Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 6 Destinations Lesson E

Chi tiết sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 6 Destinations Lesson E

Bộ sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 6 Destinations Lesson E là một phần trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách cung cấp hướng dẫn chi tiết, cụ thể để giúp học sinh nắm bài học tốt hơn.

Sách này đã được phê duyệt và thiết kế để giúp học sinh khám phá và đào sâu kiến thức tiếng Anh trong chương trình học mới. Hi vọng rằng sẽ mang lại nhiều giá trị và kiến thức quý giá cho học sinh.

Với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ bài học, từ đó phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

A.plete the sentences with the correct time references.

1. ____ was the last day of my vacation.

a. Yesterday      b. On January 1°

2. Hana began to study English _____ and now she is an English teacher.

a. this morning      b. in 2016

3. _____ I was afraid to speak in class.

a. In 2001      b. When I was a student,

4. ____ my friend arrived from Cartagena.

a. When I was young      b. The day before yesterday,

5. ____ technology changed quickly.

a. A year ago      b. During the 20th century

6. Reo was a student in Tokyo _____.

a. between 2015 and 2017      b. last night

7. She was late for class ___.

a. last year      b. this morning

8. Manuel learned to drive ___.

a. on September 3rd     b. last year

Trả lời: Để hoàn thành câu hỏi trên, bạn cần điền vào chỗ trống với thời gian thích hợp. Dưới đây là cách làm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B.plete the sentences with time references.

1. The first time I flew in an airplane was ______.

2. _______________ I met my best friend.

3. ________________ I started to Study English.

4. _______________ cell phones became popular in my country.

5. I visited ____________ for the first time ________________.

6. _____________________ I watched TV.

7. l ate breakfast ____________________.

Trả lời: Cách 1:1. The first time I flew in an airplane was when I was 10 years old.2. When I was in high... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Read the blog post by a student. Underline the time references and the verbs in the simple past.

English-language-learner. Posted by Milagros, April 8th, 9:40 p.m.

Hi, my name's Milagros. I started studying English in 2016. I was a high school student. My English class was not difficult, but I didn’t speak well. A year ago, I started classes with a tutor. This helped me with conversation skills. I learned new words and grammar in conversation before I learned to read and write them. This way of learning worked for me. Between 2016 and 2018, I continued to learn English in school, but the extra practice with a tutor was important for me. After high school, I went to college, where I met a lot of people who spoke English. Talking to friends and classmates in English helped me improve quickly. I spoke better and understood more. Now I feel confident about my English.

Trả lời: Cách 1:1. Underline the time references and the verbs in the simple past.2. Hi, my name's Milagros.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D. In your notebook, write about your experience learning English for a blog for other students (120-150 words). Use time references and the simple past.

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, hãy tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh, đặc biệt là thì... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46669 sec| 2269.766 kb