Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 4C. Listening Unit 4: Our planet

Đánh giá sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 4C - Unit 4: Our planet

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 4C là một trong những bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, phần Listening Unit 4: Our planet trong sách cung cấp hướng dẫn cụ thể, giải chi tiết để giúp học sinh nắm vững bài học.

Với cách hướng dẫn cụ thể và chi tiết, sách này giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và hiểu được nội dung bài học, từ đó giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Hi vọng rằng, qua việc sử dụng sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 4C, học sinh sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình một cách toàn diện và hiệu quả hơn trong quá trình học tập.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Match the words below with definitions 1-10.

avalanche, drought, earthquake, epidemic, famine, flood, forestfire, mudslide, tsunami, volcanic, eruption

1. A(n) ____________________ is when the ground shakes and buildings collapse.

2. A(n) ____________________ is when hot rocks, fire and steam suddenlye out of the ground.

3. A(n) ____________________ is when water covers the ground in places which are usually dry.

4. A(n) ____________________ is when snow and ice fall quickly down a mountain.

5. A(n) ____________________ is a long period of time without enough food in a region.

6. A(n) ____________________ is a very large and long wave following an earthquake under the ocean.

7. A(n) ____________________ is when there is no rain for a long time.

8. A(n) ____________________ is a fire that spreads quickly through a large area of trees.

9. A(n) ____________________ is when a serious disease spreads to lots of people.

10. A(n) ____________________ is when a large quantity of wet earth suddenly falls down the side of a hill.

Trả lời: Cách làm: - Đọc kỹ định nghĩa của từng từ trong danh sách.- Xác định từng từ trên danh sách trùng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Label photos A and B with the natural disaster words from exercise 1.

 Our planet

Trả lời: Cách làm:1. Xem lại bài tập 1 để xác định các từ liên quan đến thiên tai.2. Xác định các từ đó và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read the Listening Strategy. Then listen to two dialogues and answer the questions. Write the clues which gave you the answers.

Dialogue 1

1.  Where are they? ________________________________________

     Clues: _________________________________________________

2.  What natural disaster caused the damage? ____________________

     Clues: ________________________________________

Dialogue 2

3.  What kind of natural disaster are they discussing? ____________________

     Clues: ________________________________________

4.  What time of day is it? ________________________________________

     Clues: ________________________________________

Trả lời: Cách làm:1. Đọc chiến lược nghe. Sau đó nghe hai đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.2. Ghi lại các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Listen to four extracts. Match each extract with a natural disaster from exercise 1.

1. Natural disaster: ________________________________________

2. Natural disaster: ________________________________________

3. Natural disaster: ________________________________________

4. Natural disaster: ________________________________________

Trả lời: Cách làm:- Nghe bốn đoạn trích âm thanh.- Gán mỗi đoạn trích với một thảm họa tự nhiên được nêu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Listen again and choose the correct answers.

1. The dialogue takes place

a. in a shopping centre.

b. in the street.

c. in a supermarket.

2. The disaster happened while the speaker

a. was on holiday in Japan.

b. was in a business meeting.

c. was in a Japanese lesson.

3. The speaker first went to Africa

a. about three years ago.

b. about two years ago.

c. before university.

4. The man who is giving information about Mount Bagana is

a. a guest at the hotel.

b. an employee at a tourist information office.

c. an employee of the hotel.

Trả lời: Cách làm: - Nghe lại đoạn hội thoại để xác định thông tin chi tiết.- Xác định từ khóa trong câu hỏi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44003 sec| 2273.727 kb