Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 8 Making Plans Lesson A

Giới thiệu sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 8 Making Plans Lesson A

Sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 "Explore new worlds" unit 8 Making Plans Lesson A là một bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một tài liệu học tập được thiết kế để giúp học sinh nắm bắt bài học một cách cụ thể và chi tiết hơn trong chương trình học mới.

Bộ sách này cung cấp cách hướng dẫn đa dạng, phong phú và biểu cảm, giúp học sinh thực sự hiểu rõ và áp dụng kiến thức một cách linh hoạt. Hy vọng rằng với sự giải chi tiết và cụ thể trong bài học, học sinh sẽ có cơ hội khám phá và tiếp cận những kiến thức mới một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

A.plete each sentence with the correct form of one of the verbs in parentheses.

1. When are you _____________ (prepare / do) for your presentation?

2. Jorge is ________________ (study / start) abroad next year.

3. l am _______________ (start / take) a new hobby this summer.

4. Riko's long-term plan is to ____________ (speak / learn) English fluently.

5. Maria is _____________ (do / make) her homework at the moment.

6. We need to _____________ (make / talk) a poster for our next class.

7. Jack wants to _____________ (go / study) to college in another city.

8. Is David _____________ (do / apply) volunteer work this Sunday?

9. Minh and Nam are _______________ (go /stay) on a school trip to an old village today.

10. Do you want to ______________ (practice / get) singing now or later?

Trả lời: Cách làm: - Đọc từng câu mẫu.- Xác định dạng cần điền: thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn, động từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Match the questions and answers.

___ 1. When are you going to buy your first car?                   a. The beach. We'll take the bus there.

___ 2. Do you like to do volunteer work?                                b. Absolutely. It makes me happy.

___ 3. Does Nam often make posters at school?                   c. Not so often. Only when his teacher asks him to.

___ 4. Where is Mai going to have her birthday pary?           d. At a Vietnamese restaurant. She loves the food there.

___ 5. What does Anna do to speak English fluently?           e. A year after I have my first job.

___ 6. Where are we going for the next school trip?              f. She talks to her friends in English every day.

Trả lời: Để làm bài này, bạn cần đọc kỹ các câu hỏi và câu trả lời, sau đó sắp xếp chúng để tạo thành một... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Use the words to write sentences with be going to.

1. Alice / study abroad / the year after next     Alice is going to study abroad the year after next.

2. They / do volunteer work / every Saturday this month

3. Martin / make a poster / with recycled paper

4. Our English teacher / go on the next school trip / with us

5. My parents / take a vacation / in August

6. Ms. Tanaka / speak English fluently / within two years

7. John / prepare for his presentation / tomorrow

8. She / practice singing / with her band tonight

Trả lời: 1. Alice is going to study abroad the year after next.2. They are going to do volunteer work every... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49027 sec| 2269.766 kb