Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 2G. Speaking Unit 2: Adventure

Giải chi tiết về sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 2G Speaking Unit 2: Adventure

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 2G là tài liệu mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong chương trình đổi mới. Unit 2: Adventure là một phần trong sách đó, được thiết kế đặc biệt để giúp học sinh nắm vững bài học. Chi tiết và cụ thể trong sách giúp học sinh hiểu rõ về chủ đề và cách trình bày thông tin. Hy vọng rằng bằng cách hướng dẫn chi tiết và giải thích kỹ lưỡng, học sinh sẽ tiếp cận với bài học một cách tốt nhất.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Label pictures 1-9 with the words below.

 Adventure

Trả lời: Cách làm:1. Xem từng hình một và so sánh với danh sách từ ngữ dưới đây.2. Định danh từng hình bằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Which pieces of equipment from exercise 1 do you use for …

1. rock climbing? ______________________________________

2. kayaking? __________________________________________

3. walking / hiking? _____________________________________

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ các mẫu thiết bị từ bài tập 1.- Xác định từng loại hoạt động (rock climbing,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Choose the correct words toplete the sentences about the photo below.

1   The photo seems / shows two children on a climbing wall.

2   They look / look as if quite young.

3   The boy on / at the left is looking down.

4   At / In the background, there are some buildings.

5   It looks as / like if the boys are having a good time.

 Adventure

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và xem hình ở dưới để hiểu rõ vấn đề.- Xác định từ cần điền vào câu.- Xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Read the Speaking Strategy. Then write five sentences to describe the photobe low. Use phrases from exercise 3.

1. (general description) ______________________________________

2. (details x3) ______________________________________________

3. (speculation /ment) ___________________________________

Speaking Strategy

Make sure your photo description has a simple structure. Start by saying what the photo shows in general (Who? What? Where?). Then mention interesting details. You can finish with a personalment or some speculation.

Trả lời: Cách làm:- Bắt đầu bằng việc mô tả tổng quan về hình ảnh (Ai? Gì? Ở đâu?)- Sau đó đề cập đến các chi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Read the examiner’s questions in the task and make notes.

Describe the photo and answer the questions.

1. Why do some people enjoy doing risky sports?

2. Is doing risky sports the best way to see spectacular scenery, in your opinion? Why? / Why not?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi từ người chấm bài và ghi chú.2. Mô tả hình ảnh và trả lời câu hỏi.3. Đưa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Now do the task using your notes from exercises 5. 

Trả lời: To do the task using notes from exercises 5: - Refer back to the notes from exercise 5 that describe... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.97543 sec| 2273.453 kb