Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson C

Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson C

Bộ sách Giải bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson C là một phần quan trọng trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Với cách hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng, sách này giúp học sinh nắm vững bài học và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Sách cung cấp những bài tập thực hành cụ thể, giúp học sinh khám phá và hiểu rõ hơn về chủ đề A day in the Life. Việc giải chi tiết từng bài tập không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn giúp họ phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Hy vọng rằng, sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson C sẽ đem lại những trải nghiệm học tập bổ ích và thú vị cho học sinh, giúp họ tự tin hơn trong việc học tiếng Anh và có khả năng giao tiếp tốt hơn trong tương lai.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Look at the pictures.plete the sentences.

celebrate, costumes, decorate, festivals, fireworks, party, presents 

1. People dress up in ________ for Carnival in Brazil.

2. There are always _________ on New Year's Eve.

3. In the US, people _________ Independence Day.

4. The children are at a birthday __________.

5. People often receive __________ on their birthday.

6. Street __________ are popular in the summer.

7. People _________ the house for a party.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và xem hình ảnh đi kèm.- Xác định từ cần điền vào chỗ trống trong câu.-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Circle the correct words toplete the sentences.

1. My graduation party / festival is on Sunday.

2. How do you celebrate / decorate the New Year?

3. The costumes / fireworks are always at night.

4. My parents give me presents / costumes on my birthday.

5. The Primavera Sound music costume / festival happens in Barcelona every year.

6. She decorated / celebrated the table with flowers.

7. The dancers wear masks and costumes / presents on stage.

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu yêu cầu.- Xác định từ cần chọn để hoàn thành câu.-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Write the correct adverb of frequency on each line.

always, never, often, sometimes, usually, rarely

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson C

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi và xác định từ cần điền là adverb of frequency (always, never, often,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D. Write the sentences again using the adverbs of frequency.

1. I visit my family on Thanksgiving. (usually)

2. American Independence Day is on July 4. (always)

3. We work on New Year's Day. (never)

4. It is cold in the south of Viet Nam. (rarely)

5. We give presents to our friends. (often)

Trả lời: Cách làm:Để viết lại các câu sử dụng các trạng từ chỉ tần suất (adverbs of frequency), chúng ta cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.62322 sec| 2269.992 kb