Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson Review

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson Review

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 2 A day in the Life Lesson Review là một bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, bộ sách này mang đến cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bài tập giúp học sinh nắm vững bài học trong chương trình học mới này. Hi vọng rằng, sự cụ thể và chi tiết trong sách sẽ giúp học sinh hiểu bài học một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Use do or does to write questions about daily activities.

1. what time / she / breakfast _______________________?

2. what time / you / a shower _______________________?

3. what time / they /lunch __________________________?

4. what time / they /school __________________________?

5. he/to class /in the afternoon _______________________?

6. they /the bus / at 7:20 ____________________________?

7. your classmates / a break / at 10:00 __________________?

8. you / your teeth / at night ___________________________?

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, xác định chủ ngữ (she, you, they, he, your classmates, you) và hành động hàng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B.plete the questions and answers with do, does, don’t, or doesn’t

1. A: ____ the students and teachers take a break at 10:30?

B: Yes, they ___.

2. A: What time ______ she go to a meeting?

B: At 10:30 a.m.

3. A: ________ the teacher drink coffee in class?

B: No, she _____.

4. A: ______ you eat lunch at school?

B: No, I _______. I eat lunch at home.

5. A: _________ your sister always get up at 7:30?

B: Yes, she ___.

6. A: ____ the students eat lunch in the classroom?

B: No, they ________.

Trả lời: Để hoàn thành câu hỏi trên, bạn cần sử dụng do, does, don't hoặc doesn't để hỏi và trả lời.1. A: Do... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C.plete the sentences with so, but, or neither.

1. Filipino people celebrate the New Year in January, _________ Iranian people don't.

2. Dutch people clean their houses for the New Year, and ______ do the Vietnamese.

3. Filipinos don’t decorate their doors, and _________ do Iranians.

4. The New Year festival in Iran lasts almost two weeks, _________ in the Netherlands it doesn't.

5. The Netherlands celebrates New Year's Day on January 1, and ______ does the Philippines.

6. The Philippines, the Netherlands, and Viét Nam celebrate the New Year with fireworks, ________ Iran doesn't.

7. People in the Netherlands don't give presents, and _____ do people in the Philippines.

8. Iranians decorate the table with special things, and ______ do Filipinos.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và xác định từ cần điền (so, but, or neither) dựa trên mối liên hệ giữa... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.74439 sec| 2269.586 kb