Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

Viết câu tương đương :  1. Does your class have twenty - five students ? Are __________________________________? 2. Trung is Mr. Binh's son Mr.Binh _________________________________? 3. My father goes to work at seven fifteen. My father goes to work at a __________________________________________ 4. My name is Hoa \(\Leftrightarrow\) I _________________________________ 5 There are 5 rooms in my house \(\Leftrightarrow\) My house _________________________

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Sử dụng cấu trúc "Are + there + số lượng + danh từ số nhiều ở lớp 6" để tạo câu tương đương.
2. Sử dụng cấu trúc "Is + Trung + Mr. Binh's son ở lớp 6" để tạo câu tương đương.
3. Đổi thời gian từ "seven fifteen" sang "seven fifteen a.m." để tạo câu tương đương.
4. Sử dụng cấu trúc "I am called Hoa" hoặc "My name is Hoa" để tạo câu tương đương.
5. Sử dụng cấu trúc "There are + số lượng + danh từ số nhiều + in + my house" hoặc "My house has + số lượng + danh từ số nhiều" để tạo câu tương đương.

Câu trả lời:
1. Are there twenty-five students in your class?
2. Is Trung Mr. Binh's son?
3. My father goes to work at seven fifteen a.m.
4. I am called Hoa. / My name is Hoa.
5. There are 5 rooms in my house. / My house has 5 rooms.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47639 sec| 2250.219 kb