Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1D. Grammar Unit 1: Feelings

Sách Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 10 Friends Global 1D - Unit 1: Feelings

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 1D là sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, trong Unit 1: Feelings, sách cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết để giúp học sinh nắm vững kiến thức trong chương trình học mới này.

Unit 1 tập trung vào sự biểu cảm và sắc thái trong ngôn ngữ, giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách diễn đạt cảm xúc và ý kiến của mình. Việc phân tích chi tiết và dễ hiểu trong sách bài tập này giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện.

Hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ Sách Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 10 Friends Global 1D, học sinh sẽ có được cơ hội học tốt hơn và tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

1.plete the sentences with the correct negative past simple form of the verbs in brackets.

1. We____________(get) to the hotel in time for dinner.

2. Our team____________ (win) the last match of the season.

3. It was a long film, but I____________ (feel) bored.

4. They____________ (spend) all their  money on holiday.

5. My aunt __________(be) at the family wedding last weekend. 

6. Our teacher ___________ (give) us a lot of homework.

Trả lời: Để hoàn thành câu hỏi, bạn cần sử dụng hình thức phủ định của quá khứ đơn (negative past simple... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.plete the first part of each sentence with the correct past simple negative form. 

1. I didn’t go skiing last winter, I went snowboarding.

2. Einstein__________in 1965, he died in 1955.

3. The holidays___________yesterday, they began last week.

4. My grandparents__________ born in Russia, they were born in  Germany.

5. I___________ “thirteen”, I said “thirty”

6. We_________the first half of the match, but we saw the second half.

Trả lời: Cách làm: - Đọc kỹ câu sau cùng của mỗi câu và phần chưa hoàn thành của mỗi câu trước đó để xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Make these sentences true for you. Use the past simple affirmative or negative form of the verbs in brackets. 

1. I _____________(can) swim when I was five.

2. Last weekend, I_____________ (do) a lot of homework.

3. Five years ago, I_____________ (be) a student at this school.

4. Ten years ago, I_____________ (live) in a different town.

5. I _____________ (make) my own breakfast this morning.

6. I _____________ (choose) the clothes I'm wearing now.

Trả lời: Để làm bài này, bạn cần sử dụng dạng quá khứ đơn của động từ trong ngoặc, từ đó tạo câu đúng cho... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.plete the dialogue with the question words below.

how often    what    when    where    which    who    why

Mia        Hi, Henry. (1)__________ did you do at the weekend?

Henry     I went to the beach on Saturday.

Mia        That’s nice. (2)__________did you go with?

Henry    Matt and Alex. 

Mia        Alex West? (3)__________do you see him?

Henry    Only two or three times a year. He doesn’t live near here any more.

Mia       (4) __________ does he live now?

Henry    In London.

Mia        Does he? (5)__________part of London?

Henry    I’m not sure. North London. I think.

Mia        (6)__________ did he move?

Henry    I think his mum got a new job. Anyway, (7)_______did you last see him?

Mia       Oh, about two years ago.
Trả lời: 1. What did you do at the weekend?2. Who did you go with?3. How often do you see him?4. Where does... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Put the words in order to make questions. Then write answers that are true for you.

1. homework/ how much/ last/ did/ you/ night/ do/ ?

2. with/ travel/ did/ to/ school/ you/ who/ today/?

3. best/ meet/ where/ you/ did/ friend/ your/?

4. first/ teacher/who / your/ was/ English/?      

Trả lời: 1. How much homework did you do last night? - I did about two hours of homework last night.2. Who... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Read the sentences. Then write questions for the given answers.

1. Jack gave his old bike to his sister

Q: What did Jack give his sister?

A: His old bike

2. Sam had dinner early because he was hungry

Q: _____________________________________?

A: He was hungry

3. Mason and Tyler went to London together.

Q: _____________________________________?

A: He went with Tyler.

4. Grace listened to three Lady Gaga CDs.

Q: _____________________________________?

A: Three.

Trả lời: 1. Jack gave his old bike to his sister.Q: What did Jack give to his sister?A: His old bike.2. Sam... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43362 sec| 2281.805 kb