Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson A

Sách Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson A

Trong sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson A, học sinh sẽ được giải chi tiết và cụ thể về từ vựng và ngữ pháp. Đây là bộ sách mới được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt và áp dụng trong chương trình đổi mới. Sách hướng dẫn cách giải chi tiết, giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn và áp dụng vào thực tế. Hy vọng rằng với sách này, học sinh sẽ có thể khám phá và tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh mình một cách dễ dàng và sinh động.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Look at the pictures.plete the sentences with the words in the box.

chef, dancer, journalist, musician, photographer, pilot, police officer, students 

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson A. Vocabulary and Grammar

1. He's a ________________.

2. She's a _______________.

3. He's a ________________.

4. She's a ________________.

5. She's a ________________.

6. He's a _________________.

7. They're ________________.

8. She's a ________________.

Trả lời: Cách làm:- Xem các hình ảnh để xác định nghề nghiệp của từng người.- Lựa chọn từ trong hộp để điền... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Unscramble the country names toplete the sentences.

1. (nerladl) They're from __________________.  

2. (eurP) I'm from _______________________. 

3. (aonrJd) She's from ___________________. 

4. (zalriB) He's from _____________________. 

5. (tSuho rAicaf) We're from _______________.

6. (rtasulAia) She’s from __________________.

7. (coxMei) He's from ____________________.

8. (aanpJ) They're from ___________________.

Trả lời: Cách làm:- Xác định từng từ ghép trong câu, tìm hiểu xem đó là tên quốc gia nào.- Ghép các từ lại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Match the questions and answers. Use each answer once only.

  1. Is he a musician?

a. Yes, I am.

  1. Are you a travel agent?

b. No, they’re not. They’re from Australia.

  1. Is Ellen from South Africa?

c. No, he’s not.

  1. Are Hana and Reo journalists?

d. Yes, they are.

  1. Is she a teacher?

e. Yes, she is.

  1. Are they from Ireland?

f. No, she’s a student

Trả lời: 1. Is he a musician? - Câu trả lời: No, he's not. 2. Are you a travel agent? - Câu trả lời: Yes, I... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45860 sec| 2269.219 kb