Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Hạnh

Put the verbs in brackets into the correct form. 1.      Kim __________ (take) her dog for a walk in the evenings.  2.      Call later. They _____________ (study) for their exam now.  3.      How much _____________ (the book/ cost)?  4.      Take an umbrella. It _____________ (rain) at the moment. 5.      Why don’t we _________ (buy) those pairs of shoes?  6.      Hey! You must not ___________ (run) in that area!  7.      Who _______ (be) your favorite MC? 8.      Min and Anne are fond of _____________ (draw) and _____________ (make) origami. 9.      It takes her 10 minutes _____________ (make) this model. 10.  Would you like _____________ (go) to the cinema with me tonight?
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Đặt động từ trong ngoặc vào dạng đúng.

Câu trả lời:
1. Kim takes her dog for a walk in the evenings.
2. Call later. They are studying for their exam now.
3. How much does the book cost?
4. Take an umbrella. It is raining at the moment.
5. Why don't we buy those pairs of shoes?
6. Hey! You must not run in that area!
7. Who is your favorite MC?
8. Min and Anne are fond of drawing and making origami.
9. It takes her 10 minutes to make this model.
10. Would you like to go to the cinema with me tonight?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47875 sec| 2252.273 kb