Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 3G. Speaking Unit 3: On screen

Tiểu sử Sách Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Friends Global 3G

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 3G đã được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết để giúp học sinh nắm bài học tốt hơn. Với nội dung dễ hiểu và phong phú, sách giúp học sinh phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách linh hoạt và tự tin.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Write the phrases 1-10 in the correct groups (A-C) below.

1. I adore / I can’t stand … [  ]

2. That’s agreed, then. [  ]

3. I think … will be better / more fun, etc. [  ]

4. I’d rather / I’d prefer (to) … [  ]

5. I’m / I’m not a big fan of … [  ]

6. OK, I agree. [  ]

7. I’m / I’m not keen on … [  ]

8. Let’s / Shall we settle on … [  ]

9. That’s a great idea. [  ]

10. I quite fancy / I don’t really fancy … [  ]

A. Expressing likes and dislikes
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________
B. Expressing a preference
___________________________________
___________________________________
C. Reaching an agreement
___________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________

Trả lời: Cách làm:1. Đọc cẩn thận các cụm từ đã cho.2. Xác định loại câu từ mỗi cụm từ đó thuộc về nhóm nào:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Read the task below. Then listen to a student doing the task. Which game did they choose?

You and a friend are deciding which video game to play after school. Decide together which game you will play, which house you will go to and if you will invite any other people.

 On screen

Trả lời: Cách làm:1. Nghe đoạn hội thoại của học sinh đang thể hiện bài tập.2. Xem xét các yếu tố mà họ đưa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Listen again. Tick the phrases in exercise 1 that they use.

Trả lời: Cách làm:- Nghe lại đoạn hội thoại.- Đánh dấu vào các cụm từ trong bài 1 mà họ đã sử dụng.Câu trả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Read the Speaking Strategy. Then do the task in exercise 2 using the video games below. Write notes.

You and a friend are deciding which video game to play after school. Decide together which game you will play, which house you will go to and if you will invite any other people.

 On screen

My choice: ____________________

Why?

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

Play the game where? Why?

________________________________________

________________________________________

Invite other people? Why? / Why not?

Trả lời: Cách làm:- Đọc chiến lược nói chuyện.- Xem video trò chơi dưới đây và viết ghi chú.- Bạn và một... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Now do the task in exercise 2, using your notes from exercise 4.

Trả lời: To complete task 2 using notes from exercise 4, you first need to review your notes on the... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.52280 sec| 2269.328 kb