Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

I.                    Sử dụng động từ: 1.       I hope (have) a job.  2.       He is thinking of (leave) his job.  3.       I hate (see) a child (cry)   4.       I’d like (have) a look at your new car.  5.       Stop (talk), I am trying (finish) a letter.   6.       I’m sorry (disappoint) you.   7.       He told me (try) (come) early.   8.       (look) at me and answer my question.  9.       You’ll be able (do) it yourself when you are older.  10.   I prefer (drive) to (ride)             11.   I don’t enjoy (go) to the dentist.    12.   It takes me hours (write) a letter.  13.   The cowboy began (fire)       14.   He gave up (gamble)       15.   The snow keeps (fall)       * Giup em cua minh "sieu cap VIP pro" giai bai nay voi ! thanks!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài tập này là xác định dạng động từ chính và thì của câu, sau đó điền động từ vào chỗ trống theo nguyên tắc ngữ pháp.

Câu trả lời:

1. I hope to have a job.
2. He is thinking of leaving his job.
3. I hate to see a child cry.
4. I’d like to have a look at your new car.
5. Stop talking, I am trying to finish a letter.
6. I'm sorry to disappoint you.
7. He told me to try to come early.
8. Look at me and answer my question.
9. You’ll be able to do it yourself when you are older.
10. I prefer driving to riding.
11. I don’t enjoy going to the dentist.
12. It takes me hours to write a letter.
13. The cowboy began firing.
14. He gave up gambling.
15. The snow keeps falling.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

The question is asking for the correct form of the verb to complete the sentence. The given options are "increases", "increase", "is increase", and "are increase".

To find the correct answer, we need to consider the subject "The number of participants", which is a singular noun phrase. Singular subjects take singular verbs.
- Options A, B, and C all use singular verbs ("increases", "increase", "is increase"), but option D uses a plural verb ("are increase").
Thus, the correct answer is B. Increase.

Alternative method:
We can also identify the correct answer by looking at the structure of the sentence. The verb should agree with the subject in terms of number.
- The subject "The number of participants" is singular, so the verb should be in the singular form.
- Option B, "increase", is the only one in the singular form.

Therefore, the correct answer is B. Increase.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27874 sec| 2249.18 kb