x = 24:3

7+x = 8

x= 8-7

x=1

ID câu hỏi: 19975| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19976| 4 tháng trước

1. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

2. Bàn về lòng tự tin của con người trong cuộc sống

3. Lòng tự tin xuất phát từ...

ID câu hỏi: 20010| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20029| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20048| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20065| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20082| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20161| 4 tháng trước

CTCT N2 : \(N\equiv N\)

CTCT NH3 : ...

ID câu hỏi: 20163| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20181| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20216| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20217| 4 tháng trước

Môi trường là nơi chúng ta sinh sống, phát triển hàng ngày, là không gian để sinh tồn của rất nhiều những loại động vật, thực vật trong tự...

ID câu hỏi: 20230| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20264| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20295| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20310| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20344| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20355| 4 tháng trước

refer

Nowadays, large cities are becoming more and more inhabited. The majority of the population prefer living in a big town mainly because of the great advantages it has compared to living...

ID câu hỏi: 20381| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20517| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20556| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20568| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20577| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20599| 4 tháng trước
...
ID câu hỏi: 20620| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20647| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20675| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20706| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20712| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20725| 4 tháng trước

 Cầu vồng thường hay xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Sau khi mưa, trên trời vẫn còn nhiều hạt nước li ti, chúng đóng vai trò như lăng kính. Khi...

ID câu hỏi: 20784| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20787| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20790| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20857| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20863| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20900| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20914| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20919| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20967| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21010| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21041| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21069| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21092| 4 tháng trước

Bài làm :

Thân phận của người phụ nữ thời xưa đc ví với câu tục ngữ ba chìm bảy nổi.

Cô ấy có cuộc sống ba chìm bảy nổi.

HỌc...

ID câu hỏi: 21097| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21124| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21136| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21184| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21233| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21248| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21266| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21298| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21321| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21358| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21376| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21395| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21422| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21425| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21433| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21485| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21504| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21542| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21549| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21550| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21574| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21590| 4 tháng trước

would have been

hadn't seen

would have fallen

would you have accepted

had had

had known

would have offered 

would not have stung

had...

ID câu hỏi: 21607| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21634| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21665| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21683| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21685| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21691| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21702| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21710| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21715| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21743| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21746| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21761| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21787| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21795| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21843| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21882| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21898| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21911| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21915| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21922| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21955| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21957| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21962| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21964| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22027| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22029| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22046| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22056| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22078| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22110| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22121| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22147| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22206| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22208| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22279| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22301| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22305| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22346| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22348| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22356| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22362| 4 tháng trước

B

budding entrepreneur (n): người mới khởi nghiệp (trong kinh doanh)

ID câu hỏi: 22429| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22435| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22437| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22439| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22461| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22468| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22476| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22541| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22556| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22589| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22597| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22602| 4 tháng trước

tham khảo:

-Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m; trên đó chủ yếu là...

ID câu hỏi: 22605| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22606| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22637| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22692| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22731| 4 tháng trước

\(\int sin^2x.cos^2xdx=\dfrac{1}{4}\int sin^22xdx=\dfrac{1}{8}\int\left(1-cos4x\right)dx\)

\(=\dfrac{1}{8}x-\dfrac{1}{32}sin4x+C\)

ID câu hỏi: 22735| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22740| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22746| 4 tháng trước

   - Vào sâu trong nội địa là vùng ôn đới lục địa, khí hậu nóng hơn về mùa hạ và lạnh hơn vào...

ID câu hỏi: 22763| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22775| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22777| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22793| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22840| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22854| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22874| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22879| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22921| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22928| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22933| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22994| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23012| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23014| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23023| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23024| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23047| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23062| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23090| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23178| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23179| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23211| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23277| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23281| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23349| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23362| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23379| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23400| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23407| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23452| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23466| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23551| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23581| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23589| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23605| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23629| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23662| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23673| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23675| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23689| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23698| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23703| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23705| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23763| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23781| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23802| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23885| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23897| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23907| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23936| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23951| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23952| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23958| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23965| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23973| 4 tháng trước

a) 0,25 mol nguyên tử C có 0,25 × 6,022 × 1023 = 1,5055 × 1023 nguyên tử C.

b) 0,002 mol phân tử...

ID câu hỏi: 23991| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24018| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24043| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24060| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24082| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24117| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24157| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24172| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24182| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24194| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24199| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24212| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24240| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24326| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24348| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24385| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24393| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24421| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24462| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24469| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24470| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24479| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24480| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24497| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24522| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24541| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24552| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24573| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24625| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24652| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24672| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24680| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24684| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24687| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24709| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24759| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24776| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24783| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24797| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24821| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24843| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24851| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24883| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24932| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24942| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24963| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25003| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25004| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25016| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25033| 4 tháng trước

refer

 

- Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp...

ID câu hỏi: 25049| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25050| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25105| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25116| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25122| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25155| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25170| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25210| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25252| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25286| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25294| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25322| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25346| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25353| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25398| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25425| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25479| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25523| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25533| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25552| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25652| 4 tháng trước

Theo em, nhan đề Nhớ đồng đã bao quát được toàn bộ nội dung cảm xúc của bài thơ bởi cảm hứng chủ đạo của bài thơ là nỗi nhớ quê hương tha...

ID câu hỏi: 25680| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25720| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25722| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25732| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25749| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25781| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25806| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25918| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25924| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25960| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26011| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26017| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26031| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26041| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26069| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26080| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26107| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26122| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26129| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26144| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26235| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26254| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26278| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26280| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26311| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26316| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26317| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26319| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26333| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26378| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26441| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26456| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26480| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26485| 4 tháng trước

1) I'll call the police if you don't leave me alone !

--> unless you leave me alone, I'll call the police

2) in the snowy weather we don't go to school

--> If...

ID câu hỏi: 26500| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26569| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26603| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26656| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26674| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26679| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26687| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26703| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26745| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26779| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26791| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26810| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26816| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26880| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26904| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26910| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26956| 4 tháng trước

Số học sinh lớp A = 8/9 số học sinh lớp B = 16/18 số học sinh lớp B.

Số học sinh lớp C = 17/16 số học sinh lớp A

Coi số học sinh lớp A = 16 phần, lớp B = 18 phần, số học sinh lớp C =...

ID câu hỏi: 26991| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27006| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27035| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27036| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27057| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27060| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27067| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27081| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27177| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27187| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27252| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27272| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27318| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27380| 4 tháng trước

1.He looks older when he wears glasses

→Glasses make him look older 

2.I think you should know the trath

→I want you to know the truth

3.Don't let me...

ID câu hỏi: 27400| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27415| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27448| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27491| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27514| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27531| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27762| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27767| 3 tháng trước

Giải

30 phút = 0,5 giờ

a) Sau 1 giờ, ô tô và xe máy gần nhau:

55 + 35 = 90 (km/h)

Quãng đường AB dài:

90 x 2 = 180 (km)

b) Ô tô và xe máy cách nhau khi đi thêm ...

ID câu hỏi: 27782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27799| 3 tháng trước

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

11. These clothes are attractive but entirely ........ impractical .............. ....

ID câu hỏi: 27827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27937| 3 tháng trước

Chào em, em tham khảo nhé!

Polluted water can directly do harm to people's health. (direct)

Chúc em học tốt và có những trải nghiệm...

ID câu hỏi: 27945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28068| 3 tháng trước

1. “What would you like to drink now?” –“______________________”.

A. No, thank you     ...

ID câu hỏi: 28081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28606| 3 tháng trước

– Phong trào đấu tranh nhằm cải tổ Giáo hội Kitô ở Châu Âu, do các nhà tư tưởng và đại biểu tư sản khởi xướng vào nửa đầu...

ID câu hỏi: 28694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28766| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28924| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29150| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29760| 3 tháng trước

Câu 1 

" Mưa mùa xuân // đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm...

ID câu hỏi: 29769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29895| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30069| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30514| 3 tháng trước

Bước vào năm học lớp 5, mẹ mua cho em bộ sách giáo khoa và quyển sách luyện Toán và Tiếng Việt. Quyển sách mang nội dung của nhiều...

ID câu hỏi: 30520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30593| 3 tháng trước

Nhóm này chỉ có 1 loại đất là đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit, có diện tích 15.942 ha, chiếm 3,15% diện...

ID câu hỏi: 30648| 3 tháng trước

1.      People think the government will fall.

It is _______thought that the government will fall________________________________.

The Governmet …is...

ID câu hỏi: 30899| 3 tháng trước

1) he will send her a special gift on her birthday

-> she .will be sent a special gift on her birthday.

2) they have never seen that film before 

-> this is the...

ID câu hỏi: 31297| 3 tháng trước

Sửa: \(A=\left(3x+2\right)^2+\left(2x-7\right)^2-2\left(3x+2\right)\left(2x-7\right)\)

ID câu hỏi: 31527| 3 tháng trước

\(f'\left(x\right)=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-sinx=0\\x-m-3=0\\x-\sqrt{9-m^2}=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=...

ID câu hỏi: 31594| 3 tháng trước

Mỗi bộ đồ người lớn cần nhiều hơn mỗi bộ đồ trẻ em 2m vải

Số bộ đồ người lớn là:

(21 + 3 x 3): 2 = 15 (bộ)

Số bộ đồ trẻ em:

15 + 3 = 18 (bộ)

Đ.số:...

ID câu hỏi: 33877| 3 tháng trước

 Miêu tả mái tóc.

(đen nhánh, đen mượt, đen mướt, đen huyền, hoa râm, muối tiêu, bạc phơ, mượt mà, mượt như tơ, óng ả, óng mượt, óng chuốt, lơ thơ, xơ...

ID câu hỏi: 35065| 3 tháng trước

- Giống nhau:

+ Các tế bào mầm (noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần

+...

ID câu hỏi: 35822| 3 tháng trước

Số quân bài cần lấy ra để chắc chắn có ít nhất 4 quân bài cùng chất là :

              3+3+3+3+1=13(quân)

Vậy...

       ...

ID câu hỏi: 37150| 3 tháng trước

TK+

Bài thơ viết về một cảnh ngắm trăng, một tư thế ngắm trăng trong tù, qua đó biểu hiện một tâm hồn thanh...
ID câu hỏi: 37438| 3 tháng trước

Chiều rộng HCN là : a/16 (cm)

Do chiều rộng HCN là 1 số tự nhiên

Hay a/16 đạt giá trị số tự nhiên

=> a chia hết cho 16

=> a thuộc...

ID câu hỏi: 37644| 3 tháng trước

ai cập có 100,4 triẹu dân

ai cập có số dan đông thứ 14 tren thế giới

ai cập có diện tích là 1.010.000

ai cập có kim tự tháp là một trong những kién trúc cổ đại nổi...

ID câu hỏi: 37658| 3 tháng trước

Chim ăn sâu bọ : chim chích bông , chim vành khuyên

Chim gặm nhấm : cú vọ, gõ kiến ..

ID câu hỏi: 37893| 3 tháng trước

+ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình dốc, gây khó khăn cho việc canh tác, nhất là trồng lúa nước. Người dân nơi...

ID câu hỏi: 38054| 3 tháng trước

Tổng bốn góc của một tứ giác luôn bằng 3600

Vậy \(\widehat{ABC}\) = 3600 - (900 x 2 + 50...

ID câu hỏi: 38453| 3 tháng trước

Mình nghĩ bạn có nhầm lẫn.

ID câu hỏi: 38508| 3 tháng trước

a) Nhiệt độ của nước sôi theo độ F, biết rằng nước sôi có nhiệt độ là 100 °C là: 

\(\text{F = (160 + 9 x 100) : 5 = 212 °C...

ID câu hỏi: 39183| 3 tháng trước

a/ Ca(OH)2 + CO2--> CaCO3 + H2O

nCO2=3.36/22.4=0.15(mol)

nCO2=nCa(OH)2=0.15(mol)

200ml=0.2l

b/CMCa(OH)2= 0.15/0.2=0.75(M)

c/nCaCO3=nCO2=0.15(mol)

mCaCO3= ...

ID câu hỏi: 39888| 3 tháng trước

Tham khảo:

Khi nhắc đến mùa hè, chắc chắn phải nhắc đến hình ảnh hàng cây phượng vĩ và tiếng ve. Nếu suối năm học, hàng phượng vĩ đứng...

ID câu hỏi: 40154| 3 tháng trước

Gợi ý: Những hình ảnh so sánh:

Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Giúp em cảm nhận được, người mẹ rất thương con, mẹ có thể  thức thâu đêm...

ID câu hỏi: 40300| 3 tháng trước

Một số thành ngữ nói về quê hương , đất nước:

Áo gấm về làng
Con Rồng cháu Tiên
Con Hồng cháu Lạc
Cáo chết ba năm quay đầu về núi
Chết trong còn hơn sống...

ID câu hỏi: 40904| 3 tháng trước

CTTQ hai ancol : CnH2n+1OH

n H2 = 2,24/22,4 = 0,1(mol)

2CnH2n+1OH + 2Na $\to$ 2CnH2n+1ONa + H2

n Ancol = 2n H2 = 0,2(mol)

=> M ancol = 14n + 18 = 10,6/0,2 = 53 => n =...

ID câu hỏi: 41690| 3 tháng trước

\(a,2Al+3Cl_2\rightarrow\left(t^o\right)2AlCl_3\\ b,Na_2CO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+2NaOH\\ c,3Fe+2O_2\rightarrow\left(t^o\right)Fe_3O_4\)

ID câu hỏi: 41855| 3 tháng trước

Bạn tham khảo dàn ý này nha: 

I. Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu về kỉ trải nghiệm đáng nhớ cùng với người thân: Những trải...

ID câu hỏi: 41899| 3 tháng trước

Về nội dung:

Đó là tình thương của cha mẹ đã trở thành suối nguồn bất tận, tích tụ, vun vén từ bao đời và...

ID câu hỏi: 42001| 3 tháng trước

1. Công thực hiện được:

\(A=m.g.h=15.10.8=1200J\)

Công suất trung bình của người ấy:

ID câu hỏi: 42256| 3 tháng trước

I. Mở bài: Giới thiệu mẹ em lúc chăm sóc em khi bị ốm

Ví dụ:

Trong gia đình, em rất yêu mẹ. Mẹ là người luôn ân cần chăm sóc em mỗi khi bị ốm.

II. Thân bài: tả mẹ chăm sóc em...

ID câu hỏi: 42407| 3 tháng trước

Thời gian người đó đi hết \(\frac{2}{3}\) quãng đường đầu:

\(t_1=\frac{\frac{2}{3}s}{v_1}=\frac{\frac{2}{3}s}{10}=\frac{2.s}{3.10}=\frac{s}{15}\)

Thời...

ID câu hỏi: 44588| 2 tháng trước

1. Plastic bags are very hard to (dissolve / solve / save / wrap)

2. We can environment by driving less. (protest / protect / collect / contest)

3. We...

ID câu hỏi: 44980| 2 tháng trước

At Tet, our house is more beautiful decorated than during the year.

ID câu hỏi: 45012| 2 tháng trước

Tham khảo

Nhà máy thủy điện Thác Bà trên sông Chảy (110 MW). Nhà máy thủy điện Hòa...

ID câu hỏi: 45556| 2 tháng trước

Các số cần tìm có dạng \(\overline{abcdef}\) (a ≠ 0).

Theo đề, a = 5; b = 0; c + d = e + f = 5; và f chia hết cho 2.

c...

ID câu hỏi: 45615| 2 tháng trước

I said to the man that I hadn't met him before.

Minh said that he had never come there before.

Susan told Jack that his sister had eaten too much chocolate.

Jane told Dat...

ID câu hỏi: 46755| 2 tháng trước

Bạn tham khảo nhé !

Đoạn thơ đã làm nổi bật hình ảnh ngôi nhà thật sinh động. Bằng các biện pháp nhâ hóa, so snahs được sử dụng 1 cách đặc sắc, ngôi nhà hiện lên như 1 sinh thể, có cảm xúc,...

ID câu hỏi: 47070| 2 tháng trước

a: Chiều rộng là: 24x1/3=8(m)

Diện tích là: \(24\cdot8=192\left(m^2\right)\)

b: Diện tích đất trồng rau là:

ID câu hỏi: 47529| 2 tháng trước

- Nam không có quyền bán chiếc xe đạp. Vì chiếc xe đó là do bố và mẹ Nam bỏ tiền mua cho và Nam vẫn còn ở độ tuổi chịu sự quản lí của bố mẹ. Nghĩa là bố hoặc mẹ Nam mới có quyền định...

ID câu hỏi: 47769| 2 tháng trước

3 hộp bánh có số tiền là :

20.000 x 3 = 60.000 ( đồng ) 

Lan mua 3 hộp bánh và mua 1 hộp kẹo như thế thì phải trả người bán hàng số tiến là : 

60.000 + 17.500 = 77.500...

ID câu hỏi: 48352| 2 tháng trước

Dear Kinomoto Nana,
I feel very excited because our Tet holiday is coming. This year I will learn how to make banh chung from my parents. It must be very interesting. I will also...

ID câu hỏi: 49540| 2 tháng trước

1. turn

2. gets

3. give

4. go

5. find

6. live

7. broke

8. keep

9. come

10. take

ID câu hỏi: 51074| 2 tháng trước

* Về nội dung: Bài thơ “Ông đồ” thể hiện niềm cảm thương sâu sắc đối với một lớp người đang trở nên lạc lõng và bị gạt ra...

ID câu hỏi: 51439| 2 tháng trước

1 prefers

2 do you usually do - have

3 doesn't see

ID câu hỏi: 51521| 2 tháng trước

1. I don’t think she ____will____ come tonight. She has to revise for her exam tomorrow.

2. We have already made the decision. We ____are going to____ buy a new house...

ID câu hỏi: 52519| 2 tháng trước

1. I think he can speak English very well (able)

-> I think he……is able to speak E very well……….

2. Mr Minh has to wear his...

ID câu hỏi: 53958| 2 tháng trước

1.kết hợp - tan rã

2.ngay thẳng - dối trá

3.kiêu căng - khiêm tốn

4.trung thành - bội nghĩa 

5. náo nức - bĩnh tĩnh 

ID câu hỏi: 54209| 2 tháng trước

Trả lời: Đường bờ biển nước ta cong như hình chữ S, dài 3260 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).

Chọn: B.

ID câu hỏi: 54266| 2 tháng trước

1. eventful: nhiều sự kiện, thú vị và nhiều kỷ niệm

2. detestable: đáng ghét

3. leisurely: một cách thong thả

ID câu hỏi: 54303| 2 tháng trước

Ta có : \(1+2+3+....+999+1000\)

\(=\left(1+999\right)+\left(2+998\right)+...+500+....+1000\)

\(=1000+1000+..+500+...+1000\)

Thấy...

ID câu hỏi: 54812| 2 tháng trước

Do hạt nhân mẹ Po ban đầu đứng yên, áp dụng định luật bảo toàn động lượng trước và sau phản ứng ta thu được 
                 ...

ID câu hỏi: 55161| 2 tháng trước

- Cho các chất tác dụng với dd AgNO3/NH3, đun nóng:

+ Xuất hiện kết tủa vàng: \(CH\equiv C-CH_2-CH_3\)

ID câu hỏi: 55219| 2 tháng trước

Bạn tham khảo 2 link lý thuyết ở dưới cô có viết về cách làm bài này rồi nha! Chúc bn học...

ID câu hỏi: 55301| 2 tháng trước

nước vôi  trong để lâu trong không khí sẽ có váng mỏng bởi cao trong nước vôi sẽ phản ứng với co2 trong không khí tạo thành...

ID câu hỏi: 55454| 2 tháng trước

27 tấn 54 kg = 27054 kg                                                ...

ID câu hỏi: 55603| 2 tháng trước

#TK

 

Một ngày nọ, buổi chiều nắng ấm áp, em đi dạo qanh khu vườn nhỏ của mình, bỗng, em thấy một ánh sáng lạ phía sau vườn. Em đi...

ID câu hỏi: 56357| 2 tháng trước

mk cần rất rất gấp giúp mk với

ID câu hỏi: 56428| 2 tháng trước
Hiệu suất phát quang của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang

Như vậy có thể thấy đèn huỳnh quang...

ID câu hỏi: 56679| 2 tháng trước

Sửa đề:

Cho tam giác MNP cân tại M, điểm Q nằm giữa M và N, lấy điểm E nằm giữa M và P sao cho MQ = PE. Từ Q kẻ đường thẳng song song MP cách NP ở F....

ID câu hỏi: 56878| 2 tháng trước

1. humphry davy helped faraday much in his later ____discovery______. (discover)

2. the farmer is trying to ______fatten_____ the pig before killing it for meat. (fat)

3....

ID câu hỏi: 57313| 2 tháng trước

4. geography, not history.

5. có sports ko bạn, chứ mik nghĩ cái này là sports.

6. fantasy sign-up novel.

7. chỉ có and thôi.

8. drama club.

9....

ID câu hỏi: 57598| 2 tháng trước

 Địa hình có ảnh hưởng rất lớn tới khí hậu và sông ngòi Việt Nam.

    * Địa hình ảnh hưởng đến khí hậu.

 ...

ID câu hỏi: 58378| 1 tháng trước

\(\dfrac{2}{5}x\dfrac{3}{7}=\dfrac{6}{35}\) ; \(\dfrac{4}{9}x\dfrac{3}{10}=\dfrac{2}{2}x\dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{10}=\dfrac{1}{5}\) ;

ID câu hỏi: 58979| 1 tháng trước

Chiều rộng hồ là 250-70=180(m)

Chu vi bờ hồ là (250+180)x2=860(m)

Việt đã đi được 860x2=1720(m)

ID câu hỏi: 59410| 1 tháng trước

a, \(x-\dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{11}\)

\(x=\dfrac{2}{11}+\dfrac{1}{5}\)

\(x=\dfrac{21}{55}\)

b, 

ID câu hỏi: 60587| 1 tháng trước

x=100 nên x+1=101

\(f\left(x\right)=x^8-101x^7+101x^6-...+101x^2-101x\)

ID câu hỏi: 60624| 1 tháng trước

Tích của 178791 và 21 được làm tròn đến hàng chục nghìn có kết quả là 3,750,000.

 

ID câu hỏi: 60668| 1 tháng trước

TK:

Kính lúp được sử dụng để quan sát các sinh vật có kích thước nhỏ như các đại diện thuộc nhóm Rêu,...

ID câu hỏi: 61361| 1 tháng trước

a, \(-\dfrac{3}{7}\times\dfrac{15}{13}-\dfrac{3}{7}\times\dfrac{11}{13}-\dfrac{3}{7}\)

ID câu hỏi: 61949| 4 tuần trước

a) Chiều rộng:

  18:3=6(cm)

Chu vi hình chữ nhật:

   (18+6)x2=48(cm)

b) Số lần chu vi hình chữ nhật gấp chiều rộng:

ID câu hỏi: 62187| 3 tuần trước

a: M nằm giữa A và B

=>MA+MB=AB

=>MA+3=6

=>MA=3(cm)

Vì M nằm giữa A và B

mà MA=MB(=3cm)

nên M là trung điểm...

ID câu hỏi: 62437| 3 tuần trước

TK:

Không thể phủ nhận được game online được xem chính là một trò chơi giải trí lành mạnh. Trò giải trí nào cũng sẽ có...

ID câu hỏi: 62936| 3 tuần trước

Số tự nhiện nhỏ nhất có hai chữ số là:10.

Số tự nhiện lớn nhất có hai chữ số là:9.

Hiệu của 2 số...

ID câu hỏi: 63353| 3 tuần trước

Số nhỏ nhất chia hết cho 3; 4; 7 là:

3 × 4 × 7 = 84

Số cần tìm là:

84 - 1 = 83

ID câu hỏi: 67225| 1 tuần trước

2 giờ rưỡi=2,5 giờ

Vận tốc của người đó khi đi xe máy là:

100:2,5=40(km/h)

ID câu hỏi: 68470| 16 giờ trước

+ Giá trị của chữ số 5 trong số 82530 là: 500

+ Giá trị của chữ số 5 trong số 9325 là 5

+ Giá trị của chữ số 5 trong số 15408 là 5000

...
ID câu hỏi: 6050| 4 tháng trước
Chỉ ra các biện pháp làm giảm tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe ở các xưởng dệt của địa phương?
ID câu hỏi: 6442| 4 tháng trước
Có một bà cụ mua ba chai nước.Một chai nước bị rơi bà cụ lấy lại có một chiếc xe tông bà cụ chết hỏi tại sao bà cụ chết?
ID câu hỏi: 6547| 4 tháng trước
Hoà tan 13 gam Zinc ( Zn) thì cần dùng dịch hydrochloric acid (HCL) , sau khi phản ứng kết thúc thu được Zinc chloride ( ZnCl2) và khí hydrogen (H2)  a,...
ID câu hỏi: 11232| 4 tháng trước
Theo em từ “ hao gầy” trong  “ Chở câu lục bát hao gầy tình cha” có nghĩa như thế nào?
ID câu hỏi: 11375| 4 tháng trước
tính tổng các bình phương của 100 số tự nhiên liên tiếp:                      \(1^2\) + \(2^2\)  + \(...\) + \(99^2+100^2\)
ID câu hỏi: 11490| 4 tháng trước
từ hô ứng là từ như thế nào
ID câu hỏi: 11494| 4 tháng trước
tìm bội của 17
ID câu hỏi: 11543| 4 tháng trước
Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m.  a) Tính chu vi,diện tích của tờ giấy đó.  b) Người ta cắt tờ giấy đó thành các ô vuông ,mỗi ô có cạnh 2/25m.Hỏi được bao nhiêu ô vuông như thế ?
ID câu hỏi: 11664| 4 tháng trước
so sánh A và B biết: A = 2 mũ 29 và B = 5 mũ 39 
ID câu hỏi: 11674| 4 tháng trước
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4ha = ... m2                      ha = ... m2           ...
ID câu hỏi: 11771| 4 tháng trước
1. We should have a ……………… check-up every six months. A. medical                 B. medicine      ...
ID câu hỏi: 11877| 4 tháng trước
Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 1. Saucepans are sold in the ......... goods department. HOUSE 2. I'm really happy as all of my new neighbours are very ......... FRIEND 3. People often find...
ID câu hỏi: 11999| 4 tháng trước
Tinh :  51,2 : 3,2 - 4,3 x ( 3 - 2,1 ) - 2,68 =                                        ...
ID câu hỏi: 12006| 4 tháng trước
1. Althoug the team played well, they lost ( IN SPITE OF)
ID câu hỏi: 12008| 4 tháng trước
Một ôtô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự định đến Hải phòng vào lúc 10giờ 30  phút . nhưng mỗi giờ ô tô đi chậm hơn dự kiến 10km nên mãi đến 11 giờ 20  phút xe mới đến hải  phòng...
ID câu hỏi: 12151| 4 tháng trước
Tóc phụ nữ ở dâu xoăn nhất ?
ID câu hỏi: 12196| 4 tháng trước
179. They decided ...............  to Japan for their summer holiday.             A....
ID câu hỏi: 12255| 4 tháng trước
Nêu tác dụng của dấu chấm , dấu chấm than , dấu phẩy , dấu hỏi ,dấu hai chấm dấu chấm phẩy và đặt mỗi dấu hai câu                      ...
ID câu hỏi: 12256| 4 tháng trước
The volumn of traffic in many cities in the world today continues to expand. This  caused many problems, including serious air pollution, lengthy delays, and the greater risk of accidents....
ID câu hỏi: 12275| 4 tháng trước
 Bài toán Hàn Tín điểm binh: Giải thích cách làm của Hàn Tín  Khi Hàn Tín điểm binh, muốn biết quân số, ông cho xếp hàng 3, hàng 5, hàng 7 rồi tính số người lẻ hàng. Nếu số người lẻ hàng...
ID câu hỏi: 12376| 4 tháng trước
9X7 BANG BAO NHIEU ANH CHI OI
ID câu hỏi: 12440| 4 tháng trước
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt BC tại H.         a)  Chứng minh:   AH vuông...
ID câu hỏi: 12498| 4 tháng trước
5 mũ 10 bằng bao nhiêu
ID câu hỏi: 12543| 4 tháng trước
Choose the best answer to complete these following sentences. He said, "New York is bigger than London". A. He said that New York was bigger than London. B. He says that New York is bigger than...
ID câu hỏi: 12691| 4 tháng trước
Cách cộng,trừ,nhân ,chia hai luỹ thừa
ID câu hỏi: 12712| 4 tháng trước
Tìm Y biết (Y+9)+(Y-8)+(Y+7)+(Y-6)+(Y+5)+(Y-4)=63,6
ID câu hỏi: 12729| 4 tháng trước
Cmr a^4 + b^4 >= a^3b + ab^3
ID câu hỏi: 12760| 4 tháng trước
Hãy viết dàn ý bài văn tả cảnh trời mưa dưới dạng sơ đồ tư duy . (3 bạn đầu tiên có bài văn chi tiết và chất lượng nhất mình tick)
ID câu hỏi: 12899| 4 tháng trước
Câu 3. Người tinh khôn còn được gọi là A. vượn người. B. Người tối cổ. C. Người quá khứ. D. Người hiện đại. Câu 4. Tại Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Việt...
ID câu hỏi: 12901| 4 tháng trước
5m=         cm
ID câu hỏi: 12973| 4 tháng trước
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 354dm = ... m ... dm 3040m = ... km ... m
ID câu hỏi: 12981| 4 tháng trước
Các bạn ơi, make a contribution nghĩa là gì vậy các bạn? Mình cảm ơn các bạn nhiều nha! (^_^)
ID câu hỏi: 13022| 4 tháng trước
vì sao phải giữ gìn da sạch tránh xây sát và rèn luyện da. cần bảo vệ da như thế nào?
ID câu hỏi: 13138| 4 tháng trước
Tìm lỗi sai và sửa (giải thích luôn giúp mk, k thì thôi) 1. Don't eat these vegetables. They are poison. 2. You should be carefully whe you close...
ID câu hỏi: 13187| 4 tháng trước
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:                                              ...
ID câu hỏi: 13216| 4 tháng trước
                                      Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức:        ...
ID câu hỏi: 13329| 4 tháng trước
Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và SA =a\(\sqrt{ }\) 3 . Gọi  là...
ID câu hỏi: 13341| 4 tháng trước
Em hãy viết một đoạn văn   tóm tắt những chiến công của Hùng Linh Công?  
ID câu hỏi: 13354| 4 tháng trước
Đặt câu với quan hệ từ : còn
ID câu hỏi: 13371| 4 tháng trước
1. Choose the sentence which is closet in meaning to the sentence above.    1. My brother is interested in listening to pop music. My brother like listening to pop...
ID câu hỏi: 13431| 4 tháng trước
Đồ dùng điện gia đình được phân thành mấy nhóm? Nêu nguyên lý biến đổi năng lượng của mối nhóm
ID câu hỏi: 13989| 4 tháng trước
Cho số thực x thỏa mãn \(^{x^2-4x+1=0}\) Tính giá trị của biểu thức \(G=\frac{x^2}{x^4+1}\)  
ID câu hỏi: 14012| 4 tháng trước
Tìm x, biết: a) ( 6x3+x2) : 2x - 3x (x-1)+2=0 b) (5x4-3x2) : x2-x(5x+6)=0  
ID câu hỏi: 14313| 4 tháng trước
Các bạn làm cho mình 1 bài thuyết trình tái chế làm chậu hoa từ chai nhựa tiếng việt được k ,,,,, k lấy trên mạng nha
ID câu hỏi: 14430| 4 tháng trước
Cấu tạo Triac và Điac khác nhau ở chỗ: A. Cực A1 B. Cực A2 C. Cực G D. Cả 3 đáp án trên
ID câu hỏi: 14870| 4 tháng trước
cho 5,6g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 0,5M ( d = 1,08g/ml ) đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn X và dung dịch Y lọc lấy chất rắn X đem hoà tan trong dung...
ID câu hỏi: 15035| 4 tháng trước
Một mật khẩu có 6 kí tự; trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái ( trong bảng 26 chữ cái tiếng anh); kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập {1;2;3;..;9}; mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp...
ID câu hỏi: 15191| 4 tháng trước
khi việt nam là 18h30’ thì ở matxcơva (múi giờ 3) là mấy giờ
ID câu hỏi: 15347| 4 tháng trước
Vợ Nhặt Cho đoạn trích "Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào .... để dự phần tu sửa căn nhà". Phân tích hình...
ID câu hỏi: 15483| 4 tháng trước
Viết hai câu thành ngữ , tục ngữ thể hiện quan niệm đúng đắn , ko coi thường con gái , xem con nào cũng quý
ID câu hỏi: 15707| 4 tháng trước
sơ đồ tư duy bài hệ thống phân loại sinh vật
ID câu hỏi: 15793| 4 tháng trước
Đo hiệu thế và cường độ dòng điện xoay chiều bằng dụng cụ (1 Điểm) Ampe kế và vôn kế Vôn kế và ampe kế Vôn kế và ampe kế xoay chiều Ampe kế...
ID câu hỏi: 15903| 4 tháng trước
To dang bun, đang thât tinh.  Co ai nt kb vs minh k nrlek.  Lm ny minh lun
ID câu hỏi: 15946| 4 tháng trước
Cho m gam hỗn hợp gồm 2 kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc); 2,88 gam S và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 52,8 gam muối khan. Mặt khác nếu hòa tan...
ID câu hỏi: 16219| 4 tháng trước
Xác định cấu trúc lập luận của các đoạn văn sau: (diễn dịch/quy nạp/tổng-phân-hợp/song hành/móc xích) "Cái mạnh của con người Việt Nam...
ID câu hỏi: 16252| 4 tháng trước
Bài 3: Viết chương trình in ra màn hình tổng các số nguyên lẻ trong khoảng từ 30 đến 70
ID câu hỏi: 16434| 4 tháng trước
1 sinh viên đi học từ nhà đến trường cách nhau 24 km . Ban đầu , sinh viên đó đi xe đạp từ nhà đến trạm xe buýt vơi svaanj tốc 12 km/h . Tại trạm xe buýt , sinh viên đó đứng chờ xe 15 ' rồi lên xe...
ID câu hỏi: 16585| 4 tháng trước
Trình bày cấu tạo của da phù hợp với chức năng của da
ID câu hỏi: 16767| 4 tháng trước
Discussion. Describe your favorite animal.
ID câu hỏi: 16865| 4 tháng trước
điền chữ Đ trước ý đúng S trước ý sai : a) châu âu là châu lục có số dân đông nhất thế giới  b) hầu hết các nước châu phi chỉ mới tập trung vào khai thác khoáng sản trồng cây công nghiệp nhiệt...
ID câu hỏi: 17021| 4 tháng trước
Dựa vào bảng số liệu GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục khác năm 2014 ( câu 14), trả lời câu hỏi :Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng A. 5,4 lần châu Phi B. 6,8 lần châu Phi C. 7,0 lần...
ID câu hỏi: 17226| 4 tháng trước
viết bài văn miêu tả quang cảnh buổi sáng nơi em ở Lớp 6
ID câu hỏi: 17285| 4 tháng trước
Pao (pound) kí hiệu "lb" còn gọi là cân Anh , là đơn vị đo khối lượng của Anh , 1lb \(\approx\)  0,45 kg .Hỏi 1 kg gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
ID câu hỏi: 17410| 4 tháng trước
1.      If I were you, I would tell him the truth Were __________________________________________________________.  
ID câu hỏi: 17626| 4 tháng trước
 dịch sang tiếng anh 1 Anh ấy thích làm gì ? anh ấy thích đọc truyện     2 sở thích của mẹ bạn là gì ?Bà ấy thích xem ti vi và nấu ăn    3...
ID câu hỏi: 17805| 4 tháng trước
Em hãy sử dụng phần mềm GIMP để mở các tệp ảnh đã lưu, đọc thông tin ảnh, phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh và ghi lại ảnh với định dạng png.
ID câu hỏi: 17887| 4 tháng trước
quặng boxit ở huyện nào tỉnh lâm đồng. thành phần chính của quặng boxit?khai thác quặng boxit để làm gì? GIúp tớ
ID câu hỏi: 17894| 4 tháng trước
em hãy đối thoại với ý kiến khác và phản biện về việc "một số bạn hs ko tích cực làm việc nhóm,có tính ba phải và thiếu chủ...
ID câu hỏi: 18072| 4 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy chương 4  
ID câu hỏi: 18137| 4 tháng trước
Chuyển các danh từ sau sang số nhiều : couch ->  book -> table -> box ->  child -> person -> ( Lưu ý: person là danh từ đặc biệt và là danh từ số ít ) bench ->
ID câu hỏi: 18155| 4 tháng trước
cho hàm số bậc nhất y=ax-2 (1) . Hãy xác định hệ số a>0 và đồ thị của hàm số (1) cắt  trục hoành  Ox , trục tung Oy lần lượt hai điểm A B sao...
ID câu hỏi: 18178| 4 tháng trước
Tính thể tích dung dịch acid hydrocloric 37,23% (d=1,19) cần lấy để pha 1000 gam dung dịch acid hydrocloric 10%? (Biết M của H=1,CI=35.5)
ID câu hỏi: 18188| 4 tháng trước
1.Truyện ngắn lão Hạc kể theo ngôi nào? Điểm nhìn từ nhân vật nào? Tác dụng của cách chọn ngôi kể ấy. 2. Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn lão Hạc  3. Phân tích diễn biến tâm lí...
ID câu hỏi: 18416| 4 tháng trước
Topic: Volunteer Tell about the activities you have ever done in your school and your house
ID câu hỏi: 18464| 4 tháng trước
Từ ý nghĩa của truyện ngắn  '' Làng '' của nhà văn kim lân cùng vỚI những kiến thức xã hội em có , hãy trình...
ID câu hỏi: 18669| 4 tháng trước
CÁCH BƠM MỰC BÚT MÁY ?  
ID câu hỏi: 18694| 4 tháng trước
câu 1:  nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống? trình bày biểu hiện của thoái hoá giống ở thực vật? trong tự nhiên có...
ID câu hỏi: 18711| 4 tháng trước
Trong bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết:   Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ Em ngủ ngoan em đừng làm lưng mẹ mỏi Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt...
ID câu hỏi: 18784| 4 tháng trước
Nói về một chất điểm đang dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? A. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại   B. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng...
ID câu hỏi: 19029| 4 tháng trước
Em có ước mơ gì về nghề nghiệp trong tương lai ? Từ truyện Trương Quế Tri em sẽ xây dựng kế hoạch ra sao để thực hiện đc ước mơ của mình Help me
ID câu hỏi: 19085| 4 tháng trước
hãy viết một bài văn tả bố lớp 5 hay nhất ( dài nhất )
ID câu hỏi: 19112| 4 tháng trước
Nét đặc sắc cảu bức tranh thiên nhiên được vẽ ra ở đoạn thơ thứ nhất? Hình ảnh đoạn quân Tây Tiến hiện ra trên nền cảnh thiên nhiên ấy như thế nào?
ID câu hỏi: 19152| 4 tháng trước
Tóm tắt truyện Hoàng tử bé.
ID câu hỏi: 19263| 4 tháng trước
Cho các chất: CH 3COOH, C 2H 4(OH) 2, C 3H 5(OH) 3, C 2H 5OH. Số chất phản ứng đ i Cu(OH) 2 là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
ID câu hỏi: 19298| 4 tháng trước
Một cái bát nặng bằng 2 cái đĩa . Một cái đĩa nặng bằng 5 cái li . Một cái li nặng 100g . Vậy 6 cái bát , 5 cái đĩa và 6 cái li nặng ... g  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :   
ID câu hỏi: 19304| 4 tháng trước
tìm tất cả các nghiệm thuộc đoạn [ -pi;pi] của pt sinx - căn bậc hai(3)cosx=1
ID câu hỏi: 19542| 4 tháng trước
1 Viết một bài văn tả cánh đồng lúa chín vào buổi sáng đẹp trời                         ...
ID câu hỏi: 19625| 4 tháng trước
viết bài văn cảm nhận về anh thanh niên trong lặng lẽ sa pa
ID câu hỏi: 19854| 4 tháng trước
Tác phẩm Lấy nhau vì tình của Vũ Trọng Phụng thuộc thể loại nào? A. Kịch  B. Phóng sự  C. Tiểu thuyết  D. Truyện ngắn
ID câu hỏi: 20135| 4 tháng trước
My brother is a good student → My brother studies...............................  
ID câu hỏi: 20158| 4 tháng trước
các bạn giải giúp mình bài 2 tiết 116 vở luyện tập toán lớp 5 tập 2
ID câu hỏi: 20448| 4 tháng trước
Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết Trò chơi cướp cờ và Cách gọt củ hoa thủy tiên là văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặt luật lệ...
ID câu hỏi: 20449| 4 tháng trước
Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết Trò chơi cướp cờ và Cách gọt củ hoa thủy tiên là văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặt luật lệ...
ID câu hỏi: 20497| 4 tháng trước
1. Cửa hàng gạo của bà Lan,buổi sáng bán được 256kg.Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 90g. Hỏi cả hai buổi bán đươc bao nhiêu...
ID câu hỏi: 20537| 4 tháng trước
1. Cho hàm số y =f(x) có đạo hàm f'(x) = (x^2 -1)(x-2)^2(x-3) . Hàm số đồng biến ; nghịch biến trên khoảng nào? 2. Cho hàm số y = x^4 -2x^2 . Hàm số đồng biến ; nghịch biến trên khoảng nào?
ID câu hỏi: 20578| 4 tháng trước
Đặt một câu hỏi để nêu yêu cầu đề nghị.
ID câu hỏi: 20805| 4 tháng trước
5. Compare your answer with your friend's. Then present them to the class.  (So sánh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn em. Sau đó em hãy...
ID câu hỏi: 20956| 4 tháng trước
What time it is ? tiếng việt là gì?
ID câu hỏi: 21135| 4 tháng trước
Let's have a picnic on the river bank I suggest
ID câu hỏi: 21422| 4 tháng trước
Phân biệt sinh trưởng thứ cấp và sơ cấp ở thực vật theo tiêu chí: khái niệm, nguồn gốc, kết quả
ID câu hỏi: 21616| 4 tháng trước
Liên hệ của bản thân sau khi cảm nhận khổ cuối sang thu
ID câu hỏi: 22109| 4 tháng trước
vì sao nói văn bản Nước Đại Việt ta có ý nghĩa như 1 bản tuyên ngôn độc lập? Hãy trình bảy thành 1 đoạn văn khoảng 5-7 dòng
ID câu hỏi: 22143| 4 tháng trước
Cho phương trình phản...
ID câu hỏi: 22272| 4 tháng trước
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng : a) các dung dịch NaF, Nacl, NaI, I2 NaOH, H2SO4 b) NaCl, HCl, NaOH, NaBr
ID câu hỏi: 22303| 4 tháng trước
1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 75% của 1,5 là: A. 200      B.500   C.1,125   D.0,1125
ID câu hỏi: 22513| 4 tháng trước
Từ các chất: Fe, Ca , P, KClO3 , dung dịch H2SO4 loãng  và các thiết bị có đủ . Hãy viết phương trình hóa học điều chế các chất...
ID câu hỏi: 22533| 4 tháng trước
Bài 5 Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F (Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (Celsius )được cho bởi công thức TF = 1.8TC + 32 . trong đó TC la nhệt độ tính theo độ C...
ID câu hỏi: 22905| 4 tháng trước
Trong môi trường dinh dưỡng đặc dùng để nuôi cấy mô sẹo ở hoạt động nhân giống vô tính thực vật, người ta bổ sung vào đó chất nào dưới đây? A. Chất kháng thể B. Hoocmon sinh trưởng C. Vitamin D....
ID câu hỏi: 23008| 4 tháng trước
giải thích sự khác biệt trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp giữa miền đong và miền tay của trung quốc  
ID câu hỏi: 23248| 4 tháng trước
Nhiệm vụ của học sinh là gì?GDCD
ID câu hỏi: 23253| 4 tháng trước
Khối đa diện đều loại {5;3} có tên gọi là: A. Khối lập phương B. Khối bát diện đều C. Khối hai mươi mặt đều D. Khối mười hai mặt đều.
ID câu hỏi: 23289| 4 tháng trước
Tìm 5 từ có vần uyu và 5 từ có vần oong
ID câu hỏi: 23505| 4 tháng trước
Cho hỗn hợp khí X gồm O2,Cl2 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp gồm 4,8g Mg và 8,1g Al thu được 37.05g hỗn hợp Y muối clorua và oxit của 2 kim loại. Hòa tan Y trong dung...
ID câu hỏi: 23858| 4 tháng trước
Tên một tác phẩm của Nguyễn Trãi có ý nghĩa “đánh dấu sự hình thành nền thơ tiếng Việt”?
ID câu hỏi: 24003| 4 tháng trước
b ài 3: đọc và nối                                             ...
ID câu hỏi: 24094| 4 tháng trước
cho a =1/3 - 2/3*2 + 3/3*3 - 4/3*4 + 5/3*5 - ...... + 2023/3*2023 - 2024/3*2024 hãy so sánh a với 20/3
ID câu hỏi: 24268| 4 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy bài 1 sinh 11  
ID câu hỏi: 24378| 4 tháng trước
 3. Đọc đoạn văn sau: Một hôm, cô út vừa mang cơm đến chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von. Cô lấy làm lạ, rón rén...
ID câu hỏi: 24481| 4 tháng trước
Trong cuộc sống có những lời hứa không thực hiện được nhưng không có nghĩa là người đó không giữ chữ tín với người được hứa. Em có đồng...
ID câu hỏi: 24676| 4 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Li trong truyện "Khuất phục tên cướp biển" đã học. Trong đoạn văn sử dụng ba kiểu câu. Các bạn làm cách ngắn nhất nha ~
ID câu hỏi: 25086| 4 tháng trước
Hiệp định về những cơ sở của quan hệ Đông Đức và Tây Đức vào thời gian nào? A. Ngày 19 – 11 – 1973. B. Ngày 27 – 1 – 1973. C. Ngày 20 – 1 – 1973. D. Ngày 21 – 12 – 1972.
ID câu hỏi: 25185| 4 tháng trước
1.Ôn tập về truyện kí Việt Nam a) Lập bảng thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã học từ đầu năm học theo mẫu sau: Tên văn bản, tác giả (1) Thể...
ID câu hỏi: 25255| 4 tháng trước
Cho phản ứng: X → trung   hop  1,3,5-trimetylbenzen. Chất X là: A. axetilen B. metylaxetilen  C. etylaxetilen D. đimetylaxetilen
ID câu hỏi: 25281| 4 tháng trước
Hãy trình bày một đoạn văn ngắn 3 đến 5 câu về câu ca dao "nói 9 thì phải làm mười "nói mười làm chín kẻ cười...
ID câu hỏi: 25337| 4 tháng trước
sách bài tập toán 6 tập 2 trang 9 bai 22,23
ID câu hỏi: 25408| 4 tháng trước
cuộc đời thật lắm bất công tại sao ko ai trả lời bài của tui vậy
ID câu hỏi: 25434| 4 tháng trước
Từ đồng nghĩa với bôn ba
ID câu hỏi: 25481| 4 tháng trước
Nghị luận về hiện tượng sống ảo
ID câu hỏi: 25540| 4 tháng trước
Một hợp chất X của S và O có tỉ khối đối với không khí là 2,207 a) Tính MX. b) Tìm công thức hóa học của hợp chất X biết nguyên tố...
ID câu hỏi: 25827| 4 tháng trước
 Khẳng định nào sau đây là đúng?A.  Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển viB.  Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa...
ID câu hỏi: 26009| 4 tháng trước
ghi lại cảm xúc về bài thơ sang thu của nguyễn lãm thắng 
ID câu hỏi: 26185| 4 tháng trước
Tong bài thơ viết về người lính đảo,một nhà thơ đã từng ca ngợi Từ biển đảo khơi xa sóng quanh năm rì rào ... Nơi đây anh đứng gác giữa...
ID câu hỏi: 26261| 4 tháng trước
Câu 1: Nhà Đường được thành lập như thế nào? Bộ máy nhà nước dưới thời Đường được tổ chức ra sao?. Câu 2: Kinh tế thời Đường so với các triều đại...
ID câu hỏi: 26273| 4 tháng trước
Hãy làm một bài thơ 4 chữ; chủ đề về thầy cô, bạn bè, mái trường mang nội dung, ý nghĩa tích cực; chỉ ra cách gieo vần trong đoạn thơ và cấm chép mạng
ID câu hỏi: 26682| 4 tháng trước
công thức tính độ dài đáy hình tam giác  công thức chiều cao và tổng độ dài hai đáy hình thang
ID câu hỏi: 26713| 4 tháng trước
Một người cận thị về già, khi đọc sách đặt cách mắt 25 cm phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ ngắn nhất của người đó là A. 25 cm B. 50 cm C. 1 m D. 2 m
ID câu hỏi: 26879| 4 tháng trước
Môi trường sống của các loài giun kí sinh là môi trường A. sinh vật B. nước C. đất D. trên cạn
ID câu hỏi: 26957| 4 tháng trước
Ba lớp 6 có 102 học sinh.Số học sinh lớp A bằng 8/9 số học sinh lớp  B.Số học sinh lớp C bằng 17/16 số học sinh lớp A .Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
ID câu hỏi: 27030| 4 tháng trước
Bàn về truyện ngắn có ý kiến cho rằng : '' QUA MỘT NỖI LÒNG , 1 CẢNH NGỘ  , 1 SỰ VIỆC CỦA NHÂN VẬT NHÀ VĂN MUỐN ĐỐI THOẠI VỚI BẠN ĐỌC MỘT VẤN ĐỀ NHÂN SINH '' Qua tác phẩm LÃO HẠC , hãy làm sáng...
ID câu hỏi: 27200| 4 tháng trước
mẹ hơn con 30 tuổi và tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con tính tuổi của mỗi người 
ID câu hỏi: 27697| 3 tháng trước
phân tích đa thức đa thức thành nhân tử :  X4  + 64
ID câu hỏi: 27729| 3 tháng trước
Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives” “You’d better spend more time learning to write”I said to the boy ⇒ I...
ID câu hỏi: 27749| 3 tháng trước
Co 2kho lon,moi kho chua 14580kg gao va 1kho be chua 10350kg gao.hoi trung binh moi kho chua bao nhieu ki-lo-gam gao
ID câu hỏi: 27989| 3 tháng trước
viết 2-3 từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh
ID câu hỏi: 28108| 3 tháng trước
Lãi suất gửi tiết kiệm là 0,58% một tháng. Một người gửi tiết kiệm là 6 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng người đó nhận được cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu tiền? Trả lời: Cả số tiền gửi...
ID câu hỏi: 28150| 3 tháng trước
Bài 1: Tính  a) 372,96 : 3.     b)857,5 : 35      c);431,25 : 125 Bài 2: Đặt tính rồi tính 173,32 : 32   112,56 :...
ID câu hỏi: 28231| 3 tháng trước
I. Đọc thành tiếng (3 điểm) II. Đọc hiểu (7 điểm) Cho văn bản sau: HÃY THA LỖI CHO EM   Giờ giảng văn đầu tiên. Nhìn cô giáo Vân viết trên bảng, nét chữ run run, không thẳng hàng, mấy bạn lớp...
ID câu hỏi: 28324| 3 tháng trước
Đọc khổ thơ dưới đây rồi trả lời câu hỏi: Trải qua mưa nắng với đầy Men trời đất đủ làm say đất trời Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày (Hành trình của bầy...
ID câu hỏi: 28482| 3 tháng trước
4. Đặt 2 câu với từ “ anh hùng” là : danh từ và tính từ
ID câu hỏi: 28819| 3 tháng trước
viết một bài thơ lục bát 4 dòng nói về thầy cô ( ai có thể giúp mik dc ko )  
ID câu hỏi: 28887| 3 tháng trước
IV. Combine the sentences, using the second one as an adjective clause. 1. I received two job offers. I accepted neither of...
ID câu hỏi: 28907| 3 tháng trước
20 phần trăm đổi ra phân số thì bằng mấy
ID câu hỏi: 29100| 3 tháng trước
máu thuộc loại mô gì?vì sao máu đc xếp vào loại mô đó ? giải giúp mình vs mình ko biết làm:(
ID câu hỏi: 29245| 3 tháng trước
(1) Xã hội và đời sống đã có nhiều thay đổi thì dù ít dù nhiều nếp nhà có biến đổi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng,...
ID câu hỏi: 29359| 3 tháng trước
phân biệt hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, dung dịch, huyền phù, nhũ tương. Cho ví dụ
ID câu hỏi: 29388| 3 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. MARRAKECH Where can you go in January for almost...
ID câu hỏi: 29545| 3 tháng trước
Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương B. Răng cửa giữ thức ăn C. Răng nanh cắn và giữ mồi D. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt...
ID câu hỏi: 29554| 3 tháng trước
         Bài 1. Đọc đoạn văn bài “Chú bé vùng biển ”và làm theo yêu...
ID câu hỏi: 29572| 3 tháng trước
1. Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì? ai giải mà là lớp 4 thì kết bạn với mình nhé
ID câu hỏi: 29671| 3 tháng trước
viết công thức electron của NO
ID câu hỏi: 29775| 3 tháng trước
Bài 1: tính rồi rút gọn A ) 1/2 + 1/2            B ) 3/8 + 1/8          C) 7/9 + 5/9       D) 1/6 + 2/6     ...
ID câu hỏi: 29777| 3 tháng trước
số nghịch đảo của -1/3 là gì
ID câu hỏi: 29804| 3 tháng trước
IV. Choose the best answer, a, b, c or d to complete the sentence. 1. Once non-renewable energy sources are used_______________they are gone forever. a. out b. up c. for d. off 2. Many chemicals...
ID câu hỏi: 29895| 3 tháng trước
tính diện tích một hình tròn biết chu vi của nó là 94,2
ID câu hỏi: 30088| 3 tháng trước
1, They were excited to sleep. ⇒ They were so ................................................................... 2, We wished we hadn't bought this house. ⇒ We regretted...
ID câu hỏi: 30202| 3 tháng trước
Bài 1:Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần  3/4 ; 5/6 ; -6/7 ; -8/9 ; 9/-81 Các bạn giúp mình với ạ ! mình xin cảm ơn
ID câu hỏi: 30268| 3 tháng trước
* Choose the correct answer. 01. Your eyes are red – ……………………? A. did you cry B. have you been crying C. have you cried D. do you cry ...
ID câu hỏi: 30302| 3 tháng trước
tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số 2 y=mx^2-(m^2+1)x+3 đồng biến trên (1;dương vô cùng)
ID câu hỏi: 30446| 3 tháng trước
Sau remind là V-ing hay To-V vậy mọi người.
ID câu hỏi: 30532| 3 tháng trước
DIEN  :in, at , on , after , under , between , beside, among , out of , above . vi sao ? I LOST MY KEYS SOMEWHERE .................  THE CAR AND THE HOUSE  I OFTEN FEEL NERVOUS ...
ID câu hỏi: 30729| 3 tháng trước
During the recession, many small companies were eradicated. A. taken over B. wiped out C. run on D. set up
ID câu hỏi: 30865| 3 tháng trước
nêu ví dụ về cân bằng sinh học và phân tích??  
ID câu hỏi: 30885| 3 tháng trước
quá khứ đơn của see là gì 
ID câu hỏi: 30993| 3 tháng trước
ĐCM là gì vậy mọi người  có đứa bảo mình à " mày là con ĐCM *** " vậy là mình kỉu ???
ID câu hỏi: 31003| 3 tháng trước
Tìm lỗi sai và sửa 1, It was first discovered several years ago that the former senator, once respected by many, were involved in extortion and other crime 2, The whale died because the rescuers...
ID câu hỏi: 31014| 3 tháng trước
1. Do you mind if i take a seat A. Yes, do as you please B. No, do as you please. 2. Why don you .. a go ? > it's not difficult! A. do B. have C. set D. make 3. Don't forget to sen...
ID câu hỏi: 31060| 3 tháng trước
Viết lại câu. Writing transformation 1. Her success went beyond her expectation. Never ........ 2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him. Charming ....... 3. I left without...
ID câu hỏi: 31089| 3 tháng trước
Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì A. Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím. B. Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc...
ID câu hỏi: 31201| 3 tháng trước
1.     Some of my friends sometimes skip breakfast _____ they get up late in the morning.  although      in spite of...
ID câu hỏi: 31431| 3 tháng trước
9. “Shall I open the window for you?” he said. ->He offered __________________________________________________________________ 10. “I’ll wait for you. I promise,” he...
ID câu hỏi: 31521| 3 tháng trước
Cho mẩu Na vào dung dịch các chất (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2 (1), CuSO4 (2), KNO3 (3), HCl (4). Sau khi các phản ứng xảy ra xong, ta thấy các dung dịch có xuất hiện kết tủa là A. (1) và (2)....
ID câu hỏi: 31628| 3 tháng trước
a) Đọc bài toán và cho biết bài toán thuộc dạng nào ? Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất đo ? b) Giải bài toán
ID câu hỏi: 31671| 3 tháng trước
Trong công nghiệp, cao su cloropren được sản xuất theo sơ đồ: C 4 H 10 → C 4 H 8 → C 4 H 6 → C H 2 = C H C l | - C H C l | - C H 2 → c l o r o p r e n → C a o   s u Biết hiệu suất mỗi giai đoạn...
ID câu hỏi: 31775| 3 tháng trước
 Cho các chất khí sau: SO2 ; H2 . a) Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế các khí trên, muốn thu lại các khí đó vào các lọ sạch và...
ID câu hỏi: 32172| 3 tháng trước
Read the dialogue. Who has a problem with their phone: Freya, Archie or both? Explain your answer. Freya: I can't find my camera, Archie. Archie: There it is. It's under your bag. Why do you...
ID câu hỏi: 32484| 3 tháng trước
một lớp học có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em, số học sinh nữ bằng 7/9 số học sinh nam. hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam.
ID câu hỏi: 32494| 3 tháng trước
"hãy miêu tả một nhà hàng mà bạn đã từng ăn" dịch sang tiếng anh như thế nào??? help me!!! nhanh mk tik!  
ID câu hỏi: 32979| 3 tháng trước
cách viết dàn ý biểu cảm về tác phẩm văn học lớp 7
ID câu hỏi: 32985| 3 tháng trước
Bộ ba đối mã trong phân tử tARN là UAG, bộ ba tương ứng trên mạch bổ sung là A. 3’-TAG-5’ B.5’-TAG-3’ C. 3’-ATX-5’ D.5’-ATX-3’
ID câu hỏi: 33221| 3 tháng trước
viết 20 phương trình hóa học của oxit axit tác dụng với bazơ
ID câu hỏi: 33257| 3 tháng trước
Hãy nêu một số ứng dụng công nghệ cao có thể áp dụng trong chăn nuôi ở địa phương em.
ID câu hỏi: 33375| 3 tháng trước
1. khi em sinh ra ở nông thôn thì nơi "chôn rau cắt rốn " được gọi là..................... 2.tiếng thứ hai của từ này đồng ngĩa với "đất nước"........................
ID câu hỏi: 33431| 3 tháng trước
hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 64 ,tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ hỏi trước đây mấy năm tuổi mẹ gấp 9 lần tới con trả lời nhanh nhé đung mình tick cho thank !
ID câu hỏi: 33532| 3 tháng trước
Nghĩa quân Lam Sơn tiến vào vây hãm thành Đông Quan sau chiến thắng nào?    A. Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang  B. Giải phóng...
ID câu hỏi: 33545| 3 tháng trước
Các biểu hiện của giờ cao điểm tiêu thụ điện năng mà em thấy ở gia đình là gì? MÌNH ĐANG RẤT CẦN VÌ HÔM NAY MÌNH THI Ạ!!!
ID câu hỏi: 34282| 3 tháng trước
Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì? A. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin khác loại.  B. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác  C. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin cùng...
ID câu hỏi: 34294| 3 tháng trước
ý nghĩa của con đường đồng hóa Co2 trong pha tối quang hợp của thực vật C3
ID câu hỏi: 34343| 3 tháng trước
Read and tick True (T) or False (F). (Đọc và đánh dấu Đúng (T) hoặc Sai (F).)
ID câu hỏi: 34360| 3 tháng trước
      Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi : “Chuột Cống chùi bộ râu và gọi đám bộ hạ: “Kìa chúng bay đâu,xem thằng Nồi Đồng hôm nay có gì chén được không ? Lũ chuột bò lên...
ID câu hỏi: 34608| 3 tháng trước
Hi mọi người, mọi người cho xin tất cả ảnh anime ngầu nhé
ID câu hỏi: 34708| 3 tháng trước
Lãnh địa phong kiến là gì ? Cuộc sống lãnh chúa và nông nô trong lãnh địa phong kiến như thế nào
ID câu hỏi: 34715| 3 tháng trước
bài thơ về học sinh  Bài thơ chế về học sinh số 1 Học sinh cuối cấp như này sao ... Sách vở khô khốc, học không vào Face nhiều cũng chán..! => nằm suy nghĩ Viết được mấy câu thơ tào...
ID câu hỏi: 34725| 3 tháng trước
Chứng minh rằng mọi hình thang cân nội tiếp được trong 1 đường tròn và giao điểm 2 đường chéo thuộc trục đối xứng của hình thang cân.
ID câu hỏi: 34733| 3 tháng trước
Nội dung, nghệ thuật của câu ca dao "Nhà bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về
ID câu hỏi: 34790| 3 tháng trước
Viết dạng so sánh hơn của các trạng từ sau Happily Smartly Patiently Cleverly Strong Quickly
ID câu hỏi: 34841| 3 tháng trước
Giải các phương trình sau:  e 2 + lnx = x + 3
ID câu hỏi: 34861| 3 tháng trước
Các ngăn tim co Nơi máu được bơm tới Tâm nhĩ trái co Tim nhĩ phải co Tâm thất trái co Tam thất phải co Căn cứ vào chiều dài quãng đường...
ID câu hỏi: 35048| 3 tháng trước
em hãy đọc bài ''thư gửi các học sinh " trong SGK lớp 5 tập 1- Trang 4 và trả lời các câu hỏi sau: câu 1 : ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì...
ID câu hỏi: 35343| 3 tháng trước
Complete the sentences with the following verbs in the correct form: get    having    look    lose    make   ...
ID câu hỏi: 35616| 3 tháng trước
M2CO3+HNO3=>CO2+M(NO3)n+ N2O+H2O. Giúp mik vs mik cảm ơn nhìu
ID câu hỏi: 35654| 3 tháng trước
Mục đích và ý nghĩa của việc lựa chọn và sơ chế thực phẩm
ID câu hỏi: 35718| 3 tháng trước
Đặt tính rồi tính:  96,73 x 5 348   ;   36,98 : 5,32   ;  48,54 x 89,6   ;      998,6 : 5,3      ...
ID câu hỏi: 35844| 3 tháng trước
Sống có đạo đức tuân theo pháp luật là gì? mối quan hệ giữa sống có đạo đức tuân theo pháp luật là gì
ID câu hỏi: 35915| 3 tháng trước
Tìm nguyên hàm của hàm số sau: 2x-1/ex
ID câu hỏi: 36137| 3 tháng trước
Ngày 3 của một tháng 8 nào đó là thứ Sáu. Hỏi ngày cuối cùng của tháng 8 đó là thứ mấy ?
ID câu hỏi: 36259| 3 tháng trước
Cảm nhận của em về vẻ đẹp hào hùng của quân và dân Việt Bắc ra trận trong đoạn thơ sau.. Những đường Việt Bắc của ta ......... Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.. (bạn nào giúp mình giải đề này...
ID câu hỏi: 36308| 3 tháng trước
Xét một nguồn điện có suất điện động 12 V. Xác định công cần thiết của nguồn điện để dịch chuyển một electron từ cực dương sang cực âm của nguồn.
ID câu hỏi: 36372| 3 tháng trước
Bài thơ “Đi đường” có phải chỉ đơn thuần tả cảnh, kể chuyện đi đường hay không? Vì sao?
ID câu hỏi: 36380| 3 tháng trước
Các bệnh về mắt và các tật của mặt
ID câu hỏi: 36604| 3 tháng trước
Câu hỏi 1: 0,396 × 74 + 0,396 × 26 =  Câu hỏi 2: 42,75 × 39 – 42,75 × 29 =  Câu hỏi 3: 1,472 × 81 + 1,472 × 19 =  Câu hỏi 4: 14,58 × 7 + 14,58 × 3 =  Câu hỏi...
ID câu hỏi: 36610| 3 tháng trước
I don't like English. There are reveral reasons for that. -->There are several reasons___________________English.
ID câu hỏi: 36887| 3 tháng trước
Cho em hỏi : Trong tương tác gen kiểu bổ sung(bổ trợ) có tỉ lệ 9:3:4 không, hay chỉ có tương tác át chế mới có ạ? thầy giáo em dạy là cả 2 tương tác đều có nhưng xem nhiều chỗ lại chỉ có ở...
ID câu hỏi: 36893| 3 tháng trước
Em ấn tượng nhất về thành tựu nào của văn minh Trung Quốc cổ đại? Vì sao?
ID câu hỏi: 37218| 3 tháng trước
Đặc điểm nào sau đây đúng với các loài động vật nhai lại? A.  Có dạ dày tuyến B.  Có dạ dày 4 ngăn C.  Có dạ dày đơn D.  Có dạ dày cơ
ID câu hỏi: 37252| 3 tháng trước
Khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ đến đường thẳng (m-2)x+(m-1)y=1 là A.\(\sqrt{2}\)       B.\(\dfrac{-3}{2}\)        C.\(-\sqrt{2}\)    ...
ID câu hỏi: 37272| 3 tháng trước
viết tác phẩm văn xuôi với chủ đề những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường tối thiểu 500 kí tự
ID câu hỏi: 37300| 3 tháng trước
Lập dàn ý: Biểu cảm về bài thơ  Rằm tháng giêng ( .lớp 7 )  
ID câu hỏi: 37332| 3 tháng trước
Viết DÀN Ý CHO một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về nhân vật “tôi” trong đoạn trích “Vào phủ...
ID câu hỏi: 37362| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ. Ở đây người ta đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi chọc.
ID câu hỏi: 37384| 3 tháng trước
tóm tắt và soạn bài cây tre vn
ID câu hỏi: 37424| 3 tháng trước
Hãy viết một bài văn tả về gia đình bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 37481| 3 tháng trước
hữu gì vô mưu trí
ID câu hỏi: 37654| 3 tháng trước
Bài 45 (trang 27 SGK Toán 9 Tập 1) So sánh a) $3 \sqrt{3}$ và $\sqrt{12}$ ;                            b) $7$ và $3 \sqrt{5}$...
ID câu hỏi: 37733| 3 tháng trước
cho các câu thành ngữ, tục ngữ sau: a, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. b, có công mài sắt có ngày nên kim. c, đói cho sạch rách cho thơm. d, chớ thấy sóng cả mà rả tay chèo. câu thành ngữ, tục ngữ...
ID câu hỏi: 37755| 3 tháng trước
Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, phát biểu sai là A. Tia X có tính đâm xuyên mạnh, tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn. B. Tia tử ngoại làm in...
ID câu hỏi: 37923| 3 tháng trước
Những câu đố vui về ngày Tết Nguyên Đán 1) Vị khách đầu tiên đến nhà mình vào ngày tết được gọi là ......? 2) Hoa tượng trưng vào ngày tết cho miền Bắc? 3) Hoa tượng trưng cho ngày tết ở miền...
ID câu hỏi: 37967| 3 tháng trước
Em hãy kể Tóm tắt cuộc tổng tiến công vào Dinh Độc Lập
ID câu hỏi: 37982| 3 tháng trước
1. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm M ( 1 ; -3 ) và nhận vectơ u ( 1 ; 2 ) làm vectơ chỉ phương . 2. Cho đường thẳng ( d ) : x - 2y + 1 = 0 ....
ID câu hỏi: 38003| 3 tháng trước
Câu: “Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé” thuộc loại câu gì? * 1 điểm   A. Câu kể Ai thế nào?    B. Câu kể Ai làm gì?    C. Câu kể Ai là gì?    D. Không...
ID câu hỏi: 38396| 3 tháng trước
Chọn câu sai khi nói về môi trường truyền âm và vận tốc âm? A. Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí. B.  Những vật liệu như bông, nhung, xốp truyền âm tốt. C.  Vận tốc truyền...
ID câu hỏi: 38979| 3 tháng trước
   có ai biết bài " Hò ba lí " ko. nếu biết hãy giúp tôi bài này:          Hãy thêo bài Hò ba lí ,hãy viết một bài hát theo chủ đề về thầy...
ID câu hỏi: 39006| 3 tháng trước
câu cảm thán và câu nghi vấn về 3 câu thơ cuối bài thơ đồng chí   
ID câu hỏi: 39195| 3 tháng trước
em hiểu "ăn xối ở thì" nghĩa là gì 
ID câu hỏi: 39378| 3 tháng trước
Khi nào có công cơ học? Công thức và tên ,đơn vị các đại lượng có trong công thức?
ID câu hỏi: 39386| 3 tháng trước
Tại sao phải đặt vấn đề khai thác rừng Amazon
ID câu hỏi: 39432| 3 tháng trước
Cách li trước hợp tử gồm: 1: cách li không gian 2: cách li cơ học 3: cách li tập tính 4: cách li khoảng cách 5: cách li sinh thái 6: cách li thời gian. Phát biểu đúng là:  
ID câu hỏi: 39497| 3 tháng trước
I usually get up at a quarter past seven in the morning. I have breakfast at eight o'clock and then I take a bus to school at half past eight. My school starts at nine. I have four lessons in the...
ID câu hỏi: 39529| 3 tháng trước
1.    Ôn bài hát: học thuộc lời ca bài hát -        Nụ cười, nối vòng tay lớn 2.    Ôn tập nhạc...
ID câu hỏi: 39567| 3 tháng trước
(x-3) mũ 5=(x-3) mũ 3
ID câu hỏi: 39598| 3 tháng trước
IV. Corect the sentences if necessary. Tick any which are already correct: 1. This is my brother, who's wife French 2. I don't like people which talk too loudly 3. That's the car whose...
ID câu hỏi: 39666| 3 tháng trước
Em hãy lập dàn ý tả ngôi nhà của em :  MB :  TB :  KB :  help me ! 
ID câu hỏi: 39746| 3 tháng trước
Lực cản của nước phụ thuộc vào những yếu tố nào? Ít nhất  2 yếu tố nhak
ID câu hỏi: 39884| 3 tháng trước
      Qua văn bản "Đức tính giản dịn của bác Hồ " em hiểu như thế nào là đức tình giản dị và ý nghĩa của nó trong cuộc sống? Hãy viết 1 đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu trình bày suy...
ID câu hỏi: 39889| 3 tháng trước
mô tả cấu trúc hiển vi của nst khi được quan sát rõ nhất
ID câu hỏi: 40016| 3 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy khái quát về nhóm halogen???
ID câu hỏi: 40043| 3 tháng trước
 Máy tính có những thiết bị nào để thu nhận thông tin? Xử lí thông tin? Lưu trữ thông tin? Truyền thông tin? 
ID câu hỏi: 40118| 3 tháng trước
Bài 3: Quy Tắc nhân nhẩm: + Nhân số thập phân với: 10; 100; 1000; 0,1 0,01; 0,001; 0,25; 0,5; 0,2; .... + Chia số thập phân cho: 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001; 0,25; 0,5; 0,2; ....
ID câu hỏi: 40280| 3 tháng trước
hãy cho biết lợi ích sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính (thụ tính trong,đẻ con,khai sinh) và tập tính chăm sóc trứng...
ID câu hỏi: 40492| 3 tháng trước
Exercise 3. 1. The performance (begin)...................at 7 o'clock and (last).................for three hours.We all (enjoy)............... it. 2. " You (be)........................here...
ID câu hỏi: 40549| 3 tháng trước
lim (1-cos2x)tanx khi x về 0  
ID câu hỏi: 41013| 3 tháng trước
Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất:  A . NaCl, NaClO3, Cl2 B. NaCl, NaClO, NaOH C . NaCl, NaClO3, NaOH D. NaCl, NaClO3
ID câu hỏi: 41105| 3 tháng trước
ngày 27 tháng 12 là thứ 2. ngày 22 tháng 12 là thứ mấy  
ID câu hỏi: 41209| 3 tháng trước
Trong công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều được xác định :
ID câu hỏi: 41277| 3 tháng trước
I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 1. The World Wildlife Fund  is working to protect and save the...
ID câu hỏi: 41279| 3 tháng trước
làm thơ lục bát về mẹ không tham khảo nha tự làm các bạn giúp mình với nhé
ID câu hỏi: 41369| 3 tháng trước
Tìm công thức nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:  0x - 3y = 9
ID câu hỏi: 41372| 3 tháng trước
giải phương trình nghiệm nguyên 5(x2+xy+y2)=7(x+2y)
ID câu hỏi: 41593| 3 tháng trước
Phát biểu, viết biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch. Nêu khái niệm và viết biểu thức tính hiệu suất của nguồn điện.
ID câu hỏi: 41646| 3 tháng trước
Giúp mình với các bạn ơi 1/ Đọc hiểu: Đọc đoạn trích trả lời các câu hỏi sau: Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt...
ID câu hỏi: 41674| 3 tháng trước
làm việc qua loa , đại khái , không tìm hiểu kĩ lưỡng , thấu đáo là nghĩa của câu thành ngữ tục ngữ nào            CÁC BẠN GIÚP MIK NHANH VÌ MIK CẦN GẤP  
ID câu hỏi: 41749| 3 tháng trước
Câu 3:   Câu hỏi tình huống:   L được cô giáo giao nhiệm vụ kèm M môn Toán để bạn có kết quả tốt hơn. Chiều nay được nghỉ L bảo M...
ID câu hỏi: 42024| 3 tháng trước
Dịch sang t.việt đoạn hội thoại sau : Nam : What are you doing ? Mai : I am reading The Golden Starfruit Tree. Nam : Oh, I read it last week .What do you think of the two brothers ? Mai : I think...
ID câu hỏi: 42036| 3 tháng trước
Viết phương trình theo sơ đồ biến hoá sau : C2H4 -> C2H5OH -> CH3COOH -> CH3COO-CH2-CH3 -> C2H5OH
ID câu hỏi: 42047| 3 tháng trước
Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo,người họa sĩ dân gian ............... tìm trạng ngữ ,chủ ngữ và vị ngữ  
ID câu hỏi: 42182| 3 tháng trước
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: CÁ CHÉP VÀ CON CUA ​Cá chép con dạo chơi trong hồ nước. Lúc đi ngang nhà cua, thấy cua đang nằm, vẻ mặt rất đau đớn, cá chép bèn bơi lại gần và hỏi: ​- Bạn cua...
ID câu hỏi: 42309| 3 tháng trước
Viết đoạn văn (khoảng 8-10 câu) về vai trò của động vật với đời sống con người.
ID câu hỏi: 42322| 3 tháng trước
soạn văn bài Sự tích hồ gươm
ID câu hỏi: 42492| 3 tháng trước
Trường hợp nào sau đây không dẫn điện? A. NaCl nóng chảy B. NaCl khan C. Dung dịch NaCl D. Dung dịch NaOH
ID câu hỏi: 42549| 3 tháng trước
Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 220 2 cos 100 πt + π 3 ( V ) . Điện áp tức thời của đoạn mạch tại thời điểm t=0   là: A. 110 V...
ID câu hỏi: 42640| 3 tháng trước
Giới thiệu vắn tắt về con sông Kinh Thầy, con sông Thái Bình? Ngắn thôi nha. Không chép mạng
ID câu hỏi: 42646| 3 tháng trước
In the summer, I usually (go)_________to the park with my friends, and in the spring, we (have) ________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my granparents. 
ID câu hỏi: 42715| 3 tháng trước
phân tích nhân vật xiu và giôn xi trong tác phẩm chiếc lá cuối cùng của ohen ri  ko chép mạng ai nhanh mik + đúng mik tick 
ID câu hỏi: 42733| 3 tháng trước
Cho mình xin đề ôn thi tin học lớp 5 nha. Cảm ơn các bạn. T-T
ID câu hỏi: 42800| 2 tháng trước
1. They can make tea with boiled water. => Tea .............................................. 2. He is instructing all the workers of the plan at the moment. => All the workers of the plan...
ID câu hỏi: 42915| 2 tháng trước
1 người vay ngân hàng với số tiền là 13 500 000 đồng để mua phương tiện đi lại. Theo thể thức cho vay ( trung hạn 36 tháng) với lãi suất là 1,15% tháng. Ngân hàng yêu cầu hằng tháng người ấy phải trả...
ID câu hỏi: 43223| 2 tháng trước
Cái khó khăn trong việc đọc sách hiện nay là gì?Em hiểu thế nào là không chuyên sâu?
ID câu hỏi: 43338| 2 tháng trước
Câu đố: Ở dưới âm ty vừa đi vừa khóc Hỏi là con gì?
ID câu hỏi: 43369| 2 tháng trước
tính:  a)-37.64-37.36                                                ...
ID câu hỏi: 43388| 2 tháng trước
Catching the common cold is ...... for everybody . (PLEASE)
ID câu hỏi: 43496| 2 tháng trước
Đọc hai câu thơ sau: "Nơi hầm tối lại là nơi sáng...
ID câu hỏi: 43578| 2 tháng trước
IV. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences. 1. Since 1965, the maple tree with red leaves ______ the most well-known Canadian symbol.      A. has...
ID câu hỏi: 43581| 2 tháng trước
X x 2 + X x 3 = 80400
ID câu hỏi: 43630| 2 tháng trước
biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia học tự trọn các môn toán , tiếng việt , tiêng anh của khối lớp 5 của 1 trường tiểu học .biết rằng số học sinh tham gia học tự...
ID câu hỏi: 43633| 2 tháng trước
So sánh A và B biết A = 2011 x 2011 + 1/2012 x 2011 - 2001 và B = 2012/2011
ID câu hỏi: 43677| 2 tháng trước
I like English    French.  A. than B. more C. less D. better than 
ID câu hỏi: 43828| 2 tháng trước
1. ............is such a competitive profession. (ADVERTISE) 2. I wrote .......... letter of application, but got no reply (END) 3. - Could you give me a............ please (BAND) -Certainly, here...
ID câu hỏi: 43865| 2 tháng trước
Talk about The benefits of volunteering activities. giúp mình vs ạ
ID câu hỏi: 43886| 2 tháng trước
(80000-20000)x10:2:3:10000. hỏi bằng mấy  
ID câu hỏi: 44231| 2 tháng trước
Ex1: Hoàn thành câu, sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ hoặc trạng từ cho sẵn:angrilylargesoftcleverlywarmcomfortablyhardrichcostlybeautifully 1. her voice is____________ than mine. 2. James...
ID câu hỏi: 44256| 2 tháng trước
chất dẻo là gì? phân biệt chất dẻo? cho 3 ví dụ thực tế về mỗi loại chất dẻo
ID câu hỏi: 44299| 2 tháng trước
1 thực hiện phép tính c) (-8/25) : 4/15 d) 1/4 x 4/5 + 1/3 x 6/5 2 tìm x biết b) 4/3 + 8/5 x= 1/12 c) -2/5 + 5/6 x= -4/15 5 3 tìm xy z biết x/2 = y/3 ; y/5 = z/4 và x+y-z = 26
ID câu hỏi: 44374| 2 tháng trước
(2 điểm) Một ống dây dài \(l=30\) cm gồm \(N=1000\) vòng dây, đường kính mỗi vòng dây \(d=6\) cm có dòng điện với cường độ \(i=2\) A...
ID câu hỏi: 44383| 2 tháng trước
a) 107 x 75 + 107 x 42 – 107 x 17 giải giúp mik với mn ơiiiiii
ID câu hỏi: 44969| 2 tháng trước
School children(wear)................uniform on Monday
ID câu hỏi: 45048| 2 tháng trước
bạn giúp mình với phiếu ôn tập 3 môn lịch sử sách vnen KHXH Mình cần ggaaps giúp mình với  
ID câu hỏi: 45056| 2 tháng trước
17. What did you do after you (leave)….the stadium? 18. Before I (come)....here yesterday, my mother (advise).....me (not/cross)......the streets against the red lights. 19. We were very tired...
ID câu hỏi: 45091| 2 tháng trước
There is very _____ milk in the fridge. A. little          B. a little          C. few          D. a few
ID câu hỏi: 45096| 2 tháng trước
Tìm những từ đồng nghĩa với Tổ quốc
ID câu hỏi: 45114| 2 tháng trước
Giải phương trình sau: 3sin3x - 4cos3x = 5
ID câu hỏi: 45186| 2 tháng trước
Một cửa hàng mua vào hết 45 000 000 đồng tiền hàng . Sau khi bán hết số hàng đó , cửa hàng thu được 50 400 000 đồng . Hỏi số tiền lãi sau khi bán hết số hàng trên bằng bao nhiêu phần trăm số tiền mua...
ID câu hỏi: 45241| 2 tháng trước
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. The International Baccalaureate is also now offered by more schools in the UK as a(n) ______to A-levels. A.  Choice B. ...
ID câu hỏi: 45304| 2 tháng trước
 đố các bạn : có 10 con bò mà sao để nhét vừa 9 cái chuồng (/// ̄皿 ̄)○~
ID câu hỏi: 45420| 2 tháng trước
Ở cà chua gen a quy định quả màu đỏ , gen a quy định quả màu vàng . khi cho lai hai cây cà chua có quả màu đỏ với nhau , F1 thu được 74,9% quả đỏ : 25,1% quả vàng . kiểu gen P trong công thức lai...
ID câu hỏi: 45435| 2 tháng trước
Tìm chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ có trong câu sau :  a) Suối chảy róc rách . b)Tiếng suối chảy róc rách  c)Sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền . d)Tiếng sóng vỗ  loong boong trên mạn...
ID câu hỏi: 45676| 2 tháng trước
The student was very bright. He could solve all the math problems. A. He was such bright student that he could solve all the math problems. B. The student was very bright that he could solve all the...
ID câu hỏi: 45733| 2 tháng trước
My father is reading book now * Book is being read by my father now Book is being reading by my father now Book is being read now by my father Book is being readed by my father now Đây là một câu...
ID câu hỏi: 45965| 2 tháng trước
Trong các vật sau đây, khi phát sáng thì sự phát sáng của vật nào là hiện tượng quang-phát quang? A. Bóng đèn ống B. Hồ quang điện C. Tia lửa điện D. Bóng đèn neon
ID câu hỏi: 45986| 2 tháng trước
write a paragraph( 40-60 words) about describe the film you like best.
ID câu hỏi: 46246| 2 tháng trước
cho 2 tập hợp A=(m-1;8) và B=(2;+\(\infty\) ). tìm tất cả giá trị của số thực m để A khác tập rỗng và A\B=\(\varnothing\) .
ID câu hỏi: 46275| 2 tháng trước
câu 1: thế nào là nhịp 6/8, cho ví dụ gồm 8 ô nhịp  
ID câu hỏi: 46298| 2 tháng trước
ĐỀ: Cảm nghĩ về người cha (văn biểu cảm) Cảm nghĩ về người mẹ (văn biểu cảm) Cảm nghĩ về người bà (văn biểu cảm) Cảm nghĩ về ngôi trường em yêu (văn biểu cảm) Em yêu...
ID câu hỏi: 46322| 2 tháng trước
New York – The “ Big Apple”        Our arrival in New York was spectacular. It’s skyscrapers and the Statue of Liberty (25)______make a beautiful...
ID câu hỏi: 46437| 2 tháng trước
Bài cây đa quê hương, tác giả tả cây đa theo trình tự nào  
ID câu hỏi: 46652| 2 tháng trước
Rất nhiều mặt trăng    Ở vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng năm, sáu tuổi. Bé xíu như vậy, nhưng cô lại là công chúa. Một lần, công chúa ốm nặng. Nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng...
ID câu hỏi: 46719| 2 tháng trước
một bể cá hình lập phương có cạnh 40cm . tính diện tích kính dùng để và lượng nước chứa trong bể tối đa là bao nhiêu lít...
ID câu hỏi: 46899| 2 tháng trước
  Ba cặp vợ chồng trẻ tổ chức bữa cơm thân mật, mọi người nói chuyện rất vui vẻ:  - Anh Hải: Trong chúng ta, chồng đều hơn vợ 5 tuổi. -Chị Loan: Nhưng em là người trẻ nhất trong hội. -...
ID câu hỏi: 46990| 2 tháng trước
Giải nghĩa " hào hoa " và " đào hoa " . Tìm ra điểm khác nhau giữa hai từ.  Nhanh nhé ! Mình sẽ tick !!!
ID câu hỏi: 47031| 2 tháng trước
Câu thơ:  Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi Bao năm rồi...
ID câu hỏi: 47134| 2 tháng trước
Làm bằng phương pháp khử :  7 áo sơ mi dài tay xuất khẩu và 4 áo sơ mi cộc tay xuất khẩu có giá là 1 215 000 đ . Biết giá 1 cái áo sơ mi dài tay hơn 1 cái áo sơ mi cộc tay là 40 000 đ . Tìm giá...
ID câu hỏi: 47136| 2 tháng trước
1,trình bày sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ? những tác động của chủ nghĩa đế quốc lên sự phát triển của thế giới 2, trình bày những hiểu biết của em về tình hình biển đông hiện nay . theo em , liệu...
ID câu hỏi: 47154| 2 tháng trước
: a) 3740kg = . . . . . . . . . . . . tấn . . . . . . . . . . . . . kg c) 672dm = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m b) 14dm2 7mm2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
ID câu hỏi: 47324| 2 tháng trước
em hiểu tù truyền đơn trong câu '' út có dám rải truyền đơn không'' có nghĩa như thế nào
ID câu hỏi: 47467| 2 tháng trước
Bài 3. Viết phương trình điện li trong nước:           a) Các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Sn(OH)2 ,...
ID câu hỏi: 47502| 2 tháng trước
dấu phẩy trong câu “Một buổi chiều đẹp trời ,gió từ sông Cái thổi vào mát rượi " có tác dụng gì
ID câu hỏi: 47814| 2 tháng trước
ghi phiên âm và cách nối âm của câu : we wish you a merry christmas
ID câu hỏi: 47918| 2 tháng trước
7. Cho biết: “Điện cực hydro tiêu chuẩn (SHE) là điện cực mà điện thế điện cực của nó được dùng làm tiêu chuẩn để xác định điện thế điện cực...
ID câu hỏi: 48035| 2 tháng trước
Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc...
ID câu hỏi: 48046| 2 tháng trước
Mỗi nghề có một lời ru Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này Lời ru của gió màu mây Con sông của mẹ đường cày của cha Bắt đầu cái tuổi...
ID câu hỏi: 48083| 2 tháng trước
Em hãy nêu 1 số dịch vụ của internet theo em dịch vụ nào của internet được người sử dụng nhiều nhất chất ? vì sao ?
ID câu hỏi: 48236| 2 tháng trước
Hãy viết một bài thơ lục bát (khoảng 2- 4 dòng) viết về mái trường hoặc thầy cô đang dạy em (ko chép mạng)
ID câu hỏi: 48254| 2 tháng trước
Hàng năm,trường Amsterdam Hà Nội chỉ tuyển chọn 200 học sinh vào học lớp 6 của trường.Dự tính số lượng học sinh sẽ đăng kí của trường trong năm học tới sẽ là 3200 học sinh.Hỏi số học sinh sẽ...
ID câu hỏi: 48441| 2 tháng trước
a tính nhẩm là...........5 cua 350 la ......... vay 25,5 của 350 là.......b 56010 của 560 là ......40 của 560 là......5 của 560 là.......vậy 45 của 560 là.......giúp mik nhé cảm ơn
ID câu hỏi: 48557| 2 tháng trước
các bạn tham gia trên học 24 ơi! Bạn Nguyễn Ngọc Trà My hoặc Nguyễn Ngọc Trà My hoặc @Nguyễn Ngọc Trà My hoặc @Nguyễn Ngọc Trà My trong 4 bạn đó...
ID câu hỏi: 48612| 2 tháng trước
Thế nào là hai phân số đối nhau, hai phân số nghịch đảo của nhau?
ID câu hỏi: 48619| 2 tháng trước
Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay, con trượt, bánh răng - thanh răng. Cho ví dụ về ứng dụng mỗi loại?
ID câu hỏi: 48634| 2 tháng trước
9. "Would you like tea or coffee?" " A. I'd rather have coffee, please. B. I'm glad you like it. C. Thanks. The same to you. D. I'd prefer coffee, please. 20. "I'm sorry, but I can't go out with you...
ID câu hỏi: 48725| 2 tháng trước
II. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete these sentences. 11. My father works…………… a factory. A. on B. in C. with D. by 12. I live...
ID câu hỏi: 48752| 2 tháng trước
Trả lời các câu sau -my mother cooks delicious meals everyday →Delicious meals........ -there is so much light in the city at night. Que can not see the starts →jf........
ID câu hỏi: 48789| 2 tháng trước
Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz,biết số đo góc xOy =50o.Vẽ tia oT là tia phân giác của góc xOy.Vẽ tia Om trong góc yOz sao cho số đo góc tOm = 90o a/ tính số đo yOm b/ tia Om có...
ID câu hỏi: 48865| 2 tháng trước
tính \(\cos^215-\cos^225+\cos^235-\cos^245+\cos^255-\cos^265\)
ID câu hỏi: 48880| 2 tháng trước
ĐÀ NẴNG QUÊ EM CŨNG THẬT ĐẸP. EM HÃY ĐÓNG VAI MỘT HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH, GIỚI THIỆU VẮN TẮT (KHOẢNG 5 CÂU) VỀ CẢNH ĐẸP CỦA ĐÀ NẴNG CHO KHÁCH THAM...
ID câu hỏi: 48893| 2 tháng trước
Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa A. Xenlulozo. B. Glucozơ. C. Tinh bột. D. Saccarozơ.
ID câu hỏi: 49642| 2 tháng trước
có 9 người thợ làm trong 3 ngày thì được 720 sản phẩm.hỏi 5 người với mức làm như vậy muốn làm 450 sản phẩm cùng loại thì mất bao nhiêu lâu ? Ai trả lời đúng và nhanh nhất đó là người chiến...
ID câu hỏi: 49707| 2 tháng trước
1 bác thợ hàn làm khung thép cho ô thoáng khí cửa ra vào có kích thước như hình vẽ Khung thép bên ngoài là hình chữ nhật có chiều dài 160cm;chiều rộng 80cm.Phía trong là 2 hình thoi cạnh 50cn.Hỏi để...
ID câu hỏi: 49734| 2 tháng trước
cảm nhận của anh chị về bốn câu thơ sau trong bài thơ: Rải rác biên cương mồ viễn xứ , Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chiến, anh về...
ID câu hỏi: 49842| 2 tháng trước
rễ móc, rễ thở, rễ củ, giác mút là gì
ID câu hỏi: 49904| 2 tháng trước
hello my name is Phong Nice to meet you dịch hộ zới
ID câu hỏi: 49926| 2 tháng trước
circle the correct item 1 There aren't (any / no) children in the park. 2 Can I have (some / no) cola , please? 3 Have you got (some / any) money ? 4 There is (any / no) tea in my cup. 5 Would...
ID câu hỏi: 50282| 2 tháng trước
Đọc bảng tổng kết sau(trang 169, 170 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. 4.  Từ bảng trên, hãy cho biết kiểu văn bản và hình thức thể hiện, thể loại tác phẩm văn học có gì...
ID câu hỏi: 50522| 2 tháng trước
Nguyên hàm sin ( bi chia 4 — x )dx Nguyên hàm ( 7/cos^2(3—x) + 8 sin(9—3x) — 1/x + 6/3—2x + căn x )dx Nguyên hàm (7/cos^2x — 8/ 2x+1 +9^2x+1 + e^5—2x +8) dx Nguyên hàm ( 3—căn x + 5x^5—6x^7+1 tất cả...
ID câu hỏi: 50533| 2 tháng trước
Trình bày đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ'Mưa'. Trong bài thơ 'Mưa',hãy xác định biện pháp nghệ thuật nhân...
ID câu hỏi: 50754| 2 tháng trước
Em hãy tả về ngôi trường tiểu học Lưu Hưu Phước
ID câu hỏi: 50794| 2 tháng trước
làm và giải thích ra hộ em nhé  1 Do you know these people ? No, I don't know.......... A.they B. their C them D their's  
ID câu hỏi: 50843| 2 tháng trước
Mình quảng cáo cho các bạn wed Luyện Thi 123 nè ! BẠN MUỐN CON MÌNH HỌC GIỎI? Bí quyết giúp con tự học hiệu quả và thú vị Nghiên...
ID câu hỏi: 50883| 2 tháng trước
Exercise 1:Read the following passage and choose the correct answer to each question In addition to the established energy sources such as gas,coal,oil and nuclear,there are a number of other sources...
ID câu hỏi: 51210| 2 tháng trước
Give the correct forms of words in the brackets. 1. This is the ________ ( interesting ) movie that I have ever seen. 2. We've got ( little ) _______ time than I thought. 3. This shirt is too small...
ID câu hỏi: 51279| 2 tháng trước
IV. Read and write the correct words. climb; fall off; cut yourself; run down; get a burn; roll off 1. You go up a tree or the stairs with your feet and hands. ________ 2. You hurt yourself with a...
ID câu hỏi: 51401| 2 tháng trước
Tính biểu thức: a) (525+245)-305 b) 259-(111+29) c) (598+909)-(300+299) Ai nhanh và đúng mình sẽ tk.
ID câu hỏi: 51449| 2 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 51592| 2 tháng trước
vẽ anime hội lạnh lùng
ID câu hỏi: 51737| 2 tháng trước
"i'm writing a letter to my little sister now". John said to me. --> John told........................................................................
ID câu hỏi: 51789| 2 tháng trước
1.Look! The rain (spoil)..........our furniture. You (close).........the window last night 2.I wonder why I always (have)..........trouble with the carburetor whenever I (decide)........ 3.He...
ID câu hỏi: 51896| 2 tháng trước
1. You're tired because you stayed up very late last night. -If...... 2. We knoe that vitamin C is good for treating cold. -Vitamin C..... 3. Jane found her new job boring -Jane got... 4. I...
ID câu hỏi: 51923| 2 tháng trước
VIII.Read the passage, and then decide whether the statements are true (T) or false (F).             Lan is a student in grade 6. She is tall...
ID câu hỏi: 52032| 2 tháng trước
 Cá mập là vua của biển cả  Cá sấu là vua của gì?
ID câu hỏi: 52050| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy bài 15
ID câu hỏi: 52056| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện ở các rường hợp sau .a) 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực điều khiển độc lập 2 bóng đèn mắc song song. b)...
ID câu hỏi: 52058| 2 tháng trước
Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là một thâu kính phân kì? 1. Phần rìa mỏng hơn phần giữa. 2. Phần rìa...
ID câu hỏi: 52167| 2 tháng trước
5 : 2.5 ; 26 : 6.5 ; 7 : 17.5 ; 459 : 6.8 . Các bạn giúp mình nhé
ID câu hỏi: 52203| 2 tháng trước
cho mình xin đề thi thử học sinh giỏi sinh với
ID câu hỏi: 52366| 2 tháng trước
2. Bài viết này đã đề cập đến những nét độc đáo nào của bài ca dao?
ID câu hỏi: 52487| 2 tháng trước
Các thành tựu khoa học nào của Hy Lạp cổ đại vẫn được dạy trong các nhà trường hiện nay Helpp tớ vs ạ. Mai tớ thi ròi=((  
ID câu hỏi: 52726| 2 tháng trước
Nam giải một bài toán và làm 4 phép tính mất 38 phút 16 giây . Nam giải một bài toán lâu gấp 4 lần làm một phép tính . Hỏi trung bình Nam làm 1 phép tính hết bao nhiêu thời gian  ?
ID câu hỏi: 52778| 2 tháng trước
Bình minh và hoàng hôn là những thời khắc đẹp trong ngày. Em hãy miêu tả một buổi bình minh hoặc hoàng hôn ấn tượng đã...
ID câu hỏi: 53127| 2 tháng trước
các bạn giúp mình làm bài văn sự tích hồ ba bể có Mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng với
ID câu hỏi: 53315| 2 tháng trước
Kể lại một trải nghiệm vui đáng nhớ của em cùng với các bạn trong giờ ra chơi Giúp mình với ạ
ID câu hỏi: 53459| 2 tháng trước
Fill in: yet, already, just, ago, yesterday, since, for, always, ever, how long or so far   1  Is it really a year ............... we last went on holiday?   2  I have...
ID câu hỏi: 53497| 2 tháng trước
A = a+a+a+a+a+a+b+2b+b+b+b biết a+b=85. giá trị biểu thức  A là  ?
ID câu hỏi: 53519| 2 tháng trước
vì sao menđen là người đặt nền móng cho di truyền học
ID câu hỏi: 53564| 2 tháng trước
Thành ngữ “nước đến chân mới nhảy” có nghĩa là gì? A.  Hành động vội vã, thiếu suy nghĩ    B.  Hành động chậm chạp, lười biếng    C.  Hành động cẩu thả, qua...
ID câu hỏi: 53605| 2 tháng trước
Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước . Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian lớp 4 Phải đủ...
ID câu hỏi: 53653| 2 tháng trước
Ba draws very well. He ....... an artist one day
ID câu hỏi: 53680| 2 tháng trước
Các quan niệm: Không ăn trứng trước khi đi thi, không ăn lạc khi thi được gọi là? A. Tôn giáo. B. Tín ngưỡng. C. Mê tín dị đoan. D. Truyền giáo.
ID câu hỏi: 53759| 2 tháng trước
Hãy so sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về: cơ sở hình thành, hình thức thể hiện, biện pháp bảo đảm thực hiện?  
ID câu hỏi: 53946| 2 tháng trước
                                               Điền  số ...
ID câu hỏi: 53964| 2 tháng trước
-Câu trần thuật đơn là gì?Cho ví dụ minh họa. -Câu trần thuật đơn có từ "là" là gì?Cho ví dụ minh họa.
ID câu hỏi: 54013| 2 tháng trước
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ? A. Chu Lai B. Vũng Áng C. Hòn La D. Nghi Sơn
ID câu hỏi: 54042| 2 tháng trước
Thỏ anh và thỏ em chơi trò đuổi bắt. Ban đầu thỏ anh cách thỏ em 6 m. Thỏ em nhảy một bước dài 6 dm, thỏ anh nhảy một bước dài 8 dm. Hỏi thỏ anh phải nhảy bao nhiêu bước để bắt được thỏ em? (Biết thỏ...
ID câu hỏi: 54081| 2 tháng trước
hello everyone,my name is luong i am new member looking forward to your help and make friends with me $$$$$^^^^@@@@
ID câu hỏi: 54103| 2 tháng trước
PASSIVE VOICE 1. They can show the machine to the public next month. 2. Mary will look after the little girl carefully when her monther goes out. 3. The teacher told me to do more excercises at...
ID câu hỏi: 54539| 2 tháng trước
1. Viết cảm xúc của em khi phải xa mái trường tiểu học.
ID câu hỏi: 54610| 2 tháng trước
Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 30,8 m chiều rộng 25 m Người ta trồng cây xanh hết 25% diện tích khu đất và để dành 231m2  đất để...
ID câu hỏi: 54704| 2 tháng trước
Thao tác nào sau đây không đúng trong các bước theo quy trình quan sát tế bào trứng cá? Dùng kim mũi mác khoắng nhẹ...
ID câu hỏi: 54721| 2 tháng trước
We are destroying the Earth.The seas and rivers are ____ dirty to swim in.There is too ____ smoke in the air many cities in the world.We  are cutting ____ too many trees.We ____ burning the...
ID câu hỏi: 54770| 2 tháng trước
Past perfect vs past simple 6. Hardly the car (go) .............. a mile when it (have) ........... a flat tyre. 7. The weather (be) ......... far worse than we (expect) ..................... 8....
ID câu hỏi: 54827| 2 tháng trước
Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là A.Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. B.Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra...
ID câu hỏi: 54922| 2 tháng trước
Vị trí, diện tích của châu Mỹ (chỉ rõ lục địa Bắc, Nam Mỹ, eo đất Trung Mỹ ) Giúp mình các bạn ơi !
ID câu hỏi: 55057| 2 tháng trước
Viết 1 đoạn văn khoảng 6-10 câu miêu tả bức tranh đồng hồ lợn xoáy âm dương bằng tiềng anh  kIẾN THỨC LP 7
ID câu hỏi: 55156| 2 tháng trước
Cho mình hỏi có ai có đáp án đề thi HSG cấp tỉnh của Hải Phòng môn toán 9 năm học 2018 2019 không ạ? Mình cảm ơn.
ID câu hỏi: 55181| 2 tháng trước
Tìm chữ số tận cùng của: a)102^200 b) 313^201 c)614^202 d)797^203 e)2018^264 f) 1999^205 Trả lời nhanh giúp mình , phải ghi lời giải nhé  
ID câu hỏi: 55331| 2 tháng trước
V. Decide whether the following sentences are Correct (C) or Incorrect (I) 1. _____ The result of the exam is always announce in June. 2. _____ Is English spoken in Canada? 3. _____ Yesterday, my...
ID câu hỏi: 55553| 2 tháng trước
Hãy đặt ra một tình huống cứu người bị tai nạn điện. Giúp mình vs mn
ID câu hỏi: 55686| 2 tháng trước
van nghị luận viết về lòng tự tin       mình cần gấp  
ID câu hỏi: 55708| 2 tháng trước
1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa quá trình quang hợp và hô hấp ở thực vật? A....
ID câu hỏi: 55848| 2 tháng trước
Tìm từ đồng nghĩa với từ sáng trong  GIÚP MÌNH NHA
ID câu hỏi: 55851| 2 tháng trước
Câu 2 : Nêu cách bảo quản các đồ dùng được làm bằng đồng hoặc bằng hợp kim đồng mà các bạn biết.(1 điểm)
ID câu hỏi: 56024| 2 tháng trước
Cho mình bài văn kể về trải nghiệm ngày 20 - 11 với!!
ID câu hỏi: 56077| 2 tháng trước
tính tổng của 9 số,mỗi sỗ đều là 20415
ID câu hỏi: 56138| 2 tháng trước
Cho 3 ví dụ về địa chỉ thư điện tử
ID câu hỏi: 56203| 2 tháng trước
nhân vật Thạch Sanh đã trải qua mấy lần thử thách?chỉ ra những thử thách và chiến công Thạch Sanh lập được
ID câu hỏi: 56307| 2 tháng trước
Bị động với những động từ sai bảo 1. We had them repair our car 2. Lan got his brother to clean the windows last week 3. I have the hairdresser cut my hair 4. Jill got the tailor to make her...
ID câu hỏi: 56385| 2 tháng trước
Nêu vai trò của giống cây trồng rừng 
ID câu hỏi: 56483| 2 tháng trước
Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(2;3;3)  phương trình đường trung tuyến kẻ từ B là  x - 3 - 1 = y - 3 2 = z - 2 - 1 ,    phương trình đường phân giác trong của góc C...
ID câu hỏi: 56517| 2 tháng trước
Tính hợp lý: a,20. [32 + (134 − 80): 27] − 120 c) 1 − 7 + 13 − 19 + ⋯ + 121 − 127
ID câu hỏi: 56628| 2 tháng trước
1. His father didn‟t allow him to stay out late A. His father didn‟t let him stay out...
ID câu hỏi: 56717| 2 tháng trước
Khi đang trên đường đi học về, em và bạn Tùng gặp gió lớn, sấm sét ầm ầm. Tùng giục em mặc áo mưa và chạy thật nhanh để về nhà a) Em...
ID câu hỏi: 56744| 2 tháng trước
Câu 5 (trang 119, SGK Ngữ Văn 10, tập một) Đề bài: Phân tích nội dung, hình thức và ý nghĩa của các văn bản thông tin trong...
ID câu hỏi: 56812| 2 tháng trước
Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy gõ bài thơ sau đây theo kiểu gõ Telex(3 điểm)EM LÀ HOA HỒNG NHỎ Em sẽ là mùa xuân của Mẹ Em sẽ là màu nắng của ChaEm đến trường học bao điều lạMôi hé...
ID câu hỏi: 56818| 2 tháng trước
bài 4 tính nhanh:         2,1+4,3+6,5+8,7...+19,7+21,9      Các bạn giúp mình với, mình đang chạy deadline!!!!!!!
ID câu hỏi: 56838| 2 tháng trước
trong bài hạt mưa nhà thơ lê hồng thiện có viết :  hạt mưa tinh nghịch lắm  thi cùng với ông sấm  gõ thùng như trẻ con  ào ào như trẻ con  rào rào một lúc thôi  khi...
ID câu hỏi: 56939| 2 tháng trước
ý nghĩa của con đường cuối bài Cố hương - Lỗ Tấn "Cũng giống như những con đường tên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường....
ID câu hỏi: 57066| 2 tháng trước
Từ ý nghĩa đoạn thơ con nợ mẹ của tác giải Nguyễn Văn Chung gợi lên em hãy viết một đoạn văn từ 12 đến 15 dòng nêu lên tình cảm biết ơn của con với mẹ
ID câu hỏi: 57106| 2 tháng trước
Liên Xô sụp độ vào năm nào?Hãy nêu nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ đang cần gấp  
ID câu hỏi: 57271| 2 tháng trước
Trong giai đoạn lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) anh chị ấn tượng với sự kiện nào nhất? Vì sao?
ID câu hỏi: 57380| 2 tháng trước
viết một bài văn tả đồ vật.(đầy đủ 3 phần:mở bài,thân bài,kết bài)
ID câu hỏi: 57740| 2 tháng trước
1. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ có những yếu tố nào thường có trong một bài văn kể chuyện ? Câu chuyện đc kể trong bài thơ diễn ra trong hoàn cảnh , thời gian , địa điểm nào? 2. Em có biết những câu...
ID câu hỏi: 57854| 1 tháng trước
Could you/ show/ me/ way/ cinema, please? A. Could you show me way to the cinema, please? B. Could you to show me the way to the cinema, please? C. Could you show me the way to the cinema,...
ID câu hỏi: 58345| 1 tháng trước
Nếu khu vực giờ gốc là 22h ngày 21/3/2020 thì ở Hà Nội (7),Pari (0),Bắc Kinh (8),Tokio (9),Mátxcova (3),New York (-5) là mấy giờ ?
ID câu hỏi: 58456| 1 tháng trước
Tỉ số của 2 số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là? các bạn cho mình xin câu trả lời...
ID câu hỏi: 58503| 1 tháng trước
Hãy nêu giá trị hình thành và phát triển của đô thị vinh thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX?
ID câu hỏi: 58825| 1 tháng trước
Câu 1 :  Cho hai đa thức P(x)= x^2+5x-3 và Q(x)=2x^2-3x+1 a) Tính M(x)= P(x) +Q(x) b) Tìm nghiệm của đa thức N(x),biết M(x)-N(x)=3x^2+2
ID câu hỏi: 58860| 1 tháng trước
Thực hiện phép tính c) (2y-1)(4y²+2y+1) d) (2x-3)(4x²+6x+9) e) (2x²-0,5x+1)(3x-1+½x²  
ID câu hỏi: 59010| 1 tháng trước
Môt mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 14,5m;chiều rộng 8m.Diện tích phần đất còn lại sau khi xây nhà chiếm 35% diện tích mảnh đất .Tính diện tích phần đất xây nhà.
ID câu hỏi: 59237| 1 tháng trước
Chiếc xe tăng tiến thẳng vào dinh độc lập là 843 hay 390 vậy mn? Cíu mình (mình tham khảo trên mạng nhìu ròi mà vẫn hong tìm đc,...
ID câu hỏi: 59289| 1 tháng trước
Bài 3 :  Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x : a. x + 8,75 = 8,75 ; x = …………………....
ID câu hỏi: 59537| 1 tháng trước
(4.0 điểm) Viết bài văn bày tỏ cảm xúc về một người mà em yêu quý.  
ID câu hỏi: 59607| 1 tháng trước
Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên (đặc biệt là độ che phủ) ở Thanh Oai
ID câu hỏi: 59690| 1 tháng trước
(1 điểm) Tằm là loài côn trùng thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào môi trường. Khoảng nhiệt độ thuận lợi...
ID câu hỏi: 59726| 1 tháng trước
cho phương trình x2 -(m-4)x - m - 2 = 0 ( x là ẩn, m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho...
ID câu hỏi: 59856| 1 tháng trước
Cho hình chữ nhật có chiều dài 5 m chiều rộng 3 m và một hình vuông có cạnh 4 m Tìm và so sánh diện tích và chu vi...
ID câu hỏi: 60156| 1 tháng trước
trong 3 điểm a,n,b,điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại
ID câu hỏi: 60658| 1 tháng trước
tìm k để trong dãy mười số tự nhiên liên tiếp: k+1, k+2, k+3,..., k+10 có nhiều số nguyên tố nhất? giúp mk vs  
ID câu hỏi: 60680| 1 tháng trước
Câu 1 : đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: Trường của Nam tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho mọi người. Tuy nhiên nam lại cho rằng...
ID câu hỏi: 60690| 1 tháng trước
Bạn Lan dự định đi xe đạp từ huyện A đến huyện B với vận tốc 12km/h,nhưng thực tế lại đi với vận tốc 15km/h nên bạn đã đến huyện B sớm hơn 1 giờ. Tính khoảng cách...
ID câu hỏi: 60759| 1 tháng trước
C=\(\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}\) - \(\dfrac{3}{x\sqrt{x+1}}\) +\(\dfrac{1}{x-\sqrt{x+1}}\) A) rút gọn biểu thức C B) tìm giá trị của x để C lớn hơn 1
ID câu hỏi: 61090| 1 tháng trước
Điền vế câu còn thiếu để tạo thành câu ghép:        ...................................em bé này rất ngoan
ID câu hỏi: 61185| 1 tháng trước
Tổng 2 số là 8/2, biết số thứ nhất hơn số thứ 2 1/6. Tìm số thứ 2 
ID câu hỏi: 61300| 1 tháng trước
Kể tên 5 nghề -Nêu vai trò, ý nghĩa của nghề -Thái độ của em về nghề đó (ko chép mạng)
ID câu hỏi: 61575| 1 tháng trước
Tìm các số có hai chữ số . Biết tổng của hai số là 13 . Tích là 42 ( bài giải )
ID câu hỏi: 61782| 4 tuần trước
Có ai bt cách vẽ sơ đồ tư duy bài 11 sách tin học 6 tập 2 kết nối trên Windows 10 không ạ Pls, đang Deadline r  
ID câu hỏi: 61866| 4 tuần trước
một cửa hàng lương thực nhập về 665 kg gạo. Ngày thứ nhất bán được 2/5 số gạo, ngày thứ hai bán được 2/7 số gạo. hỏi sau hai bán, cửa hàng lương thực...
ID câu hỏi: 62041| 4 tuần trước
An nói với các bạn “ba lần tuổi của mình nhỏ hơn tuổi của mẹ mình là 4 tuổi và bốn lần tuổi của mình lại lớn hơn tuổi của mẹ mình...
ID câu hỏi: 62258| 3 tuần trước
   Một hộp có 30 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, …, 30; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau....
ID câu hỏi: 62627| 3 tuần trước
Cơ sở hình thành của nền Văn mình Đại Việt lj vậy ạ
ID câu hỏi: 62757| 3 tuần trước
Một bể cá có chiều dài 2 m ,chiều rộng 1 m, chiều cao của bể cá bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng hỏi muốn đổ đầy bể cá...
ID câu hỏi: 62768| 3 tuần trước
hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3,5 m; chiều cao 2 m.Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của...
ID câu hỏi: 62786| 3 tuần trước
i and my brother don't like beer but my parents   A does B are C do D don't 
ID câu hỏi: 62971| 3 tuần trước
x,y,z>0,x+y+z=3. Chứng minh \(\sqrt{3x+2y+z}+\sqrt{3y+2z+x}+\sqrt{3z+2x+y}\) ≤3\(\sqrt{6}\)
ID câu hỏi: 63248| 3 tuần trước
Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.( nguyên nhân, đặc điểm của tổ chức nhà nước)  
ID câu hỏi: 63252| 3 tuần trước
tính bằng cách thuận tiện nhất: 2/5 x 2/7 + 2/5 x 5/7 +2/5 x 9
ID câu hỏi: 63310| 3 tuần trước
1,7 x 4,92 x 7,2/ 4,8 x 0,82 x 5,1 các bạn làm giúp mình với ạ ! Mình  gấp lắm rồi! Năn nỉ  
ID câu hỏi: 63335| 3 tuần trước
Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 và biết nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới kém số...
ID câu hỏi: 63338| 3 tuần trước
Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H thuộc BC) Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia HC lấy điểm D sao...
ID câu hỏi: 63460| 3 tuần trước
Bác Long trồng cà chua chơi Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 25 phần 2 m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.  a) Tính diện tích...
ID câu hỏi: 63527| 3 tuần trước
một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ hội an
ID câu hỏi: 63532| 3 tuần trước
Công tơ mét của một xe máy đang hiển thị số 85 321. Số 85 321 có đặc điểm là chữ số hàng trăm bằng tổng hai chữ số hàng chục và...
ID câu hỏi: 63707| 3 tuần trước
Bằng phương pháp hoá học nhận biết các chất không màu sau : rượu etylic , axit axetic , glucozơ , sacaro , hồ tinh bột
ID câu hỏi: 63762| 3 tuần trước
Cho tam giác ABC có 3 đường cao AD, BF và CE cắt nhau tại H. Chứng minh tam giác AEF ~ tam giác ACB, từ đó chứng minh tam giác vuông khi...
ID câu hỏi: 63827| 3 tuần trước
-If we (recycle).................. more, we (help) ............. so much paper.  -We (save)...............a lot of trees if we (not waste) ............. so much paper
ID câu hỏi: 63880| 3 tuần trước
trong hộp có 20 viên bi xanh 10 viên bi đỏ và 15 viên bi vàng có bao nhiêu cách lấy 5 quả bóng bất kì từ hộp sao cho...
ID câu hỏi: 63945| 3 tuần trước
Trung bình cộng của ba số là 18 nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái của số thứ hai thì được số thứ ba số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba hỏi số thứ nhất...
ID câu hỏi: 64331| 2 tuần trước
Mô tả sự thành lập quá trình phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam?
ID câu hỏi: 64349| 2 tuần trước
5,378 m2 =....dm2                   4018 dm2=...m2....dm2 42,07 m3=..dm3                     ...
ID câu hỏi: 64510| 2 tuần trước
Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,500 A. 0,5  B.0,05  C.0,005  D. 5,0
ID câu hỏi: 64577| 2 tuần trước
trong các thực vật sau thực vật nào chưa có mạch dẫn? A.cây vạn tuế B.cây thông C.rêu tản D.cây mít cứuuuuu
ID câu hỏi: 64601| 2 tuần trước
Vẽ góc xOy bằng 60o. Lấy điểm A thuộc Ox, điểm B thuộc Oy sao cho OA= 3cm; OB = 4cm. O có là trung điểm của AB không? Vì sao? Tính AB? giúp...
ID câu hỏi: 64616| 2 tuần trước
Một người đứng cách cột điện 20m . Cột điện cao 10m. Nếu ảnh hiện lên trên màng lưới của mắt cao 0,8cm thì khoảng cách từ màng lưới đến mắt người ấy...
ID câu hỏi: 64645| 2 tuần trước
cấu trúc của thì hiện tại, quá khứ, tương lai là gì vậy ạ giúp mình mình đang cần gấp
ID câu hỏi: 64887| 2 tuần trước
bỏ cuộc có là từ hán việt không vì sao  
ID câu hỏi: 65256| 2 tuần trước
Vì sao cần   thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân?
ID câu hỏi: 65290| 2 tuần trước
 Cho tam giác ABC có góc A nhỏ hơn 90°. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ đoạn thẳng AM sao cho AM vuông góc AB và AM = AB....
ID câu hỏi: 65742| 2 tuần trước
  Viêt một bài luận (khoảng 500-800 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của đoạn trích trong tác phẩm Miền cỏ thơm của...
ID câu hỏi: 65811| 2 tuần trước
viết bài văn bày tó ý kiến phản đối về việc nên sử dụng đồ nhựa thường xuyên vì rất tiện lợi và tiết kiệm
ID câu hỏi: 65859| 2 tuần trước
1 mảnh vườn hình thang có tổng độ dài  đáy là 120cm,chiều cao là 60dm. Người ta dành 35 phần trăm để trồng cam.Tính diện tích đất...
ID câu hỏi: 65994| 2 tuần trước
CM đẳng thức: \(\left(\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{1-\sqrt{3}}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}\right):\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=-3\)  
ID câu hỏi: 66011| 2 tuần trước
  trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=3cm;OB=6cm a)tính độ dài đoạn thẳng AB b)điểm A có là trung điểm của OB không ? vì sao? c)vẽ...
ID câu hỏi: 66130| 2 tuần trước
Cho tam giác ABC vuông góc với A tại điểm B mỗi góc bằng 60⁰ . Tính diện tích hình thang đó
ID câu hỏi: 66556| 1 tuần trước
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 30cm. Biết ảnh...
ID câu hỏi: 66572| 1 tuần trước
1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 32 km/giờ hết 3 giờ 30 phút. a) Tính quãng đường từ A đến B. b) 1 xe máy khác đi từ B đến A trễ hơn 30 phút...
ID câu hỏi: 66781| 1 tuần trước
tại sao Pháp lại đánh Nam Kỳ trước Bắc Kỳ lịch sử 8 kết nối tri thức
ID câu hỏi: 66911| 1 tuần trước
Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 5 phút 12 giây.Hỏi người thợ đó làm 5 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?    
ID câu hỏi: 67233| 1 tuần trước
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = x, BC = 2. M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Tìm x, biết chu vi hình chữ nhật ABNM bằng diện tích...
ID câu hỏi: 67250| 1 tuần trước
sông không có nước, nui không có cỏ cây hồ không có nướ ở đâu sẽ có két sau khi có nười phản hồi
ID câu hỏi: 67333| 1 tuần trước
Anh sinh ra ơ nước ngoài , nhập quốc tịch nước ngoài nhưng cha mẹ Anh là người Việt Nam. hỏi Anh có phải người Việt Nam không
ID câu hỏi: 67571| 1 tuần trước
Nhận xét hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu?
ID câu hỏi: 67798| 1 tuần trước
Tìm 1phân số biết biết lấy phân số đó nhân với 1/2, sau đó cộng 4/9 rồi trừ 5/4 được kết quả bằng 1
ID câu hỏi: 67878| 6 ngày trước
Cho Pt x^2-2(m+1)x+2m-1=0 Tìm m để Pt có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 hay tìm GTNN của biểu thức x1^2-x2^2
ID câu hỏi: 68096| 4 ngày trước
Trong hai ngày , nhà gấu Panda xếp được 248 lương thực vào thùng . Ngày thứ hai , nhà gấu xếp được ít hơn nhày thứ nhất 76 túi....
ID câu hỏi: 68276| 2 ngày trước
Một ô tô tải xuất phát từ A đến B lúc 6giờ 30phút với vận tốc 40 km/giờ, cùng lúc đó một ô tô con xuất phát từ B đến A với vận...
ID câu hỏi: 68283| 2 ngày trước
Tính thể tích của hình lập phương, biết hình lập phương đó có diện tích toàn phần lớn hơn diện tích xung quanh là 72 cm2.
ID câu hỏi: 68291| 2 ngày trước
Đặt tính rồi tính  A. 235,7-14, 75.     B. 21,46 : 3,7 Mọi người đặt tính rồi tính giúp em nha chứ nhiều người chỉ gửi mỗi đáp án...
ID câu hỏi: 68293| 2 ngày trước
CHO TAM GIÁC AOD (NHƯ HÌNH VẼ), CHIỀU CAO HẠ TỪ ĐIỂM O XUỐNG ĐÁY BC LÀ 40 CM, CẠNH BC LÀ 50CM, CẠNH AD LÀ 100CM. TÍNH A.DIỆN TÍCH TỨ...
ID câu hỏi: 68359| 2 ngày trước
cho em hỏi là  kì 1 thiếu 0,1 văn là được hsg ( 7.9) kì 2 thiếu 0,2 toán là được hsg ( 7.8 cả năm ) thì cả năm có được hsg không ạ...
ID câu hỏi: 68363| 2 ngày trước
Trích một câu thơ nói về cô giáo  Đặt câu với từ em vừa tìm được 
ID câu hỏi: 68388| 1 ngày trước
Một cái bể hình hộp chữ nhật bên trong chiều dài 1,3m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 1,5m. Bể không có nước, người ta đổ vào bể 780 ???? l...
0.82527 sec| 4194.578 kb