Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Ngọc

II. Choose the correct answers. 1.       There are a lot of things _______ in Da Lat. A. see                     B. to see                 C. seeing                D. to seeing 2.       It is called the Tiger room _________ there is a big tiger on the wall. A. because             B. so                       C. but                      D. like 3.       I live _______ my parents and my younger sister in a town house ________ Hanoi. A. with/ at             B. at/ at                  C. of/ in                 D. with/ in 4.       We are moving _______ a new house _________ the city center soon. A. to/ in                 B. at/ at                  C. to/ from            D. from/ in 5.       We live in a town house, but our grandparents live in a _______ house. A. villa                   B. country             C. apartment         D. city 6.       There are two lights __________ the ceiling. A. at                        B. in                        C. on                       D. between 7.       There is a family photo _________ the wall. A. on                       B. at                        C. in                        D. next 8.       There ________ four chairs and a table ________ the middle of the room. A. is/ on                 B. is/ in                 C. are/ at                D. are/ in 9.       We need some chairs _______ the kitchen. A. with                   B. for                      C. at                        D. on 10.    There are some dirty dishes _________ the floor. A. in                        B. with                   C. on                       D. for 11.    There aren’t any pillows ________ the bed. A. in                        B. on                       C. behind               D. in front of 12.    My bedroom is ___________ the bathroom. A. under B. on                       C. in                        D. next to 13.    I’d __________ study hard for the exam. A. better B. like                    C. be                       D. do 14.    There are clothes on the floor – it’s ___________. A. interesting        B. mess  C. messes              D. messy 15.    There __________ a big fridge __________ the corner. A. is/ on B. is/ in C. are/ in               D. are/ on 16.    There are many chairs in the kitchen, __________ there is only one in my bedroom. A. so                         B. because          C. but                      D. in 17.    My bedroom is small but it has a __________ window. A. big                        B. small               C. interesting        D. old 18.    Where ________ the living room? A. is                          B. are                   C. do                       D. does 19.    Where ________ the books? Are they ___________ the bookshelf? A. is/ on                   B. is/ in               C. are/ in               D. are/ on 20.    _________ there any furniture _________ your new living room? A. Is/ in                    B. Is/ at               C. Are/ in               D. Are/ on III. Fill in the blanks with is, are, isn’t, aren’t, do, does or where. 21.    In my house there ____________ four bedrooms. 22.    Where ____________ you live, Nam? 23.    We ____________ staying at my uncle’s house in Da Lat. 24.    How many rooms ____________ there in the hotel? 25.    What ____________ Mrs. Brown need for the living room? 26.    ____________ they have the right things for the kitchen? 27.    There ________ any furniture in my bedroom. I need many things. 28.    There __________ any chairs in the kitchen. We need four chairs. 29.    ____________ does your aunt live? Which house ____________ you want to live in - a town house or a country 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi yêu cầu chúng ta chọn câu trả lời đúng và sử dụng các từ is, are, isn't, aren't, do, does và where để điền vào chỗ trống. Sau đây là câu trả lời cho các câu hỏi:

II. Choose the correct answers.

1. B. to see
2. A. because
3. A. with/ at
4. C. to/ from
5. A. villa
6. C. on
7. A. on
8. A. is/ on
9. B. for
10. C. on
11. B. on
12. D. next to
13. A. better
14. D. messy
15. B. is/ in
16. C. but
17. B. small
18. A. is
19. C. are/ in
20. C. Are/ in

III. Fill in the blanks with is, are, isn't, aren't, do, does or where.

21. are
22. do
23. are
24. are
25. does
26. Do
27. isn't
28. aren't
29. does
30. do

Phương pháp làm:
- Đọc câu hỏi kỹ và hiểu nghĩa của từng từ và câu hỏi
- Kiểm tra các lựa chọn và chọn câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ đúng vào chỗ trống
- Xem lại câu trả lời và xác nhận đáp án chính xác

Chúc bạn thành công!

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.39513 sec| 2312.211 kb