Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 2B. Grammar Unit 2: Adventure

Sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 2B: Grammar Unit 2: Adventure

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 2B là một tài liệu mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách cung cấp những hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết để giúp học sinh nắm vững bài học trong unit 2 về chủ đề Adventure.

Với cách hướng dẫn dễ hiểu và cụ thể, sách bài tập này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngữ pháp trong bài học, từ đó nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực hành.

Hy vọng rằng, với sự trợ giúp của cuốn sách này, học sinh sẽ có được cơ hội rèn luyện và phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện, đồng thời tự tin hơn trong quá trình học tập và giao tiếp tiếng Anh.

Bài tập và hướng dẫn giải

1.plete the sentences with the past continuous form of the verbs in brackets.

1. Yesterday at 6 p.m. we _________________(have) dinner.

2. Harry _________________ (not listen) so he didn’t know how to do the exercise.

3. Kate _________________ (lie) on the beach and Anna _________________ (eat) an ice cream.

4. Sam and Ryan _________________ (smile) and Nancy (take) a photo of them.

5. Why _________________ you and Zoe _________________ (argue)?

6. Hannah was annoyed because a man on the train _________________ (talk) loudly on his mobile.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi để hiểu yêu cầu.- Xác định đâu là động từ cần điền và chuyển chúng sang... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Write sentences. Use the past continuous.

1. Jake /ride / his bike.

Jake was riding his bike.

2. the sun / shine?

________________________

3. it / not rain

________________________

4. where / he / go ?

________________________

5. he / not wear / a helmet

________________________

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, chúng ta cần nhận biết động từ ở thì quá khứ\ "past continuous" là động từ "to... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.plete the text with the past continuous form of the verbs below.

carryfollowhurry
leaverainstand
wearnot wear 

When I got off the coach in London, the weather was awful. It (1)_________________ and there was a cold wind. A short, fat man, who (2)_________________ a hat and (3)_________________a small briefcase, got off after me. It was five o’clock and lots of people (4)_________________work and (5)_________________to catch the bus or the Underground. I (6)_________________a raincoat so I went into a department store and bought a cheap umbrella. When I came out, the short, fat man from the bus (7)_________________outside the department store. (8)_________________ he _________________ me?

Trả lời: Câu trả lời chi tiết hơn:When I got off the coach in London, the weather was awful. It was raining... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. What was happening at the park yesterday afternoon?plete the sentences, using the verbs and phrases below. Use the past continuous.

eat an icream, drink fruit juice, have a picnic, listen to music, phone someone, read a magazine, sunbathe, text

 Adventure

1. Tom was texting.

2. Will and Emma ____________

3. Kim ____________

4. Max and Eve ____________

5. George and Susan ____________

6. Jay ____________

7. Leyla ____________

8. Zoe ____________

9. The sun ____________

Trả lời: Để giải bài tập trên, đầu tiên bạn cần nhớ cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn (past continuous) là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Write questions with you in the past continuous. Then write true answers.

10.30 pm yesterday, on this day last year, 7.30 pm yesterday, 3.00 am this morning, 8.30 this morning

1. What were you doing at 10.30 p.m. yesterday?

     I was …___________________________

2. ___________________________________?

    ____________________________________

3. ___________________________________?

    ____________________________________

4. ___________________________________?

    ____________________________________

5. ___________________________________?

    ____________________________________

Trả lời: Các câu trả lời chi tiết và đầy đủ hơn cho các câu hỏi trên có thể được viết như sau:1. What were... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.72471 sec| 2273.68 kb