Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm ?
Chào mọi người, mình đang bí bài này quá. Ai có thể giải thích giúp mình với ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để giải bài toán này, ta thực hiện như sau:
- Ta biểu diễn số lượng thùng nước mắm còn lại bằng x.
- Tổng lượng nước mắm còn lại trong các thùng là 6x lít.
- Theo đề bài, tổng lượng nước mắm đã bán đi là 36 lít.
- Do đó, ta có phương trình: 6x - 36 = 0.

Câu trả lời:
- Giải phương trình trên, ta có x = 6.
- Vậy cửa hàng còn lại 6 thùng nước mắm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Cách giải cuối cùng là tính số lít trong mỗi thùng nước mắm. Vì cửa hàng có tổng cộng 6 thùng nước mắm và tổng số lít là 54 lít, nên mỗi thùng chứa 54/6 = 9 lít. Sau khi đã bán đi 36 lít, cửa hàng còn lại 54 - 36 = 18 lít. Để biết số thùng nước mắm còn lại, chúng ta chia lượng nước mắm còn lại cho số lít trong mỗi thùng. Vậy cửa hàng còn lại 18/9 = 2 thùng nước mắm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một cách tiếp cận khác là tính tổng số lít trong các thùng nước mắm còn lại sau khi đã bán đi và chia cho số lít trong một thùng. Vì cửa hàng đã bán đi 36 lít, còn lại 54 - 36 = 18 lít. Chia 18 lít cho số lít trong một thùng (6 lít), ta được 18/6 = 3 thùng nước mắm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một cách khác để giải bài toán này là xác định số lít trong một thùng nước mắm. Vì cửa hàng có tổng cộng 6 thùng mà tổng số lít là 54, nên mỗi thùng chứa 54/6 = 9 lít. Sau khi đã bán đi 36 lít, cửa hàng còn lại 54 - 36 = 18 lít. Để biết số thùng nước mắm còn lại, chúng ta chia số lít còn lại cho số lít trong một thùng. Vậy cửa hàng còn lại 18/9 = 2 thùng nước mắm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Một cách để giải bài toán này là chia số lít nước mắm còn lại sau khi đã bán đi (54 - 36 = 18) cho số lít trong một thùng nước mắm. Vì mỗi thùng chứa như nhau nên chúng ta có thể chia đều số lít vào trong các thùng. Vậy cửa hàng còn lại 18/6 = 3 thùng nước mắm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51101 sec| 2248.797 kb