Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Phương

phân tích đa thức thành nhân tử x^4-2x^3+2x-1
Làm ơn, mình thực sự cần ai đó chỉ dẫn giúp mình giải quyết câu hỏi này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để phân tích đa thức thành nhân tử, ta cần áp dụng định lý nhân tử chung trong đại số: Một đa thức có dạng Ax^n + Bx^(n-1) + ... + P, trong đó A, B, ..., P là hằng số và n là một số tự nhiên, thì ta có thể phân tích đa thức này thành nhân tử bằng cách tìm các ước số của hệ số P (tức các số nguyên sao cho chia hết cho P).

Dựa vào định lý trên, để phân tích đa thức x^4 - 2x^3 + 2x - 1 thành nhân tử, ta cần tìm các ước số của hệ số -1. Ta có:
1. -1 = (-1) * 1: Đây là cặp ước số của -1.
2. -1 = (-1) * 1: Đây là cặp ước số khác của -1.

Vậy, đa thức x^4 - 2x^3 + 2x - 1 có thể phân tích thành nhân tử như sau:
(x + 1) * (x - 1) * (x - 1) * (x + 1)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Cách 4: Áp dụng công thức nhân binomial, ta có thể phân tích đa thức thành nhân tử. Đa thức đã cho không có số hạng chứa x^2, nên ta có thể viết lại đa thức dưới dạng: (x - a)(x - b)(x - c)(x - d), với a, b, c, d là các giá trị tùy ý.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 3: Ta quan sát thấy rằng x = 1 là một nghiệm của đa thức. Khi đó, ta chia đa thức cho (x - 1) bằng phép chia đa thức. Sau đó, ta phân tích đa thức còn lại thành nhân tử theo cách thông thường.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 2: Ta thấy đa thức đã cho không có số hạng chứa x^2. Vì vậy, ta có thể phân tích đa thức thành nhân tử theo nguyên tắc phân tích tam thức, tức là chia đa thức cho một nhân tử có bậc là 2. Nếu nhân tử này tồn tại, ta sẽ tìm được nhân tử đó và tiếp tục phân tích đa thức còn lại cho đến khi không thể phân tích được nữa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 1: Áp dụng định lý Viete, ta giả sử các nghiệm của đa thức là a, b, c, d. Khi đó, ta có các phương trình sau:

1) a + b + c + d = 2
2) ab + ac + ad + bc + bd + cd = 0
3) abc + abd + acd + bcd = -2
4) abcd = -1

Từ các phương trình trên, ta có thể tìm được các giá trị của a, b, c, d. Sau đó, ta phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách viết lại đa thức trên dưới dạng: (x - a)(x - b)(x - c)(x - d).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24588 sec| 2270.922 kb