Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 5G. Speaking Unit 5: Ambition

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 5G: Speaking Unit 5 - Ambition

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 5G với chủ đề Speaking Unit 5 - Ambition là một phần không thể thiếu trong chương trình học mới được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách này được thiết kế để giúp học sinh hiểu rõ về bài học và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách cụ thể và chi tiết.

Các bài tập trong sách được giải chi tiết và hướng dẫn một cách rõ ràng, giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực hành một cách hiệu quả. Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết từ sách bài tập cùng với sự phê duyệt của Bộ Giáo dục sẽ giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và làm quen với nội dung học tập mới.

Hy vọng rằng, việc sử dụng sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 5G: Speaking Unit 5 - Ambition sẽ giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

1.plete the definition with the words below.

enthusiastic

flexible

friendly

good atmunicating

reliable

honest

patient

physically fit

1   If you’re___________________, you don’t get cross if you have to wait.

2   If you’re ___________________, you talk clearly and people find you easy to understand.

3   If you’re ___________________, you don’t get tired easily.

4   If you’re ___________________, you tell the truth.

5   If you’re ___________________, you get on well with people.

6   If you’re ___________________, you have a very positive attitude to work.

7   If you’re ___________________, you’re able to do lots of different things.

8   If you’re ___________________, people can trust you to do things.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ từng câu hỏi và xác định đúng nghĩa của mỗi câu.- Đọc các từ cho sẵn và chọn từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Which qualities from exercise 1 do you think you have? Write three.

I think I’m ______________, ______________ and ______________

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hỏi và xác định ba đặc điểm từ bảng trong câu hỏi.- Lựa chọn các đặc điểm mà bạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read the task below. Then listen to a candidate doing the task and tick the job he chooses.

You want a part-time job in order to earn some money while you’re at school. Discuss the two job advertisements with a member of staff at the job agency. Decide which job you will apply for and why.

Part-time waiter needed to work in our popular city-centre café. Hours: 6 – 10 p.m. Mon – Fri. £6.50 an hour plus tips. [  ]

Gardener needed to work part-time at Highfleet Hall. Hours: 8 a.m. to 3 p.m. Sat and Sun. £6.50 an hour. [  ]

Trả lời: Cách làm: 1. Đọc kỹ đề bài.2. Nghe phần thí sinh thực hiện bài tập.3. Tích vào công việc mà thí sinh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Read the Speaking Strategy. Then listen again andplete the sentences with the words below.

although, even though, however, nevertheless 

1   I know it’s only four hours a day. __________________, it’s at the end of the day when I am already tired.

2   I enjoy working outside __________________the weather is often bad.

3   __________________ the hours are quite long, they’re all at the weekend.

4   The money is slightly better too. __________________, I’m sure the other job is right for me.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và nhận diện các từ khóa cần điền vào chỗ trống.- Nghe lại phần nghe và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. You are going to do the task in exercise 3. Look at the two jobs below and make notes.

Sports coach needed to work at our weekend activity camps. Hours: 10 a.m. – 6 p.m. Sat and Sun. £6.50 an hour.

 Ambition

Receptionist needed to work evenings at the Gallery of Modern Art. Hours: 7 – 10 p.m. Mon – Fri. £8.00 an hour.
 
 Ambition

Which job do you prefer? ___________________________

Why this job? ____________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Why not the other job?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Trả lời: Cách 1:- Đầu tiên, xem xét công việc làm tiếp theo ở Bài 3.- Làm một bảng ghi chú cho hai công việc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Now do the task in exercise 3, using your notes from exercise 5.

Trả lời: To do the task in exercise 3 using notes from exercise 5, you first need to review the task in... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49722 sec| 2281.93 kb