Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 7C. Listening Unit 7: Tourism

Bộ sách Giải bài tập Sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 7C

Trong unit 7 về du lịch, bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 7C cung cấp những bài tập luyện nghe với chủ đề du lịch. Việc giải chi tiết và cụ thể trong sách giúp học sinh hiểu rõ hơn về nội dung bài học và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả hơn. Bộ sách này đã được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hứa hẹn mang lại trải nghiệm học tiếng Anh thú vị và hiệu quả cho học sinh.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Read the Listening Strategy. Then listen and underline the stressed word in the sentences below.

1   Actually, I ordered the chicken pasta.

2   I need two seats near the front of the plane.

3   No, there’s a bus to the cathedral.

4   I’d rather go to the castle first.

5   The market is very touristy.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc chiến lược lắng nghe.Bước 2: Nghe và gạch chân từ được nhấn mạnh trong các câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Listen again. Decide which sentence came before each sentence in exercise 1: a or b. Only one option makes sense with the stressed words.

1   a   Here’s your chicken curry, madam. ◻

     b   Here’s your vegetable pasta, madam.  ◻

           Actually, I ordered the chicken pasta. 

2   a   I’ve booked you two seats near the middle of the plane. ◻

     b   I’ve booked you a seat near the front of the plane. ◻

          I need two seats near the front of the plane. 

3   a   Do we have to walk to the cathedral? ◻

     b   Is there a bus to the palace? ◻

          No, there’s a bus to the cathedral.

4   a   Let’s go to the castle later. ◻

     b   Let’s go to the museum first. ◻

          I’d rather go to the castle first.

5   a   The market is a good place to visit, isn’t it? ◻

      b   The whole city is really touristy, isn’t it? ◻

           The market is very touristy.

Trả lời: Để xác định câu trước đó của mỗi câu trong bài tập trên, bạn cần lắng nghe lại các câu và xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read the mini-dialogues and underline the word you need to stress in each of B’s lines.

1   A   Did you get a new smartphone for your birthday?

     B   No, I got a new camera for my birthday.

2   A   Did you have a good time in Egypt last month?

     B   We went to Morocco last month.

3   A   Did you book a double room for three nights?

     B   No, I booked a single room for three nights.

4   A   Shall we go by taxi or by bus?

     B   Let’s go by taxi.

5   A   I think the zoo is closed in December.

     B   No, I checked – it’s open in December.

Trả lời: Cách làm:- Đọc mỗi câu hỏi mà A hỏi và chú ý đến từ mà B cần nhấn mạnh.- Tìm từ đó trong câu trả lời... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Listen and check your answers to exercise 3.

Trả lời: Cách làm:- Nghe và kiểm tra câu trả lời của mình cho bài tập 3.Câu trả lời: 1. camera2. Morocco3.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Listen to a true story. Look at the map and identify the route Sandy Valdivieso and her husband flew. Is it 1, 2, 3 or 4?

1   They flew from A to B to C to D.

2   They flew from A to C to D to B.

3   They flew from A to C to D to C to B.

4   They flew from A to C to D to C to A.

 Tourism
Trả lời: Cách làm:- Xem bản đồ và xác định các điểm A, B, C, D trên đường bay của Sandy Valdivieso và chồng.-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Listen again. Are the sentences true (T) or false (F)?

1   Sandy Valdivieso and her husband wanted to visit Africa, not Asia. ◻

2   Their journey went wrong because an employee made a mistake at the airport in Istanbul. ◻

3   They realised something was wrong as soon as the plane left Istanbul. ◻

4   They saw the location of the plane on a map while they were flying. ◻

5   They were in Bangladesh for more than twelve hours. ◻

6   They never managed to get to Senegal. ◻

Trả lời: Cách làm:- Nghe lại và xác định xem câu nào đúng (T) và câu nào sai (F).- Đối chiếu với thông tin đã... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47394 sec| 2281.453 kb