Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 4D. Grammar Unit 4: Our planet

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 4D. Grammar Unit 4: Our planet

Trong bộ sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 4D, Unit 4 với chủ đề "Our planet" là một phần quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về vẻ đẹp của hành tinh chúng ta. Bài học này được biên soạn đầy đủ, cụ thể và dễ hiểu để giúp học sinh nắm vững kiến thức.

Bộ sách này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và tích hợp vào chương trình đổi mới giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức tiếng Anh. Việc giải bài tập sách bài tập (SBT) cũng là cách để học sinh rèn luyện kỹ năng và nắm bắt bài học một cách chắc chắn.

Hi vọng rằng, với sự hướng dẫn chi tiết và giải bài tập cụ thể, học sinh sẽ có cơ hội tốt hơn để hiểu và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Cùng nhau bảo vệ hành tinh của chúng ta bằng cách hiểu biết và trao đổi thông tin với nhau.

Bài tập và hướng dẫn giải

1.plete the facts with the superlative form of the adjectives in brackets and the correct answer, a, b or c.

1. The _____________________ (high) mountain in Europe is.

     a. Elbrus       

     b. Everest       

     c. Kilimanjaro

2. The _____________________ (far) planet from the Sun is.

     a. Earth       

     b. Mercury       

     c. Neptune

3. The _____________________ (deep) ocean is.

     a. the Arctic   

     b. the Atlantic   

     c. the Pacific

4. The _____________________ (sunny) part of England is.

     a. the north    

     b. the south  

     c. the centre

5. The _____________________ (polluted) city in the world is.

     a. New York    

     b. New Orleans   

     c. New Delhi

6. The _____________________ mon) cause of a tsunami is.

     a. an earthquake   

     b. a volcanic eruption   

     c. a storm

7. The country with the _____________________ (long) coast is.

     a. Russia  

     b. China   

     c. Canada

8. The _____________________ (large) island in the world is.

     a. Great Britain   

     b. Greenland  

     c. Iceland

9. The _____________________ (dry) continent in the world is.

     a. Antarctica  

     b. Australia  

     c. Africa

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần điền vào chỗ trống với các hình thức siêu cấp hơn của các tính từ trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.plete the sentences with the correct superlative form of the adjectives in brackets. Then circle in or of.

1. Birmingham is one of the _____________________ (large) cities in / of England.

2. Crocodiles are one of the _____________________ (dangerous) animals in / of the world.

3. The special effects are the _____________________ (bad) part in / of the film Terminator 2.

4. In Australia, the _____________________ (hot) month in / of the year is usually February.

5. The Dorchester is one of the _____________________ (expensive) hotels in / of London.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu và xác định từ cần điền superlative form.2. Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Rewrite the sentences using too or enough and the adjective in brackets. Do not change the meaning.

1. This game isn’t easy enough for me. (difficult)

This game is too difficult for me.

2. We’re too young to go on holiday alone. (old)

__________________________________________

3. This bed is too hard. (soft)

__________________________________________

4. This film isn’t interesting enough. (boring)

__________________________________________

5. It isn’t warm enough to go to the beach. (cold)

__________________________________________

6. His family were too poor to go on holiday. (rich)

__________________________________________

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hoặc đoạn văn ban đã cho và hiểu ý nghĩa của nó.- Tìm từ cần chuyển đổi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.plete the dialogue. Use too or enough with the adjective in brackets or the superlative form.

Kate:    Now we join Brett Simpson for the (1)_____________________ (late) news about the wildfires. Brett, what’s happening?

Brett:   Well, the police aren’t allowing us to get (2)_____________________ (close) to the fires, but I can feel the heat from here.

Kate:   How are the people in the area reacting? It isn’t one of the (3)_____________________ (rich) parts of the country, is it?

Brett:   No, it isn’t. Some people are (4)_____________________ (lucky) to have relatives in other cities, so they’re leaving. But many are (5)_____________________ (old) or (6)_____________________ (ill) to travel. They’re waiting and hoping.

Kate:    What’s the (7)_____________________ (good) thing other people can do to help?

Brett:   Well, I asked the police that question. They said the (8)_____________________ (helpful) thing is to stay away from the area. Thousands of people areing here just to have a look. This is one of the (9)_____________________ (big) and (10)_____________________ (spectacular) fires for decades. But these people are getting in the way of the emergency services and their work. And their job is (11)_____________________ (difficult) without that!

Kate:    What is the (12)_____________________ (likely) cause of the fire?

Brett:   It’s (13)_____________________ (early) to say. Sometimes lightning can start a fire like this, if the trees are (14)_____________________ (dry). But of course, humans are the (15)_____________________ (probable) cause.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và chú ý đến các từ được gạch chân.2. Xác định xem ta cần dùng too,... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46807 sec| 2281.953 kb