Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 8 Making Plans Lesson C

Bài giải chi tiết sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Making Plans Lesson C

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds Unit 8 Making Plans Lesson C là một phần trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài học này được biểu diễn một cách cụ thể và chi tiết để giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn. Hy vọng rằng cách hướng dẫn dễ hiểu này sẽ giúp học sinh nắm bắt nội dung mới một cách hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

A.plete the sentences with the words from the box.

gas     oil     solar     wave     wind     wood

1. Most cars use gasoline or diesel fuel, which bothe from __________.

2. _______ provides clean, renewable energy, but some peopleplain that the tall turbines make the landscape ugly.

3. The ocean is the source of powerful ________ energy.

4. In cold weather, people often build fires with ____________ in their homes.

5. Is the stove electric or _____________ ?

6. _______________ panels collect sunlight for energy.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ các câu hỏi.- Xác định từ cần điền vào từ khung cho mỗi câu hỏi.- Nếu cần phải... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Circle the correct words toplete the sentences.

1. Coal is a form of renewable / non-renewable energy.

2. Renewable / Non-renewable energy can always be used.

3. Solar panels are often on top of buildings / wind turbines.

4. Wood is a natural source of energy, but it is renewable / non-renewable.

5. Natural gas is often used to heat homes / fuel cars.

6. Renewable / Non-renewable energy sources, like coal and oil, won't last.

7. Coal / Woodes from deep inside the Earth.

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hỏi kỹ để hiểu yêu cầu.- Đọc các câu chưa hoàn chỉnh, nhấn mạnh vào từ cần chọn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Rewrite the sentences. Replace be going to with will or won't.

1. People aren't going to stop driving their cars to save energy.

___________________________________________________.

2. In the future, there are going to be more electric cars.

___________________________________________________.

3. I don’t think the US is going to use wave energy.

___________________________________________________.

4. In the future, are more countries going to use renewable energy?

___________________________________________________?

5. People aren't going to use coal because it makes the air dirty.

___________________________________________________.

6. Are scientists going to discover more types of renewable energy?

___________________________________________________?

7. My wife and I are going to buy a house with solar panels on the roof.

___________________________________________________.

8. There aren't going to be any more non-renewable sources of energy.

___________________________________________________.

Trả lời: 1. People won't stop driving their cars to save energy.2. In the future, there will be more electric... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.42971 sec| 2269.367 kb