Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đức

Nếu 20/11/2023  là thứ Hai thì ngày 20/11/2222 là thứ mấy ?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần biết cách tính số ngày giữa hai ngày tháng trong cùng một năm.

Trước tiên, ta xác định ngày, tháng và năm cho ngày thứ Hai 20/11/2023:
- Ngày: 20
- Tháng: 11
- Năm: 2023

Tiếp theo, ta tính số ngày từ ngày 1/1/2023 đến ngày 20/11/2023. Để đơn giản, ta tính số ngày từ tháng 1 đến tháng 11 trước và cộng thêm 20 ngày:
- Số ngày từ tháng 1 đến tháng 10: 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 = 304 ngày
- Số ngày từ tháng 11 đến ngày 20: 20 ngày
- Tổng số ngày: 304 + 20 = 324 ngày

Sau đó, ta tính số ngày từ ngày 1/1/2023 đến ngày 1/1/2222. Ta tính số năm xảy ra trong khoảng thời gian này, với mỗi năm có 365 ngày (không tính năm nhuận):
- Số năm từ 2023 đến 2222: 2*** = 199 năm
- Số ngày từ năm 2023 đến năm 2222: 199 năm x 365 ngày = 72635 ngày

Tổng số ngày từ ngày 1/1/2023 đến ngày 1/1/2222 là 72635 ngày.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là số ngày từ ngày 1/1/2222 đến ngày 20/11/2222. Để tính thứ của ngày 20/11/2222, ta lấy số ngày từ ngày 1/1/2222 đến ngày 20/11/2222 chia cho 7 (vì một tuần có 7 ngày).

Số ngày từ ngày 1/1/2222 đến ngày 20/11/2222 là: 72635 ngày + 324 ngày = 72959 ngày.

72959 (số ngày) ÷ 7 = 10422 và dư 5.

Do đó, ngày 20/11/2222 sẽ là thứ 5 (thứ Năm).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để tính khoảng cách giữa hai ngày 20/11/2022 và 20/11/2222, ta cần tính số năm chênh lệch là 200. Số ngày tương ứng là 73000 ngày (200 x 365). 73000 mod 7 = 2. Ngày 20/11/2222 là thứ Bảy.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Từ ngày 20/11/2022 đến 20/11/2023 là 365 ngày, là một năm không nhuận. Tính từ ngày 21/11/2022 đến 20/11/2222 có tổng 29940 ngày. 29940 mod 7 = 1. Vậy ngày 20/11/2222 là thứ Ba.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số ngày từ 20/11/2023 đến 20/11/2222 là 29950 ngày. Sử dụng phép chia dư, ta có 29950 mod 7 = 4. Vậy ngày 20/11/2222 là thứ Tư.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tìm thứ của ngày 20/11/2222, ta cần tính khoảng cách giữa hai ngày 20/11/2023 và 20/11/2222. Dựa vào quy tắc: 1 năm có 365 ngày, ta tính được 20/11/2222 là thứ Sáu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47482 sec| 2256.172 kb