Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(21)
GDCD(13)
Hóa học(61)
Lịch sử(26)
Ngữ văn(219)
Nhạc họa(6)
Sinh học(23)
Tiếng anh(210)
Tin học(13)
Toán học(255)
Vật lý(35)
Địa lý(18)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2644| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2767| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2780| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2781| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2786| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2838| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2859| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2871| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2924| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2946| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2950| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2961| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2976| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3017| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3056| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3067| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3075| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3101| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3118| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3155| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3224| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3229| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3237| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3263| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3290| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3381| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3388| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3431| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3433| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3960| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4080| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4228| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4444| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4530| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5503| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 5806| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 5858| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 5986| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 6253| 4 tháng trước

 Từ pt li độ, ta thấy \(A=4cm;\omega=20\left(rad/s\right);\varphi_0=\dfrac{2}{3}\pi\left(rad\right)\) \(\Rightarrow T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{\pi}{1...

ID câu hỏi: 6800| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10478| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10876| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10878| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10895| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10896| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 10908| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11051| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11053| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11066| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11106| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11117| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11140| 4 tháng trước

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90°,Ví dụ: góc 30° và góc 60° là hai...

ID câu hỏi: 11186| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11223| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11265| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11284| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11293| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11322| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11326| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11330| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11403| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11411| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11441| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11446| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11473| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11480| 4 tháng trước

x^10+x^5+1

=x1...

ID câu hỏi: 11489| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11517| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11556| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11560| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11629| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11666| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11706| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11754| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11768| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11773| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11791| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11797| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11813| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11870| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11875| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11942| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 11954| 4 tháng trước

I.              Sử dụng động từ:

1.    I hope (have) to have a...

ID câu hỏi: 11987| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12004| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12011| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12012| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12130| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12144| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12166| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12207| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12229| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12259| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12261| 4 tháng trước

\(10^4\cdot\left[4\cdot\left(5^2-5\right)\right]+25\)

\(=1000\cdot\left[4\cdot\left(25-5\right)\right]+25\)

\(=1000\cdot\left(4\cdot2...

ID câu hỏi: 12267| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12273| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12292| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12302| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12306| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12308| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12334| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12399| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12407| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12424| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12432| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12435| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12478| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12513| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12516| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12527| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12530| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12560| 4 tháng trước

....... you don't practice speaking every day, you can't improve your English

........ study hard, you will fail in the next exam

....... you don't water...

ID câu hỏi: 12563| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12577| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12590| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12595| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12635| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12681| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12682| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12691| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12712| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12762| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12794| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12796| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12841| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12874| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12905| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12913| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12956| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12958| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 12973| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13000| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13113| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13191| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13309| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13342| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13346| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13381| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13412| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13499| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13500| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13544| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13545| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13594| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13604| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13613| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13628| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13682| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13801| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13808| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13811| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13847| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 13911| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14024| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14057| 4 tháng trước

refer:

1. friendly (adj - đứng sau tobe)

2. easily (adv: đứng sau động từ speak)

3. careful (adj - sau tobe)

4. tasty (adj - sau tobe)

5. excited (adj - sau động từ...

ID câu hỏi: 14106| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14116| 4 tháng trước

- Trích một ít các chất làm mẫu thử, đánh số thứ tự lần lượt

- Cho các chất lần lượt tác dụng với nhau

ID câu hỏi: 14127| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14129| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14134| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14145| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14175| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14213| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14237| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14250| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14254| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14263| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14264| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14271| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14351| 4 tháng trước

tham khảo

 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

*Hai cạnh góc vuông. ...

*Cạnh...

ID câu hỏi: 14408| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14415| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14429| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14436| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14463| 4 tháng trước

Công thức: \(P_{hp}=\dfrac{R.P^2}{U^2}=I^2.R\)

Trong đó:

\(P_{hp}\) là công suất hao phí...

ID câu hỏi: 14468| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14482| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14499| 4 tháng trước

Bạn hãy giữ trật tự để nghe cô giảng bài!

ID câu hỏi: 14500| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14545| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14615| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14622| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14627| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14633| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14635| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 14705| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15074| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15078| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15088| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15140| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15250| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15271| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15358| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15432| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15442| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15492| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15529| 4 tháng trước

Tham khảo:
- Vòi nước, mỏ lết thuộc nhóm vật liệu kim loại.
- Mũ bảo hộ, lốp xe thuộc nhóm vật liệu phi kim.

ID câu hỏi: 15605| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15736| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15785| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15804| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 15853| 4 tháng trước

 

Đáp án:
1. Hành vi tham gia giao thông của 3 bạn trong tình huống trên là không đúng quy định và cần được...

ID câu hỏi: 16008| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16017| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16040| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16052| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16097| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16170| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16190| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16203| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16206| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16274| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16295| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16333| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16458| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16520| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16605| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16613| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16616| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16636| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16702| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16737| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16790| 4 tháng trước

a.

\(DH\perp AB\left(gt\right)\Rightarrow\widehat{DHB}=90^0\Rightarrow D;H;B\) cùng thuộc đường tròn đường kính DB

\(\widehat{AEB}=90^...

ID câu hỏi: 16793| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16861| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16868| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16870| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16894| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16955| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 16976| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17019| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17031| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17080| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17084| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17101| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17111| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17114| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17147| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17166| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17256| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17367| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17381| 4 tháng trước
Vì vậy, 1 m3 (1 mét khối) được quy đổi thành 1000 lít nước . Khi đi mua các sản phẩm như bồn chứa nước, máy giặt, máy lọc nước, bể phốt người mua cần phải nắm vững các con số trên, không chỉ giúp tính...
ID câu hỏi: 17388| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17392| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17403| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17460| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17463| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17513| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17542| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17583| 4 tháng trước

\(n_{CH_4}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

PTHH: CH4 + 2O2 --to--> CO2 + 2H2O

 ...

ID câu hỏi: 17605| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17644| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17720| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17736| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17739| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17765| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17834| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17868| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17883| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17888| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17945| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 17946| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18001| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18047| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18092| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18103| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18105| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18204| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18216| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18230| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18234| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18368| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18401| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18419| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18444| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18447| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18462| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18501| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18545| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18557| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18648| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18669| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18677| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18689| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18711| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18795| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18796| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18832| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18842| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18887| 4 tháng trước

do trong không khí có hơi nước , thành ngoài cốc lạnh hơn nhiệt độ môi trường ,do vậy hơi nước trong không khí gặp lạnh sẽ ngưng tụ ở...

ID câu hỏi: 18891| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 18918| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19004| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19010| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19025| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19039| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19128| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19230| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19252| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19274| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19305| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19366| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19443| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19450| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19500| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19517| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19518| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19523| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19570| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19590| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19604| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19607| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19622| 4 tháng trước

- Đề tài của văn bản Thương nhớ mùa xuân là tình yêu thương với quê hương và gia đình. 

- Dựa vào nội dung...

ID câu hỏi: 19630| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19653| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19676| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19679| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19700| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19706| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19719| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19851| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19883| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19949| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19976| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 19988| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20024| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20049| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20060| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20109| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20117| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20181| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20184| 4 tháng trước

a few

a little

a little

a few

little
a few
a little
few
a little
a little

some

little

some

little

a little

ID câu hỏi: 20205| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20210| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20219| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20259| 4 tháng trước

Ngắm Trăng là bài thơ số 20 trong tập thơ Nhật kí trong tù của Bác, sáng tác lúc Bác đang bị giam trong nhà tù Tưởng...

ID câu hỏi: 20284| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20311| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20328| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20335| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20339| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20425| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20460| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20463| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20469| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20545| 4 tháng trước
7
ID câu hỏi: 20558| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20595| 4 tháng trước

- Phương pháp thứ nhất: 2NaCl + H2SO4 đặc,nóng->Na2SO4 + 2HCl↑

Hòa tan khí HCl vào nước để được dd HCl đặc: MnO2 + 4HClđặc → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

- Phương pháp...

ID câu hỏi: 20636| 4 tháng trước
Hình ảnh Ngọc trai - giếng nước là chi tiết hư cấu nhằm an ủi lời nguyền của Mị Châu . Nàng không cam tâm phản bội cha nhưng vì còn ngây thơ, nhẹ dạ nên đã mắc lừa Trọng Thủy dẫn đến bi kịch tình yêu....
ID câu hỏi: 20663| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20683| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20702| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20755| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20762| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20788| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20795| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20875| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20896| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20933| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20946| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 20971| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21013| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21049| 4 tháng trước

    The world is currently very developed, which means that technology is very evolving, especially smartphone. And it brings a lot of benefits, I of course agree. Because it's so...

ID câu hỏi: 21071| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21083| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21116| 4 tháng trước

Câu 1. Viết các công thức tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp và đoạn mạc mắc song song

*Công thức tính cường độ dòng...

ID câu hỏi: 21124| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21129| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21130| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21154| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21161| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21168| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21188| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21257| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21335| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21376| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21378| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21380| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21401| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21456| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21480| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21481| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21489| 4 tháng trước

Không đăng linh tinh nhé bạn.

ID câu hỏi: 21505| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21588| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21599| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21601| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21613| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21627| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21636| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21644| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21671| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21709| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21723| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21774| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21778| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21799| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21801| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21804| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21812| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21864| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21949| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21955| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21978| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 21988| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22031| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22034| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22058| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22082| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22083| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22121| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22165| 4 tháng trước

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm

nguyên nhân 

ý thức của mỗi người:

xả rác bừa...

ID câu hỏi: 22171| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22183| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22210| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22216| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22256| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22262| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22280| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22284| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22318| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22322| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22324| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22355| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22373| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22381| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22416| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22432| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22457| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22458| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22463| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22464| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22480| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22511| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22590| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22591| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22623| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22668| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22669| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22670| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22697| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22701| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22717| 4 tháng trước

bn đang dùng máy tính vậy chắc bn sẽ biết

ID câu hỏi: 22764| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22817| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22835| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22837| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22843| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22852| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22875| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22938| 4 tháng trước

a) \(Na_2O,CaO,BaO\)

b)\(CuO\)

c)\(NaOH,KOH\)

d)\(H_2SO_4,HCl\)

e)\(CO_2SO_2...

ID câu hỏi: 22939| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 22964| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23003| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23035| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23041| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23064| 4 tháng trước
...
ID câu hỏi: 23080| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23098| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23146| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23164| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23168| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23233| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23272| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23285| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23287| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23301| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23353| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23360| 4 tháng trước

10Al + 36HNO3 --> 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Al...
ID câu hỏi: 23361| 4 tháng trước

- than (Quảng Ninh)
- sắt (Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh)
- a-pa-tít (Lào Cai)
- dầu mỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu)

ID câu hỏi: 23364| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23373| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23408| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23455| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23479| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23498| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23517| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23538| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23542| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23548| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23555| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23585| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23630| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23642| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23648| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23671| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23682| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23685| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23700| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23732| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23812| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23826| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23830| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23868| 4 tháng trước

a: \(1+tan^2x=1+\left(\dfrac{sinx}{cosx}\right)^2\)

\(=1+\dfrac{sin^2x}{cos^2x}=\dfrac{cos^2x+sin^2x}{cos^2x}=\dfrac{1}{cos^2x}\)

b: 

ID câu hỏi: 23878| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23915| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23950| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23960| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 23972| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24010| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24020| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24032| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24039| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24051| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24090| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24142| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24164| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24245| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24286| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24372| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24402| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24404| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24481| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24484| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24506| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24570| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24590| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24603| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24629| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24656| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24693| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24711| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24716| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24719| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24727| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24772| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24808| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24825| 4 tháng trước

Tham khảo!

Đối với em, cứ nhắc đến quê hương là lòng em lại dâng trào biết bao niềm tự hào. Quê hương em là nơi chôn rau cắt...

ID câu hỏi: 24837| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24875| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24887| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24919| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24920| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24951| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24959| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24993| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24995| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 24998| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25022| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25023| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25047| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25066| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25106| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25119| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25196| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25210| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25244| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25283| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25285| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25314| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25319| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25327| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25333| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25354| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25394| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25429| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25470| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25496| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25510| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25521| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25531| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25539| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25546| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25555| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25560| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25576| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25617| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25667| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25672| 4 tháng trước

Chi tiết "Đến đấy một mình một ngựa tráng sĩ lên đỉnh núi cởi giáp sắt bỏ lại rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời " có ý nghĩa:

_ Nhân dân trân trọng muốn giữ mãi hình ảnh người anh...

ID câu hỏi: 25698| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25721| 4 tháng trước

Tham khảo:

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh...

ID câu hỏi: 25722| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25734| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25740| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25753| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25783| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25798| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25821| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25835| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25843| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25849| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25864| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25892| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25896| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25899| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25933| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25936| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25940| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25943| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25944| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25966| 4 tháng trước

                                                    **Tham...

ID câu hỏi: 25967| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 25997| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26028| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26039| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26045| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26091| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26103| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26113| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26132| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26204| 4 tháng trước

Tham khảo: 

1Vì trong tự nhiên, thỏ hoang sống ở ven rừng, trong các bụi rậm, có tập tính đào hang, ẩn náu trong hang,...

ID câu hỏi: 26212| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26246| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26259| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26277| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26282| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26291| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26307| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26318| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26321| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26348| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26358| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26365| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26384| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26393| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26396| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26429| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26471| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26479| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26480| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26488| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26497| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26512| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26535| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26575| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26598| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26622| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26635| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26653| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26658| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26683| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26692| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26703| 4 tháng trước

Vao team mik

                                                 ...

ID câu hỏi: 26712| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26746| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26794| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26795| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26813| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26881| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26912| 4 tháng trước
Tốc độ góc đề cập đến tốc độ mà một vật thể xoay quanh một trục cụ thể . Nó cho biết tốc độ của vật thể khi quay tròn và có thể tùy thuộc vào thời gian hoặc độ lớn góc định sẵn. Công thức để tính vận...
ID câu hỏi: 26941| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26958| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26977| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26987| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 26990| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27001| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27022| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27071| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27079| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27083| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27093| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27094| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27110| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27111| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27140| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27172| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27188| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27216| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27229| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27353| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27356| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27393| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27408| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27415| 4 tháng trước

Đáy bé của thửa ruộng là : 120 x 2/3 = 80 (m)

Chiều cao thửa ruộng là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : (120+ 80) x 75 : 2 = 7500 (m2)

7500m2 gấp 100m2 số lần là :...

ID câu hỏi: 27428| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27445| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27454| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27464| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27488| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27514| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27607| 4 tháng trước
ID câu hỏi: 27613| 4 tháng trước

Tham khảo:  

  Our environment is currently severely polluted by the waste generated by human activities that are released into the environment. In terms of books,...

ID câu hỏi: 27634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 27978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28056| 3 tháng trước

Số thứ ba là: 8 - 4,7 = 3,3.

Số thứ nhất là: 8 - 5,5 = 2,5.

Số thứ hai là: 8 - ( 3,3 + 2,5 ) = 2,2.

                     ...

ID câu hỏi: 28074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28655| 3 tháng trước

1 giờ 20 phút=80 phút

5 giờ 5 phút=305 phút

150 giây=2 phút 30 giây

54 giờ=4 ngày 6 giờ

4 ngày 12 giờ=60...

ID câu hỏi: 28658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 28998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29022| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29748| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 29958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30298| 3 tháng trước

shouldn't

ought to

should

mustn't 

ought to

have to

must

mustn't

mustn't 

don't have to

ID câu hỏi: 30316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 30928| 3 tháng trước

It is celebrated in India

It lasts for five days around the end of October

It is the festival of Lakshmi, the Goddess who, in the Hindu religion, brings peace and prosperity

They...

ID câu hỏi: 32538| 3 tháng trước

IV. Choose the best answer

1.         The child________ before the doctor...

ID câu hỏi: 33837| 3 tháng trước

coi so hs nam hoc 2004 la: 100a

So hs nam hoc 2005 la: 100*a+100:100*10=110a

so hs nam hoc 2006 la:110*a-110*a/100*10=99a

so hs nam hoc 2006 giam so % so voi so hs nam hoc 2...

ID câu hỏi: 33846| 3 tháng trước

- Phân tử dạng A2 được tạo bởi 2 nguyên tử giống nhau

=> Hiệu độ âm điện = 0

=> Cộng hóa trị không phân cực

=>...

ID câu hỏi: 34074| 3 tháng trước

\(4Al+3O_2\xrightarrow[]{t^o}2Al_2O_3\)  : Nhôm oxit

\(4Fe+3O_2\xrightarrow[]{t^o}2Fe_2O_3\) : Sắt (III) oxit

ID câu hỏi: 34432| 3 tháng trước

`4/6 xx 1/5 + 4/6 xx 3/5 + 2/6 xx 4/5`

`= 4/6 xx (1/5 + 3/5) + 2/6 xx 4/5`

`= 4/6 xx 4/5 + 2/6 xx 4/5`

`= (4/6 +2/6) xx 4/5`

`= 6/6 xx 4/5`

`=1 xx...

ID câu hỏi: 34625| 3 tháng trước

chu vi là : (80+60)x2=280(cm)

cần số bông hoa là :

      280:10=28 ( bông)

tik nha

ID câu hỏi: 35198| 3 tháng trước

Nếu mà Mike đưa cho Lydia ''x'' đô thì chắc chắn số tiền của Lydia sẽ không bao giờ gấp đôi số tiền của Mike đơn giản vì \(50\) đô...

ID câu hỏi: 35817| 3 tháng trước

Các muối axit: \(KH_2PO_4,CaHPO_4,Mg\left(HSO_4\right)_2,NaHCO_3\)

Vậy có 4 chất

ID câu hỏi: 37520| 3 tháng trước

 "Cháu khỏe hơn ông nhiều !”
   Ông là buổi trời chiều
   Cháu là...

ID câu hỏi: 38834| 3 tháng trước

CN : Đôi mắt ông, nước mắt ông, đôi môi, quần áo 

VN : Đỏ hoe, giàn dụa, tái nhợt, tả tơi 

ID câu hỏi: 39255| 3 tháng trước

Từ xa xưa, ông cha ta đã có những truyền thống tốt đẹp, để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp ngày trước, thế hệ trẻ chúng ta luôn giữ vững tinh thần học...

ID câu hỏi: 39329| 3 tháng trước

căn cứ kháng chiến chống Hán của nghĩa quân Hai Bà Trưng. Nằm ở chân núi Ba Vì (Hà Tây), giáp với vùng...

ID câu hỏi: 39386| 3 tháng trước

Tham khảo:
Đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon vì rừng Amazon có vai trò rất to lớn và quan trọng đối với môi...

ID câu hỏi: 39671| 3 tháng trước

1, She drinks too much coffee, so she doesn't feel calm --> If she didn't drink too much coffee, she would feel calm

2, Because he arrived late, he missed the first half of the...

ID câu hỏi: 39694| 3 tháng trước

Oxit : RxOy

Ta có : Rx + 16y = 64(1)

\(\%O = \dfrac{16y}{64}.100\% = 50\%\\ \Rightarrow y = 2\)

Suy ra: Rx + 16.2 = 64

⇒ Rx...

ID câu hỏi: 39967| 3 tháng trước

1. Neil Armstrong was the first man to ___________ foot on the moon.

A. try B. step C. set D. walk

2. Thomas Edison ________ many new appliances using electricity during his...

ID câu hỏi: 40761| 3 tháng trước

* Giống nhau

+ Sắt, thép khi đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.

+ Lõi sắt non, thép có tác dụng làm tăng từ tính của ống dây có...

ID câu hỏi: 41188| 3 tháng trước

Cho dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào các mẫu thử : 

- Sủi bọt khí : NH4Cl 

- Kết tủa trắng :...

ID câu hỏi: 42044| 3 tháng trước

The World Wide Fund for Nature (WWF) is one of the world's largest non-governmental organizations for the protection of nature. The former name of this fund is World Wildlife Fund or World...

ID câu hỏi: 42062| 3 tháng trước

Ngày hôm nay, vì trời mưa to, lại không có áo mưa, nên em đành phải ngồi lại trong lớp học chờ mưa tạnh rồi mới về nhà. Trong...

ID câu hỏi: 42453| 3 tháng trước

· Đặc điểm tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản nước ta đa dạng về loại hình với khoảng 80 loại khoáng sản khác nhau và có tất cả hơn 3000 mỏ lớn
nhỏ ở cả nước. Nhưng tất cả khoáng...

ID câu hỏi: 43436| 2 tháng trước

Vì : x chia hết chia cho 12,21,28 

=> x thuộc BC(12,21,28)

12 = 22 . 3

21 = 3 . 7

28 = 22 . 7

BCNN(12,21,28) =...

ID câu hỏi: 43813| 2 tháng trước

số sản phẩm đơn vị làm quá mức kế hoạch là 
96000 * 20% = 19200  (sản phẩm)
số sản phẩm đơn vị phải sản xuất là
96000-19200=76800 (sản phẩm )
đ/số: 76800 sản...

ID câu hỏi: 43881| 2 tháng trước

refer

Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentences printed before it

1. She was just as good as they had thought.

->...

ID câu hỏi: 44071| 2 tháng trước

Dịch: có rất nhiều công viên giải trí __________ khu vực lân cận của chúng tôi

Đáp án: There are many amusement parks for children...

ID câu hỏi: 44721| 2 tháng trước

thế nào cũng đc bạn nhưng đừng chép trên mạng nha bạn

ID câu hỏi: 45149| 2 tháng trước

1.Did your mother divide the cake into six? ; 2.Did your friend receive a new email?; 3.Did your baby brother damage the toy? ; 4.Did the young boy cry for help? ; 5. Did Tom...

ID câu hỏi: 45329| 2 tháng trước

2 ( 3x - 4 ) - ( 2x - 5 ) = -35

6x - 8 - 2x + 5            = -35

6x - 2x                     ...

ID câu hỏi: 45540| 2 tháng trước

Exercise 8: Rewrite the following sentences, using conditional sentences type 2 or 3:
     Eg1: She is very shy, that’s why she doesn’t enjoy parties.
⇨ ...

ID câu hỏi: 46391| 2 tháng trước

 Nhận xét cách trình bày ấy: Màu sắc dễ dàng phân biệt từng phần, không trùng lặp; kí hiệu đồng nhất, người...

ID câu hỏi: 46594| 2 tháng trước

refer

I. Mở bài: Khái quát về đối tượng thuyết minh – vùng đất Bến Tre.

Giới thiệu chung về tỉnh Bến Tre.Nhận định tổng quan về tỉnh...
ID câu hỏi: 46951| 2 tháng trước

refer

Giống nhau:
- Đường hướng tâm của 2 phản xạ đều gồm 1 noron lien hệ với trung khu ở sừng sau chất xám
Khác nhau:
- cung phản xạ vận động:
+...

ID câu hỏi: 47330| 2 tháng trước

Question 21-24: Read the description of some words. Write the correct words in the boxes.

Question 21:  You should go to this place if you want to see movie. (6...

ID câu hỏi: 47545| 2 tháng trước

1. Bay (Vịnh)
2. Hill
3. (rõ hơn đi câu này chx hỉu lắm)
4. Farm
5. forest of tree

ID câu hỏi: 48736| 2 tháng trước

1.I walk to school in 20 minutes everyday.

=>It takes me 20 minutes to walk to school everyday.

=>I spend 20 minutes walking to school everyday.

2.Last week, she spent 2...

ID câu hỏi: 49075| 2 tháng trước

tk:

Trong toán học, kỹ thuật, và sản xuất chế tạo, khối tròn xoay là một hình khối thu được bằng cách quay một...

ID câu hỏi: 50367| 2 tháng trước

a) Vì P1>P2=>R1<R2

b)  R1= U ***1^2/P ***1=110^2/ 75= 484/3 (ôm)

     R2 = U ***2^2/P ***2= 110^2/25= 484 (ôm)

Khi mắc Đ1 nt Đ2 => R tđ = R1 + R2...

ID câu hỏi: 50885| 2 tháng trước

chúc mình cj nhé 

ID câu hỏi: 51107| 2 tháng trước

Trong bầu trời đêm rực rỡ sau khi em học xong bài Ngàn Sao làm việc, khung cảnh trở nên lạ mắt. Ánh bóng chiều đã nhanh chóng...

ID câu hỏi: 51797| 2 tháng trước

THAM KHẢO :

 

Tế Hanh (1921 – 2009), tên thật là Trần Tế Hanh. Ông là người con của xứ sở núi Ấn sông Trà.

Bắt đầu...

ID câu hỏi: 53055| 2 tháng trước

Túi giấy môi trường là thương hiệu quản lý bởi Marketing World Co., LTD, Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, in ấn các ấn phẩm quảng cáo, bao bì sản phẩm. Với nhiều năm kinh nghiệm trong...

ID câu hỏi: 53061| 2 tháng trước

BẠN VÀO LINK NÀY MÀ THAM KHẢO :

https://loigiaihay.com/giai-phan-a-hoat-dong-co-ban-bai-2-trang-103-sach-huong-dan-hoc-tin-hoc-4-a76232.html

ID câu hỏi: 53091| 2 tháng trước

Đồng nghĩa với hữu nghị : Hữu nghịhữu hiệu, chiến hữuhữu tình, thân hữu...

ID câu hỏi: 53269| 2 tháng trước

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của lớp đó là:

  13 : 50 x 100 = 26%

                   ...

ID câu hỏi: 53426| 2 tháng trước

1. plays

2. drink

3. opens

4. closes

5. causes

6. live

7. take

8. do

9. speak

10. wake up

ID câu hỏi: 53596| 2 tháng trước

Câu Khẳng Định:

1.     I love my sister.

2.     I love my brother.

3.     I love my...

ID câu hỏi: 54253| 2 tháng trước

\(#1009\)

1. absence

2. unmistakeable

3. worried

4. violent

5. irresponsible 

6. dangerous

7. efficiency

8. Fortunately

9....

ID câu hỏi: 54464| 2 tháng trước

Hello .( xin chào)

=> hello

What is your name ?( bạn tên là gì ?)

=> My name is Linh

How are you? ( bạn có khỏe không? )

=> I am fine, thank...

ID câu hỏi: 55060| 2 tháng trước

1. 150 milions kilometres/ Earth/sun

\(\rightarrow\) It is about 150 kilometres from the Earth to the sun.

2. 105 km/Ha Noi/Hai Phong

ID câu hỏi: 56308| 2 tháng trước

1: chúng ta thường gặp ếch ở đồng , ao, hồ .Gặp nhiều vào mùa hè vì mùa hè là mùa mưa, mưa nhiều chúng lên bờ để...

ID câu hỏi: 56472| 2 tháng trước

IV. Choose the best answer.

1. We bought some cheese and ham. …………cheese was delicious.

A....

ID câu hỏi: 57118| 2 tháng trước

Danh từ riêng:Âu cơ,phong Châu,Văn Lang,Việt Nam.

Tính từ:mất.

Vì Hùng Vương là con trai của Long Quân và Âu Cơ....

ID câu hỏi: 57472| 2 tháng trước

Đặt CTHH của 2 muối là \(M_2CO_3,RCO_3\)

PTHH:

`M_2CO_3 + 2HCl -> 2MCl + CO_2 + H_2O`

`RCO_3 + 2HCl -> RCl_2 + CO_2 + H_2O`

`n_{CO_2} = (3...

ID câu hỏi: 57673| 2 tháng trước

Bản chất của hiện tượng này được giải thích với sự tham gia của 2 chất khí đó là photphin(PH3) và diphotphin(P2H4), P2H4 là chất có khả năng tự cháy trong không khí, khi cháy nó tạo ra nhiệt...

ID câu hỏi: 58442| 1 tháng trước

9dm=0,9m

Diện tích xung quanh bể cá là:

\(\left(1,5+1\right)\times2\times0,9=1,8\times2,5=4,5\left(m^2\right)\)

Diện tích kính...

ID câu hỏi: 58666| 1 tháng trước

a: 37:0,24=3700:24

loading...

Dư là 0,16

b: 62,8:3,15=6280:315

ID câu hỏi: 58743| 1 tháng trước

Kết quả của hàm =AVERAGE(5,6,7) là bao nhiêu?

A: 15.

B: 12.

C: 18.

D: 6

`-` Hàm `\text {AVERAGE}` là hàm dùng...

ID câu hỏi: 58780| 1 tháng trước

y(2x-3)+2x-3=12

=>(2x-3)(y+1)=12

mà 2x-3 lẻ (x nguyên)

nên 

ID câu hỏi: 58952| 1 tháng trước

ddiefu => điều

Đây là 1 lỗi sai chính tả.

ID câu hỏi: 59222| 1 tháng trước

               Giải

a; Tiền lãi của chiếc quạt là: 660 000 - 600 000 = 60 000 (đồng)

Tỉ số phần trăm tiền lãi so với tiền...

ID câu hỏi: 59372| 1 tháng trước

Lời giải:
Đáy lớn hình thang:

$4,5:0,6=7,5$ (m)

Chiều cao hình thang là:

$5,4\times 2:1,6=6,75$ (m) 

Diện tích hình...

ID câu hỏi: 59446| 1 tháng trước

loading...  

Do M là trung điểm của BC...

ID câu hỏi: 59632| 1 tháng trước

1. I might have a wireless space TV, so I can watch TV programmes from it.

2. In the future, cars will probably run on water instead of petrol.

ID câu hỏi: 60298| 1 tháng trước

Buổi chiều Yến uống số lít nước là:

     \(2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}\) (lít nước)

Cả hai buổi bạn Yến uống số lít nước...

ID câu hỏi: 60373| 1 tháng trước

35%\(x\) + 0,5\(x\) + \(x\): 2 = 27

   \(x\) \(\times\) 0,35 + 

ID câu hỏi: 60874| 1 tháng trước

Lời giải:
Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$ ($a,b$ là stn có 1 chữ số, $a>0$). 

Theo bài ra ta có:

$\overline{a0b}=10\times...

ID câu hỏi: 61033| 1 tháng trước

Do \(a^2+c^2=b^2+d^2\Rightarrow a^2+b^2+c^2+d^2=2\left(a^2+c^2\right)\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+d^2\) chẵn

Xét: 

ID câu hỏi: 61042| 1 tháng trước

\(10A=\dfrac{10^{10}+10}{10^{10}+1}=1+\dfrac{9}{10^{10}+1}\)

\(10B=\dfrac{10^9+10}{10^9+1}=1+\dfrac{9}{10^9+1}\)

\(10^{10}+1>1...

ID câu hỏi: 61183| 1 tháng trước

My name is My. There are 5 people in my family. I usually listen to music in my free time. My mother is an officer, she usually read books in her free time. My father is a teacher, he often chat...

ID câu hỏi: 62275| 3 tuần trước

Câu 1:

a: 3 giờ=180 phút

Tỉ số phần trăm giữa 15 phút và 3 giờ là:

\(\dfrac{15}{180}=\dfrac{1}{12}\simeq8,33\%\)

b: 35% của...

ID câu hỏi: 64903| 2 tuần trước

Số kg gạo công ty đã chở là:

\(2000\times3=6000\left(kg\right)\)

Số kg gạo công ty cần chở nữa là:

\(10058-6000=4...

ID câu hỏi: 66077| 2 tuần trước

Tấm vải còn lại dài:

\(91880\times\left(1-\dfrac{1}{4}\right)=91880\times\dfrac{3}{4}=68910\left(m\right)\)

ID câu hỏi: 66594| 1 tuần trước

 Vì theo bất đẳng thức tam giác "tổng độ dài 2 cạnh luôn lớn hơn cạnh còn lại!

a)3cm,5cm,9cm 

Vì 3+5<9 

=>...

ID câu hỏi: 67648| 1 tuần trước

trả lời nhanh giúp mình nhé! cần gấp

ID câu hỏi: 67901| 6 ngày trước

B = { x| x là số tự nhiên, x<8 }

ID câu hỏi: 68097| 4 ngày trước

ĐKXĐ: \(\left\{{}\begin{matrix}x>0\\x\ne9\end{matrix}\right.\)

ID câu hỏi: 6417| 4 tháng trước
brazil dịch ra tiếng việt là gì vậy các bạn? 
ID câu hỏi: 6900| 4 tháng trước
Nêu tính chất vật lý và tính chất hoá học của kim loại?
ID câu hỏi: 10902| 4 tháng trước
hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 1dm.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
ID câu hỏi: 10951| 4 tháng trước
Khối 6 của một trường có 4 lớp . Trong đó số học sinh lớp 6A bằng 4/13 tổng số học sinh của ba lớp còn lại . Số học sinh lớp 6B bằng 5/12 tổng số học sinh của ba lớp còn lại . Số học sinh lớp 6C...
ID câu hỏi: 10998| 4 tháng trước
Viết câu tương đương :  1. Does your class have twenty - five students ? Are __________________________________? 2. Trung is Mr. Binh's son Mr.Binh _________________________________? 3. My...
ID câu hỏi: 11037| 4 tháng trước
Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm ?
ID câu hỏi: 11050| 4 tháng trước
 3 phút 20 giây = .......giây. Số viết vào chỗ chấm là:
ID câu hỏi: 11201| 4 tháng trước
Nhà bạn Thành có mảnh vườn hình chữ nhật, chiêu dài là 18m và chiều rộng là 15m. Để làm đường đi chung cho tổ dân phố,...
ID câu hỏi: 11292| 4 tháng trước
3 từ nào đồng nghĩa với từ nhẹ nhàng A. Nhẹ nhõm , nhỏ nhẹ , nhỡ nhàng B. Nhẹ nhõm , nhịp nhàng , nhẹ bỗng C. Nhẹ nhõm , nhẹ tênh , nhẹ nhàng .
ID câu hỏi: 11595| 4 tháng trước
Cho A = 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 + 2 mũ 4 +.....+ 2 mũ 60 . Chứng minh rằng A chia hết cho 3
ID câu hỏi: 11760| 4 tháng trước
Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 42 và số dư là số lớn nhất có thể.  Tìm số bị chia?
ID câu hỏi: 12024| 4 tháng trước
9 mũ 2 nhân 2 mũ 11 chia 16 mũ 2 nhân 6 mũ 3 
ID câu hỏi: 12109| 4 tháng trước
Phát biểu quy tắc đinh ốc 1 .
ID câu hỏi: 12141| 4 tháng trước
The main idea of this passage is
ID câu hỏi: 12232| 4 tháng trước
A=4 mũ 4 nhân 9 mũ 5  hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố  
ID câu hỏi: 12311| 4 tháng trước
Tập truyện tranh cho em thông tin dạng nào? A. Dạng văn bản và âm thanh B. Dạng hình ảnh C. Dạng văn bản và hình ảnh D. Dạng văn bản
ID câu hỏi: 12382| 4 tháng trước
Reported speech: 1.''Can you speak chinese?''said Ann 2.''is there a fridge in the kitchen?''l said to her
ID câu hỏi: 12632| 4 tháng trước
Viết lại câu sau sử dụng " would / do you mind...?" cho phù hợp 1. May I turn off the television? 2. Please turn the music down 3. Is it all right if I use your phone? 4....
ID câu hỏi: 12738| 4 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. (c) Phản ứng thủy phân...
ID câu hỏi: 12768| 4 tháng trước
There/ few/ buses/ than/ there/ use/ be. There are fewer buses than there used to be. There are few buses than there used to be. There are fewer buses than there use was. There are few buses than...
ID câu hỏi: 12919| 4 tháng trước
Chứng minh dấu hiệu : hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông
ID câu hỏi: 12990| 4 tháng trước
Các bạn ơi AREN'T YOU có nghĩa là gì vậy?
ID câu hỏi: 13028| 4 tháng trước
1. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2(đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X. 2. Hấp thụ hoàn...
ID câu hỏi: 13349| 4 tháng trước
hình thức sinh sản của hạt kín
ID câu hỏi: 13399| 4 tháng trước
Nhận xét về hoàn cảnh của cô bé bán diêm. Theo em, tác giả đã thể hiện thái độ gì thông qua hoàn cảnh của cô...
ID câu hỏi: 13659| 4 tháng trước
Mộng Liên Đường chủ nhân nhận xé về Nguyễn Du la con người có con mắt nhìn thấy cõi và tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời.Em hiểu như thế...
ID câu hỏi: 13871| 4 tháng trước
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question...
ID câu hỏi: 13879| 4 tháng trước
Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5A chịu một lực từ 5N. Sau đó cường độ dòng điện thay đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 20N. Cường độ dòng điện đã: A. tăng thêm 4,5 A B. tăng thêm 6 A C....
ID câu hỏi: 13949| 4 tháng trước
Hình chữ nhật có là hình bình hành không, có là hình thang cân không? Tại sao? Ta có tính chất sau...
ID câu hỏi: 13990| 4 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. (b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. (c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí. (d)...
ID câu hỏi: 14096| 4 tháng trước
               Thu ăn măng trúc,đông ăn giá...
ID câu hỏi: 14221| 4 tháng trước
bài 1: Tính nhanh    (-18). (55 - 24) - 28. (44 - 68 )
ID câu hỏi: 14231| 4 tháng trước
3. Do phân tử nước có tính phân cực nên A. phân tử nước này hút phân tử nước kia qua liên kết cộng hóa trị. B. phân tử...
ID câu hỏi: 14348| 4 tháng trước
số la mã LXXX;CXXV;DCL;MMDL viết ra số tự nhiên là gì
ID câu hỏi: 14507| 4 tháng trước
Trong bài văn miêu tả cái cặp sách có các nội dung sau
ID câu hỏi: 14544| 4 tháng trước
Nhận biết 4 lọ hóa chất mất nhãn chứa 4 muối sau: Na2CO3, MgCO3, BaCO3, và CaCl2.
ID câu hỏi: 14608| 4 tháng trước
Nêu tính chất của hàm số mũ, hàm số lôgarit, mối liên hệ giữa đồ thị các hàm số mũ và hàm số lôgarit cùng cơ số ?
ID câu hỏi: 14673| 4 tháng trước
tìm 10 từ âm vô thanh và 10 từ âm hữu thanh hộ mik vứiiii
ID câu hỏi: 14688| 4 tháng trước
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 42 và 18.  
ID câu hỏi: 14809| 4 tháng trước
Đoạn thơ sau sử dụng thành công biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ ấy? Ông trăng ở trên cao Ông...
ID câu hỏi: 14935| 4 tháng trước
Người ta viết các tiếng KIM,MỘC,THỦY,HỎA ,THỔ thành dãy dài  KIM MỘC THỦY HỎA THỔ KIM MỘC ...bằng 3 màu xanh, đỏ ,vàng , mỗi tiếng một màu .Hỏi chữ cái thứ 2000 là chữ gì ?
ID câu hỏi: 14985| 4 tháng trước
tóm tắt truyện sự tích trái sầu riêng , em hãy kể lại truyện bằng ngôn ngữ nói.
ID câu hỏi: 15124| 4 tháng trước
Help meBT1/ Một máy có công suất là 2CV (1CV=736W). a/Tính công của máy sinh ra trong 10phút làm việc liên tục ? (=>A =...
ID câu hỏi: 15125| 4 tháng trước
Silic đioxit (SiO 2) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng ; tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat. Silic đioxit thuộc loại oxit nào dưới đây ?  A. Oxit bazơ. B.  Oxit...
ID câu hỏi: 15204| 4 tháng trước
có bạn nào lập được cho mik dàn ý tả chiếc đồng hồ báo thức ko? bạn nào trả lời nhanh và đúg mik sẽ tick cho nha giúp mik đi
ID câu hỏi: 15238| 4 tháng trước
Hãy kể tên và cho biết công dụng của một số chi tiết có ren ở hình 11.1 SGK công nghệ 8 trang 35
ID câu hỏi: 15254| 4 tháng trước
ae cho mk hỏi là bonut là j trên fb ? tại bn mk ghi là :"mún lấy bonut ko, tặng nek ?" rồi gửi 1 hình trái tim !!!
ID câu hỏi: 15463| 4 tháng trước
Viết văn bản tường trình để tường trình lại một vụ bắt nạt ở trường học mà em đã chứng kiến.
ID câu hỏi: 15473| 4 tháng trước
có ai có tranh vẽ mặt nạ ko giúp mk với lớp 8 nha!!!
ID câu hỏi: 15570| 4 tháng trước
viết đoạn 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật Dế mèn. Chỉ ra từ ghép, từ láy có sử dụng trong đoạn văn
ID câu hỏi: 15654| 4 tháng trước
kali có nguyên tử khối và hóa trị là mấy     ai đúng mình tích 
ID câu hỏi: 15721| 4 tháng trước
cả vườn hoa tiếng là gì nhỉ
ID câu hỏi: 15739| 4 tháng trước
có ai biết micromet ,nanomet ,picomet và femtomet thì trả lời câu hỏi này : 1mm = ...micromet a.10                           ...
ID câu hỏi: 15744| 4 tháng trước
5 từ phức chỉ màu đỏ và đen
ID câu hỏi: 15749| 4 tháng trước
Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ cm thì thế năng con lắc là bao nhiêu ? A. – 0,008J. B. 0,016J. C. – 0,016J. D. 0,0...
ID câu hỏi: 15765| 4 tháng trước
Ở trẻ em, tủy đỏ là nơi sản sinh: a)       Tiểu cầu.         b)       Hồng...
ID câu hỏi: 15769| 4 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về Nguyễn Du và truyện Kiều
ID câu hỏi: 15783| 4 tháng trước
b. Reorder the movie description. Use the skill box to help you. (Sắp xếp lại bảo mô tả phim. Sử dụng hộp kỹ năng.) The star is Anna, a young princess.  I think all kids will love this...
ID câu hỏi: 15822| 4 tháng trước
có 6 con vịt ở trên bờ, sau đó 4 con nhảy xuống nước. hỏi trên bờ còn lại mấy con? ai tích mình, mình tích lại(chỉ có bạn của mình mới được tích miễn phí 100%)
ID câu hỏi: 15931| 4 tháng trước
Water polo is a new sport at our school, but we have a good team now. We practice after school on Thursday at the Northside Pool and we’re doing well in the National Schools...
ID câu hỏi: 16123| 4 tháng trước
Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?  A. A g N O 3 .      B.  C u S O 4 .  C. HCl.      D.  N a N O 3 . 
ID câu hỏi: 16202| 4 tháng trước
1. what is your name? 2.how old are you? 3.where are you from? 4.what nationality are you?
ID câu hỏi: 16260| 4 tháng trước
Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000 khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội tới thành phố Hải Phòng và Vinh lần lượt là cm...
ID câu hỏi: 16615| 4 tháng trước
Mặt đế của giày dép thường có khía rãnh để: A. tăng ma sát B. giảm ma sát C. tăng quán tính D. giảm quán tính
ID câu hỏi: 16758| 4 tháng trước
Những ngày nghỉ lễ, người người đổ về chiêm bái và du ngoạn Tràng An, Bái Đính hay Tam Cốc - Bích Động. Chốn non nước Ninh Bình chỉ hấp...
ID câu hỏi: 16834| 4 tháng trước
Nêu những cảm nhận của em về hình ảnh cánh diều sau khi học xong bài " Cánh diều tuổi thơ "
ID câu hỏi: 17063| 4 tháng trước
ch đa thức bậc hai P(x)=ax2+bx+c. trong đó: a,b và c là những số với a khác 0.cho biết a+b+c=0 .giải thích tại são=1 là một nghiệm của...
ID câu hỏi: 17080| 4 tháng trước
Chơi đá bóng Chơi đuổi bắt Chơi nhảy số Chơi trốn tìm      
ID câu hỏi: 17377| 4 tháng trước
Bạch Cư Dị:Cảm động lòng người trước hết không gì bằng tình cảm và tình cảm là cái gôc của văn chương" Qua bài thơ Qua...
ID câu hỏi: 17562| 4 tháng trước
Phân tích đoạn thơ đầu bài Sang Thu của Hữu Thỉnh
ID câu hỏi: 17767| 4 tháng trước
21. Mrs. Johnson talks a bit ……….. her husband.             A. less...
ID câu hỏi: 17793| 4 tháng trước
 hãy giới thiệu chính bản thân mình bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 17837| 4 tháng trước
Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? A. J.s B. W C. N.m/s D. HP
ID câu hỏi: 17838| 4 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy bài 13 14 15 16 17 19 21 môn GDCD LỚP 8 KÌ 2
ID câu hỏi: 17839| 4 tháng trước
15 hm=......km           898dam=......km         442m=.......km       5676 m =.......hm 144hm=.......m     ...
ID câu hỏi: 17964| 4 tháng trước
Lấy 10 ví dụ về động từ theo quy tắc và 10 động từ bất quy tặc chia ở dạng quá khứ. (kèm nghĩa của động từ đó) 
ID câu hỏi: 18048| 4 tháng trước
Câu 1: cho 5 chất rắn dạng bột: BaSO4, CaCO3, Na2CO3, KCL, BaCL2. Chỉ dùng thêm H2O và dung dịch HCL, trình bày cách nhận biết chất trên
ID câu hỏi: 18181| 4 tháng trước
 1, Nối tên nhà máy thủy điện với tên sông có nhà máy thủy điện đó.      A. Tên nhà máy thủy điện                      ...
ID câu hỏi: 18405| 4 tháng trước
Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: A. G ∞ = Đ/f B. G ∞ = k 1 . G 2 ∞ C. G ∞ = δ § f 1 f 2 D.  G ∞ = f 1 f 2
ID câu hỏi: 18555| 4 tháng trước
heal the world tiếng việt là gì love never felt so good tiếng việt là gì  you are not alone tiếng việt là gì  in the closet tiếng việt là gì  mình cần gấp lắm ạ
ID câu hỏi: 18593| 4 tháng trước
Thí nghiệm được bố trí như hình vẽ, quả bóng bay được buộc vào miệng ống thủy tinh trên nút cao su của bình thủy tinh hình cầu .Dùng đèn cồn đốt dưới đáy bình thủy tinh. Kết luận nào sau đây là đúng...
ID câu hỏi: 18793| 4 tháng trước
Ví dụ từ mượn tiếng hán
ID câu hỏi: 18935| 4 tháng trước
nêu cấu trúc câu dạng cause effect
ID câu hỏi: 18977| 4 tháng trước
VI. Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau. 61. Would you mind help me solve this math problem? I can hardly understand how to do it?         ...
ID câu hỏi: 18997| 4 tháng trước
Mai mua 1 gói bim bim cua và 1 gói bim bim mực hết 23 500 đồng. Rô Bốt mua 1 gói bim bim cua và 3 gói bim bim mực hết tất cả 32 000 đồng. Hỏi Nam mua...
ID câu hỏi: 19019| 4 tháng trước
Este CH2=CH-COOCH3 có tên gọi là A. etyl axetat. B. metyl axetat. C. metyl acrylat. D. etyl fomat.
ID câu hỏi: 19067| 4 tháng trước
Trong mặt phẳng oxy cho A(1;-3) B(0;5) C(4;3) a) chứng minh 3 điểm A,B,C là 3 đỉnh của tam giác b) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AC, tọa độ trọng tâm của tam...
ID câu hỏi: 19242| 4 tháng trước
Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n (0 < n ≤ 10 18). In ra: n + [√n]. Biết rằng hàm sqrt(n) sẽ trả kết quả về một số thực, ta cần ép số thực...
ID câu hỏi: 19407| 4 tháng trước
Câu hỏi 1: Trong các từ sau, từ đồng nghĩa với từ "khép nép" là từ nào? a/ bép...
ID câu hỏi: 19565| 4 tháng trước
Cho vật sáng ABC đặt trước gương phẳng .Hãy vẽ ảnh A'B'C của bởi gương phẳng Trên hình vẽ là một gương phẳng và hai điểm A,B .Hãy tìm...
ID câu hỏi: 19592| 4 tháng trước
Câu 1: Ứng dụng cơ sở dữ liệu của thư viện Hà Nội sẽ quản lí thông tin người đọc, thông tin người mượn, thông tin về các nhân viên trong thư...
ID câu hỏi: 19667| 4 tháng trước
Câu 4 : Kim loại hay hợp kim nào dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất? (1,0đ) a.   Nhôm b.   Sắt   c.   Thép d.   Đồng  
ID câu hỏi: 19723| 4 tháng trước
Bài 13 (trang 106 SGK Toán 9 Tập 1) Cho đường tròn $(O)$ có các dây $AB$ và $CD$ bằng nhau, các tia $AB$ và $CD$ cắt nhau tại điểm $E$ nằm bên ngoài đường tròn. Gọi $H$ và $K$ theo thứ tự là trung...
ID câu hỏi: 19873| 4 tháng trước
Chọn câu đúng. Tia tử ngoại: A. không có tác dụng nhiệt. B. cũng có tác dụng nhiệt. C. không làm đen phim ảnh. D. làm đen phim ảnh, nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.
ID câu hỏi: 20040| 4 tháng trước
Câu 1: Phân tích đặc điểm hình thức bài thơ Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu “Tích...
ID câu hỏi: 20140| 4 tháng trước
Bài 1 đề 4 Thực hiện phép tính : a) 37.24 + 37.76 + 63.79 + 21.63 b) 40 + (139-172+99) - (139+199-172)
ID câu hỏi: 20292| 4 tháng trước
Dear Peter I’m Minh. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I...
ID câu hỏi: 20302| 4 tháng trước
Giải bài 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148 trang 56, 57 SGK Toán 6 tập 1 
ID câu hỏi: 20607| 4 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 20980| 4 tháng trước
Viết 12 tháng trong năm bằng tiếng Anh.
ID câu hỏi: 21187| 4 tháng trước
Viết 1 bài văn biểu cảm về mẹ khoảng 800 chữ Cảm ơn mọi người trước ạ. (chép mạng cũng được nhưng mà ghép nhiều đoạn lại thành 1 bài văn được ko ạ?)
ID câu hỏi: 21256| 4 tháng trước
a) Cho hàm số y=ax+b.Xác định hệ số a, b biết đồ thị hàm số đã cho là một đường thẳng song song với đường thẳng y=3x và đi qua điểm M(5; 1). b) Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng (d): y=2x+m và...
ID câu hỏi: 21283| 4 tháng trước
Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại sau? A. liti. B. sắt. C. đồng. D. vàng.
ID câu hỏi: 21356| 4 tháng trước
Bàn tay mẹ chắn mưa sa Bàn tay mẹ chắn bão qua mùa màng. Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng À ơi này cái trăng vàng ngủ...
ID câu hỏi: 21382| 4 tháng trước
hãy viết về ngôi trường mơ ước của em
ID câu hỏi: 21437| 4 tháng trước
đơn vị đo nhiệt độ là gì ?
ID câu hỏi: 21578| 4 tháng trước
Chia động từ 1. When I got home I found that water ..... down the kitchen walls.(Run) 2. After he ...... his English course, he went to England to continue his study. (finish) 3. How...
ID câu hỏi: 21763| 4 tháng trước
 viết pt thực hiện dãy chuyển hoá :   O2->SO2->s->FeS->SO2->SO3->H2SO4->Cu (OH)->CuO
ID câu hỏi: 21900| 4 tháng trước
Bài 8  : Hãy lập dàn ý một bài miêu tả buổi sáng mùa đông nơi em sống .                              ...
ID câu hỏi: 22074| 4 tháng trước
Cho đoạn văn sau Tôi chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khểnh, bắt chân chữ ngũ. Bụng nghĩ thú vị: "Mày tức thì mày cứ tức, mày ghè vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu mày cũng không chui nổi...
ID câu hỏi: 22078| 4 tháng trước
em đã từng có một người bạn tốt nhưng vì hiểu lầm mà 2 người tránh mặt nhau sau đó cả hai tìm ra cách giải tỏa khúc mắc và...
ID câu hỏi: 22138| 4 tháng trước
 Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?
ID câu hỏi: 22361| 4 tháng trước
1. You will have a free ticket if you bring a group with you. (long) -> You............................................................................
ID câu hỏi: 22385| 4 tháng trước
Công thức tính tích của một dãy số cách đều
ID câu hỏi: 22436| 4 tháng trước
có bài văn tả thầy giáo     
ID câu hỏi: 22459| 4 tháng trước
Em hãy kể một câu chuyện về Bác Hồ và thiếu nhi. Giúp mình với, mình đang cần gấp!
ID câu hỏi: 22472| 4 tháng trước
Bạn nào giải giúp với bài 7* sgk trang 101 a) hãy xác định công thức hóa học của hợp chất khí A biết rằng - A là oxit của lưu huỳnh chứa...
ID câu hỏi: 22524| 4 tháng trước
có 5 lọ mất nhãn , mỗi lọ đựng một dung dịch không màu :KOH; Ba(OH)2; K2SO4; H2SO4; KCl; HCl. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất đựng trong lọ
ID câu hỏi: 22555| 4 tháng trước
1. A : When .. (you/see) Bruno ? B : While I (wait) at the train station yesterday morning. 2. A : Where .. (you/be) yesterday afternoon ? I (call) you but there was no answer. B : I (study) in the...
ID câu hỏi: 22617| 4 tháng trước
Cuối tháng 12,một người thợ làm công nhật tính rằng: mỗi ngày người ấy tiêu hết 50000 đồng và cả tháng để dành được 3200000 đồng . Hỏi tháng 12 , người đó đi  làm bao nhiêu ngày , biết...
ID câu hỏi: 22690| 4 tháng trước
Phân tích tình huống truyện ngắn  Vi hành, Tinh thần thể dục, Chữ người tử tù, Chí Phèo.
ID câu hỏi: 23040| 4 tháng trước
Trong phép chia hết muốn tìm số chia ta làm như thế nào?  A. Lấy thương chia cho số bị chia B. Lấy số bị chia chia cho thương C. Lấy thương nhân với số bị chia
ID câu hỏi: 23112| 4 tháng trước
ĐỀ 2: I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu: MÈO LẠI HOÀN MÈO   Ngày xưa có một người nuôi một con mèo....
ID câu hỏi: 23124| 4 tháng trước
Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 là A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc C. Có...
ID câu hỏi: 23455| 4 tháng trước
Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?
ID câu hỏi: 23503| 4 tháng trước
1) Ông An gửi 200.000.000 đồng vào ngân sách với thời hạn 2 năm( tiền gốc cộng lại chỉ được rút sau khi hết thời hạn gửi và tiền lãi của năm trước được gộp vào vốn cho năm sau) Sau 2 năm...
ID câu hỏi: 23509| 4 tháng trước
câu 1 :dựa vào bảng sau:       lượng mưa(mm)tháng123456789101112TP.HCM181416351101601501451581405525 a)hãy tính tổng lượng mưa của năm ở TP.HCM b)tính tổng lượng mưa trong các...
ID câu hỏi: 23824| 4 tháng trước
Bài1 : Các từ kim cương, ngôi sao sáng  trong các câu thơ sau có phải  là ẩn dụ không? Phân tích các ẩn dụ đó:                  ...
ID câu hỏi: 24068| 4 tháng trước
Cho sơ đồ điều chế ancol etylic từ tinh bột: Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic Lên men 3,24 kg tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Thể tích dung dịch ancol etylic 200 thu...
ID câu hỏi: 24099| 4 tháng trước
Nhanh lên ạ ! Chiều nay em thi rồi ạ !  VI/  WRITING A.  Put the words in the correct order to make correct sentences 26. My brother / sometimes/ get up/ 5 oclock/...
ID câu hỏi: 24262| 4 tháng trước
CUNG SƯ TỬ VỚI KIM NGƯU CÓ HỢP NHAU KO
ID câu hỏi: 24442| 4 tháng trước
Các bạn có các bài thơ, văn, đố vui nào hay cho mik vài bài để mik làm báo tường với!
ID câu hỏi: 24503| 4 tháng trước
Bài 3: 1. Do you happen to know the name of the........? A. examination B. examiner C. exam D. examining 2. Of course as a student I want.....all the exams A. to pass B. to fail C. to get...
ID câu hỏi: 24508| 4 tháng trước
Trong các từ sau, từ nào có nghĩa là "người cùng chí hướng"? mục đồng  đồng hương  đồng chí  nhi đồng                     ...
ID câu hỏi: 24547| 4 tháng trước
Khoanh tròn vào đáp án đúng  1. (Will/ Shall) we have breakfast now ?  2. Are you sure it (will/ shall) be easy ?  3. (Will/ Shall) she have...
ID câu hỏi: 24563| 4 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy hệ thống toàn bộ kiến thức cảu cấu tạo vỏ nguyên tử, cấu hình electron
ID câu hỏi: 24710| 4 tháng trước
em hãy vẽ sơ đồ tổ chức thành bang aten hy lạp cổ đại
ID câu hỏi: 24866| 4 tháng trước
Em thấy bạn H đăng hình ảnh của bạn A và dùng những lời lẽ không tốt nói về bạn A. Rất nhiều học sinh trong trường đã chia sẻ bài viết trên....
ID câu hỏi: 25016| 4 tháng trước
Tác dụng và tính chất nào sau đây chỉ tia tử ngoại mới có còn tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy không có? A. tác dụng nhiệt. B. gây ra hiệu ứng quang điện. C. bị nước, thuỷ tinh hấp thụ rất...
ID câu hỏi: 25304| 4 tháng trước
Khu vườn A có 345 cây vải. Khu vườn B có ít hơn khu vườn A là 108 cây vải. Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải?
ID câu hỏi: 25360| 4 tháng trước
Vi sao cùng là thụ tinh ngoài mà số lượng trứng ếch lại ít hơn cá? Giúp mình với!
ID câu hỏi: 25562| 4 tháng trước
So sánh bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê và thời Lý Gấp gấp giúp
ID câu hỏi: 25874| 4 tháng trước
Need sang quá khứ là gì ???
ID câu hỏi: 25963| 4 tháng trước
Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là: A.  2 B.  4 C.  5 D.  3
ID câu hỏi: 26027| 4 tháng trước
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. So far I ____ any of the exams at school. A. haven't been failing B. hadn't failed C. didn't...
ID câu hỏi: 26155| 4 tháng trước
Cho các nhận định sau: (1) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực. (2) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. (3) Trong công nghiệp, một lượng lớn nhất chất...
ID câu hỏi: 26253| 4 tháng trước
Trong hợp chất, nguyên tố Flo thể hiện số oxi hóa là: A. 0 B. +1 C. -1 D. +3
ID câu hỏi: 26264| 4 tháng trước
vai trò và tác hại của cá sấu  
ID câu hỏi: 26399| 4 tháng trước
quê hương của phong trào văn hóa của phụ hưng là A.đức B.ý C.pháp D.anh
ID câu hỏi: 26439| 4 tháng trước
Vận dụng nhân một số với một tổng (hiệu) để tính : a) 324 x (200 + 2) =                              =    ...
ID câu hỏi: 26476| 4 tháng trước
Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em ( Nam Định)
ID câu hỏi: 26521| 4 tháng trước
vẽ sơ đồ vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn?
ID câu hỏi: 26646| 4 tháng trước
Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng .Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng.Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng??
ID câu hỏi: 26664| 4 tháng trước
3.) Có 5 bao đựng tất cả 40 kg gạo . Hỏi cần bao nhiêu bao gạo để đựng được 72 kg thóc ?  4.) Có 30 hộp bánh được chia đều vào 5 thùng . Hỏi...
ID câu hỏi: 26816| 4 tháng trước
Trong số các tia: α, β - , β + , γ tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?
ID câu hỏi: 27072| 4 tháng trước
Tìm lỗi sai trong các câu sau.   Laughing is  good  with  health. A. Laughing B. good C. with D. health
ID câu hỏi: 27089| 4 tháng trước
Nêu chiều hướng tiến hóa của tiêu hóa ở động vật, quá trình hô hấp ở động vật, tuần hoàn ở động vật
ID câu hỏi: 27098| 4 tháng trước
Tục ngữ có câu: Một sự nhịn, chín sự lành. Từ lời khuyên dạy của cha ông, em có suy nghĩ gì về “văn hóa nhường nhịn” trong...
ID câu hỏi: 27129| 4 tháng trước
Tính tổng: C= 1 + 3 + 5 + ... + (2n+1)
ID câu hỏi: 27132| 4 tháng trước
XINH ĐẸP LÀ TỪ LÁY HAY TỪ GHÉP ? XINH XẮN LÀ TỪ LÁY HAY TỪ GHÉP 
ID câu hỏi: 27440| 4 tháng trước
Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi...
ID câu hỏi: 27563| 4 tháng trước
Tôi muốn biết cách đổi : 1,8 giờ ra 1 giờ 48 phút ?
ID câu hỏi: 27649| 3 tháng trước
khoanh vào phân số bằng phân số 20 / 100 trong các phân số :  9 / 45           5 / 20            4 / 20          ...
ID câu hỏi: 27820| 3 tháng trước
Tìm số tiếp theo của dãy 0,1,3,14,28,45
ID câu hỏi: 27868| 3 tháng trước
khi nào hổ con có thể sống độc lập  
ID câu hỏi: 27900| 3 tháng trước
2009 chia [71chia X]= 2009 .Vay x bang ........
ID câu hỏi: 27972| 3 tháng trước
từ đồng nghĩa với từ yên lặng ? A) Im lặng B) Vang động C) Mờ ảo D) Sôi động NHANH TICK
ID câu hỏi: 28110| 3 tháng trước
tính - 26 - 15
ID câu hỏi: 28176| 3 tháng trước
 1200 : 24 - ( 17 - x ) = 36 Bạn nào có câu trả lời đúng nhất, nhanh nhất, hợp lí nhất mik sẽ **** cho    
ID câu hỏi: 28404| 3 tháng trước
Điền các quan hệ từ ,cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau :  a. Buổi sáng, mẹ đi làm , bà đi chợ ,..... Loan đi học. b. Mùa hè ,trời ..................... nắng...
ID câu hỏi: 28554| 3 tháng trước
Rewrite these sentences, using RARELY, SELDOM or LITTLE 1.one rarely find good service these days .................................................... 2.she has rarely traveled more than fifty...
ID câu hỏi: 28835| 3 tháng trước
Đặt 1 câu có từ đồng nghĩa với từ hòa bình.
ID câu hỏi: 29129| 3 tháng trước
Chọn Đáp Án thích hợp : 1.That problem is ___________ them.We can't make_______ our mind yet. A.out off / on     B. up to / up    C. away from / from    D. on for /...
ID câu hỏi: 29154| 3 tháng trước
CÂY GẠO NGOÀI BẾN SÔNG   Ngoài bãi bồi có một cây gạo già xòe tán lá xuống mặt sông, Thương và lũ bạn lớn...
ID câu hỏi: 29472| 3 tháng trước
sau khi hoc xong van ban son tinh thuy tinh em rut ra duoc bai hoc gi?
ID câu hỏi: 29657| 3 tháng trước
Hoàn thành câu 1. when/ I/ ten/ begin/ play football 2. in/ future/ my father/ go board 3. I/ not/ know/ why/ my mother/ cook 4. How many/ paintings/ she/ paint? 5. I/ love/...
ID câu hỏi: 29668| 3 tháng trước
Kết quả của phép tính 2/3- 5/6
ID câu hỏi: 29869| 3 tháng trước
Cho hỏi thể loại văn bản cây tre Việt Nam?
ID câu hỏi: 29941| 3 tháng trước
Dừng chân đứng lại trời, non, nước  Một mảnh tình riêng ta với ta Viết đoạn văn từ 3-5 câu nói về tạm trạng của nhà thơ. Mn giúp mk với.
ID câu hỏi: 30125| 3 tháng trước
48. When I was a child, I ................... swim in the river near my grandfather’s home.   A. is used to             B. is used...
ID câu hỏi: 30206| 3 tháng trước
1. Châu lục nào có nhiều quốc gia nhất trên thế giới? A. Châu Mỹ B. Châu Âu C. Châu Phi D. Châu Đại Dương
ID câu hỏi: 30385| 3 tháng trước
In a,an,the or NO in each gap to finish the sentences 1 look ! There's....bird flying 2 their car does 150 miles...hour  3 where's......USB drive I lent you last week 4 do you still live in...
ID câu hỏi: 30507| 3 tháng trước
Choose the correct answer.  1. Mai: Where does she _______? Lam: She lives in Ha Noi. a. Lives b. Live c. Are d. Is 2. Linda: Do you live in a village? Alice: ________ a. Yes, I do...
ID câu hỏi: 30519| 3 tháng trước
I prefer (not stay) ______________ up too late. Many people prefer(do)______________ gardening after their retirement. My cat dislikes(sleep)______________ on the floor. My father doesn’t...
ID câu hỏi: 30571| 3 tháng trước
hãy viết một đoạn văn tả cô giáo đang giảng bài  ngắn thoi nhé
ID câu hỏi: 30574| 3 tháng trước
Writing transfomation 1. If there is an emergency, ring this number. In case..................... 2. The thieft must have come in through the window. The thieft almost..................... 3....
ID câu hỏi: 30713| 3 tháng trước
Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm: A- tinh bột và saccrôzơ. B- glicôgen và saccarôzơ. C- saccarôzơ và...
ID câu hỏi: 30803| 3 tháng trước
câu tục ngữ "khôn ngoan đối đáp người ngoài nói về truyền thống nào của dân tộc ta gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
ID câu hỏi: 30831| 3 tháng trước
Viết CTCT có CTPT : C3H7Cl ; C3H6 ; C3H4 ; CH4O
ID câu hỏi: 30854| 3 tháng trước
Cho các hợp chất sau: NO2, N2O3 a) Chất nào thuộc loại oxit bazo? Chất nào thuộc loại oxit axit? b) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi axit đó ..
ID câu hỏi: 30913| 3 tháng trước
Viết kết bài cho bài văn tả mẹ
ID câu hỏi: 31025| 3 tháng trước
Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.
ID câu hỏi: 31052| 3 tháng trước
nhóm nào dưới đây gồm toàn những động vật nguyên sinh có chân giả Trùng biến hình trùng kiết lị trùng roi xanh trùng...
ID câu hỏi: 31293| 3 tháng trước
Talk about a natural disaster in your area. (Viết ngắn gọn nhưng đủ ý giúp mình nha)
ID câu hỏi: 31319| 3 tháng trước
9. How about using banana leaves to wrap food. -> I suggest that 10. Why not put garbage bins around the schoolyard. -> I suggest
ID câu hỏi: 31341| 3 tháng trước
Nhận xét phong trào Cần Vương sau sự kiện 1988. Từ đó hãy rút ra tính chất của phong trào Cần
ID câu hỏi: 31506| 3 tháng trước
Hãy kể về câu chuyện của mùa xuân quê hương về thiên nhiên,về con người mỗi khi Tết đến,xuân về.
ID câu hỏi: 31598| 3 tháng trước
Một tia sáng được chiếu từ môi trường 1 sang môi trường 2 dưới góc tới i và góc khúc xạ r. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với 1 luôn A. tỉ lệ với sin góc khúc xạ và tỉ lệ nghịch với sin góc...
ID câu hỏi: 31782| 3 tháng trước
Cảm nghĩ về bài thơ Rằm Tháng Giêng của HCM ( khoảng 1 trang giấy thi)
ID câu hỏi: 31804| 3 tháng trước
We/ buy/ new car/ last weekend  Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các dấu hiệu cho trước.
ID câu hỏi: 31858| 3 tháng trước
1) Chứng minh định lý: " Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy."  2) Chứng minh định lý: " Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm...
ID câu hỏi: 31886| 3 tháng trước
Em hãy nêu cảm nhận về đoạn thơ : Công...
ID câu hỏi: 31908| 3 tháng trước
Cho các hợp chất của đồng sau: CuO, CuS2, CuS, CuSO3, CuSO4, Cu2O. Trong các hợp chất trên thì: a) Hợp chất nào có hàm lượng đồng nhiều nhất ? b) Hợp...
ID câu hỏi: 31955| 3 tháng trước
        Use the given words to make comparative sentences 1. Her shoes / expensive / his. 2. Mr Jones / careful / wife. 3. Football / popular / table tennis. 4. English /...
ID câu hỏi: 31979| 3 tháng trước
kể tên các nguồn tài nguyên theo nhóm để phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo nước ta
ID câu hỏi: 32036| 3 tháng trước
 Cho phản ứng sau: Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe Phát biểu nào sau đây là đúng cho phản ứng trên?A Sắt có tính khử mạnh hơn kẽmB Màu...
ID câu hỏi: 32040| 3 tháng trước
Đun sôi dung dịch gồm C 2H 5Br và KOH trong C 2H 5OH khan. Khí sinh ra sục vào bình nước brom, sau thí nghiệm khối lượng bình tăng 1,4 gam. Khối lượng C 2H 5Br đã phản ứng là bao nhiêu gam, coi hiệu...
ID câu hỏi: 32130| 3 tháng trước
ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương caauf lõm có cùng kích thước có gì giống và khác nhau?  
ID câu hỏi: 32479| 3 tháng trước
Năm người thợ tên là: Da, Điện, Hàn, Tiện và Sơn làm 5 nghề khác nhau trùng với tên của tên của 5 người đó nhưng không có ai tên trùng với nghề của mình. Tên của bác thợ da trùng với nghề của anh vợ...
ID câu hỏi: 32808| 3 tháng trước
Cân bằng các PTHH sau : Al + H2SO4 --> Al2(SO4)3 + SO2 +H2O
ID câu hỏi: 32975| 3 tháng trước
So sánh điểm giống và khác nhau giữa "be going to" và "will" ????
ID câu hỏi: 33025| 3 tháng trước
Ai là người anh hùng đã lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954? A. Phan Đình Giót B. Tô Vĩnh Diện C. Bế Văn Đàn D. La Văn Cầu
ID câu hỏi: 33028| 3 tháng trước
Giải phương trình: 3x2 -2y2=1 đây là phương trình Pell nhé, mong mọi người giải hộ mình
ID câu hỏi: 33282| 3 tháng trước
Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 18,8g Cu(NO3)2 và 29,8g KCl điện cực trơ có màng ngăn.sau một thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 17,15g so với ban đầu, thể tích dung dịch là 400ml. Nồng độ mol...
ID câu hỏi: 33307| 3 tháng trước
Thực hiện phép chia rồi thử lại bằng phép nhân. 8272:8  52279:9 865250:5
ID câu hỏi: 33610| 3 tháng trước
Để bảo vệ ngai vàng và chế độ, các vua nhà Nguyễn còn đề ra những chính sách nào ?
ID câu hỏi: 33640| 3 tháng trước
Hiện tại đồng hồ chỉ mấy giờ biết rằng từ bây giờ cho đến đúng nửa đêm thì bằng một nửa thời gian từ lúc 6 giờ sáng tới bây giờ ? Nhớ giải chi tiết nha
ID câu hỏi: 33674| 3 tháng trước
1. I don't know what to say to people.      I wish _________________________________________________ 2. I get embarrassed so quickly.     I wish...
ID câu hỏi: 33694| 3 tháng trước
Nêu các dạng bất đẳng thức đã học VÀ NÊU VÍ DỤ
ID câu hỏi: 33751| 3 tháng trước
Bốn mùa trong bức tranh tứ bình về cảnh và người Việt Bắc (từ câu: "Ta về mình có nhớ ta.... Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung") được sắp xếp theo trình tự nào sau đây? A. Thu - Đông - Xuân -...
ID câu hỏi: 33935| 3 tháng trước
Nêu tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền tia sáng cho mỗi trường hợp.
ID câu hỏi: 33939| 3 tháng trước
Bầu trời xanh, làn mây trắng. Anh yêu nắng hay yêu em?đã cho biết đây là câu gì?❤☘▲
ID câu hỏi: 34071| 3 tháng trước
Bài 1 . a) Nêu cách pha loãng H 2 SO 4 đặc. b) Tính khối lượng dung dịch NaOH 8% cần dùng để trung hòa vừa đủ 200ml dung dịch H 2 SO 4 1M.
ID câu hỏi: 34361| 3 tháng trước
Trình bày những nét chính về tổ chức xã hội của vương quốc Chăm-pa ? (vẽ sơ đồ minh họa) .em có nhận xét gì về sơ đồ tổ chức xã hội...
ID câu hỏi: 34504| 3 tháng trước
Câu ca dao tục ngữ nào không nói về lòng khoan dung A. Một nắm khi đói bằng một gói khi no B. Lá lành đùm lá rách C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ D. Năng nhặt chặt bị
ID câu hỏi: 34548| 3 tháng trước
Phân tích nhân vật cai lệ trong Tức nước vỡ bờ (ngắn gọn). Phân tích nhân vật chị Dâu trong Tức nước vỡ bờ (ngắn gọn). Ý nghĩa của đè Tức nước vỡ bờ.(ngắn gọn).  HELP ME! THANKS.
ID câu hỏi: 34648| 3 tháng trước
đặt một đề toán theo tóm tắt:                               ?m đội 1:...
ID câu hỏi: 34674| 3 tháng trước
he never ( drink ) ____ coffe (Đề bài chia dạng đúng của từ )
ID câu hỏi: 34804| 3 tháng trước
Bạn An đi từ nhà đến trường bằng xe đạp với vận tốc không đổi xuất phát từ nhà lúc 6h30min đến trường lúc 7h10min. Biết quãng đường từ nhà An...
ID câu hỏi: 34825| 3 tháng trước
Mỗi bao thóc cân nặng 20 kg, mỗi bao ngô cân nặng 30 kg. Hỏi 4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
ID câu hỏi: 34934| 3 tháng trước
Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nói quá trong trường hợp sau:      "Bàn tay ta làm nên...
ID câu hỏi: 34970| 3 tháng trước
Đặt vào đoạn mạch điện gồm hai điện trở R1 = R2 = 10 ôm mắc song song với nhau vào hai điểm A và B có hiệu điện thế 24V. a) Tính Điện trở tương đương của mạch b) tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi...
ID câu hỏi: 35334| 3 tháng trước
Chuyển sang động từ bất quy tắc : Have Go Do Eat
ID câu hỏi: 35346| 3 tháng trước
Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo : A. 4 B. 5 C. 10 D. 7
ID câu hỏi: 35454| 3 tháng trước
vẽ sơ đồ nước thời an dương vương
ID câu hỏi: 35483| 3 tháng trước
Hãy tìm cách so sánh khoảng cực cận của mắt em với khoảng cực cận của mắt một bạn bị cận thị và khoảng cực cận của mắt một người già, rồi rút ra kết luận cần thiết.
ID câu hỏi: 35588| 3 tháng trước
Câu 6: Thời cổ đại Trung Quốc gắn liền với ba triều đại kế tiếp nhau là (Bài 9) A. nhà Thương, nhà Chu và nhà Hạ. B. nhà Chu, nhà Hạ...
ID câu hỏi: 35611| 3 tháng trước
chất đạm và chất béo có vai trò gì
ID câu hỏi: 35649| 3 tháng trước
Bằng đoạn văn T-P-H khoảng 10-12 câu, dựa vào văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” hãy làm sáng tỏ nhân vật xưng “ thiếp” là người vợ thủy chung. Đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và phép thế (...
ID câu hỏi: 35851| 3 tháng trước
Xác định và trả lời câu hỏi của văn bản sau Bài thơ Cây Đa a . Xác định thể loại của văn bản trên.b .Nêu các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích.c.Trong khổ thơ đầu, hình ảnh “làng...
ID câu hỏi: 35888| 3 tháng trước
Có bao nhiêu từ láy trong đoạn văn sau?             “ Người mẹ hàng ngày tần tảo làm lụng nuôi con....
ID câu hỏi: 35952| 3 tháng trước
Viết sơ đồ tư duy về bài 28:Đặc điểm địa hình Việt Nam lớp 8 .Giúp mik nha !Cảm ơn trước
ID câu hỏi: 35996| 3 tháng trước
Bài 1 : Tìm GTNN, GTLN của các biểu thức sau : a) A = \(|x-5|-|x-7|\) b) B =\(|125-x|+|x-65|\) c) C = \(|x-2015|^{2015}+\left(y-2016\right)^{2016}+1\)
ID câu hỏi: 36261| 3 tháng trước
1.biểu thức nào dưới đây cho kết quả false a.(3<5)and(10<>8) b.not(3>6) c.(' a ' > ' h ')or(9>10) d.(15 mod 5) div 5=1 2. biểu thức logic nào...
ID câu hỏi: 36262| 3 tháng trước
1.các từ trong mỗi nhóm dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào -đó là những từ đồng nghĩa -đó là những từ đồng âm -đó là từ nhiều nghĩa a,hòn đá-đá bóng b,đánh...
ID câu hỏi: 36270| 3 tháng trước
My father ________ in the forest because he _______ sports A. goes hiking/ like                   B. goes...
ID câu hỏi: 36286| 3 tháng trước
(Chuyên Lê Khiết -  lần 2 - 2018) Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất...
ID câu hỏi: 36598| 3 tháng trước
Bài 1: Hãy tính thể tích khí( đktc) của: a)      0,35 mol H2 b)      15,84 g CO2 c)      9.1023...
ID câu hỏi: 36652| 3 tháng trước
Nguyên tắc bán bảo tồn  được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là: A. Trong mỗi phân tử ADN con thì một mạch là từ ADN mẹ và một mạch mới tổng hợp.  B. Trong mỗi phân tử ADN con...
ID câu hỏi: 36656| 3 tháng trước
cấu tạo nón đực của cây thông có màu gì ?  
ID câu hỏi: 36704| 3 tháng trước
Em hãy kể về lễ bế giảng cuối cấp của mình
ID câu hỏi: 36788| 3 tháng trước
Write a paragraph ( 100 words ) about the advantages of living in the countryside (Viết 1 đoạn văn ( khoảng 100 từ ) về thuận lợi khi ở nông thôn) P/s: Giúp mk sớm nhất có...
ID câu hỏi: 36811| 3 tháng trước
chứng minh rằng đa thức sau không có nghiệm: B(x)=x2+x+1
ID câu hỏi: 36884| 3 tháng trước
Câu 1:Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh. Câu 2:Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh Câu 3:Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc. Câu 4:Phát biểu định nghĩa đường trung trực của một...
ID câu hỏi: 36909| 3 tháng trước
Đặng Nam Khánh+Nguyễn Khánh Nhi=
ID câu hỏi: 37079| 3 tháng trước
Hãy trình bày và giải thích tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực Tây Nam Á.
ID câu hỏi: 37096| 3 tháng trước
Trung hòa hoàn toàn 400ml dung dịch axit axetic bằng 400 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ mol/l dung dịch NaOH cần dùng.
ID câu hỏi: 37232| 3 tháng trước
1.Will you ____me to post this letter tomorrow? A.remember B.suggest C.remind D.mind 2.Most developing countries are in____of capital and technical...
ID câu hỏi: 37486| 3 tháng trước
Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 128 chiếc áo phao, 96 thùng mì tôm và 160 thùng nước suối để ủng hộ cho các gia đình trong vùng lũ lụt. Nhóm muốn chia đều số áo phao, mì tôm và nước suối để...
ID câu hỏi: 37539| 3 tháng trước
cho mình hỏi??? trong mạch điện mắc song song nếu tháo bới 1 bóng đèn thì bóng dền còn lài có sáng hay không? nếu sáng thì sáng mạnh hơn hay yếu hơn???    nếu bạn nào có lòng tốt thì...
ID câu hỏi: 37552| 3 tháng trước
Giải thích sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang
ID câu hỏi: 37711| 3 tháng trước
Lấy 1 vài dẫn chứng về thiếu trung thực trong thi cử ở hiện nay em đang cần gấp ạ
ID câu hỏi: 37793| 3 tháng trước
Một viên đạn có khối lượng m = 10 g đang bay với vận tốc v 1   = 1000 m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên qua bức tường thì vận tốc của viên đạn còn lại là v 2 = 400 m/s. Tính độ biến thiên...
ID câu hỏi: 38255| 3 tháng trước
Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.
ID câu hỏi: 38487| 3 tháng trước
Hướng dẫn soạn bài : " Nhìn về vốn văn hóa dân tộc" - Trần Đình Hượu
ID câu hỏi: 38492| 3 tháng trước
Ba tổ trồng được tất cả 216 cây cứ Tổ 1 trồng được 3 cây thì tổ hai trồng được 6 cây cứ tổ 3 trồng được 6 cây thì Tổ 1 trồng được 4 cây Tính số...
ID câu hỏi: 38537| 3 tháng trước
ngày thứ bảy của tháng 4 là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngày ngày thứ bảy? đó là những ngày nào?
ID câu hỏi: 38708| 3 tháng trước
Tác phẩm nào viết theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn cách mạng?  A. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) B. Sóng (Xuân Quỳnh) C. Đò Lèn (Nguyễn Duy) D. Đàn ghi ta của...
ID câu hỏi: 38817| 3 tháng trước
hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng chục ;chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị           giup minh cach giai bai nay nhe moi...
ID câu hỏi: 38920| 3 tháng trước
Bài 5: Lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của 40 học sinh được ghi lại ở bảng sau: Số lỗi chính tả (x) 1 2 3 4 5 6 Tần số (n) 7 19 6 2 1 1 N = 36 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? b) Tính số...
ID câu hỏi: 38942| 3 tháng trước
Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I A.  B = 2. 10 - 7 I/R B. B = 2π. 10 - 7 I/R C. B = 2π. 10 - 7 I.R D. B = 4π. 10 - 7 I/R
ID câu hỏi: 39093| 3 tháng trước
Tìm các tích bằng nhau mà k cần tính kết qả : ( vbt toán lớp 6 trang 11 bài 47 )  11 x 18 / 15 x 45 / 11 x 9 x 2 / 45 x 3 x 5 / 6 x 3 x 11 / 9 x 5 x 15( làm có hướng dẫn hộ ik nha ! Cám ơn nhìu...
ID câu hỏi: 39145| 3 tháng trước
Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình: A.  biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện. B.  biến đổi theo hàm mũ của cường độ dòng điện  C.  chuyển hoá tuần hoàn...
ID câu hỏi: 39202| 3 tháng trước
Con hãy tìm ý để chứng minh bài thơ "Khi con tu hú" tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu.
ID câu hỏi: 39216| 3 tháng trước
Vận chuyển (do ngoại lực) được hiểu là quá trình A. Di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác B. Hoán đổi vị trí của các vật liệu...
ID câu hỏi: 39220| 3 tháng trước
nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu? nhiệt độ sôi của dầu là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 39299| 3 tháng trước
Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng dòng điện: A. Dòng một chiều B. Dòng xoay chiều C. Có thể là dòng một chiều hay xoay chiều D. Cả 3 đáp án đều đúng
ID câu hỏi: 39397| 3 tháng trước
Từ M nằm ngoài (O;R). Vẽ 2 tiếp tuyến MA,MB với đường tròn(O);(A,B là tiếp điểm).H là giao điểm của AB và OM a) Chứng minh : OM vuông góc với AB...
ID câu hỏi: 39445| 3 tháng trước
Tính đạo hàm của hàm số sau: y = (x2 – x + 1)3.(x2 + x + 1)2 A: (x2 – x + 1)2(x2 + x + 1) B:  (x2 – x + 1)2(x2 + x + 1)[(2x + 3)(x + x2)] C:  (x2 – x + 1)2(x2 +...
ID câu hỏi: 39531| 3 tháng trước
Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.
ID câu hỏi: 39561| 3 tháng trước
put the verb in right form : 1. let me get an............................ form and we can fill out ( apply )
ID câu hỏi: 39590| 3 tháng trước
Đáp án nào dưới đây không đúng về vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao?  A. Tài hoa nghệ sĩ  B. Khí phách hiên ngang  C. Thiên lương trong sáng  D. Biệt nhỡn liên tài
ID câu hỏi: 39646| 3 tháng trước
Vận dụng phương pháp mô hình để mô tả cấu tạo nguyên tử.
ID câu hỏi: 39848| 3 tháng trước
Nói về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng? A. Năng lượng và vật chất đều được truyền theo một chiều, không...
ID câu hỏi: 39949| 3 tháng trước
Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?
ID câu hỏi: 40092| 3 tháng trước
hiện nay có nhiều bạn học sinh vì đam mê các trò chơi điện tử mà sao nhãng việc học. Em hãy viết bài văn suy nghĩ em về hiện tượng...
ID câu hỏi: 40142| 3 tháng trước
I. Put the verbs in brackets into the Present Simple or Future Simple. 1. I ------------------(listen) to music in my free time. 2. It often (rain)---------------------- in the summer. 3. Do you...
ID câu hỏi: 40243| 3 tháng trước
1.My sister is interested in lying on the beach all day. ->My sister enjoys 2.We are holding some traditional games at school now. ->Some 3."Please turn up the volume,Hoa" said her...
ID câu hỏi: 40488| 3 tháng trước
biện pháp khắc phục tật cận thị viễn thị :)
ID câu hỏi: 40776| 3 tháng trước
tóm tắt văn bản " Người đàn ông cô độc giữa rừng "bằng sơ đồ 5 ngón tay.                        ...
ID câu hỏi: 40806| 3 tháng trước
Câu 1: Văn hóa truyền thống Ấn Độ được hình thành và phát triển dưới thời kì: A. vương triều Gúp ta B. vương triều Mô gôn C. vương...
ID câu hỏi: 40916| 3 tháng trước
Dòng sông mới điệu làm sao Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha Trưa về trời rộng bao la Áo xanh sông mặc như là mới may Chiều chiều thơ thẩn áng mây Cài lên màu áo hây hây...
ID câu hỏi: 41060| 3 tháng trước
Dưới thời Lý, đạo Phật được truyền bá như thế nào?
ID câu hỏi: 41157| 3 tháng trước
It is imperative ____ what to do when there is a fire. A. he must know about B. that everyone know C. we knew D. that he knew
ID câu hỏi: 41274| 3 tháng trước
một khung ảnh hình chữ nhật có chiều dài 45 cm , chiều rộng kém chiều dài 12 cm . Hỏi chu vi khung ảnh là bao nhiêu cm  
ID câu hỏi: 41276| 3 tháng trước
tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa, biết rằng cơ số của lũy thừa đó là một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và hiệu hai chữ số đó bằng 7, số mũ lũy thừa đó là một số tự nhiên nhỏ nhất có 16 ước...
ID câu hỏi: 41414| 3 tháng trước
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. Benzen, phenol, stiren, glyxerol.
ID câu hỏi: 41417| 3 tháng trước
2m =......dm=......cm....mm
ID câu hỏi: 41419| 3 tháng trước
cho tam giác ABC. Lấy điểm N trên AB sao cho AN = NB. Nối NC. Lấy điểm M trên NC sao cho MN = 1/3NC. Biết diện tích tam giác AMC bằng 40 cm2. Tính diện...
ID câu hỏi: 41468| 3 tháng trước
Một nhóm học sinh khởi hành từ nơi cắm trại hè vào lúc 8 giờ 45 phút để đến một địa điểm tham quan cách trại 24 km với vận tốc 4km/h Ngày hôm sau, lúc 10 giờ 15 phút họ lại theo đường cũ để về trại...
ID câu hỏi: 41495| 3 tháng trước
tìm từ láy trong bài thơ yêu lắm quê hương và nêu tác dụng của chúng
ID câu hỏi: 41517| 3 tháng trước
1. they/ and/ lived/ In/ happily/ the end,/ got married/ ever...
ID câu hỏi: 41519| 3 tháng trước
Tính cách anh chàng có áo mới trong truyện Lợn cưới, áo mới được thể hiện qua những chi tiết nào?
ID câu hỏi: 41900| 3 tháng trước
Trong khổ một bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”, tác giả viết: “Tôi đưa tay tôi hứng”. Thế nhưng ở khổ 4, tác giả lại viết: “Ta...
ID câu hỏi: 41941| 3 tháng trước
1. Nguyên Hồng là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. - Nêu những bằng chứng mà tác giả đưa ra để chứng minh Nguyên Hồng là một người thiếu...
ID câu hỏi: 42228| 3 tháng trước
1. Vega 12 was________ as a holiday planet by an explorer. 2. 'Did you sleep well?'. He asked p_______. 3. She was a______ first prize in the gymnastic competition.
ID câu hỏi: 42287| 3 tháng trước
“Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” Câu hỏi 1. Hai câu sau, mỗi câu nói về nhân vật nào? 2. Hai cách miêu tả sắc đẹp của hai nhân vật ấy có gì giống và...
ID câu hỏi: 42336| 3 tháng trước
hỗn hợp khí A gồm N2 và CO2 có tỉ khối so với khí Hiđro là 18 Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp A Cần thêm bao nhiêu gam CO2 vào 0,2 mol hỗn hợp A để tỉ khối của hỗn hợp...
ID câu hỏi: 42388| 3 tháng trước
Lập bất phương trình cho bài toán sau: Một ngân hàng đang thực hiện tỉ lệ lãi gửi tiết kiệm hàng tháng là 0,8%. Hỏi rằng, muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 2 triệu đồng thì số tiền phải gửi...
ID câu hỏi: 42681| 3 tháng trước
1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi? 2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên? 3. Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi? 4. Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh? 5. Bạn muốn đến những nước...
ID câu hỏi: 42682| 3 tháng trước
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao dộng phân theo khu vực kinh tế của ba nước trên năm 2014 là   A. Biểu đồ miền.        B. Biểu đồ tròn.     C. Biểu...
ID câu hỏi: 42690| 3 tháng trước
Công A và nhiệt lượng Q trái dấu với nhau trong trường hợp hệ A. tỏa nhiệt và nhận công B. tỏa nhiệt và sinh công C. nhận nhiệt và nhận công D. nhận công và biến đổi đoạn...
ID câu hỏi: 42941| 2 tháng trước
Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày . Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin hoc bán trú thì số gạo đã mua trong bao nhiêu ngày
ID câu hỏi: 42978| 2 tháng trước
Tính tổng một cách hợp lý: M = 10/56 + 10/140 + 10/260 + ... + 10/1400
ID câu hỏi: 43175| 2 tháng trước
Bài 12. Viết các câu sau dựa vào các từ cho sẵn 1.     Which soup/ you/ like?     - I/ like/ chicken soup 2.   ...
ID câu hỏi: 43263| 2 tháng trước
:    HOW WILL WE LIVE IN THE FUTURE? Scientists say that in the future, the ways we live, work and play will be very (1) _ _____ to how they are now. Homes will become (2) ____ because...
ID câu hỏi: 43270| 2 tháng trước
so sánh 10^ 30 và 2^100
ID câu hỏi: 43368| 2 tháng trước
khối lớp 5 của một trường tiểu học là 150 HS trong đó có 52% là học sinh gái hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh
ID câu hỏi: 43419| 2 tháng trước
Chia động từ  1, Listen to these students ! What language they (speak)? 2, What you (do) If you had a lot of money 3, Did you advise Jane (join) in the Vietnamese speaking contest ? 4, Who...
ID câu hỏi: 43439| 2 tháng trước
Tìm x biết: a) |2x-4|=|3x+5| b) |3x-5|=x-2 c) |x-1|+|x-2|+|x-3|=5
ID câu hỏi: 43509| 2 tháng trước
1. A. says B.days C. prays D. plays 2. A. husband B. surrounding C. rubbish D. plumber 3. A. information B. informative C. formal D. forward 4. A. steam B. teacher C. weather D. teamate 5....
ID câu hỏi: 43554| 2 tháng trước
24.She (get).....married last year? 25.What you (do).....last night? -I (do)...... my homework. 26. I(love)...... Him but no more. 27.Yesterday,I (get)....... Up at 6 and (have)........ Breakfast at...
ID câu hỏi: 43582| 2 tháng trước
CHo biểu thức A = -5/n-2             a, tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số           b...
ID câu hỏi: 43608| 2 tháng trước
5 từ ghép có tiếng nhỏ 5 từ láy có tiếng nhỏ
ID câu hỏi: 43990| 2 tháng trước
Cấu tạo trong của ốc sên !!!??? Giúp mình với   
ID câu hỏi: 44157| 2 tháng trước
1) \(\frac{3+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}+\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}-\left(\sqrt{2}+3\right)\) 2) \(...
ID câu hỏi: 44197| 2 tháng trước
Viết lại câu : Remember to turn off the lights before going out Don't ....................................................................................
ID câu hỏi: 44327| 2 tháng trước
Cho ví dụ về mối ghép động, mối ghép không tháo được và mối ghép tháo được
ID câu hỏi: 44546| 2 tháng trước
Tính nhanh:               2012*2012-2014*2010
ID câu hỏi: 44721| 2 tháng trước
viết văn biểu cảm về ngôi nhà thân yêu của em (không chép trên mạng nha) mong mọi người giúp đỡ mình
ID câu hỏi: 44773| 2 tháng trước
Viết một bài văn bằng Tiếng Anh nói về lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc học
ID câu hỏi: 45115| 2 tháng trước
there/be/lake/park/near/house
ID câu hỏi: 45442| 2 tháng trước
1, I used to play tennis better than I do now => I  don't..................................................... 2,Ba used to learn English better than he does now. => He...
ID câu hỏi: 45494| 2 tháng trước
passive in present perfect 1.mary has operated Linda since 10 o'clock 2.Tony hasn't finished his homework 3.we have just seen a horrible accident. 4.he hasn't seen you for...
ID câu hỏi: 45553| 2 tháng trước
The film/ moving/ so/ make/ me/ cry/ a lot titanic film/ sad/ ending/ but/ a lot/ people/ love
ID câu hỏi: 45591| 2 tháng trước
write about the advantages and disadvantages of using the phone
ID câu hỏi: 45607| 2 tháng trước
     Bớt đầu thì bé nhất nhà  Đâu đuôi bỏ hết hóa ra béo phì       Để nguyên, mình lại thon thon                 ...
ID câu hỏi: 45643| 2 tháng trước
4.   Please turn the ________ on. It’s so hot in here.      ...
ID câu hỏi: 45666| 2 tháng trước
67. The farmer says he can't remember a time A. which B. when C. where D. whose 68. I think the Chinese are the people A. which B. whom C. when D. whose 69. I saw several buildings, A. most of...
ID câu hỏi: 45681| 2 tháng trước
   EX: Put the following into the passive voice 1.      They feed the seals at the zoo twice a day. The...
ID câu hỏi: 45684| 2 tháng trước
Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần lượt cần lấy để điều chế được 100 kg poli(metylmetacrylat) là bao nhiêu ? (Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 80%) A. 86 kg và 32...
ID câu hỏi: 45889| 2 tháng trước
1. Tìm số số hạng của các dãy số sau: a) 1, 4, 7, 10,....., 1999 b) 1, 1 ; 2, 2 ; 3, 3 ; ...... ; 108,9 ; 110,0
ID câu hỏi: 46001| 2 tháng trước
Mô tả đặc điểm của một số giống vật nuôi mà em biết. Chúng thuộc giống nội hay giống nhập nội?
ID câu hỏi: 46034| 2 tháng trước
chuyển câu ( hai từ hoặc ba từ) All of our cakes are 20% cheaper today ------> There's___________all of our cakes today
ID câu hỏi: 46143| 2 tháng trước
Công thức tính số bội giác của kính lúp G = Đ/f ( với D là khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận; f là tiêu cự của kính) dùng được trong trường hợp nào A. Mắt cận ngắm chừng ở điệm cực cận B. Mắt tốt...
ID câu hỏi: 46334| 2 tháng trước
tinh chế : NaCl lẫn MgCl2 , FeCl3, CaCl2 , NaBr, NaI, NaHCO3
ID câu hỏi: 46505| 2 tháng trước
nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:                 ? cây số cây cam!---!                    ...
ID câu hỏi: 46664| 2 tháng trước
cho 0,1 mol h2s hấp thụ hết vào 170ml dung dịch NaOH 1M. Dung dịch sau phản ứng gồm a. NaHS và Na2S b. NaHS c. Na2S d. Na2S và NaOH
ID câu hỏi: 47009| 2 tháng trước
Tìm các nghiệm  của phương trình (ax2+bx+c)(cx2+bx+a)=0 biết a,b,c là số hữu tỉ a,c khác 0 và \(x=\left(\sqrt{2}+1\right)^2\) là nghiệm của phương trình này
ID câu hỏi: 47037| 2 tháng trước
Combine each pair of sentences, using suitable relative pronouns or relative adverbs: 1.      John Bridge is one of my oldest friends. He has just gone to live in...
ID câu hỏi: 47103| 2 tháng trước
Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên ? A. Ông là người đã dạy cho cậu bé những chữ cái đầu tiên B. Ông là người đầu tiên đưa cậu bé đến trường, tham quan lớp học C. Ông là người đầu...
ID câu hỏi: 47117| 2 tháng trước
Bài tập 1: Xác định khởi ngữ trong các câu sau: a. Hăng hái học tập, đó là đức tính tốt của học sinh. b. Ăn thì ăn những miếng ngon. Làm thì chọn việc cỏn con mà làm. c. Còn chị, chị công tác ở...
ID câu hỏi: 47190| 2 tháng trước
Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội là nêu rõ ý kiến (quan điểm) của người nói, sử dụng các luận điểm xác đáng...
ID câu hỏi: 47238| 2 tháng trước
500 x 2 = ? kb với mk nha
ID câu hỏi: 47293| 2 tháng trước
Câu 3  .  Đọc tình huống sau rồi trả lời câu hỏi          Nam  có thói quen ngồi vào bàn học bài...
ID câu hỏi: 47386| 2 tháng trước
Đóng vai nhân vật Phương Định kể lại câu chuyện ''Những ngôi sao xa xôi'' của Lê Minh Khuê
ID câu hỏi: 47439| 2 tháng trước
Một peptit có công thức: H 2 N-CH 2 -CO-NH -CH(CH 3 )-CH-CO -NH-CH(COOH)- CH(CH) 2 . Tên của peptit trên là: A. Glyxinalaninvalin. B. Glyxylalanylvalyl. C. Glyxylalanylvalin. D. Glyxylalanyllysin....
ID câu hỏi: 47725| 2 tháng trước
Trong bài hát You raise me up của ban nhạc Westlife có một đoạn ca từ được dịch như sau: "Bạn nâng đỡ tôi, vì vậy bạn có thể đứng trên những...
ID câu hỏi: 47736| 2 tháng trước
Bài 1: a) Viết phương trình đường tròn có tâm \(I(3;-1)\)  và cắt \(d:2x-5y+18=0\)  theo một dây cung có độ dài...
ID câu hỏi: 47855| 2 tháng trước
Lấy ví dụ về hành vi BIẾT tuân thủ pháp luật, kỉ luật và CHƯA BIẾT tuân thủ pháp luật, kỉ luật của HỌC SINH
ID câu hỏi: 47865| 2 tháng trước
rút gọn A=cos(pi/3 +x)+cos(pi-x) + cos(3pi + x)
ID câu hỏi: 48168| 2 tháng trước
Tìm ưu,nhược điểm của nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính
ID câu hỏi: 48179| 2 tháng trước
5m2 9dm2=...dm2                         700dm2=...m2 8m2 50cm2=...cm2              ...
ID câu hỏi: 48279| 2 tháng trước
Khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín A. Có dòng điện một chiều không đổi. B. Có dòng điện một chiều biến...
ID câu hỏi: 48324| 2 tháng trước
No one watching the television..I switched it off
ID câu hỏi: 48424| 2 tháng trước
 Complete the sentences with the correct prepositions. 1. Most .......... them are fond ................ fiction books. 2. He's familiar ................. his topic. 3. Let's get...
ID câu hỏi: 48476| 2 tháng trước
dịch đoạn văn sau sang tiếng anh tớ têm là Minh.Mùa hè năm ngoái,gia đình tớ đã đi đến Huế bằng tàu hỏa.Nhà tớ để đến thăm ông bà của tớ.Tớ đã thăm kinh thành Huế.Chuyến đi của tớ thật tuyệt vời.
ID câu hỏi: 48510| 2 tháng trước
Mỗi giây ánh sáng đi được 300000km. Hỏi: a. Mỗi phút ánh sáng đi được bao nhiêu km? b. Trái đất cách mạt trời bao nhiêu km néu ánh sáng đi từ mặt trời đến trái đất mất 8 phút 20 giây
ID câu hỏi: 48539| 2 tháng trước
0.I am sorry to keep you waiting. I hope you_____long.(giải thích sao chọn với ạ) A.   are not waiting    B. don’t...
ID câu hỏi: 48584| 2 tháng trước
32174 + 64326                        729318 + 54 892                       ...
ID câu hỏi: 48621| 2 tháng trước
1.Một tổ có 8 học sinh có An và Hà .Tính số cách xếp thành một hàng dài sao cho a, An và Hà cạnh nhau b, An và...
ID câu hỏi: 48775| 2 tháng trước
tính bằng cách thuận tiện nhất  245 x 327 - 245 x 18 - 9 x 245 462 x 4 - 62 x 4  35 : 7 - 21 : 7  ( 25 x 36 ) : 9  12 : 4 + 20 : 4 
ID câu hỏi: 49040| 2 tháng trước
MỖI CÂU SAU ĐÂY LÀ CÂU ĐƠN HAY CÂU GHÉP?PHÂN TÍCH CẤU TẠO CÁC CÂU ĐÓ.? A. Gió càng to,con thuyền càng lướt...
ID câu hỏi: 49087| 2 tháng trước
kí họa dáng người theo quan sát hoặc có thể vẽ dáng người theo trí nhớ, trí tưởng tượng và thiết kế trang phục theo ý thích
ID câu hỏi: 49115| 2 tháng trước
cơ quan sinh sản của cây khế có phải là hoa và quả hay kovà công dụng của nó?
ID câu hỏi: 49239| 2 tháng trước
Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhân của em về bài thơ: “Bờ sông vẫn gió-Chu Thị Thơm) giúp mik vs mik đang cần gấp 
ID câu hỏi: 49310| 2 tháng trước
Một gen có 150 chu kì xoắn, có tích giữa hai loại nuclêôtit không bổ là 5,25% sung (A>G). Trên mạch thứ nhất của gen có A = 450 và trên mạch thứ hai của gen có G = 300. Xác định số lượng từng loại...
ID câu hỏi: 49315| 2 tháng trước
Vì sao ethanol có khả năng tan vô hạn trong nước?
ID câu hỏi: 49328| 2 tháng trước
đề bài: em hãy tóm tắt truyền thuyết Yết Kiêu
ID câu hỏi: 49480| 2 tháng trước
So sánh mục đích của 2 tổ chức NAFTA và Méc -cô-xua ?
ID câu hỏi: 49663| 2 tháng trước
Câu 1. Đọc đoạn văn sau “Hình như gió bão chờ chúng tôi lọt hết vào trận địa cánh cung bãi cát, rồi mới tung tăng thêm hỏa lực của gió. Mỗi viên cát bắn vào má vào gáy lúc này buốt như một viên đạn...
ID câu hỏi: 49698| 2 tháng trước
They have just introduced a new style of jeans in the USA ->A new style of jeans........................................................ GIẢI HỘ MIK CÂU NÀY
ID câu hỏi: 49782| 2 tháng trước
Mr Junior bought 1 magazine, 1 book and 1 pen. The pen costs 5 dollar, the book costs 31 dollar more than the pen. The magazine costs twice as much as the book. How much did he spend on the three...
ID câu hỏi: 49861| 2 tháng trước
Câu 5: “Bạn An học thuộc lòng bài thơ “Về thăm mẹ”” là hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?  A. Thu nhận thông tin  B. Lưu trữ thông tin  C. Xử lí thông tin Câu 6: Trong các...
ID câu hỏi: 49906| 2 tháng trước
Ex2: Bài tập nối câu: 1. "Would you mind not smoking in here?" => I'd rather ................................................ 2. We prefer playing soccer to going...
ID câu hỏi: 49909| 2 tháng trước
Số nào chia hết cho 9? A.2012 B.2013 C.2014 D.2015 E.2016 Ai đúng mình tick cho nha
ID câu hỏi: 50229| 2 tháng trước
Kể tóm tắt bài "Cuộc chia tay của những con búp bê"
ID câu hỏi: 50318| 2 tháng trước
Phép lai nào sau đây được sử dụng để tạo ra ưu thế lai?  A. Lai khác dòng B. Lai phân tích C. Lai thuận nghịch. D. Lai tế bào
ID câu hỏi: 50341| 2 tháng trước
Đọc bảng tổng kết sau(trang 169, 170 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới 5.  Kiểu văn bản tự sự và thể loại văn học tự sự khác nhau như thế nào? Tính nghệ thuật trong tác phẩm...
ID câu hỏi: 50399| 2 tháng trước
Hãy liệt kê những đặc điểm của các loại thân biến dạng mà em biết vào bảng dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: thân củ, thân rễ, thân mọng nước
ID câu hỏi: 50543| 2 tháng trước
Bốn chân chong chóng Hai bụng kề nhau Cắm giữa phao câu Nghiến đi nghiến lại
ID câu hỏi: 50674| 2 tháng trước
Ex 2. Decide if the present continuous expresses (a) an activity happenning now or (b) a planned future arrangement 1) What time are your friends coming formthe party toinght ? 2) Could you call...
ID câu hỏi: 50793| 2 tháng trước
Sống đơn giản cho đời thanh thản . Cứ hồn nhiên cho đời bình yên.
ID câu hỏi: 50849| 2 tháng trước
ĐẶT CÂU VỚI TỪ CONCERT
ID câu hỏi: 50986| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu nêu tình cảm của em về bà, trong đó có sử dụng quan hệ từ, từ láy
ID câu hỏi: 51038| 2 tháng trước
Tính nhanh :154 / 4 thì như thế nào ạ ? Mình chỉ tính biết kết quả là 11 nhưng ko biết tính nhanh như thế nào . Giúp mình với .
ID câu hỏi: 51069| 2 tháng trước
vẽ giúp mik  1. anime cute  2. anime ngầu 3.anime bựa  giúp mik nha 
ID câu hỏi: 51110| 2 tháng trước
Các chất dùng để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là A. K C l O 3 B. K M n O 4 C. C a C O 3 D. Cả A & B
ID câu hỏi: 51238| 2 tháng trước
tả cây khế bằng cốt truyện siêu ngắn
ID câu hỏi: 51425| 2 tháng trước
1) hỗn hợp A gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 22 a) tính % thể tích mỗi khí trong hh b)tìm khối lượng mỗi khí có trong 2,24lít hh trên
ID câu hỏi: 51765| 2 tháng trước
trả lời các câu hỏi sau: where were you yesterday? what's the weather like today? what's do you usually do in summer? what did you do last night ? what are you going to do tomorrow? where are...
ID câu hỏi: 51924| 2 tháng trước
viết văn đóng vai con bướm tả 1 cây tả cảnh lớp 5
ID câu hỏi: 52107| 2 tháng trước
Hiện nay vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh éo le như em bé bán diêm trong truyện. Hãy lấy ví dụ và cho biết xã hội ta đã có những tổ chức, hành động nào giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
ID câu hỏi: 52202| 2 tháng trước
Vật thể có ở đâu ? Có mấy loại vật thể ? cho VD Nguyên liệu tạo nên vật thể ? lấy ví dụ nl tạo ra vật thể Mỗi chất gồm mấy loại tính chất? Nêu...
ID câu hỏi: 52231| 2 tháng trước
Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn?
ID câu hỏi: 52799| 2 tháng trước
Con vật a) Đi ngồi mà đứng cũng ngồi Nghiến răng ken két thì trời đổ mưa. b) Cánh gương mỏng, đuôi ngỏng dài Đoán mưa đoán gió, thi tài thuỷ văn. c) Dưới sông sao nhảy lên bờ Dung dăng cùng với...
ID câu hỏi: 52833| 2 tháng trước
6. Complete the text below with compound nouns from exercise 3. (Hoàn thành văn bản dưới đây với các danh từ ghép từ bài tập 3.) When you arrive at the...
ID câu hỏi: 53035| 2 tháng trước
Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trong con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc ,thần chết đã bắt nó đi Thần đêm tối...
ID câu hỏi: 53098| 2 tháng trước
I. Choose the correct answer. 0. Can you tell me what time the bus leave / does the bus leave? 1. Excuse me. There’s / Is there a supermarket near here? 2. Do you know when will be Mr Jones /...
ID câu hỏi: 53129| 2 tháng trước
Ex1. Put the verbs in the present tense for the future: simple present or simple progressive. 1.   A : Are you free on Friday?      B : No, we're very busy now. We...
ID câu hỏi: 53183| 2 tháng trước
656565:319= ghi cả cách làm
ID câu hỏi: 53302| 2 tháng trước
(1 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. - Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi  ________________. - Âm phát ra càng thấp...
ID câu hỏi: 53427| 2 tháng trước
So sánh chợ phiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với chợ nơi em sống hoặc nơi khác.
ID câu hỏi: 53471| 2 tháng trước
Một trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, 40% học sinh chọn đến bảo tàng, 45% học sinh chọn đến sở thú, 60 học sinh không tham gia. Hỏi trường đó có bao...
ID câu hỏi: 53495| 2 tháng trước
using "because": We can not swim in this part of the river because of highly polluted...
ID câu hỏi: 53669| 2 tháng trước
Chứng minh rằng trong ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3
ID câu hỏi: 53829| 2 tháng trước
kể lại câu chuyện bác đánh cá và gã hung thần  
ID câu hỏi: 53983| 2 tháng trước
hãy diễn xuôi theo ý hiều của em về đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích "khoảng 20 dòng Mong các bạn có thể làm hộ mình ạ, (tối em kiểm tra r ạ) .cũng mong mọi người sao chépạ  
ID câu hỏi: 54145| 2 tháng trước
nhưng cảm xúc của em về lớp học  
ID câu hỏi: 54227| 2 tháng trước
10:0,25+10:0,125-10:0,2 tính bằng cách thuận tiện    
ID câu hỏi: 54269| 2 tháng trước
Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong cấu tạo của kính hiển vi, ... là bộ phận để mắt nhìn vào khi quan sát vật mẫu. A. Vật kính B. Chân kính C. Bàn kính D. Thị kính
ID câu hỏi: 54320| 2 tháng trước
Vì sao bé Thu lại “nằm im và thở dài” khi bà kể cho nghe về vết thẹo của ba khi đi đánh Tây bị Tây bắn bị thương.
ID câu hỏi: 54321| 2 tháng trước
hãy kể một người lao động trí óc mà em từng gặp  giúp mình với
ID câu hỏi: 54351| 2 tháng trước
Hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1 = 0,5 μF và C2 = 0,7 μF được ghép song song rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 V...
ID câu hỏi: 54854| 2 tháng trước
các bạn giúp mình gấp nhé. cho phân số 51/60 .hỏi phải chuyển ở tư xuống mẫu bao nhiêu đơn vị để có phân số có giá trị là 3/5  
ID câu hỏi: 54917| 2 tháng trước
Vào một buổi trưa hè, có một con trâu đang nằm nghỉ ngơi dưới mái nhà của một khóm tre và con trâu đó cùng khóm tre đã nói chuyện với nhau vè cuộc sống của họ luôn gắn bó với con người và đất nước...
ID câu hỏi: 54979| 2 tháng trước
Khi sử dụng đèn dầu người ta thường hay sử dụng bóng đèn dầu vì bóng đèn dầu có tác dụng A. Ngọn lửa không bị tắc khi có...
ID câu hỏi: 55100| 2 tháng trước
Tập đọc lớp 5 :tuần 7 :Những người bạn tốt .Câu hỏi:1)vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển ?                           ...
ID câu hỏi: 55260| 2 tháng trước
giải bài tập thì quá khứ đơn lớp 6    :   V/hoàn thành các câu sau:           1.She ...................(go) home .         ...
ID câu hỏi: 55317| 2 tháng trước
cho tam giác ABC nhọn(AB<AC) có đường cao AD. Kẻ DE vuông góc AC tại E  Kẻ DF vuông góc với AB tại F .Gọi O là trung điểm AD. Trên tia DE lấy K sao cho E là trung điểm DK. Gọi S là...
ID câu hỏi: 55371| 2 tháng trước
Khi khám răng, nha sĩ sử dụng loại gương nào để quan sát tốt hơn?như cũ a.Gương phẳng b.Gương cầu lồi c.Gương cầu lõm d.A và B
ID câu hỏi: 55408| 2 tháng trước
Tả căn phòng của bạn bằng tiếng anh?
ID câu hỏi: 55605| 2 tháng trước
Cho các chất: eten, axetilen, benzen, phenol, toluen, stiren, naphtalen, anđehit axetic. Số chất làm mất màu nước Br2 là: A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
ID câu hỏi: 55764| 2 tháng trước
VI. Read the following passage and mark letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. (1pt) Tra Co Beach in Quang Ninh province is located 9...
ID câu hỏi: 55820| 2 tháng trước
Hãy phối hợp khẩu phần ăn cho gà nuôi giai đoạn từ 1 đến 4 tuần tuổi, tỉ lệ protein trong thức ăn là 21%, bởi: bột ngô, cám gạo, bột cá. biết tỉ lệ bột...
ID câu hỏi: 55833| 2 tháng trước
từ " áo cơm cửa nhà " có nghĩa là gì trong câu "chăm làm thì được áo cơm cửa nhà "
ID câu hỏi: 55858| 2 tháng trước
AI LÀ FAN CỦA "CÔ NÀNG CỬ TẠ KIM BOK JOO" THÌ KB VS MK NHA
ID câu hỏi: 55929| 2 tháng trước
Giúp mk với đang cần gấp 1 What .....................is it? It's a quarter past eight 2 He....................his face......................5.30 every day 3 Hoa is...
ID câu hỏi: 56034| 2 tháng trước
tìm số \(\overline{abc}\) , biết \(\overline{15abc0}\) \(\div\) \(\overline{abc}\) \(=\) \(1010\)
ID câu hỏi: 56351| 2 tháng trước
Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ rưỡi và đến B lúc 9 giờ 10 phút . Giữa đường người đó nghỉ 20 phút . Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ giữa đường thì người đó đi hết bao nhiêu thời gian ?
ID câu hỏi: 56564| 2 tháng trước
Chuyển các phân số sau thành các phân số thập phân có mẫu số là 100: 3/20 ; 27/300 ; 400/1000 ; 2/10 T /\ T
ID câu hỏi: 56642| 2 tháng trước
Part A: Find the word whose underlined part is pronounced differently from others. 1 . A. whole B. forest C. role D. fold   2. A. opened B. played C. wanted...
ID câu hỏi: 56743| 2 tháng trước
Câu 4 (trang 119, SGK Ngữ Văn 10, tập hai) Đề bài: Câu thơ nào sau đây sử dụng thành ngữ? A. Quanh năm buôn bán ở mom...
ID câu hỏi: 56867| 2 tháng trước
1. Làm hết bài tập trong 2 bài câu đặc biệt và rút gọn câu. Nêu VD cho mỗi loại câu. 2. Đặt câu có sử dụng câu rút...
ID câu hỏi: 56912| 2 tháng trước
Củ cà rốt thuộc loại thân biến dạng nào : A.Thân củ B.Thân rễ C. Thân củ và thân rễ D.Cả A,B,C đều sai.
ID câu hỏi: 56925| 2 tháng trước
viết đoạn văn tưởng tượng về câu chuyện : cây khế  
ID câu hỏi: 56991| 2 tháng trước
x:12;x chia hết cho 18 và x<250
ID câu hỏi: 57204| 2 tháng trước
Complete these sentences using the words given : 1. I/ not want / go out / night. ->.............................................. 2. The weather / always / cold / winter....
ID câu hỏi: 57283| 2 tháng trước
Trong cùng một năm , mật độ dân số ở tỉnh A là 2627 người/km2 ( nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người cư trú ) , mật độ dân số ở tỉnh B là 61 người/km2 . a ) Cho biết diện tích...
ID câu hỏi: 57406| 2 tháng trước
Một đồng hồ cứ 30 phút lại chạy nhanh 3 giây. Buổi sáng lúc 9h chỉnh đồng hồ theo giờ đúng. Hỏi ngày hôm đó lúc đồng hồ này chỉ 21 giờ 1 phút 12 giây thì giờ đúng trên thực tế là mấy giờ?
ID câu hỏi: 57448| 2 tháng trước
Lối bài hát: Cuộc Đời Tươi Đẹp [ Nhớ là phải cách dòng nhé! ]
ID câu hỏi: 57520| 2 tháng trước
Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt số 3 A/ KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm) I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (1,5 điểm) Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 80 chữ thuộc các bài Tập đọc - Học thuộc lòng đã...
ID câu hỏi: 57591| 2 tháng trước
4.25 x ( x+41.53) -125=53.5 ​53.2 : ( x - 3.5 ) + 45.8 = 99 ​( x + 1 )+(x+4)+(x + 7)+(x + 10)....+(x + 28 )= 115
ID câu hỏi: 57619| 2 tháng trước
Complete the folowing sentences, using the question words: What, Where, How many, How much, How far, How long, How old,Whose, Who, Why 1.__________ does his mother do ? – She is a nurse. 2....
ID câu hỏi: 57656| 2 tháng trước
Có 83 xe hai loại : 3 bánh và 6 bánh . Kể cả 77 chiếc lốp dự trữ thì có tất cả 500 chiếc lốp . Hỏi mỗi loại có mấy xe ?
ID câu hỏi: 57717| 2 tháng trước
3. Present your show to the whole class. Use your ideas in 2 and the expressions below. Vote for the best show. (Trình bày chương trình của bạn cho cả lớp. Sử dụng ý tưởng...
ID câu hỏi: 58149| 1 tháng trước
Đặt 1 câu có sử dụng dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Yêu cầu : sử dụng Vị Ngữ 
ID câu hỏi: 58158| 1 tháng trước
Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2 .Nếu kéo dài đáy BC(về phía B) 5m thì diện tích tăng thêm là...
ID câu hỏi: 58285| 1 tháng trước
phân tích nội dung và nghệ thuật của bài thơ thương cha tác giả lê Thế Thành  
ID câu hỏi: 58511| 1 tháng trước
Hai đỉnh A và B cách nhau 96km. Lúc 7 giờ 50 phút một người đi xe máy từ A đến B và một ô tô đi từ B  về A. Biết vân tốc xe máy...
ID câu hỏi: 58559| 1 tháng trước
nguyên nhân ô nhiễm nước sông,hồ và giải pháp xử lí<giúp tớ với,tớ cần gấp>
ID câu hỏi: 58642| 1 tháng trước
Tuyến đường sắt từ tỉnh C đến tỉnh D phải đi qua 14ga .Một tàu hoả khởi hành từ tỉnh C lúc 5giờ 45phút và đến tỉnh D lúc 9giờ kém 5phút .Tính quãng đường sứat từ tỉnh C đến tỉnh D .Biết vận tốc của...
ID câu hỏi: 59141| 1 tháng trước
Giúp mình với, mình đang cần gấp!! Câu 1: Tìm x: x + 22,43 = 18,9 + 63,74 A. 62,21     B. 60,12       C. 59,21   ...
ID câu hỏi: 59169| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất 9/14 ; 3/4; 5/14;1/4. Ai giúp mik với nhé , cho mik cảm ơn.
ID câu hỏi: 59206| 1 tháng trước
Một ô tô và một xe máy đi cùng một lúc ở hai đầu của quãng đường và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe...
ID câu hỏi: 59270| 1 tháng trước
Mn cho mình hỏi là cách S quét sơn tính căn phòng hoặc cái thùng HHCN,... Thì ta áp dụng công thức Sxp + a x b bất kể...
ID câu hỏi: 59343| 1 tháng trước
nêu những loại tệ nạn xã hội phổ biến và nguyên nhân hậu quả của tệ nạn xã hội.cho vd
ID câu hỏi: 59401| 1 tháng trước
ai có đề thi tiếng anh hsg cấp huyện lớp 6 cho tui làm để luyện còn đi thi với
ID câu hỏi: 59528| 1 tháng trước
(1,0 điểm) Văn bản đã mang lại cho em thông điệp sâu sắc nào? Bài đọc:      (1) Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại...
ID câu hỏi: 59821| 1 tháng trước
Choose 3 digits from 3, 9, 8, 2, 6, 1 to form 3-digit numbers. How many even numbers are there? (The repetition of digits is not allowed)
ID câu hỏi: 60020| 1 tháng trước
Hình tròn A có đường kính gấp 3 lần hình tròn tâm B.Vậy diện tích hình tròn tâm A gấp mấy lần diện tích hình...
ID câu hỏi: 60277| 1 tháng trước
Một cửa hàng có 45500kg gạo,cửa hàng đã bán 3 lần,mỗi lần 7800kg.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu?
ID câu hỏi: 60367| 1 tháng trước
Dựa vào văn bản''Xương Rồng và Cúc Biển''em có đồng ý với cách cư xử và thái độ của Xương Rồng trong câu truyện ko ?...
ID câu hỏi: 60410| 1 tháng trước
Thiên thể là gì, phân loại các thiên thể?
ID câu hỏi: 60426| 1 tháng trước
trình bày khái niệm ,nguyên nhân , ánh hưởng của sóng biển, thủy triều và dòng biển?  
ID câu hỏi: 60463| 1 tháng trước
Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BE cắt FD tại G chứng minh BG song song với FC
ID câu hỏi: 60467| 1 tháng trước
Trong sinh sản vô tính, chồi con hình thành dc nhìn thấy ở sinh vật nào dưới đây ? A. Con người B.Amip C.Thủy tức D.Vi khuẩn
ID câu hỏi: 60507| 1 tháng trước
Cho Δ ABC nhọn, 2 đường cao AD và BE cắt nhau tại H a)CM: ΔADC đồng dạng với ΔBEC b)CM:HA.HD=HE.HB c)kẻ DI vuông góc với AC tại I, EK vuông...
ID câu hỏi: 60531| 1 tháng trước
Ai trong chúng ta cũng đều có một điểm tựa tinh thần.Điểm tựa đó có thể là cha mẹ,thầy cô ,bạn bé.             ...
ID câu hỏi: 60565| 1 tháng trước
giá của quyển sách là 20000 đồng. Nếu giảm 3/10  giá bán thì người đó trả bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 60773| 1 tháng trước
Kể tên các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa mà thành phố Hà Nội đã thực hiện 
ID câu hỏi: 60798| 1 tháng trước
Viết bài văn biểu cảm về một loài hoa mà em yêu thích 
ID câu hỏi: 60860| 1 tháng trước
tìm nghiệm của đa thức sau: a) P(x)=(x-1).(3x+2)  b)Q(x)=2x2 -3x c)R(x)=-3x+2 d)M(x)=x2-3 
ID câu hỏi: 60910| 1 tháng trước
the ...place in the world is Argentina in Canada  a.hottest  b.coldest   c.foggiest   d.hot
ID câu hỏi: 61189| 1 tháng trước
Tìm x: 3 . (3x - \(\dfrac{1}{2}\) )\(^3\)  + \(\dfrac{1}{9}\)  = 0 Ai làm đc mik tick choa!
ID câu hỏi: 61243| 1 tháng trước
Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi! Ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy xáo...
ID câu hỏi: 61305| 1 tháng trước
xác định TN, CN, VN trong câu sau: Đảo xa tím pha hồng 
ID câu hỏi: 61354| 1 tháng trước
Một mảnh vườn hình vuông ,người ta mở rộng mảnh vườn về 2 phía thì đc 1 hình chữ nhật có CD gấp 2 lần CR .S tăng thêm 600m2 ,S vườn mới gấp 4 lần S bạn...
ID câu hỏi: 61948| 4 tuần trước
Bài 2: Trong tháng đầu hai tổ sản xuất làm được 270 sp . Sang tháng thứ hai tổ một tăng năng suất 8%, tổ hai tăng năng suất 5% nên đã làm vượt 18sp ....
ID câu hỏi: 61982| 4 tuần trước
In about 80 - 100 words, write a paragraph about the benefits of face-to-face learning, following the guidelines below (1pt) + interact with teachers and classmates face to face + connect with other...
ID câu hỏi: 62012| 4 tuần trước
lúc 7h 1 người đi xe máy từ A đến B vs v=35 km/h lúc 7h30p 1 ô tô đi từ A vs đuổi theo người đi xe máy vs v=49 km/h . Hỏi ô tô đuổi kịp xe...
ID câu hỏi: 62076| 4 tuần trước
cho mình hỏi lúc đầu nam có 1 số bi lần đầu nam cho bạn 1/3 số bi lần sau nam cho bạn 3/4 số bi còn lại biết nam còn lại 20 viên tính số bi ban đầu...
ID câu hỏi: 62159| 3 tuần trước
\(\dfrac{15}{14}-\dfrac{12}{28}\)  bằng bao nhiêu ạ.Trả lời dùm mình đang gấp lắm  
ID câu hỏi: 62238| 3 tuần trước
một vòi nước mỗi giờ chảy được 3/8 bể.Hỏi trong 45 phút vòi chảy được mấy phần bể?
ID câu hỏi: 62866| 3 tuần trước
Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 90 km. Hỏi ô tô đến B trước xe...
ID câu hỏi: 63029| 3 tuần trước
Viết một đoạn hội thoại giữa e và bn về các hoạt động vào vào ngày cuối tuần (có dấu ngoặc kép)
ID câu hỏi: 63050| 3 tuần trước
1) Rút gọn phân số: \(\dfrac{414141}{404040}\) 2) Quy đồng mẫu các phân số: \(\dfrac{2}{3}\)  và \(\dfrac{3}{7}\)
ID câu hỏi: 63327| 3 tuần trước
Phân tích đa thức thành nhân tử : a) (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24 b) \(m\left(x^2+1\right)-x\left(m^2+1\right)\)
ID câu hỏi: 63330| 3 tuần trước
Sao Mộc là hành tinh gì? Đứng thứ mấy trong hệ Mặt Trời? Hệ Mặt Trời ở Thiên Hà tên gì?
ID câu hỏi: 63382| 3 tuần trước
Tam giác ABC nhọn AB <AC các đường cao BD, CE cắt nhau tại H                                 ...
ID câu hỏi: 63428| 3 tuần trước
 cho △ ABC có AB =3 cm, AC =4 cm ,BC =5 cm  a) so sánh các góc của △ ABC  b)vẽ phân giác BD (D thuộc AC ) ,từ D vẽ DE vuông...
ID câu hỏi: 63432| 3 tuần trước
Bác Long trồng cà chua chơi Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 25 phần 2 m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.  a) Tính diện tích...
ID câu hỏi: 63510| 3 tuần trước
Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng lúc 6 giờ 15 phút và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 55km/giờ, xe...
ID câu hỏi: 63829| 3 tuần trước
107.No cities in Vietnam are more crowded than Ho Chi Minh city. → Ho Chi Minh city is...
ID câu hỏi: 63839| 3 tuần trước
Câu nào dưới đây gồm các từ đồng âm: A.Chúng em xem cách giải các "từ ngữ" trong "từ điển" B.Tổ em cố gắng "chạy"...
ID câu hỏi: 64156| 3 tuần trước
1 ô tô và 1 xe máy xuất phát cùng 1 lúc từ A đến B.Quãng đường AB dài 210 km.Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu ...
ID câu hỏi: 64414| 2 tuần trước
em hãy liệt kê 4 việc làm mà bản thân và người khác đã thực hiện để tiết kiệm thời gian,của cải vật chất,sức lực
ID câu hỏi: 64462| 2 tuần trước
Sắp xếp lại câu : the / brother / cleare / my / table. / At home were / and / the / beach / at / My mother / last month.
ID câu hỏi: 64483| 2 tuần trước
Tìm x: a/ 995 : x = 13,5 - 3,55 b/ x : 84 = 46,32 - 29,75 c/ 9,5 X x = 42,4 + 29,8 d/ x- 1,27 = 13,5 : 4,5 e/ 473,4 X x = 315,6 x 12 g/ 136, 5 - x = 5,4 : 1,2 h/ x X 10 = 1,643 + 7...
ID câu hỏi: 64522| 2 tuần trước
Lập trình tính chu vi diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn trên scratch    Giúp mình với chụp ảnh ra...
ID câu hỏi: 65065| 2 tuần trước
4đ khi chơi trò chơi 1 đúng lúc 2đúng cách 3đúng chỗ  4đúng thời lượng
ID câu hỏi: 65109| 2 tuần trước
tính bằng cách thuận tiện 11phần4 x8phần14 x7phần11 x5phần3
ID câu hỏi: 65242| 2 tuần trước
Một nền nhà hình chữ nhật có diện tích lạ 12 mét vuông thì chú Tân cần sử dụng vừa hết 48 viên đá hoa cùng loại.Hỏi...
ID câu hỏi: 65243| 2 tuần trước
1, no one river in viet nam is longer than red river . (the longest) - red river is... 2, no one in my class is taller than nam. (the tallest) - nam is...  
ID câu hỏi: 65555| 2 tuần trước
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18,5 m và 
ID câu hỏi: 65650| 2 tuần trước
2 phần 3 + 1 phần 3 . (-2 phần 3+ 5 phần 6) : 2 phần 3     đang cần gấp aa  
ID câu hỏi: 65749| 2 tuần trước
Chiếu tia sáng SI tới hợp với tia phản xạ IR của mặt gương nằm ngang một góc 50 o . Xác định và tính góc tới, góc phản xạ?
ID câu hỏi: 65806| 2 tuần trước
1. Lan is the ……………. student in my class. A....
ID câu hỏi: 65867| 2 tuần trước
Em hãy viết bài văn khoảng 500 chữ phân tích vẻ đẹp của nhân vật "Tôi" trong đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" của...
ID câu hỏi: 65908| 2 tuần trước
Nhà quản trị CSDL cần làm việc cẩn trọng tỉ mỉ vì lý do gì   
ID câu hỏi: 66097| 2 tuần trước
Cách để giải quyết xung đột giữa hs với hs là gì Gấp
ID câu hỏi: 66155| 2 tuần trước
B5 \(\dfrac{n^2-2n+2}{n-3}\) Tìm n \(\inℤ\)  để P \(\inℤ\) B6: Tìm n để các phân số sau là phân số...
ID câu hỏi: 66343| 1 tuần trước
Tính giá trị của biểu thức: C=4048.(1-\(\dfrac{1}{2}\) ).(1-\(\dfrac{1}{3}\) ).(1-\(\dfrac{1}{4}\) ).....(1-\(\dfrac{1}{2024}\) )
ID câu hỏi: 66603| 1 tuần trước
Đâu là tên những anh hùng của vùng đất đất Bắc Giang trong thời kì Bắc Thuộc? A.Thánh Thiên, Linh Quang, Đỗ Giang, Diên Nương. ...
ID câu hỏi: 66640| 1 tuần trước
hãy viết bài văn khoảng 500 chữ đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản Đứa con - Thạch Lam
ID câu hỏi: 66876| 1 tuần trước
Đệm hơi làm tăng thời gian tương tác qua đó làm giảm độ lớn xung của lực tác dụng lên người là đúng hay sai
ID câu hỏi: 66907| 1 tuần trước
Nêu những nguyên nhân của việc suy giảm, hậu quả của việc ô nhiễm và biện pháp bảo vệ môi trường biển ở nước ta ?  
ID câu hỏi: 66934| 1 tuần trước
nêu quy định Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
ID câu hỏi: 67124| 1 tuần trước
có hai ngăn sách nếu lấy 4 quyển sách từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai thì 2 ngăn bằng nhau. hỏi ban đầu ngăn thứ nhất nhiều hơn ngăn thứ hai bao nhiêu quyển...
ID câu hỏi: 67147| 1 tuần trước
Cho 2 điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA=5cm,OB=9cm (vẽ hình)
ID câu hỏi: 67307| 1 tuần trước
Một thửa ruộng hình  thang  có diện tích 1200 m 2  và  có tổng độ dài hai  đáy là  8 0 m, thì chiều cao...
ID câu hỏi: 67442| 1 tuần trước
  Một hộp có 30 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1,2,3,...,30.Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên...
ID câu hỏi: 67499| 1 tuần trước
Không biết là mọi người thì xong chưa nhỉ, còn mình thì thi xong rồi. :)))
ID câu hỏi: 67699| 1 tuần trước
Giá một bộ bàn ghế là 40 000 đồng. Nếu mua 3 cái bàn và 8 cái ghế thì hết 170 000 đồng. Hỏi cái bàn giá bao...
ID câu hỏi: 67722| 1 tuần trước
Đề xuất những việc làm cụ thể để việc sử dụng điện năng trong gia đình được an toàn tiết kiệm
ID câu hỏi: 67753| 1 tuần trước
Nhân dịp khai trương,một cửa hàng bán đồ gia dụng giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm và đặc biệt những khách hàng có ngày sinh...
ID câu hỏi: 67956| 5 ngày trước
Lan đi siêu thị mua 2 kg khoai tây và 1,5 kg cà chua giá chưa tính thuế của 1 kg khoai tây là 15.000đ 1 kg cà chua là 18.000đ a...
ID câu hỏi: 68086| 4 ngày trước
Chú chiến sĩ bị ngã đạn ,nằm dưới vủng máu tươi . Máu chảy lênh láng khắp nơi .Dù thế , đôi mắt chú vẫn cố hé mắt để cố gắng...
ID câu hỏi: 68158| 3 ngày trước
1.Have you got any robots ?  =>Are ____________________ 2.The school is big =>It ________________________ 3.My sister is interested in listening to music =>My sister likes...
ID câu hỏi: 68267| 2 ngày trước
Có  8 hình lập phương cạnh 10cm xếp thành một hình lập phương H. Tính  a Thể tích của hình lập phương H b Diện tích toàn phần...
ID câu hỏi: 68271| 2 ngày trước
Cho (O), Dây AB không qua tâm. Kẻ CD vuông với AB tại M (C thuộc cung nhỏ AB). Trên cung nhỏ BD lấy E, H là gđ của CE và AB. a. MDEH nội tiếp b. AC²...
ID câu hỏi: 68383| 1 ngày trước
Cho 0,615 gam một hỗn hợp gồm Mg và Al tác dụng với dung dịch acid HCl dư, sau phản ứng thu được 0,756 lít khí H 2  (đkc). Phần trăm khối lượng của kim loại Mg...
ID câu hỏi: 68428| 1 ngày trước
cho A= (x-2√x)/(√x +2) và B= √x/(√x +2) + 1/(√x -2) + (3√x -2)/(x-4) cho biểu thức P=A*B .Tìm x để P<1
ID câu hỏi: 68479| 13 giờ trước
       Cái gì không có chân, không có đuôi, không có cơ thể mà có nhiều...
0.66715 sec| 4254.578 kb