Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

Khối 6 của một trường có 4 lớp . Trong đó số học sinh lớp 6A bằng 4/13 tổng số học sinh của ba lớp còn lại . Số học sinh lớp 6B bằng 5/12 tổng số học sinh của ba lớp còn lại . Số học sinh lớp 6C bằng 24/61 tổng số học sinh của ba lớp còn lại . Số học sinh của lớp 6D là 32 học sinh . Tính tổng số học sinh của 4 lớp ?
Mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần giải quyết câu hỏi này, Bạn nào thông thái giúp mình với, mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Giả sử tổng số học sinh của 3 lớp còn lại (6A, 6B, 6C) là x.

Theo đề bài, số học sinh của 6A = 4/13 * x
Số học sinh của 6B = 5/12 * x
Số học sinh của 6C = 24/61 * x

Tổng số học sinh của 4 lớp = Số học sinh của 6A + Số học sinh của 6B + Số học sinh của 6C + Số học sinh của 6D

Tổng số học sinh của 4 lớp = 4/13 * x + 5/12 * x + 24/61 * x + 32

Để tính tổng số học sinh của 4 lớp, cần biết giá trị của x. Tuy nhiên, từ đề bài không có thông tin cụ thể về số học sinh của 3 lớp còn lại, do đó không thể tính được tổng số học sinh của 4 lớp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Để mở bài trực tiếp cho câu hỏi trên, bạn có thể sử dụng phương pháp trực quan hóa thông tin bằng cách vẽ đồ thị hoặc sử dụng mô hình hình học để diễn tả sự tương quan giữa các phần tử trong câu hỏi.

Ví dụ:
- Đầu tiên, vẽ một hình chữ nhật và chia nó thành 4 phần, biểu thị cho 4 lớp học.
- Khi đó, bạn có thể tô màu phần diện tích tương ứng với số học sinh trong lớp 6A, 6B, 6C và 6D.
- Sử dụng các hình vuông nhỏ hơn trong hình chữ nhật lớn để biểu thị số học sinh trong từng lớp.
- Từ đó, bạn có thể tính được các phân số tương ứng với số học sinh trong từng lớp.

Câu trả lời cho câu hỏi "Mở bài trực tiếp là như thế nào?" có thể như sau:

Mở bài trực tiếp cho câu hỏi trên có thể sử dụng phương pháp trực quan hóa thông tin bằng cách vẽ đồ thị hoặc sử dụng mô hình hình học để diễn tả sự tương quan giữa các phần tử trong câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47649 sec| 2257.453 kb