Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 4G. Speaking Unit 4: Our planet

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 4G. Speaking Unit 4: Our planet

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 4G là một phần trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, giúp học sinh nắm bắt bài học một cách tốt hơn trong chương trình học mới. Speaking Unit 4: Our planet là một phần trong cuốn sách này, giúp học sinh trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Bài tập và hướng dẫn giải

1.plete the phrases with the words below. Tick the phrases that are used for describing differences.

both      can      contrast      first      obvious       photos      second      theme      unlike

1. Both _________________ show … ◻

2. In _________________ to the first photo, the second photo … ◻

3. In _________________ photos, there are … ◻

4. In the first photo …, but in the _________________ photo, … ◻

5. One _________________ difference is (that) … ◻

6. Themon _________________ in the photos is … ◻

7. The _________________ photo shows …, whereas the second photo shows … ◻ 

8. _________________ the first photo, the second photo shows … ◻

9. You _________________ see … in both photos. ◻

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và xác định từng chỗ trống cần điền.- Xác định từng từ trong danh sách từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Look at photos A and B andplete the description with the words below.

 Our planet

children      country      enjoying      fun      judging      jumping       must      see      shows      throwing      wearing

The first photo (1)_________________ two little girls. They are in the (2)_________________ walking on a path. It (3)_________________ be raining because the path is very wet and muddy. In the second photo I can (4)_________________ a man and a woman. They are playing in the snow.

Both photos show two people having (5)_________________ in bad weather. In the first photo, the girls are (6)_________________ in a puddle. In the second photo, the man is (7)_________________ a snowball at the woman. You can see trees in both photos. In both photos, the people are (8)_________________ warm coats. The obvious difference is that they are (9)_________________ in the first photo, but adults in the second. (10)_________________ by their expressions, I’d say they are (11)_________________ themselves.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ đoạn văn mô tả hai bức ảnh A và B.- Xác định từ cần điền vào câu trả lời dựa trên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read the Speaking Strategy and the task. Then write notes for your answer. Describe andpare the two photos, C and D.

 Our planet

1. First photo: Description ______________________________

2. Second photo: Description ____________________________

3. Obvious difference and similarities _____________________

4. How are the people feeling? __________________________

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ phần "Speaking Strategy" và yêu cầu bài tập.2. Tạo ghi chú cho câu trả lời bằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Now do the task from exercise 3 using your notes.

Trả lời: One way to do the task from exercise 3 using your notes is to first identify the main points in each... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
1.06129 sec| 2269.352 kb