Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 7D. Grammar Unit 7: Tourism

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 7D. Grammar Unit 7: Tourism

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 7D. Grammar Unit 7: Tourism. Đây là một bộ sách mới đã được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Sách cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp học sinh nắm bắt bài học một cách tốt nhất trong chương trình học mới này. Hi vọng rằng với sự hướng dẫn chi tiết, học sinh sẽ dễ dàng áp dụng kiến thức và phát triển kỹ năng ngôn ngữ Anh của mình.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. How do these tenses / model verbs change in reported speech.

Direct speech

1   present simple

2   present continuous

3   past simple

4   present perfect

5   past perfect

6   can / can’t

7   will / won’t

8   might

9   should

Reported speech

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Trả lời: Cách làm: - Xác định các dạng thì và modal verbs trong câu trực tiếp.- Chuyển đổi các dạng thì và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Circle the correct words.

Last weekend

1   John said he_____________ill.

     a   is              b   was

2   Maisie said that she_____________buy a new phone.

     a   would     b   will

3   Nathan said he_____________looking forward to summer.

     a   is              b   was

4   Harry said that Kay_____________gone to Italy.

     a   has          b   had

5   Emma told me that she_____________find her phone.

     a   couldn’t   b   can’t

6   Pete told me he_____________go to the party.

     a   had to    b   might have

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu và lựa chọn từ đúng để điền vào chỗ trống theo ngữ cảnh của câu.- Xác định thì... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. How do these references to time and place change in reported speech?

Direct speech

1   today

2   a week ago

3   yesterday

4   last year

5   tomorrow

6   next month

7   here

Reported speech

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Trả lời: Cách làm:- Xác định các từ chỉ thời gian và địa điểm trong câu trích dẫn trực tiếp.- Thay đổi các từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.plete the text with said or told.

Dan (1)_____________ Bev that he had bought her a new phone. She looked at it and (2)_____________ him that it was too big. He (3)_____________ her that they were all that big nowadays. She (4)_____________ she wanted him to change it. He (5)_____________ that he couldn’t change it and (6)_____________ her that it had cost a lot of money. She (7)_____________ she didn’t care and (8)_____________ him she wouldn’t use it.

Trả lời: Cách 1:- Dan told Bev that he had bought her a new phone.- Bev told him that it was too big.- He... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Rewrite the sentences as reported speech. If necessary, change the pronouns, possessive adjectives and references to time and place.

1   John to Sue: ‘I left a message for you yesterday.’

     John told ___________________.

2   Mark: ‘I’ll top up my phone this evening.’

      ________________________.

3   Jenny to Dave: ‘I can’t hear you.’

      ________________________.

4   Ann: ‘I’ve checked my balance three times this week.’

      ________________________.

5   Jo to Si: ‘You should turn off data roaming.’

      ________________________.

6   Kate: ‘I had already texted Harry at the weekend.’

      ________________________.

7   Fran to Fred: ‘I called Tom two days ago.’

      ________________________.

Trả lời: Để giải bài tập này, bạn cần chuyển các câu trực tiếp thành câu gián tiếp, sử dụng reported speech... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Read the reported conversation between two identical twins. Write the direct speech below.

Imo was walking down the road when she slipped and fell. Her twin sister Zoe phoned just afterwards. Zoe told Imo that she has fallen over a few moments before. Imo told her that was an amazing coincidence because she had just done the same! Zoe said her leg was hurting so much that she couldn’t walk. Imo told Zoe that her own leg was OK and that she could easily walk home. But Imo told Zoe that if she couldn’t walk, she should call an ambulance. Zoe said that wouldn’t be necessary and that she could phone their parents.

1   Zoe: ________________________

2   Imo: ________________________

     because ________________________

3   Zoe: ________________________

4   Imo: ________________________

5   Imo: But ________________________

6   Zoe: ________________________

Trả lời: Cách làm:1. Đọc từng đoạn trong đoạn văn ngắn và xác định ai đang nói và nói với ai.2. Xác định từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.54478 sec| 2281.188 kb