Lớp 8
60điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Có ai có thể hướng dẫn tôi qua trở ngại này không? Tôi đang hơi lúng túng và cần một lời khuyên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đầu tiên, đọc kỹ câu hỏi và hiểu ý nghĩa của từng từ khóa trong câu hỏi.
2. Tìm hiểu về nội dung của các bài học được đề cập trong câu hỏi.
3. Nếu đã có kiến thức về các nội dung đó, thì trả lời câu hỏi dựa trên kiến thức đã có.
4. Nếu chưa có đủ kiến thức, tìm hiểu thêm từ các nguồn tin học phù hợp để trả lời câu hỏi.
5. Trình bày câu trả lời theo cách dễ hiểu, rõ ràng và điều chỉnh viết theo cấu trúc câu hỏi.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào - Viết chương trình - Chương trình và ngôn ngữ lập trình

- Máy tính là một thiết bị điện tử có khả năng xử lý thông tin nhanh chóng dựa trên các lệnh được cung cấp. Chương trình máy tính là tập hợp các lệnh mà con người đã viết để chỉ định cho máy tính thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

- Con người ra lệnh cho máy tính thông qua việc viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình là một tập hợp các quy tắc và cú pháp để viết chương trình. Con người sử dụng các từ khóa và tên biến trong ngôn ngữ lập trình để xác định các chỉ thị và cung cấp dữ liệu cho máy tính.

- Viết chương trình bao gồm việc sắp xếp các lệnh tuần tự và cấu trúc chương trình theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình được chọn. Con người phải tuân theo các quy tắc và cú pháp của ngôn ngữ để chương trình có thể chạy một cách chính xác.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT - NNLT gồm những gì - Từ khóa và tên - Cấu trúc chung của chương trình

- Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là một tập hợp các quy tắc và cú pháp để viết chương trình. Các NNLT thường gồm các từ khóa, tên biến, cú pháp và quy tắc để biểu diễn các thành phần và hành động trong chương trình.

- Các từ khóa là các từ được định nghĩa bởi ngôn ngữ lập trình và có ý nghĩa cụ thể trong việc xác định công việc của chương trình. Ví dụ, trong ngôn ngữ Python, có các từ khóa như "if", "else", "for", "while" để điều khiển luồng thực hiện của chương trình.

- Tên biến là các từ hoặc cụm từ do người lập trình đặt để đại diện cho dữ liệu hoặc giá trị nào đó trong chương trình. Tên biến phải tuân thủ một số quy tắc nhất định và không trùng với các từ khóa trong ngôn ngữ lập trình.

- Cấu trúc chung của một chương trình thông thường bao gồm các phần như khai báo thư viện hoặc module, định nghĩa hàm, khối lệnh tuần tự, điều kiện và vòng lặp. Mọi chương trình đều phải có một điểm bắt đầu và thường có một điểm kết thúc.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu - Dữ liệu và kiểu dữ liệu - Các phép toán với dữ liệu kiểu số - Các phép toán so sánh - Giao tiếp người với máy tính

- Chương trình máy tính xử lý dữ liệu theo các lệnh đã được lập trình. Dữ liệu là các giá trị hoặc thông tin mà chương trình máy tính sử dụng để thực hiện các phép toán hoặc việc xử lý khác.

- Kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu mà một biến hoặc hằng số có thể chứa. Ví dụ, kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu chuỗi (kiểu dữ liệu lưu trữ văn bản) là một số kiểu dữ liệu thông dụng.

- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, và phép tính modulo. Các phép toán này được sử dụng để thực hiện các phép tính toán số học trong chương trình.

- Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị hay quan hệ giữa các dữ liệu. Ví dụ, phép so sánh bằng (==), phép so sánh lớn hơn (>), phép so sánh nhỏ hơn (<) được sử dụng để so sánh giá trị số.

- Giao tiếp người với máy tính thông qua nhập và xuất dữ liệu. Con người có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình hoặc các thiết bị khác. Ví dụ, hàm input() trong Python cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím và hàm print() cho phép xuất dữ liệu ra màn hình. Bằng cách này, người dùng có thể tương tác với chương trình máy tính.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình - Biến là công cụ trong chương trình - Khai báo biến - Sử dụng biến trong chương trình - Hằng

- Biến là một đối tượng trong chương trình máy tính, được sử dụng để lưu trữ và thay đổi giá trị trong quá trình thực thi chương trình. Biến có một tên và một kiểu dữ liệu, có thể được gán và truy xuất giá trị tương ứng.

- Khai báo biến là việc xác định tên biến và kiểu dữ liệu của nó trước khi sử dụng trong chương trình. Ví dụ, trong ngôn ngữ Python, có thể khai báo biến x bằng cách sử dụng câu lệnh x = 5, x vừa là tên biến và 5 là giá trị được gán cho biến.

- Sử dụng biến trong chương trình bao gồm việc truy xuất giá trị của biến, thực hiện các phép toán hoặc thay đổi giá trị của biến trong quá trình thực thi chương trình. Ví dụ, có thể sử dụng biến x để tính tổng hai số a và b bằng câu lệnh x = a + b.

- Hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình. Hằng có thể được sử dụng để lưu trữ các giá trị cố định trong chương trình. Ví dụ, trong Python, ta có thể định nghĩa hằng MAX_VALUE = 100 để lưu trữ giá trị tối đa là 100.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Bài 2: Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là một hệ thống các quy tắc và cú pháp để con người và máy tính có thể hiểu và giao tiếp với nhau. NNLT bao gồm các từ khóa và tên định danh, cấu trúc chung của chương trình, quy tắc về biến và kiểu dữ liệu, các phép toán, v.v. Từ khóa là các từ đã được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ lập trình để sử dụng trong chương trình. Tên định danh là các tên được con người đặt cho biến, hàm, lớp, v.v. trong chương trình. Cấu trúc chung của chương trình bao gồm các phần như khai báo biến, định nghĩa hàm, vòng lặp, câu điều kiện, v.v. Nhờ vào NNLT, chương trình có thể được viết một cách logic và có thể thực hiện các công việc theo yêu cầu của con người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bài 1: Để ra lệnh cho máy tính, con người sử dụng chương trình máy tính. Chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình và khi chạy, nó sẽ thực hiện các lệnh đã được con người gửi. Việc viết chương trình có thể được thực hiện bằng việc sử dụng các trình biên dịch, công cụ lập trình hoặc các ngôn ngữ lập trình khác như C++, Python, Java, v.v. Sau khi viết chương trình, con người sẽ lưu nó lại dưới dạng file và chạy chương trình đó trên máy tính để máy tính thực hiện các lệnh đã được lập trình trước đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49565 sec| 2262.539 kb