Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

A= 1/1.2 + 1/3.4 + ... + 1/99.100 . Chứng minh rằng: 7/12 < A < 5/6
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần tìm sự biểu diễn tổng quát của dãy A. Ta có thể thấy dãy A có dạng sau:

A = 1/(1*2) + 1/(3*4) + ... + 1/(99*100)

Để đơn giản hóa việc tính toán, ta có thể viết lại tử số của mỗi phân số thành 1.2, 3.4, ..., 99.100.

Việc tính tổng này khá phức tạp nên ta sử dụng một phương pháp gọi là phép mở ngoặc:

A = (1/1 - 1/2) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/99 - 1/100)

Như vậy, ta có thể viết lại tổng A dưới dạng:

A = (1/1 - 1/2) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/99 - 1/100)
= (1/1 - 1/2) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/99 - 1/100) + (1/100 - 1/101)

Dễ thấy, các số hạng từ (1/100 - 1/101) trở đi đều dương và bé hơn 1/100. Do đó, ta có thể chứng minh A > 7/12 như sau:

A = (1/1 - 1/2) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/99 - 1/100) + (1/100 - 1/101)
> (1/1 - 1/2) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/99 - 1/100) + (1/100 - 0)
= (1/1 - 1/2) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/99 - 1/100) + 1/100
= 1/1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/99 + 1/100

Với n = 2k - 1, ta có tổng phân số từ 1/1 đến 1/100 là:

T = 1/1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2k - 1)
= (1/1 + 1/2) + (1/3 + 1/4) + ... + (1/(2k - 1) + 1/2k)
> 1/2 + 1/2 + ... + 1/2 (k số hạng)
= k/2

Với k = 50, ta có T > 25, nghĩa là A > 25/100 = 1/4 > 7/12.

Tương tự, ta có thể chứng minh A < 5/6 như sau:

T = 1/1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2k - 1)
= (1/1 + 1/2) + (1/3 + 1/4) + ... + (1/(2k - 1) + 1/2k)
< 1/1 + 1/2 + ... + 1/2k (k số hạng)
= (2k - 1)/2k

Với k = 50, ta có T < 99/100, nghĩa là A < 99/100 < 5/6.

Vậy, ta có kết quả:

7/12 < A < 5/6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Theo cách tính, ta có: A = (1/1.2) + (1/3.4) + (1/5.6) + (1/7.8) + (1/9.10) + ... + (1/99.100)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có thể chứng minh bất đẳng thức 7/12 < A bằng cách sử dụng công thức cộng số học cho các mẫu số. Ta được:

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Đọc kỹ các câu hỏi và hiểu ý nghĩa của chúng.
2. Tìm hiểu thông tin về Tết của bạn để có thể trả lời câu hỏi.
3. Ghi lại câu trả lời của bạn một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Câu trả lời:
1. My Tet holiday is in late January or early February.
2. My Tet holiday is usually about a week long.
3. Before Tet, we clean our house thoroughly and buy new clothes and decorations.
4. My family will decorate our house with flowers, especially apricot blossoms and peach blossoms.
5. The symbols of Tet holiday are red envelopes, cherry blossoms, and kumquat trees.
6. People usually cook traditional dishes such as banh chung (sticky rice cake), nem (spring rolls), and mut (candied fruits) on Tet.
7. People should visit their family and relatives, give lucky money, and avoid negative activities during Tet.
8. On the first three days of the year, I will spend time with my family, visit relatives, and enjoy special Tet foods.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44744 sec| 2255.891 kb