Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global IA. Vocabulary Introduction

Giải chi tiết, cụ thể sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global IA. Vocabulary Introduction

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global IA đã được phê duyệt là một phần của chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ sách này được thiết kế để giúp học sinh hiểu rõ về từ vựng và cách sử dụng từ ngữ trong tiếng Anh. Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết trong sách bài tập này sẽ giúp học sinh nắm vững bài học và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Look at the pictures andplete the chart with the phrases bellow. Thenple sentences 1-5 with the information from the chart.

I love

I don’t like

I don’t mind

I like

I can’t stand

I hate

I’m really keen on

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global Vocabulary Introduction

1. I can’t stand ______________.

2. I’m really keen on ______________.

3. ______________ chess.

4. ______________ football.

5. ______________ video games.

Trả lời: Cách làm: - Xem các hình ảnh và hoàn thiện bảng với các cụm từ dưới. - Ghi câu 1-5 với thông tin từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. plete the dialogue with the phrases below. More than one answer may be possible.

can’t stand

hate

don’t mind

quite like

really keen

love

terrible

isn’t bad

is great

 

 

 

Kim: So, are you excited about the start of school?

Dave: No, I’m not really excited. I 1___________ school, but it’s not my favourite thing in the world.

Kim: We’re very different. I 2__________school! I really enjoy learning new things. What subjects do you like?

Dave: I 3__________ IT, because i’m interested inputers. And there’s one subject really enjoy – drama. I’m 4________ on drama. I think acting 5________.

Kim: Really? We’re very different that way too. I 6__________ drama. I just get too scared in front of people. What do you think of maths?

Dave: I really don’t like it. Actually, I 7__________ maths! I just can’t understand it. It’s 8__________!

Kim: Different again! I like maths, and I enjoy science a lot too.

Dave: OK, science 9____________. It’s actually kind of interesting.

Kim: Well, i’m happy we agree on something…

Trả lời: Để hoàn thành hội thoại trên, bạn cần điền các cụm từ dưới đây vào chỗ trống tương ứng:1. don’t... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read definitions 1-9 and match them with the activities below.

cycling

volleyball

chess

ice hockey

board games

basketball

swimming

drawing

video games

 

1. a game where you bounce a ball and try to throw it through a hoop _______

2. making pictures with a pencil or pen __________

3. exercising in water _________

4. a game with 32 pieces on a bord, including a king and queen ________

5. games with pieces that you play on a table ________

6. games you play on aputers or TV screen ________

7. riding a bike _________

8. a game you play on ice with a long stick _________

9. a game where you hit a ball with your hands over a high net _______

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ định nghĩa từ 1 đến 9.2. Xác định hoạt động tương ứng với mỗi định nghĩa.3. Gắn... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
1.05032 sec| 2269.234 kb