Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

learning English is interesting -> it's interesting.....

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu viết câu trả lời cho câu khẳng định "It's interesting.....".

2. Phân tích câu hỏi: Câu hỏi cho biết rằng việc học Tiếng Anh là thú vị.

3. Tìm kiếm câu trả lời: Tìm các cách diễn đạt ý thú vị về việc học Tiếng Anh.

Câu trả lời:

- It's interesting to learn English because it allows you to communicate with people from different cultures.
- Learning English is interesting as it opens up opportunities for studying or working abroad.
- It's interesting to learn English because you can understand and enjoy English literature, movies, and music.
- It's interesting to learn English because it challenges your mind and improves cognitive abilities.
- Learning English is interesting because it helps you develop critical thinking and problem-solving skills.
- It's interesting to learn English because it allows you to connect with a global community and make new friends from around the world.
- Learning English is interesting because it enables you to access a vast amount of knowledge and information available in English.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

It's interesting because it provides a platform for self-expression and creativity.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

It's interesting because it helps you understand and participate in global issues and discussions.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

It's interesting because it gives you the confidence to travel and navigate different parts of the world easily.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

It's interesting because it enables you to connect with a global community of English speakers.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23466 sec| 2275.094 kb