Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1G. Speaking Unit 1: Feelings

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 1G - Speaking Unit 1: Feelings

Sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 1G là một bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách này cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết để giúp học sinh nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới. Unit 1 của sách tập trung vào chủ đề "Feelings" - với nhiều sắc thái khác nhau của cảm xúc và biểu cảm trong tiếng Anh. Học sinh sẽ được hướng dẫn và thực hành cách diễn đạt cùng với việc học từ vựng liên quan. Với sự hỗ trợ từ sách bài tập này, học sinh sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng nói tiếng Anh của mình, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp và hiểu rõ hơn về các cảm xúc và biểu cảm của mình. Điều này giúp họ tự tin hơn khi trao đổi và thể hiện ý kiến của mình trong môi trường học tập và xã hội.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Put the words and punctuation marks in the correct order to make phrases for reacting and showing interest.

1. envious /I'm/so/really /?/! 

Really? I'm so envious! 

2. what /really/relief/a/?/!

________________________

3. like / sounds / nightmare /a / that /! 

________________________

4. what /oh/shame/no/a/!/! 

________________________

5. kidding / you're / !

________________________

6. that /like /sounds /fun/! 

________________________

7. upsetting / how /! 

________________________

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hỏi và xem xét từng câu để xác định từ và dấu chấm câu đặt ở đúng vị trí để tạo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. React to these sentences. Use phrases from exercise 1. More than one answer is possible for each sentence. 

1. I lost my mobile phone!

____________________________

2. I went scuba diving when I was on holiday.

____________________________

3. I'm going to be on TV tonight! 

____________________________

4. I left my wallet in a shop, but they returned it to me.

____________________________

5. I got 95% in my French exam.

____________________________

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, đọc các câu từ câu hỏi và xác định cảm xúc mà mình cảm thấy khi nghe câu đó.-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read the forum post about an event andplete the notes.

   Littlehelen: It was the last day of the summer holidays and I was at my friend Alice’s house. She said, ‘Everyone is wearing fancy dress to school tomorrow to raise money for charity.’.

So the next day, I went to school in fancy dress. But it was a joke! No one was wearing fancy dress! I had to go home and change, and I missed the first two lessons.

I was very embarrassed, but Alice thought it was really funny and couldn't stop laughing. The teacher was a bit cross with me and Alice! 

1. Set the scene 

Who? Helen,… _____________________

Where? _____________________

When? _____________________

2. What happened?

Alice – said tomorrow – fancy dress 

____________________________

3. How did people feel?

Alice – amused – laughed____________________

Helen - ____________________

Teacher - ____________________

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đoạn văn và xác định các yếu tố chính bao gồm người (who), địa điểm (where) và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Read the Speaking Strategy and the task. Then write notes.

Tell the story of an event that happened in the school holidays.

1. Set the scene.

     Who? _________________________

     Where? _______________________

     When? ________________________

2. What happened?

     ______________________________________________________

     ______________________________________________________

     ______________________________________________________

     ______________________________________________________

     ______________________________________________________

3. How did you (and/or other people) feel? Think of at least three adjectives.

    ______________________________________________________

    ______________________________________________________

    ______________________________________________________

    ______________________________________________________

4. Now do the task using your notes from exercise 4.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và điền thông tin vào chỗ trống.2. Viết câu trả lời theo các bước đã điền... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Rewrite the following sentences. Replace the underlined phrases with the verbs below. Use the correct tenses and any changes if necessary.

admit     confuse     excite     apologise     disappoint

1. Maria felt sorry for playing a prank to Mark on his birthday.

2. Robert’s reactions on this stage were difficult for us to understand.

3. We all hope for a picnic and the bad weather makes us really upset.

4. My little brother says that he himself put the plastic mouse into my schoolbag.

5. The magician’s movements were really interesting to the young children.
Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, xác định phần cần đổi trong câu ban đầu và chọn động từ thích hợp từ danh sách... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Read the writing strategy. Thenplete the description using the adjectives below to describe the people's feelings.

guilty     proud     scared     upset

Confession! 

Joanne

I once bought a big plastic insect at a joke shop and put it inside my brother's lunch box in the morning. It looked disgusting! I told my friends about the prank - I was (1) __________ of it! My brother didn't say anything about it after school. In fact, he didn’t mention it for ages. Then one morning. I found the same insect in my bowl of cereal at breakfast. I wasn't (2) __________at all - It was funny. But when I asked him how he felt when he found it in his lunch box, he didn’t smile. In fact, he looked a bit (3) __________. ‘It was horrible,’ he said. ‘I screamed. Then everybody laughed at me.’ When I heard that, I felt really (4) __________. I don't play tricks on my brother now!

Trả lời: Để hoàn thành phần mô tả, ta cần sử dụng các từ ngữ vựng đã được cung cấp như guilty, proud, scared,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read the task. Then make brief notes in the table below. Use one of the suggestions in the ideas box or your own idea.

You did something you feel bad about. Write a description of an event with the title ‘Confession!’

  • Give a short description of what you did.
  • Say how you felt at the time.
  • Describe how other people reacted.
  • Explain why you feel bad about it now.
Notes

 What did you do?

 How did you feel at the time? Why?

 How did other people feel? How did they react?

 How do you feel about it now? Why?

Ideas

You feel bad because you:

  • borrowed something without asking and broke it.
  • told somebody a secret your friend told you.
  • copied some homework from the internet.
  • told somebody about a surprise party and spoiled the surprise.
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ yêu cầu và tạo ra các ghi chú ngắn trong bảng dưới đây.2. Sử dụng một trong những... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Write your description. Use your notes from exercise 3.

Trả lời: Để viết câu trả lời cho câu hỏi trên, bạn cần làm theo các bước sau:1. Xem lại ghi chú từ bài tập 3... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47372 sec| 2293.93 kb