Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 6C. Listening Unit 6: Money

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 6C. Listening Unit 6: Money

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Friends Global 6C là một tài liệu mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong chương trình đổi mới. Sách cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết để giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn trong chương trình học mới này, đặc biệt là ở phần Listening Unit 6: Money. Hy vọng rằng việc phân tích chi tiết và cụ thể trong sách sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Circle the correct verbs toplete the sentences.

1. The restaurant charges / costs $3 for water.

2   We saved / saved up a lot of money by booking the flights online.

3   If you buy / spend the cinema tickets, I’ll owe / pay for the drinks and popcorn.

4   Don’t worry – if you can’t afford / spend to buy lunch, I can borrow / lend you some money.

5   He’s always short of money because he loses / wastes about €5 a day on drinks and snacks.

6   I borrow / owe my parents €50 from last summer.

7   If I charge / run out of money, I’ll borrow / lend some from my parents.

8   We can buy / charge three books because they only cost / pay for €4 each.

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu trước khi chọn động từ đúng- Đọc câu sau để chọn động từ phù hợp với ngữ cảnhCâu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Listen to the true story of a student in Australia. Which is the best title? Tick a, b or c.

a   An honest student gets a reward

b   Crime doesn’t pay

c   How to find a job in TV

Trả lời: Cách làm: - Nghe câu chuyện thật về một học sinh ở Úc.- Chọn tiêu đề tốt nhất trong các tiêu đề được... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Read the Listening Strategy and the summary below. What kind of information do you need for each answer? Choose from the alternatives below.

an adjective to describe a feeling        a country        a job

a number        a period of time        a room

Mr Amarsinghe was short of money so he took a part-time job as (1)____________. He was working in (2)____________on the ground floor of a TVpany, when he found some money. At first, Mr Amarsinghe, who was born in (3)______________, thought it was a trick and decided not to take the money. The police arrived and found more than (4)____________dollars. No one claimed the money but the police phoned Amarsinghe after (5)____________and told him that most of the money was now his. A judge decided that he deserved the money for his honesty. Amarsinghe was of course (6)____________when he heard this, but he wasn’t sure how he would spend the money.

1   The information needed is ____________

2   The information needed is ____________

3   The information needed is ____________

4   The information needed is ____________

5   The information needed is ____________

6   The information needed is ____________

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ thông tin về các câu hỏi sau đó xác định loại thông tin cần tìm cho mỗi câu trả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Listen again and write the correct words toplete the gaps in the summary in exercise 3. Use between 1 and 3 words for each gap.

1   ________________________

2   ________________________

3   ________________________

4   ________________________

5   ________________________

6   ________________________

Trả lời: Cách 1:Cách làm: Nghe lại và điền từ chính xác vào chỗ trống trong bài tóm tắt ở bài tập 3. Sử dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Read the questions and think about the kind of information you need for the answers to the questions. 

1   Where is the apartment that speaker 1 mentions? ____________

2   How much did speaker 2 spend on cosmetics? ____________

3   How long has speaker 3 had his job? ____________

4   What is speaker 4’s hobby? ____________

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hỏi và suy nghĩ về loại thông tin cần thiết cho câu trả lời.- Tìm hiểu kỹ năng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Listen to four different speakers and answer the questions in exercise 5. 

Trả lời: Để làm bài này, bạn cần lắng nghe bốn người nói khác nhau và trả lời câu hỏi trong bài tập 5.Câu trả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

7. Listen again and match speakers 1-4 with sentences A-E. There is one extra sentence.

This speaker:

A   asked for a pay rise at work, but did not get it. ◻

B   borrowed money for a holiday, but did not go. ◻

C   receives gifts of money, but never spends it. ◻

D   tried to raise money for charity, but did not get much. ◻

E   tried to get a refund in a shop, but failed. ◻

The extra sentence is ◻

Trả lời: Cách làm:1. Nghe lại và xác định người nói 1-4 với các câu A-E.2. Tìm câu dư thừa trong các câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.98098 sec| 2281.188 kb