Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1C. Listening Unit 1: Feelings

Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1C: Listening Unit 1 - Feelings

Giải chi tiết sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1C trong Unit 1 với chủ đề Feelings. Bộ sách này đã được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt và là một phần trong chương trình đổi mới giáo dục. Sách cung cấp cách hướng dẫn cụ thể, giải thích chi tiết để giúp học sinh nắm vững bài học trong chương trình mới.

Sách giúp học sinh hiểu rõ về các cảm xúc và biểu hiện của chúng. thông qua công việc lắng nghe và thực hành, học sinh sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh một cách toàn diện.

Với nội dung phong phú, sắc thái và nhiều biểu cảm, sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1C sẽ giúp học sinh học tập một cách hiệu quả và thú vị.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Choose the correct verb.

1. We should do / make a plan for weekend.

2. Can you have / tell a word with your sister?

3. You should give / make her a call and apologise.

4. Don’t keep / take offence. It was only a joke!

5. I made / took an excuse and left the party early.

6. Is is always wrong to make / tell a lie?

7. I’m really tired. Can we do / take a break now?

8. I nearly always give / tell the truth.

Trả lời: Để chọn động từ đúng:1. Trước "a plan for weekend" sẽ sử dụng "make" vì chúng ta không "do" một kế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.plete the advice with should or shouldn’t and the verbs below.

      feel            go           invite           listen           look           open           spend           tell

1. ‘It’s really hot in here.’ ‘We should open a window.’

2. ‘My ears are hurting.’ ‘You __________ _________ to loud music so often.’

3. ‘I think we’re lost.’ ‘Yes. We __________ __________ at a map.’

4. ‘I only got 68% in my exam.’ ‘You  __________ __________disappointed. That’s a good mark!’

5. ‘I really like the girl next door.’ ‘We __________ __________ her to our party.’

6. ‘Do you like Reece’s new shirt?’ ‘No – but I don’t think you __________ __________ him that.’

7. ‘My science project isn’t very good.’ ‘Maybe you__________ _________more time on it.’

8. ‘I don’t feel well.’ ‘You __________ __________ to bed early.’

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu trả lời mẫu và điền dạng đúng của động từ should hoặc shouldn't vào câu.- Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Write advice for these problems. Use I think / I don’t think you should … and your own ideas.

1. My best friend gave me a T-shirt for my birthday, but I hate it. 

2.  I want to go to the cinema this weekend, but I haven’t got any money.

3.  I borrowed a DVD from my friend, but I’ve lost it.

Trả lời: Cách làm:1. Định nghĩa vấn đề.2. Suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề dựa trên các gợi ý đã cho.3.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Read the Listening Strategy. Then listen to two short dialogues. For each one, choose the best summary of the general meaning (a or b).

1. Ellie is upset because

a. she can’t take part in the school show.

b. she can’t go to a family wedding.

2. Daisy is excited because

a. she likes seeing her cousin.

b. her cousin has got a present for her.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần lắng nghe hai đoạn hội thoại ngắn và chọn ra phần tóm tắt nội dung... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Listen to two dialogues (A and B). Match the dialogues with sentence 1 – 3 below. There is one extra sentence.

The person with the problem:

1.  asks for advice, but decides not to follow it.   [  ]

2.  gets angry when their friend gives advice.      [  ]

3.  does not get any advice from their friend.      [  ]

Trả lời: Để giải bài tập này, bạn cần nghe hai đoạn hội thoại (A và B) sau đó ghép đoạn hội thoại với các câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Listen again.plete the missing words in these lines from the dialogues.

Dialogue A

1. I _____________________________ what to do.

2. Oh dear, I _______________________ problem.

Dialogue B

3.  Can I ___________________________ something?

 

4.  Just talk to him. _________________________ advice.

Trả lời: Cách làm:1. Nghe lại đoạn hội thoại và tìm xem từ nào còn thiếu.2. Điền từ đã tìm vào chỗ trống.Câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46624 sec| 2281.68 kb