Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 4 Food Lesson E

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 4 Food Lesson E

Bộ sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 4 Food Lesson E cung cấp các giải chi tiết, cụ thể để học sinh nắm vững kiến thức. Sách này được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mang lại hi vọng cho việc hướng dẫn và giải bài tập một cách dễ hiểu và chặt chẽ.

Với cách hướng dẫn cụ thể và chi tiết, sách bài tập này giúp học sinh tiếp cận bài học một cách hiệu quả, từ đó nâng cao hiểu biết và kỹ năng của họ trong chương trình học mới. Sách cung cấp một cơ hội cho học sinh khám phá và tìm hiểu về thế giới mới qua bài học về đồ ăn trong unit 4 Food Lesson E.

Bài tập và hướng dẫn giải

A.plete the paragraph with the sequencing words.

after     that     finally     first    meanwhile     next     then

(1) ________ check that you have all of the ingredients that you need.

(2) __________, put all of the ingredients on the table or counter. (3) ________, read the recipe again to be sure you understand all of the steps. (4) ________, follow the recipe an start making the food. (5) _________, turn on the oven to heat it up. (6) _________ put the food in the oven and set the timer.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đề bài và xác định các từ khóa để điền vào chỗ trống.2. Sắp xếp các từ vào vị trí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Look at the picture of a maze.plete the instructions for going through it. Remember to addmas.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 4 Food Lesson E

1. _____ stand with your back and your left side to the walls that are not open.

2. _____ straight into the next room and the one after that.

3. _____ turn right and walk into the next room.

4. _____ turn left and walk straight through two rooms.

5. _____ continue straight to the last room. You made it to the end!

Trả lời: Cách làm:1. Đứng với lưng và bên trái của bạn đến tường không mở.2. Đi thẳng vào phòng kế tiếp và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Use the maze in B to write new instructions to go from Start to Finish. Include at least six steps.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 4 Food Lesson E

Trả lời: Để thực hiện câu hỏi này, bạn có thể thực hiện các bước sau:1. Xác định vị trí bắt đầu và kết thúc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D. Your friend, Tom, wants to send a text message with a photo on a smartphone but doesn’t know how. Help him by explaining the instructions for using a phone to send a photo. Include at least six steps.

Trả lời: Cách 1:Step 1: Find the photo you want to send in your phone's gallery.Step 2: Open the messaging... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.42826 sec| 2269.422 kb